Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЗВІТ 
про хід і результати 
експерриментального дослідження 
ліцею №157 
за 2011-2012 роки 
1. Тема експериментальної педа...
В рамках експериментального р р дослідження буули створрені ррозвивальні 
підручники з української мови. 
Книжки відповіда...
Розвивальний підручник пронизаний 
оодднніієєюю ссююжжееттннооюю лліінніієєюю. ГГееррооїї ппооввііссттіі- 
казки живуть та...
У посібнику вдало підібрана система 
вправ ддля виробблення вмінь та навичок, а 
також завдання творчого спрямування, 
які...
До кожного посібника готується сценарій зі сторінками розвивального підручника, 
який є альтернативою добре відомих планів...
За сюжетом розвивальної книжки до кожного уроку розробляються комп’ютерні 
презентації у програмі «PowerPoint», які є для ...
За сюжетом розвивальних книжок створюються навчальні комп’ютерні ігри.
Використання навчальних комп’ютерних ігор дає можливість інтегрувати уроки 
української мови та уроки комп’ютерної грамотн...
Для більш ефективного використання даного науково-методичного проекту був 
проведений семінар-практикум для вчителів р р р...
Проведені пробні заняття з використанням інноваційних засобів (модульно-розвивальні 
ппііддррууччннииккии, ооссввііттнніі ...
Була здійснена комплексна психолого-педагогічна експертиза за універсальною 
технологічна план-карртою.
Було проведене дослідженнявпровадження педагогічної інновації з використанням 
інструментарію «Центру науково-освітніх інн...
92% вчителів вважають педагогічну інновацію 
ефективною. 
Основною прроблемою, 
яка виникала під час впровадження педагогі...
Проведене експертно-діагностичне дослідження за анкетою 
«Самоаналіз успішності педагога» 
з метою виявлення позитивно-емо...
Pr kozlova
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pr kozlova

200 views

Published on

Pr kozlova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr kozlova

 1. 1. ЗВІТ про хід і результати експерриментального дослідження ліцею №157 за 2011-2012 роки 1. Тема експериментальної педагогічної програми: «ППррооееккттуувваанннняя ттаа ааппррооббааццііяя сценаріїв модульно-розвивальних занять з україїнськоїї мови» ННааууккооввиийй ккееррііввнниикк ппррооееккттуу АА.ВВ. ФФууррммаанн – ппррооффеессоорр, ддооккттоорр психологічних наук, академік АН вищої школи України.
 2. 2. В рамках експериментального р р дослідження буули створрені ррозвивальні підручники з української мови. Книжки відповідають вимогам Програми для середньої загальноосвітньої школи. Більшість з них прройшли дерржавнуу атестаццію.
 3. 3. Розвивальний підручник пронизаний оодднніієєюю ссююжжееттннооюю лліінніієєюю. ГГееррооїї ппооввііссттіі- казки живуть там своїм життям, вивчають правила рідної мови і разом з тим пізнають закони людяності і доброти. Оповідання для читання у класі та сім’ї створюють підґрунтя для того, щщообб ддииттииннаа ззааммииссллииллаассьь ннаадд високими ідеалами честі та любові.
 4. 4. У посібнику вдало підібрана система вправ ддля виробблення вмінь та навичок, а також завдання творчого спрямування, які вчать дітей продуктивно мислити, ррооззввииввааттии ввллаасснніі ттввооррччіі ззддііббннооссттіі. Прекрасні ілюстрації виконують не лише еессттееттииччннуу ччии ссууппррооввоодджжууввааллььннуу, аа йй інформаційну та розвиваючу функції.
 5. 5. До кожного посібника готується сценарій зі сторінками розвивального підручника, який є альтернативою добре відомих планів-конспектів уроку. Освітній сценарій розкриває логііку викладдання вчителем навчального розддіілу віідд першого ддо останнього етапу. Основна його направленість – спричинити інтенсивну внутрішню роботу дитини над реалізацією власного інтелектуального, соціального, морального і дууховного потенцціалуу.
 6. 6. За сюжетом розвивальної книжки до кожного уроку розробляються комп’ютерні презентації у програмі «PowerPoint», які є для р ц р р дітей джеррелом яскрравих врражень, стимулюють в них пристрасне ставлення до навчального змісту.
 7. 7. За сюжетом розвивальних книжок створюються навчальні комп’ютерні ігри.
 8. 8. Використання навчальних комп’ютерних ігор дає можливість інтегрувати уроки української мови та уроки комп’ютерної грамотності.
 9. 9. Для більш ефективного використання даного науково-методичного проекту був проведений семінар-практикум для вчителів р р р у «Психологічна гррамотність уучителя – основа ефективної взаємодії з учнями», де вчителі мали можливість пізнавати основи інноваційної освітньої технології професора А. Фурмана, на якій базується даний проект. Викладачі відкривали для себе такі психологічні поняття як рефлексія, мотивація, установка, щоб потім застосовувати цей психологічний інструментарій на власних уроках та відчути їх ефективність. Це значною мірою підвищує професійну компетентніість учителя, покращує результати навчальноїї ддііяльностіі учніів.
 10. 10. Проведені пробні заняття з використанням інноваційних засобів (модульно-розвивальні ппііддррууччннииккии, ооссввііттнніі ссццееннааррііїї) ттаа ііннттееррааккттииввнниихх ммееттооддіівв ннааввччаанннняя.
 11. 11. Була здійснена комплексна психолого-педагогічна експертиза за універсальною технологічна план-карртою.
 12. 12. Було проведене дослідженнявпровадження педагогічної інновації з використанням інструментарію «Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу» Відбувався розвиток навчально-пізнавальної мотивації учнів (85,8%) - розвиток творчих здібностей учнів (78%) - розвиток навчально-пізнавальної мотивації учнів (78%) - ппііддввиищщииввссяя ііннттеерреесс ууччнніівв ддоо ннааввччаанннняя (92%) - полегшення процесу засвоєння учнями навчального матеріалу (78,1) - набуття учнями навичок самостійної навчальної діяльності (71%) - ппооккрраащщеенннняя ммооррааллььнноо-ппссииххооллооггііччннггоо ккллііммааттуу вв ккллаассіі (64%) - формування в учнів пошуково-дослідницької діяльності (71%), - ррозвиток в уучнів крритичного мислення (85.8%) - розвиток обдарованих дітей (71%) - сприяння кращій підготовці учнів до життя (85,8%)
 13. 13. 92% вчителів вважають педагогічну інновацію ефективною. Основною прроблемою, яка виникала під час впровадження педагогічної інновації, 56% вчителів визначили, як збільшення обсягу роботи.
 14. 14. Проведене експертно-діагностичне дослідження за анкетою «Самоаналіз успішності педагога» з метою виявлення позитивно-емоційного налаштування вчителя ннаа ввззааєєммооддііюю зз ввииххооввааннццяяммии 92% відповіли, що для кожного з них найважливіше – це бажання зрозуміти кожного свого вихованця, підтримувати з ним довірчі стосунки, допомагати у досягненні успіху. 82% ввччииттеелліівв вввваажжааююттьь, щщоо вв ооссннооввіі їїххннььооггоо світосприйняття лежить стан щастя та радості.

×