Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr dobrohanska

171 views

Published on

Pr dobrohanska

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr dobrohanska

 1. 1. ТТееррммііннии ттаа ззааввддаанннняя ееккссппееррииммееннттааллььннооггоо педагогічного дослідження: 2011-2015 рр. Діагностико-концептуальний етап (вересень 2011 – травень 2012 р.): ‰‰ррооззррооббккаа ккооннццееппццііїї “ППссииххооллооггоо-ппееддааггооггііччнніі ттаа ммееттооддииччнніі ооссннооввии ппооббууддооввии навчання як цілісного творчого процесу”; ‰визначення структурних елементів психолого-педагогічного забезпечення розвитку дитячоїї творчостіі у межах навчально-виховного процесу; ‰створення навчального, навчально-методичного, діагностичного забезпечення побудови навчання як цілісного творчого процесу на основі принципів науково-педагогічного проекту «Росток»; ‰діагностика розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів та їх ззддаатнооссті ооррієєнтууваатисся в інффооррмаацційноомуу прроосстооррі; ззддаатнооссті ддоо твооррчоої діяльності, творчої самореалізації; ‰програмне забезпечення та створення науково-методичного супроводу ооссввііттннььооггоо ппррооццеессуу щщооддоо ппееррссооннііффііккааццііїї ннааввччаанннняя; ‰прогностичний аналіз психолого-педагогічної та методичної основи побудови навчання як цілісного творчого процесу; ‰‰піідведення піідсумкіів дііагностично-концептуального етапу науково- експериментального дослідження.
 2. 2. 1. Розробка ефективної навчально-виховної системи, спрямованої на розвиток творчої особистості учня. 2. ППііддггооттооввккаа ааввттооррссььккиихх ппррооггрраамм, ппооссііббннииккіівв, ммееттооддииччнниихх рекомендацій, дидактичних матеріалів з проблеми “Психолого-педагогічні та методичні основи побудови навчання як цііліісного творчого процесу на основіі принципів науково-педагогічного проекту «Росток». 3. Підвищення прроффесійної майстеррності вчителів школи в умовах проведення дослідно-експериментальної роботи, активізація їхньої творчо-пошукової діяльності. 4. УУззааггааллььннеенннняя ттаа ппоошшиирреенннняя ддооссввііддуу ррооббооттии зз ппииттаанньь формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах психолого-педагогічних та методичних основ яякк ццііллііссннооггоо ттввооррччооггоо ппррооццеессуу ннаа ооссннооввіі ннааууккооввоо- педагогічного проекту „Росток”.
 3. 3. Принцип гуманізації та особистісного підходу потребує вбачати в кожній дитині і кожній дорослій людині, залученій до освіітнього процесу, неповторну уніікальну особбистіість, постііййно розкривати і підкреслювати її досягнення в цьому процесі, шляхетність почуттів та знахідок розуму. ППринцип системностіі в освіітіі, якийй заббезпечує безперервне, постійне, системне застосування нових підходів до навчання і виховання, які базуються на сучасній теоретико- методологічній базі. Принцип пріоритету розвивального навчання та виховання з ууррахууванням безпосерреднього й безуумовного впливуу навчання та виховання на розвиток дитини, формування в неї нових здібностей. Знання, які закладаються в зміст освіти, - не мета, а засіб навчання, ддіяльності, ррозвиткуу особистості, її спррийняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви, специфічних творчих здібностей та інших якостей. ППррииннцциипп ппррііооррииттееттуу ттввооррччооїї ддііяяллььннооссттіі ппееррееддббааччааєє створення таких методик, технологій навчання, навчальних посібників та підручників, які побудовані на діяльнісному творчому підході до ннааввччаанннняя, ааккттииввііззууююттьь ппоошшууккооввуу ааккттииввннііссттьь іі ссттввооррююююттьь ммааккссииммааллььнніі умови для творчої діяльності учнів.
