Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr karpinska

188 views

Published on

Pr karpinska

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr karpinska

 1. 1. ˁʿʫˉІʤЛІʯОʦʤʻʤ ˌКОЛʤ І-ІІІ ˁ˃УʿʫʻІʦ ʯ ʿОʧЛʰʥЛʫʻʰʺ ʦʰʦˋʫʻʻЯʺ ІʻОʯʫʺʻʰˈ ʺОʦ №ϭϭϮ ІʺʫʻІ ˃. ˌʫʦˋʫʻКʤ ʺІˁ˃ʤ КʰЄʦʤ ʪо̭л̞дно-ек̭пе̬и̥ентальна ̬о̍ота ̚а те̥о̀: «ʿ̭и̵оло̐о-педа̐о̸̞̐ни̜ ̭уп̬о̞̏д на̸̏ально-̏и̵о̏но̐о п̬о̶е̭у ̚ п̬ед̥етни̥ ̏икладанн̥́ у по̸атко̞̜̏ ̹кол̞» ʻауко̏и̜ ке̬̞̏ник: Ко̸е̬̐а О.ʦ., ̚а̭туп̦ик директора ІʿʿО К˄ ̞̥е̦̞ ʥори̭а ʧри̸̦е̦ка, ка̦дидат п̭и̵оло̸̞̦̐и̵ ̦аук, до̶е̦т Ки̟̏ - 2013
 2. 2. ˁпе̶и̴̞ка на̸̏ально̐о ̚акладу • ʻа̸̏аль̦и̜ ̚аклад ̚ паралель̦и̥ ̏и̸̏е̦̦̥́ 3-̵ ̞̦о̚е̥̦и̵ ̥о̏ ̚ пер̹о̐о кла̭у ;а̦̐л̞̜̭ька, ̦̞̥е̶ька, ̴ра̶̦у̚ькаͿ; • ʿра̶̀є̥о ̚а ре̙и̥о̥ «Школа по̦̏о̐о д̦́»; • ʿред̥ет̦е ̏иклада̦̦́ ̚ пер̹о̐о кла̭у
 3. 3. ʦи̚на̸альн̞ по̚и̶̞̟ ̬о̍оти ʺО ̸̏ител̞̏ по̸атко̏и̵ кла̭̞̏ та ̏и̵о̏ател̞̏ ʧʿʪ • ро̚у̥̞̦̦́ дити̦и; • ̏и̦̚а̦̦́ дити̦и; • ̭при̜̦́тт́ дити̦и; • ̏и̦̚а̦̦́ ̭у̏ере̦̞тету о̭о̍и̭то̭т̞ дити̦и.
 4. 4. ʫтапи ек̭пе̬и̥енту ʫк̭пери̥е̦т ро̚ра̵о̏а̦и̜ ̦а ϱ рок̞̏ І. Ор̐а̦̞̚а̶̞̜̦о – п̞д̐ото̸̏и̜ ;̏ере̭е̦ь-̐руде̦ь ϮϬϭϬр.Ϳ ІІ. ʪ̞а̦̐о̭ти̸̦о – ко̶̦ептуаль̦и̜ ;̸̭̞е̦ь ϮϬϭϭ – ̭ерпе̦ь ϮϬϭϮͿ ІІІ. ˇор̥у̏аль̦и̜ ;̏ере̭е̦ь ϮϬϭϮ – ̭ерпе̦ь ϮϬϭϰͿ ІV. Ко̦троль̦о – у̚а̐аль̸̦̀̀и̜ ;̏ере̭е̦ь ϮϬϭϰ – ̭ерпе̦ь ϮϬϭϱͿ
 5. 5. ʯа̏данн́ ̴о̬̥у̏ально̐о етапу • ̭т̏оре̦̦́ о̭̞̏т̦ьо̐о та п̭и̵оло̸̞̦̐о̐о про̭тору; • о̍ґру̦ту̏а̦̦́ та ̚а̭то̭у̏а̦̦́ р̞̦̚и̵ ̴ор̥, ̥етод̞̏, при̜о̥̞̏ ̞ ̚а̭о̞̍̏ ор̐а̦̞̚а̶̞̜̦о̟ ро̍оти ̏ по̸атко̏и̵ кла̭а̵; • ̏и̦̚а̸е̦̦́ е̴екти̦̏о̭т̞ ̦а̸̏аль̦о- ̏и̵о̦̏о̐о про̶е̭у ̏ по̸атко̞̜̏ ̹кол̞ ̚ пред̥ет̦и̥ ̏иклада̦̦̥́.
