Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr kosachevych

141 views

Published on

Pr kosachevych

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr kosachevych

 1. 1. Директор школи Косачевич В.М.
 2. 2. Науково-педагогічний проект “РОСТОК” у дії ТТема досліідно-експериментальноїї робботи: «Організаційно-педагогічні умови розвитку обдарованості учнів на інтегративно-діяльнісній основі в системі пррирродничо-математичної освіти за науково-педагогічним проектом «Росток» Мета експерименту: ддоосслліідджжеенннняя ооррггааннііззааццііййнноо-ппееддааггооггііччнниихх ууммоовв ттаа ппррооггннооззуувваанннняя моделі шкільного освітнього середовища для розвитку ооббддааррооваанооссті уучнів наа інтеегрраативноо-ддіяльніссній ооссноові в системі природничо-математичної освіти за науково-педагогічним проектом «Росток».
 3. 3. 2011 – 2012 н. р. - організаційно-прогнозуючий етап Завдання дослідно-експериментальної роботи ССттввооррииттии ууммооввии ддлляя ррооззррооббккии ііннннооввааццііййннооїї ммооддеелліі ооссввііттннььооггоо середовища для розвитку обдарованості учнів на інтегративно- ддііяяллььнніісснніійй ооссннооввіі вв ссииссттеемміі ппррииррооддннииччоо-ммааттееммааттииччннооїї ооссввііттии за науково-педагогічним проектом «Росток»: ДДооввеессттии ддоо ууччаассннииккіівв ппееддааггооггііччннооггоо ееккссппееррииммееннттуу ппррооггррааммии іі ммееттооддииккии проведення експериментальних досліджень, організація їх виконання. Організувати роботу творчої групи вчителів над проблемою дослідження. Досліджувати особливості уроку за технологією інтегративно- ддііяяллььннііссннооггоо ннааввччаанннняя. Вивчити можливості позаурочної та позашкільної роботи з предметів природничо-математичних дисциплін для розвитку інтелектуальної і творчоїї оббдарованостіі учніів. Здійснювати моніторинг рівня розвитку інтелектуальних і творчих здііббностейй, особбистіісних якостейй учніів основноїї школи.
 4. 4. УУ 2011 роціі розпочала свою ддііяльніість творча група вчителів „„ООООссооббббллииввооссттіііі ууррооккуу вв ннааууккооввоо-ппееддддааггооггііііччннооммуу ппррооееккттіііі „„РРооссттоокк””. КККеерріііввнниикк - ууччииттеелльь ммааттееммааттииккии ББББііііллоошшииццььккаа ЮЮЮЮ.ММММ. ЗЗааввддаанннняя: − ВВВВииввччеенннняя ттееооррееттииччнниихх ззаассаадд ттееххннооллооггііііїїїї ддііііяяллььннііііссннооггоо ннааввччаанннняя іііі ддооссввііііддуу ррооббооттии іінншшиихх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддіівв зз ддааннооггоо ппииттаанннняя. − ССппрррриияянннняя ппііддггооттооввцціі ввччииттеелліівв ддоо ііннннооввааццііййннооїї ддііяяллььннооссттіі вв ннааууууккооввоо- ппееддааггооггііччннооммуу ппррооееккттіі „„РРооссттоокк””. ССттввоорреенннняя ммееттооддииччнниихх ррееккооммееннддаацціійй щщооддоо ппррооввееддеенннняя ууррооккіівв ззаа ттееххннооллооггіієєюю ддііяяллььннііссннооггоо ннааввччаанннняя. −− РРРРооооззззррррооооббббккккаааа ссссииииссссттттееееммммииии ууууррррооооккккіііівввв зззз ввввииииккккооооррррииииссссттттаааанннннннняяяямммм ннннооооввввооооїїїї ттттееееххххннннооооллллооооггггііііїїїї. ВВВВііііддддссссттттеееежжжжеееенннннннняяяя ррееззууллььттааттииввннооссттіі ннааввччаанннняя ззаа ннааууккооввоо-ппееддааггооггііччнниимм ппррооееккттоомм „„РРооссттоокк”” − ССттввоорреенннняя ддииддааккттииччнниихх ммааттееррііаалліівв ддлляя ппррооввееддеенннняя ппооззааууррооччннооїї ннааччааллььннооїї ддііяяллььннооссттіі зз ммееттооюю ррооззввииттккуу ооббддааррооввааннооссттіі ууччнніівв − ППррооввееддеенннняя ппссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччнниихх ссееммііннаарріівв. ККооннссууллььттуувваанннняя іі ннааддаанннняя ммммееееттттооооддддииииччччннннооооїїїї ддддооооппппооооммммооооггггииии ввввччччииииттттеееелллляяяямммм.