 4. 4. Учителями спеціалізованої школи № 31 спільно з Інституутом післяддипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка проводилися майстер-класи для вчителів-слухачів курсів на тему «ВВииккооррииссттаанннняя ттввооррччиихх ззааввддаанньь ннаа ууррооккаахх» Богомаз Н.П., учитель вищоїї категорііїї, Зінченко О О старший учитель «Підготовка до уроку з використанням Кравченко Г.М., О.О., вчитель вищої категорії, старший учитель «Використання мультимедійних технологій» учитель вищої категорії, старший учитель «Використання творчих творчих завдань на уроках навколишнього світу» завдань на уроках математики»
 5. 5. ТТВВООРРЧЧІІ ГГРРУУППИИ ВВЧЧИИТТЕЕЛЛІІВВ Вчителі, В і Вчителі які працюють за програмою “РОЗВИВАЛЬНЕ Вчителі, які працюють за експериментом “ЛОГІКА” Вчителі, які працюють за програмою НАВЧАННЯ” “РОСТОК” Вчителі, які опрацьовують інтерактивні Вчителі, які використовують мультимедійні р технології навчання засоби навчання КОЛЕГІЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВПРОВАДЖУЮТЬ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
 6. 6. ММееттаа ддііяяллььннооссттіі ттввооррччиихх ггрруупп: Сприяння зростанню ефективності навчально- виховного процесу шляхом упровадження технології діяльнісного методуу навчання. Створення оптимальних умов для розвитку ппррооффеессііййнниихх уумміінньь ууччииттеелліівв щщооддоо самостійного проектування й управління навчальною діяльністю учнів у системі особистісно зоррієнтованого навчання.
 7. 7. ЗЗааввддаанннняя ттввооррррччиихх ггрррруууупп: рр ВВппрроовваадджжеенннняя вв рр уу ппррааккттииккуу ттееххннооллооггііїї ддііяяллььннііссннооггоо ннааввччаанннняя: фф ффооррммуувваанннняя ммииссллеенннняя ччеерреезз ннааввччаанннняя іі іі ддііяяллььннооссттіі. ППііддввиищщеенннняя яяккооссттіі ннааввччаанннняя. ФФооррммуувваанннняя ссииссттееммии ццііннннооссттеейй ттаа їїїї ппрроояявв вв ооссооббииссттіісснниихх яяккооссттяяхх ууччнніівв, ссппрриияянннняя ррооззввииттккуу ссооццііааллььннооїї ааккттииввннооссттіі шшшшккккоооолллляяяярррріііівввв ччччеееерррреееезззз ввввииииккккооооррррииииссссттттаааанннннннняяяя ііііннннттттееееррррааааккккттттииииввввнннниииихххх ффффооооррррмммм ннннааааввввччччаааанннннннняяяя іі ввииххоовваанннняя. ФФФФооррммуувваанннняя ццііііллііііссннооїїїї ккааррттииннии ссввііііттуу ччеерреезз ввииввччеенннняя ппррееддммееттіівв. ССттввоорреенннняя ннооввооїї ссттррууккттууррии ввззааєєммооддііїї ммііжж ууччииттееллеемм ттаа ууччннеемм уу ппррооццеессіі ннааввччаанннняя іі ввииххоовваанннняя ннаа ззаассааддаахх ппееддааггооггііккии ссссппппііііввввррррооооббббііііттттннннииииццццттттвввваааа. ППііддввиищщеенннняя ккввааллііффііккааццііїї ппееддааггооггіівв ччеерреезз ооппааннуувваанннняя ііііннннооввааццііііййййнниихх ттееххннооллооггіііійййй ннааввччаанннняя іііі ввииххоовваанннняя. ППППііііддввиищщеенннняя яяккооссттіі ввииккллааддаанннняя.
 8. 8. Програмне забезпечення та створення науково-методичного супроводу освітнього процесу Науковий супровід експериментальної роботи здійснюють: ¾ Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації ¾ Районний науково-методичний центр Управління освіти Дніпровської районної в місті Д р р Києві ддерржавної аддміністррацції ¾ Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка ¾ Педагогічний інститут післядипломної педагогічної освіти ¾¾ ІІннссттииттуутт ііннннооввааццііййнниихх ттееххннооллооггіійй іі ззммііссттуу ооссввііттии ММііннііссттееррссттвваа ооссввііттии іі науки, молоді та спорту України ¾ Лабораторія початкової освіти та Лабораторія географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України
 9. 9. Рівень змістово-операційного компонента готовності ввччииттеелляя ддоо ннааввччааллььнноо-ввииххооввннооггоо ппррооццеессуу в рамках експериментальної діяльності Кількість учителів високий рівень достатній рівень середній рівень низький рівень Вчителі початкових 14 9 вчителів 5 вчителів класів‐ 6, математики‐4, природничих (64%) (36%) ‐‐ ‐‐ дисциплін ‐ 4 Рівень готовності вчителя до формування творчої особистості учня Кількість учителів високий рівень достатній рівень середній рівень низький рівень УУччииттеелліі 14 5 6 3 (36%) (43%) (21%) ‐‐‐‐‐
