Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ССппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа 
І-ІІІІІІ ступенів № 23 
зз ппооггллииббллеенниимм ввииввччеенннняямм ааннгглліійй...
zz НННАААУУУКККОООВВВИИИЙЙЙ 
z КЕРІВНИК: КЕРІВНИК 
ІІггннааттоовв 
Коровченко 
Олександр 
ЄЄввггеенніійй 
, 
ВВооллооддиим...
ІІ ееттаапп 
““““ДДДДііііааггннооссттииччнноо - ммоодддееллююююччиийй”” 
ввввеееерррреееессссеееенннньььь 2010 ррррооооккк...
z ввппрроовваадджжеенннняя ппррооееккттннооггоо ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо 
ррррооббооччооггоо ннааввччааллььнно...
ЗЗЗЗааааггггааааллллььььннннооооооооссссввввііііттттнннняяяя ддддііііяяяяллллььььннннііііссссттттьььь 
(ііннввааррііааттии...
ППррооффііллььннаа ддііяяллььннііссттьь 
ССццееннііччннаа іі ) 
мова 
( ввааррііааттииввннаа ссккллааддоовваа) ВВооккаалл ...
- РРооззввииттоокк ппрриирроодднниихх ттввооррччиихх ннааххиилліівв ттаа 
ззддддііііббббннооссттеейййй; 
- ППооббууууддоов...
- ССССттттввввоооорррреееенннннннняяяя ууууммммоооовввв ооооппппттттииииммммааааллллььььннннооооггггоооо 
ппооєєддннаанннн...
•• ггррииммееррнниийй ццеехх 
• костюмерний цех 
• цех реквізитора 
• машинно-декораційний 
цех 
й 
• столярний цех 
• слю...
ССССццццееееннннііііччччннннаааа ммммоооовввваааа 
ччііттккаа ддддииккццццііяя, ппррррооффффеессііййннее ввооллооддддііннн...
ХХооррррееооггррррааффффііяя 
танцювальність, музичність, 
ккооооррддииннаацціііяя ррууххііівв ттаа ааррттииссттииззмм
ВВооккаалл
ААккттоорррссььккаа 
майстерність 
ааббссттррааккттннее ммииссллеенннняя, ррооззввииттоокк ууяяввии ттаа ппаамм'яяттіі
ІІІссттоорріііяя ммииссттееццттвв ттаа ттееааттрруу
ССССццццееееннннііііччччнннниииийййй рррруууухххх 
ппллаассттииччннаа ккууууллььттуууурррраа ллююддддииннии
2012 р. 
акторська 
майстерність 
2011 р. 
акторська 
майстерність 
- 
95% 
природничо - 
2010р 
- 
93% 
природничо - 
мат...
Культура 
мови (А) 
Культура 
ммооввии (ББ)
ХХууддоожжнняя Художня 
уява (А) 
уява (Б)
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Pr dolmatova
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pr dolmatova