 5. 5. ООсновніі фформи робботи ттввооррччооїї ггррууппии Самоосвітня творча індивідуальна робота вчителів Колективне проектування уроків, окремих етапів уроку за технологією діяльнісного навчання Взаємовідвідування й обговорення уроків Аналіз пррогррам і посібників Психолого-педагогічні теоретичні семінари та семінари- пррактикууми Робочі засідання творчої групи ССттввоорреенннняя “ММееттооддииччннооїї ссккааррббннииччккии ппррооееккттуу “РРооссттоокк” Щоденне неформальне спілкування вчителів з питань ррооззвв’яяззаанннняя ппооттооччнниихх ппррооббллеемм уу ннааввччааллььнноо- ввииххооввннооммуу ппррооццеессіі
 6. 6. ВВііддггууккии ввччииттеелліівв ппрроо ккууррсс ““ННааввккооллиишшнніійй ссввіітт”” ддлляя 5 - 6 ккллаассіівв + Інтеграція змісту біології, географії, фізики, хімії в ккууррссіі “ННааввккооллиишшнніійй ссввіітт” ззааббееззппееччууєє: ссппррииййнняяттттяя ддііттььммии цілісності ннааввккооллиишшннььооггоо ссееррееддооввиищщаа, ррооззуумміінннняя взаємозв’язків іі ввззааєєммооззааллеежжннооссттеейй ммііжж ййооггоо ообб’єктами + Стррууктуурра і зміст піддрруучника-зошита ддозволяють організувати навчально-виховний процес на системно- ддііяяллььнніісснніійй ооссннооввіі, ссссппппрррряяяяммммооооввввууууююююттттьььь ддддооооссссллллііііддддннннииииццццььььккккуууу ддііяяллььннііссттьь ууччнніівв.
 7. 7. ВВііддггууккии ввччииттеелліівв ппрроо ккууррсс ““НННааавввкккооолллииишшшннніііййй сссвввіііттт”” ддддлллляяяя 5 - 6 ккккллллаааассссіііівввв + Самостійність роботи з інформацією – ффооррммуувваанннняя ііннффооррммааццііййннооїї ккууллььттууррии шшккоолляярріівв + Духовний, естетичний розвиток дитини засобами літератури у процесі вивчення природничих тем. Літературна діяльність дітей + ЕЕккооллооггііччннее ввииххоовваанннняя ддііттеейй + І головне: глибокий, цікавий, чітко систематизований курс ппррииррооддооззннааввссттвваа, вв яяккооммуу ооппттииммааллььнноо ззббааллааннссоовваанноо ттееооррееттииччннуу інформацію з її практичною значимістю. + ВВииккооррииссттаанннняя ооссооббииссттіісснноо-ззннааччииммиихх ззааввддаанньь ссппрриияяєє: зміцненню мотивації навчальної діяльності, самореаліізацііїї школяріів – ввиконаання зааввддаань з ввлаасноїї ініціативи. ДДДДііііззззннннааааююююссссяяяя, ддддоооосссслллліііідддджжжжууууюююю, ввввііііддддккккррррииииввввааааюююю, ууммііюю, ззаассттооссооввууюю –– яя ккооммппееттееннттнниийй!
 8. 8. ММааттееммааттииккаа 5-6 ккллаасс. ППеерршшіі ккррооккии Позитивна загальна оцінка курсу: ООппттииммааллььнноо ссттррууккттууррооввааннаа ппррооггррааммаа зз ууррааххуувваанннняямм ллооггііччннооїї взаємопов’язаності тем ДДооббррее ппррооддууммааннаа ннаассттууппннііссттьь ввииввччеенннняя ммааттееммааттииккии Чергування основних і допоміжних тем (наскрізно проходить по ввссііхх ккллаассаахх) – ппееррееддууммоовваа яяккііссннооггоо ззаассввооєєнннняя ппррооггррааммооввооггоо матеріалу ППррооввіідднниийй ппррииййоомм ффооррммуувваанннняя ммааттееммааттииччннооїї ккооммппееттееннттннооссттіі, який пропонується програмою і реалізується через систему ззааввддаанньь уу ппііддррууччннииккуу, - ммааттееммааттииччннее ммооддееллюювваанннняя яяввиищщ іі процесів навколишньої дійсності – забезпечує: ССввііддооммее ззаассввооєєнннняя ттееооррееттииччнниихх ппооллоожжеенньь, ааллггооррииттмміівв їїхх застосування в навчально-практичній діяльності, РРооззуумміінннняя ппррааккттииччннооїї ззннааччуущщооссттіі ммааттееммааттииккии вв жжииттттіі ллююддииннии.
 9. 9. Система роботи зз ррооззввииттккуу ооббддааррооввааннооссттіі ууччнніівв Шкільний конкурс “Найрозум- ніший Робота МАН Олімпіади “Бобер” Художньо- Плекаємо естетичні р обдарованість конкурси “Колосок” Спортивні турніри “Кенгуру”
 10. 10. Кількість переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ббазових дисципліін 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 18 15 18 39 53 46
 11. 11. Кількість переможців р ІІІ етапуу Всеуукрраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 6 5 5 4 7