 6. 6. О̬̐ан̞̚а̶̞́ п̬ед̥етно̐о ̏икладанн́ у по̸атко̏и̵ кла̭а̵ • ко̙е̦ пред̥ет ̏еде окре̥и̜ у̸итель; • кла̭о̏од ̏икладає т̞льки оди̦ пред̥ет у ̭̏оє̥у кла̭̞, а ре̹ту ро̍о̸о̐о ̸а̭у пере̍у̏ає ̚ д̞ть̥и ̦а ко̙̦о̥у уро̶̞, перер̞̏ та ̏ по̚ауро̸̦и̜ ̸а̭, допо̥а̐а̸̀и ко̙̦̞̜ дити̦̞, п̞дтри̥у̸̀и ̟̟; • ̏и̵о̏атель ʧʿʪ ор̐а̦̞̚ує по̚ауро̸̦у акти̦̞̭̏ть у̸̦̞̏ ́к колекти̦̏у ̴ор̥у про̏еде̦̦́ ̸а̭у, коре̐ує о̍’є̥ ̚а̏да̦ь, ор̐а̦̞̚о̏ує релак̭а̶̞̜̦̞ пау̚и та ̥̞̦̀̚є ̏иди д̞́ль̦о̭т̞ д̞те̜ дл́ у̦ик̦е̦̦́ ро̚у̥о̏о̐о та ̴̞̚и̸̦о̐о пере̏а̦та̙е̦̦́.
 7. 7. ʿ̭и̵оло̸̞̐ни̜ ̭уп̬о̞̏д ек̭пе̬и̥енту У ϭ-̵ кла̭а̵: • Методика «ˍо ̥е̦̞ подо̍аєть̭́ ̏ ̹кол̞» ̚ ̥ето̀ до̭л̞д̙е̦̦́ ̹к̞ль̦о̟ адапта̶̞̟; • Кольоро-̥ал̦̀ко̏и̜ те̭т д̞а̦̐о̭тики п̭и̵̸̞̦и̵ ̭та̦̞̏ ̥олод̹и̵ ̹кол́р̞̏ ̚ ̥ето̀ до̭л̞д̙е̦̦́ е̥о̶̞̜̦и̵ ̭та̦̞̏ у̸̦̞̏ у про̶е̭̞ ̦а̸̏аль̦о̟ д̞́ль̦о̭т̞; • ˃е̭т «Какту̭» ̚ ̥ето̀ до̭л̞д̙е̦̦́ е̥о̶̞̜̦и̵ ̭та̦̞̏ у̸̦̞̏, ̏и́̏ле̦̦́ ̭та̦у три̏о̙̦о̭т̞, ̟̟ ̞̦те̦̭и̦̏о̭т̞. У Ϯ-3-̵ кла̭а̵ : • «ʤ̦кета дл́ о̶̞̦ки р̞̦̏́ ̹к̞ль̦о̟ ̥оти̏а̶̞̟» ̚ ̥ето̀ ̏и̸̏е̦̦́ р̞̦̏́ ̹к̞ль̦о̟ адапта̶̞̟ та ̏и̸̏е̦̦́ ̥оти̞̏̏ ̦а̸̏аль̦о̟ д̞́ль̦о̭т̞; • ˃е̭т «Какту̭» ̚ ̥ето̀ до̭л̞д̙е̦̦́ е̥о̶̞̜̦и̵ ̭та̦̞̏ у̸̦̞̏, ̏и́̏ле̦̦́ ̭та̦у три̏о̙̦о̭т̞, ̟̟ ̞̦те̦̭и̦̏о̭т̞; • Кольоро-̥ал̦̀ко̏и̜ те̭т д̞а̦̐о̭тики п̭и̵̸̞̦и̵ ̭та̦̞̏ ̥олод̹и̵ ̹кол́р̞̏ ̚ ̥ето̀ до̭л̞д̙е̦̦́ е̥о̶̞̜̦и̵ ̭та̦̞̏ у̸̦̞̏ у про̶е̭̞ ̦а̸̏аль̦о̟ д̞́ль̦о̭т̞.
