Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr kondruk

164 views

Published on

Pr kondruk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr kondruk

 1. 1. Дослідно‐експериментальна робота в СЗШ № 210 за темою: „ВВііррттууааллььнниийй ккллаасс яякк ккооммпп’’ююттееррнноо оорріієєннннттттооооввввааааннннееее ннннааааввввччччааааллллььььннннееее ссееррееддооввиищщее ззааггааллььннооооссввііттннььооггоо ннааввччааллььннооггоо ззааккллааддуу”” ннннаааа 2012 –– 2017 рррррррр.
 2. 2. Основні ідеї експерименту полягають у тому, щоб визначити ефективність використання інформаційно‐комунікаційних технологіійй та вііртуальних преддметних спіільнот ддля підвищення якості природничо‐математичної, ггууммааннііттааррннооїї ооссввііттии, ррооззввииттккуу ооббддааррооввааннооссттіі ууччнніівв на основі модернізації форм проведення факультативних занять та під час підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, захисту робіт МАН, участі в різноманітних ппррооееккттаахх ттаа ккооннккууррссаахх
 3. 3. Основні ідеї експерименту полягають у використанні новітніх інформаційно‐ комунікаційних технологій для створення сприятливого комп’ютерно орієнтованого навчального середовища для активізації пізнавальної діяльності та ііннттееллееккттууааллььннооггоо ррооззввииттккуу шшккоолляярріівв загальноосвітнього навчального закладу
 4. 4. ООбб’’єєкктт ддоосслліідджжеенннняя: навчально‐виховний процес уу ккооммпп’ююттееррнноо оорріієєннттооввааннооммуу ссееррееддооввиищщіі загальноосвітнього навчального закладу
 5. 5. ППррееддммеетт ддоосслліідджжеенннняя: використання технологій віртуального ккллаассуу ппіідд ччаасс ппррооввееддеенннняя ффааккууллььттааттииввнниихх занять з учнями
 6. 6. ММееттаа: розробити та обґрунтувати модель ввииккооррииссттаанннняя ііннффооррммааццііййнноо‐ккооммууннііккааццііййнниихх технологій під час проведення ффааккууллььттааттииввнниихх ззаанняяттьь з учнями ЗНЗ
 7. 7. ГГііппооттееззаа: ∗ розроблена модель використання інффоррмацційно‐комуунікацційних технологій під час проведення факультативних занять з учнями ЗНЗ сприятиме розвитку обдарованості, творчих, інтелектуальних ззддііббннооссттеейй ттаа ааккттииввііззааццііїї ппііззннааввааллььннооїї діяльності учнів ЗНЗ
 8. 8. ЗЗааввддаанннняя ддоосслліідджжеенннняя: ∗ проаналіізувати науково‐теоретичніі основи використання інформаційно‐комунікаційних технологій під час проведення факультативних занять в Україні та за кордоном ∗∗ ввииззннааччииттии ооссооббллииввооссттіі ттаа шшлляяххии вдосконалення сучасних ІКТ в організації ффакультативних занять з учнями ЗЗННЗЗ
 9. 9. ЗЗааввддаанннняя ддоосслліідджжеенннняя: ∗ розробити та обґрунтувати модель організації ффаакуулььтаатииввниих ззааняятьь з учнями ЗНЗ ∗ визначити критерііїї ріівня активіізацііїї пізнавальної діяльності учнів ∗ експериментально перевірити ефективність ффуункцціонуування моделі
 10. 10. ООррггааннііззааццііяя ррооббооттии зз ууччнняяммии: ∗ робота вчителя з учнями, які знаходяться вдома ∗ робота з учнями, які самостійно навчатимууться засобами відео‐уурроків ∗ відпрацювання навичок під час підготовки ддоо ооллііммппііаадд ззаассооббааммии ввііррттууааллььннооггоо ккллаассуу
 11. 11. ООррггааннііззааццііяя ррооббооттии зз ууччнняяммии: ∗ оббговорення етапіів та результатіів дослідження під час підготовки ддо захисту роббіт МАН засоббами віддео та конференц‐зв’язку ∗ використання віртуальних предметних спільнот для забезпечення методичними та ддиддактичними матерііалами учніів
 12. 12. ККомуніікаціія вчителя іі учня: ∗ спрямована на розкриття ііннттееллееккттууааллььннооггоо, ттввооррччооггоо потенціалу, активізації пізнавальної ддііяльностіі учніів

×