142 views

Published on

Pr dolmatova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr dolmatova

 1. 1. ССппееццііааллііззооввааннаа шшккооллаа І-ІІІІІІ ступенів № 23 зз ппооггллииббллеенниимм ввииввччеенннняямм ааннггллііййссььккооїї ммооввии ДДДДеесснняяннссььккооггоо ррааййййооннуу мм. ККККииєєвваа дослідно-ееккссппееррииммееннттааллььннаа ррооббооттаа
 2. 2. zz НННАААУУУКККОООВВВИИИЙЙЙ z КЕРІВНИК: КЕРІВНИК ІІггннааттоовв Коровченко Олександр ЄЄввггеенніійй , ВВооллооддииммииррооввиичч, Григорович ЄЄ іійй ккааннддииддаатт ннаауукк, ооллоодд рроо ддииррееккттоорр ссппееццііааллііззооввааннооїї ІІ ІІІІІІ 23 ддооццееннтт ккааффееддррии ммааййссттееррннооссттіі шшккооллии ІІ-ссттууппеенніівв № зз ппооггллииббллеенниимм вивченням ааннггллііййссььккооїї ммооввии ДДеесснняяннссььккооггоо ррааййооннуу рруу, ааккттоорраа іі рреежжииссууррии ддррааммии ККННУУ ттееааттрруу, ккіінноо іі ттееллееббааччеенннняя іімм.ІІ.КК.ККааррппееннккаа – ККааррооггоо мм.ККииєєвваа
 3. 3. ІІ ееттаапп ““““ДДДДііііааггннооссттииччнноо - ммоодддееллююююччиийй”” ввввеееерррреееессссеееенннньььь 2010 ррррооооккккуууу – ссссееееррррппппеееенннньььь2012 ррррооооккккуууу ддддііааааггннооооссссттииккаааа, ааппррооббааццііяя ттаа ммооддееллюювваанннняя ммееттооддіівв, ппррооггрраамм ттаа ппррооееккттііівв
 4. 4. z ввппрроовваадджжеенннняя ппррооееккттннооггоо ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо ррррооббооччооггоо ннааввччааллььннооггоо ппллааннуууу (ххууууддддоожжннььоо- еессттееттииччнниийй ппррооффіілльь); z ввппрррроовваадджжеенннняя ппррррооффффііллььннооггоо (ффффааххооввооггоо) ннааввччаанннняя ззаа ееккссппееррииммееннттааллььннииммии ааввттооррссььккииммии ппррооггррааммааммии; z ооррггааннііззааццііяя ттаа ппррооввееддеенннняя ккооммппллееккссннооггоо ммооннііттооррииннггуу; z ппррооввееддеенннняя ааввттооррссььккиихх ттррееннііннггіівв ттаа ммееттооддооллооггііччнниихх ссееммііннаарріівв-ппррааккттииккуумміівв; z ааппррооббааццііяя ннооввиихх ііннннооввааццііййнниихх ппррооггрраамм ннааввччаанннняя; z ккооррееккццііяя ттаа ааддааппттааццііяя ііннннооввааццііййнниихх ппррооффііллььнниихх ннааввччааллььнниихх ппррооггрраамм
 5. 5. ЗЗЗЗааааггггааааллллььььннннооооооооссссввввііііттттнннняяяя ддддііііяяяяллллььььннннііііссссттттьььь (ііннввааррііааттииввннаа ссссккккллллааааддддоооовввваааа) - ххууддддоожжннььоо – еессттееттииччнниийййй ппррооффффіііілльь
 6. 6. ППррооффііллььннаа ддііяяллььннііссттьь ССццееннііччннаа іі ) мова ( ввааррііааттииввннаа ссккллааддоовваа) ВВооккаалл ІІссттооррііяя ммииссттееццттвв ХХХХооррееооггррааффффііііяя ттаа ттееааттрруу ААккттооррссььккаа ммааййссттееррннііссттьь ССццееннііччнниийй р рруухх
 7. 7. - РРооззввииттоокк ппрриирроодднниихх ттввооррччиихх ннааххиилліівв ттаа ззддддііііббббннооссттеейййй; - ППооббууууддоовваа ппііддґґррррууууннттяя ззннаанньь ддлляя ппооддааллььшшооггоо ооттррииммаанннняя яяккііссннооїї ооссввііттии; - ВВВВииииххххоооовввваааанннннннняяяя ооооссссооооббббииииссссттттооооссссттттіііі уууу ддддууууссссіііі ззааггааллььннооллююддссььккиихх ццііннннооссттеейй.
 8. 8. - ССССттттввввоооорррреееенннннннняяяя ууууммммоооовввв ооооппппттттииииммммааааллллььььннннооооггггоооо ппооєєддннаанннняя ііннттееллееккттуууааллььнноо – ееммооццііййннооггоо ввиирраажжеенннняя ооссооббииссттооссттіі; - РРееааллііззааццііяя ооссооббииссттооссттіі вв ррііззннооммааннііттнниихх ггааллууззяяхх ххууддддоожжннььооїї ддддііііяяллььннооссттіііі; - ФФФФооррммуувваанннняя ввііііррнниихх ііііддддееййййнноо – ееммооццііііййййнниихх ооцціінноокк.
 9. 9. •• ггррииммееррнниийй ццеехх • костюмерний цех • цех реквізитора • машинно-декораційний цех й • столярний цех • слюсарний цех • цех з пошиття • звуукотехнічний ццех • світлотехнічний цех • бутафорський цех
 10. 10. ССССццццееееннннііііччччннннаааа ммммоооовввваааа ччііттккаа ддддииккццццііяя, ппррррооффффеессііййннее ввооллооддддіінннняя ддииххаанннняямм ттаа ггооллооссоомм
 11. 11. ХХооррррееооггррррааффффііяя танцювальність, музичність, ккооооррддииннаацціііяя ррууххііівв ттаа ааррттииссттииззмм
 12. 12. ВВооккаалл
 13. 13. ААккттоорррссььккаа майстерність ааббссттррааккттннее ммииссллеенннняя, ррооззввииттоокк ууяяввии ттаа ппаамм'яяттіі
 14. 14. ІІІссттоорріііяя ммииссттееццттвв ттаа ттееааттрруу
 15. 15. ССССццццееееннннііііччччнннниииийййй рррруууухххх ппллаассттииччннаа ккууууллььттуууурррраа ллююддддииннии
 16. 16. 2012 р. акторська майстерність 2011 р. акторська майстерність - 95% природничо - 2010р - 93% природничо - математичний напрямок -4% 2010р. лінгвістичний математичний акторська напрямок -5% майстерність - 100% лінгвістичний напрямок - 1% напрямок - 2%
 17. 17. Культура мови (А) Культура ммооввии (ББ)
 18. 18. ХХууддоожжнняя Художня уява (А) уява (Б)

×