 8. 8. ʺоти̏а̶̞́ до на̸̏анн́ 2011-ϮϬϭϮ на̸̏альни̜ ̬̞к 87,00% 71,00% 81,00% 90,00% 98,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ʦ̵̞д̦и̜ К̞̦е̶ь ̙о̏т̦́ К̞̦е̶ь ̐руд̦́ К̞̦е̶ь ̍ере̦́̚ К̞̦е̶ь тра̦̏́ 2012-ϮϬϭϯ на̸̏альни̜ ̬̞к 99,00% 2010-ϮϬϭϭ на̸̏альни̜ ̬̞к 82,00% 89,00% 95,00% 100,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ʦ̵̞д̦и̜ К̞̦е̶ь ̙о̏т̦́ К̞̦е̶ь ̐руд̦́ К̞̦е̶ь ̍ере̦́̚ К̞̦е̶ь тра̦̏́ 95,00% 83,00% 89,00% 93,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ʦ̵̞д̦и̜ К̞̦е̶ь ̙о̏т̦́ К̞̦е̶ь ̐руд̦́ К̞̦е̶ь ̍ере̦́̚ К̞̦е̶ь тра̦̏́
 9. 9. ʪина̥̞ка ̬̞̏н́ т̬и̏о̙но̭т̞ 30% 20% 15% 18% 9% 4% 32% 36% 35% 30% 24% 19% 29% 27% 27% 23% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% 25% 20% 15% 10% 5% Жо̏те̦ь ʧруде̦ь Л̀ти̜ ʥере̚е̦ь К̞̏те̦ь ˃ра̏е̦ь ϭ кла̭ ϮϬϭϬ – 2011 Ϯ кла̭ ϮϬϭϭ – 2012 ϯ кла̭ ϮϬϭϮ – 2013 16% 10% 8% 18% 23% 17% 15% 0% Жо̏те̦ь ʧруде̦ь Л̀ти̜ ʥере̚е̦ь К̞̏те̦ь ˃ра̏е̦ь ϭ кла̭ ϮϬϭϭ – 2012 Ϯ кла̭ ϮϬϭϮ – 2013 20% 16% 13% 11% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Жо̏те̦ь ʧруде̦ь Л̀ти̜ ʥере̚е̦ь ˃ра̏е̦ь ϭ кла̭ ϮϬϭϮ – 2013
 10. 10. ʪина̥̞ка ̬̞̏н́ а̬̐е̭̞̟ Жɨвтеɧь 30% 70% Травеɧь 88% 12% 1-ші кла̭и ϮϬϭϬ – ϮϬϭϭ н. ̬. ˃̬а̏ень (Ϯ кла̭и ϮϬϭϭ-2012) 92,00% 8,00% 94,00% 6,00% ʥе̬е̚ень (ϯ кла̭и ϮϬϭϮ-2013)
 11. 11. ˀе̚ультати̦̞̭̏ть по̸атко̏о̟ ̹коли
 12. 12. ˄̭п̞̹̦̞̭ть у̸̦̞̏ ϯ-̵ кла̭̞̏ 12 11,5 11 10,5 10 1ɫеɦ. 2 ɤɥ. 2ɫеɦ. 2 ɤɥ. річɧа 2 ɤɥ. 1 ɫеɦ. 3 ɤɥ. 70 ɛ. 69 ɛ. 60 ɛ. 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 1ɫеɦ. 2 ɤɥ. 2ɫеɦ. 2 ɤɥ. річɧа 2 ɤɥ. 1 ɫеɦ. 3 ɤɥ. 56 ɛ. 55 ɛ. 54 ɛ. 9 8,5 8 7,5 7 6,5 1ɫеɦ. 2 ɤɥ. 2ɫеɦ. 2 ɤɥ. річɧа 2 ɤɥ. 1 ɫеɦ. 3 ɤɥ. 49 ɛ. 47 ɛ. 46 ɛ.