 10. 10. Рівень мотивації учнів Мотивація Позитивне ставлення Позитивне ставлення Нейтральне ставлення Негативне ставлення Невідповідність темі (пізнавальна мотивація) (зовнішня мотивація (мотиваційна незрілість) 3‐ББ 16 % 68 % 0 % 0 % 16 % 3‐ В 15 % 70 % 0 % 15 % 0 % 4‐Б 66,5 % 12,5 % 16,7 % 0 % 4,3 % 4‐В 60 % 20 % 15 % 5 % 0 % 6‐А 30 % 45 % 10 % 15 % 0 % 6‐Б 47 % 24 % 0 % 24 % 0 %
 11. 11. Рівень якості знань з математики за два навчальних ррооккии (2010/11 ттаа 2011/12): К ть 2010‐2011н.р. 2011‐2012н.р. жовтень 2012‐2013н.р. К‐ть учнів, які мають К‐ть учнів, які К‐ть учнів, які мають Клас К‐учнів високий та достатній рівень навчальних досягнень % мають високий та достатній рівень навчальних досягнень % високий та достатній рівень навчальних досягнень % 3‐Б 24 19 79 22 92 22 92 3‐В 21 16 76 18 86 18 86 4‐Б 29 23 79 25 86 25 86 4‐В 24 17 71 21 88 21 88 2010‐2011н.р. 2011‐2012н.р. жовтень 2012‐2013н.р. К‐ть учнів які К‐ть учнів які К‐ть учнів Клас К‐ть учнів К учнів, мають високий та достатній рівень навчальних % К учнів, мають високий та достатній рівень навчальних % К учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних % досягнень досягнень досягнень 6‐а 25 23 92 19 76 14 56 6‐б 19 15 79 15 78 13 68 7‐а 19 17 89 12 63 10 53 7‐б 19 17 89 16 84 10 53
 12. 12. Рівень якості знань з предмета „Навколишній світ” (ббііологіія, географфіія) за два навчальних роки (2010/11 та 2011/12): 2010‐2011н.р. 2011‐2012н.р. жовтень 2012‐2013н.р. Клас К‐ть учнів 2012 К‐ть учнів, які мають високий та достатній рівень % К‐ть учнів, які мають високий та достатній рівень % К‐ть учнів, які мають високий та д р достатній рівень % навчальних досягнень д р навчальних досягнень д р навчальних досягнень 3‐Б 24 24 100 24 100 24 100 3‐В 21 21 100 21 100 21 100 4‐Б 29 29 100 29 100 29 100 4‐В 24 24 100 24 100 24 100 2010‐2011н.р. 2011‐2012н.р. жовтень 2012‐2013н.р. К‐учнів К‐учнів К‐учнів Клас К‐ть учнів ть учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних % ть учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних % ть учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних % досягнень досягнень досягнень 6‐а 25 25 100 25 100 23 92 6‐б 19 19 100 19 100 18 94 7‐а 19 19 100 16 84 11 57 7‐б 19 19 100 19 100 16 84
 13. 13. Учителі початкової школи взяли участь у складанніі експертних висновкіів до рукописіів підручників для учнів1-2 класів за новим Державним стандартом початкової освіти. Було опрацьовано 15 букварів, 7 підручників з української мови та 7 підручників «Літературне читання». Усього - 58 експерртних висновків (підстава – наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій іі ззммііссттуу ооссввііттии ММііннііссттееррссттвваа ооссввііттии іі ннааууккии, ммооллооддіі ттаа спорту України № 277 від 26.09.2011 року, Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту УУккррааїїннии, ІІннссттииттууттуу ііннннооввааццііййнниихх ттееххннооллооггіійй іі ззммііссттуу освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.11.2011 р. № 1-4/18-3540) Барабус О.А., вчитель географії, є укладачем програми «Загальна географія» для науково- ппееддааггооггііччннооггоо ппррооееккттуу «РРооссттоокк».
 14. 14. 1. У межах формувального та діагностико- ккооннццееппттууааллььннооггоо ееттааппуу (ббееррееззеенньь 2011 – ттррааввеенньь 2012 р.) учителів початкової школи, математики, учителів природничих дисциплін ознайомлено з ттееххннооллооггіієєюю ссттввоорреенннняя ззааввддаанньь ккооммббііннооввааннооггоо характеру, творчих завдань, пов’язаних зі змістом програми «Росток». 2. ДДііаагноосстичніі дааніі, аанааліізз урроокіів, прроовеедеених учителями, свідчать про те, що відбувається позитивна динаміка сформованості творчої особистості учня та готовності вчителя до здійснення зазначеного процесу. 3. Учителями ррозрробляються пррезентацції, ффррагменти уроків, уроки з використанням інтерактивно- діяльнісного підходу у навчально-виховному ппррооццеессіі, щщоо ссппрриияяєє ффооррммууввааннннюю загальнонавчальних компетентностей, розвитку творчої особистості.

×