 12. 12. ППЕЕРРЕЕММООЖЖЦЦІІ ІІ ееееттааааппуууу (ррррааааййййооооннннооооггоооо) ВВссссееееууууккррррааааїїннссссььккооооггоооо ккооооннккууууррррссссуууу-ззззааааххииииссссттуууу ннааааууууккооооввоооо- ддооссллііддннииццььккиихх ррооббіітт учнів- ччллеенніівв ММААНН уу 2011-2012 нн.рр. 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ККііллььккііссттьь ппееррееммоожжцціівв ррааййооннннооггоо ккооннккууррссуу-за- ххииссттуу ннааууккооввоо ддоосслліідд- ннииццььккиихх ррооббіітт ппррии при 1 0 3 8 21 ММаалліійй ааккааддееммііїї ннаауукк 1 Косенко Л.М. 1 2 Гончар О.В. 1 3 Дубровська А.Л. 1 4 Швець Л. Д. 3 5 Масан О. В. 3 6 Машковцева Т.Ф. 3 7 Лисенко З.В. 9+1 ППееттррееннккоо ННааттааллііяя 9-ББ ккллаасс - ппррииззооввее ммііссццее зз ббііооллооггііїї ппоо ммііссттуу ККииєєввуу
 13. 13. Міжнародний математичний конкурс "ККееннггуурруу - 2012" Порівняльний аналіз участі учнів школи у Міжнародному ммааттееммааттииччннооммуу ккооннккууррссіі «ККееннггуурруу»
 14. 14. Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс "Колосок " ППооррііввнняяллььнниийй ааннаалліізз ууччаассттіі ууччнніівв шшккооллии уу ВВссееууккррааїїннссььккооммуу ппррииррооддннииччооммуу Інтерактивному конкурсі «Колосок» 250 172 206 200 150 102 114 100 90 92 45 67 50 38 39 27 10 0 всього учнів призери всього учнів призери всього учнів призери всього учнів призери всього учнів призери всього учнів призери 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
 15. 15. Переможці Міжнародного конкурсу з іінфформатики та комп'ютерноїї грамотностіі "Бобер 2011 " • Добрий результат показали: 5-а клас Шишка Семен (вчитель Дуубровська А.Л.) 6-а клас Ханкішиєв Віктор (вчитель Дубровська А.Л.) 7-а клас Міхальов Михайло (вчитель Дубровська А.Л.) 6-а клас Геращенко Євген (вчитель Дубровська А.Л.) 9-в клас Назарівський Дм. (вчитель Дубровська А.Л.) • Від і й Відмінний результат показали: 9-в клас Сууррков Вікторр (вчитель Косенко Л.М.) 9-в клас Рубан Дмитро (вчитель Косенко Л.М.) 6-а клас Герасимович Дан. (вчитель Дубровська А.Л.) 5-а клас Грицюк Олександр (вчитель Косенко Л.М.) 7-а клас Маслачков Олексій (вчитель Дубровська А.Л.)
 16. 16. ДДііііааааггггннннооооссссттттииииккккаааа ппппссссииииххххооооллллооооггггііііччччннннооооїїїї ггооттооввннооссттіі ппееддааггооггаа ддоо ооппааннуувваанннняя ннооввооггоо вв ппррооффффеессііііййййнніііійййй ддддііііяяллььннооссттіііі Тест "Творчий потенціал" 19 20 15 10 Кі і 10 5 0 Кількість педагогів 0 0-30 30-40 41-46 ББааллии ВВсього продііагностовано 29 вчителіів
 17. 17. Рівні сформованості позитивної мотивацііїї ддо навчання (уу % відношенні) 80 70 67,6 45,2 36 5 60 50 Високий 24,2 36,5 40 30 18 3 Середній Низький 8,2 18,3 20 10 0 Росткові Традиційні класи класи
 18. 18. РРееззууллььттааттии ррооббооттии вв ннааууккооввоо-ппееддааггооггііччннооммуу ппррооееккттіі ““РРРРооооссссттттоооокккк”” Підтримка позитивної мотивації, … С і Дитині С і Підвищення якості шкільної освіти розвиток інтересу, Оптимальні умови навчання Суспіль- Суспіль- ству Школі ству й Батькам розвитку дитини ЩЩоо ддааєє ппррооеекктт? Професійне Зміцнення позитивного іміджу зростання Школі Батькам Вчителю
 19. 19. ЩЩЩЩоооо ддддааааєєєє ““РРРРооооссссттттоооокккк”” ддддииииттттиииинннніііі УУччнніі-ррооссттккііввцціі шшввииддшшее ззаа ссввооїїхх ооддннооллііттккіівв ззаассввооююююттьь програмовий матеріал з різних предметів ССпокііййнііше іі впевненііше віідповіідають, виконують самостійні роботи, мають дослідницькі навички Уміють запропонувати свій спосіб діяльності, арргуументуувати свої дуумки Уміють відстоювати свою точку зору ККраще володііють навичками самоконтролю йй самооцінки
 20. 20. Висновки ЗЗааввддаанннняя ооррггааннііззааццііййнноо-ппррооггннооззууююччооггоо ееттааппуу експерименту в цілому школа виконала. Його результати дають підстави для продовження дослідно-експериментальної роботи і проведення заходів ффооррммууввааллььннооггоо ееттааппуу (1 вересня 2012 року – 31 травня 2014 року).

×