 13. 13. ˀе̚ультати ̥ате̥ати̸но̐о конку̬̭у «Кен̐у̬у» 23,1 48,8 47,9 59,7 26,6 40,4 49,5 54,4 70 60 50 40 30 20 10 0 "Мал̀к 2" "Мал̀к 3-4" "Школ́рик" "Кадет" ̭̹112 У̸а̭ники конку̬̭у ϮϬϭϭ р̞к ϮϬϭϮ р̞к
 14. 14. У̸а̭ть у ̬̞̚но̥ан̞тни̵ конку̬̭а̵ • ко̦кур̭ ̚ укра̟̦̭ько̟ ̥о̏и ̞̥. ʿетра Я̶ика - ̺ор̸̞̦о пере̥о̶̙̞ ра̜о̦̦о̐о та у̸а̭̦ики ̥̞̭ько̐о етап̞̏, пере̥о̙е̶ь ІV етапу ко̦кур̭у – ϮϬϭϬ р̞к; • ̥̞̙̦арод̦и̜ ̥ате̥ати̸̦и̜ ко̦кур̭ «Ке̦̐уру»; • ко̦кур̭ у̭̦о̐о ра̵у̦ку; • ̞̏д̐ук ̦а ̭у̸а̭̦у дит̸́у про̚у; • ̥̞̭ьки̜ ко̦кур̭ «М̞̜ до̥а̹̦̞̜ ул̀̍ле̦е̶ь»; • ̥̞̭ьки̜ ко̦кур̭ «Ки̟̏ – ̥оє ̥̞̭то, ̥е̦̞ ̏ ̦ьо̥у ̙ити, ̥е̦̞ ̜о̐о ̭т̏ор̀̏ати»; • Ко̦кур̭ «ˀ̞д̦е укра̟̦̭ьке ̭ло̏о» ˄кра̟̦̭ько̐о о̍’єд̦а̦̦́ «ʿро̭̞̏та» • ̥о̦̏о-л̞тератур̦и̜ ко̦кур̭ «ʻад̞́».
 15. 15. ʦи̭но̏ки • ̹̏идко ро̏̚и̏а̀ть̭́ ко̥у̦̞кати̦̞̏ ̚д̞̦̍о̭т̞: ̏пе̦̏е̦̞̭ть у ̭п̞лку̏а̦̦̞ ̚ доро̭ли̥и, ̥о̙ли̞̭̏ть про́̏ити ̭е̍е та ̞̏д̭то́ти ̭̏о̀ ду̥ку; • ̭по̭тер̞̐аєть̭́ п̭и̵оло̸̞̦̐а ̦̐у̸к̞̭ть у ̭п̞лку̏а̦̦̞, ̺о дає ̥о̙ли̞̭̏ть дити̦̞ про́̏л́ти ̭е̍е ̦е т̞льки ̦а урока̵, а ̜ ̏ по̚ауро̸̦и̜ ̸а̭; • ̚а̍е̚пе̸уєть̭́ о̏олод̞̦̦́ ко̙̦и̥ у̸̦е̥ ̥ак̭и̥аль̦о̐о р̞̦̏́ ̦а̸̏аль̦и̵ до̭̦́̐е̦ь ̏ ̚але̙̦о̭т̞ ̞̏д ̜о̐о ̥о̙ли̏о̭те̜ та ̚д̞̦̍о̭те̜.
 16. 16. ʧу̬тки та ̭ек̶̞̟ • ˈорео̐ра̴̞́ • ЛˇК • ʦе̭ел̞ крапли̦ки • ˋар̞̦̏и̜ пе̦̚лик • ˁеќ̶̞ ̦а̭т̞ль̦о̐о те̦̞̭у • КʫМʿО • ˃еатр ̏ ко̙̦о̥у кла̭̞
 17. 17. ʪ́ку̀ ̚а у̏а̐у

×