Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr babych

250 views

Published on

Pr babych

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr babych

 1. 1. ǫȭȔȕȈȏȭȧ № нсм Ȕй DzȐєȊȈ
 2. 2. ТеȚа еȘȟȝеȞиȚеțȠаșьțȜї ȝȞȜгȞаȚип „Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧя ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨ- ɞɿяɥьɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ „ɊОɋɌОК” (ɇɚɤɚɡ ГɍɈɇ №228 ɜіɞ 28.12.2009.)
 3. 3. DzȍȘȭȊȕȐȒȐ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚț КȍȘȭȊȕȐȒ– ǵȍȉȖȎ ǹȊȭȚȓȈȕȈ ǷȍȚȘȭȊȕȈ, ȌȐȘȍȒȚȖȘ ȋȭȔȕаȏȭȮ № 261 ДаȘȕȐȞьȒȖȋȖ ȘаȑȖȕț Ȕ. КȐєȊа; ǵаțȒȖȊȐȑ ȒȍȘȭȊȕȐȒ – ǷțȠȒȈȘьȖȊȈ ǺȈȔȈȘȈ ǶȓȍȒșȭȮȊȕȈ, ȒаȕȌȐȌаȚ ȗȍȌаȋȖȋȭȟȕȐȝ ȕаțȒз ȌȖȞȍȕȚз ȏаșȚțȗȕȐȒ ȌȐȘȍȒȚȖȘа ІȕșȚȐȚțȚț ȭȕȕȖȊаȞȭȑȕȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑ ȭ ȏȔȭșȚț ȖșȊȭȚȐ ǴǶǵ УȒȘаȮȕȐ.
 4. 4. ǺȍȘȔȭȕȐ ȘȍȈȓȭȏȈȞȭȮ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȮ ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȖȮ ȗȘȖȋȘȈȔȐх ̏е̬е̭е̦ь ϮϬϬϵ ̬оку - ̬̐уде̦ь ϮϬϭ4 ̬оку. Етап̛ ̏п̬о̏ад̙е̦̦́ п̬о̬̐а̛̥: Під̐ото̏ч̛̜ ;т̬а̏е̦ь- ̏е̬е̭е̦ь ϮϬϬ9 ̬.Ϳ Діа̦̐о̭т̛ч̦о-ко̦цептуаль̛̦̜ ;̭іче̦ь-че̬̏е̦ь ϮϬϭϬ ̬.Ϳ О̬̐а̦і̚аці̜̦о-п̬о̦̐о̚уюч̛̜ ;че̬̏е̦ь ϮϬϭϬ-че̬̏е̦ь ϮϬϭϮ ̬.Ϳ Фо̬̥уюч̛̜ ;че̬̏е̦ь ϮϬϭϮ-̏е̬е̭е̦ь ϮϬϭϯ ̬.Ϳ У̚а̐аль̦ююч̛̜ ;̏е̬е̭е̦ь ϮϬϭϯ-̬̐уде̦ь ϮϬϭϰ ̬.Ϳ
 5. 5. Зɚɜɞɚɧɧя ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɞɿяɥьɧɨɫɬɿ (ɧɚ 3-ɣ ɟɬɚɩ):  ȌȭȈȋȕȖșȚȐȒȈ ȔȕȖȎȐȕȕȐȝ ȏȌȭȉȕȖșȚȍȑ țȟȕȭȊ;  ȘȖȏȘȖȉȒȈ ȚȈ ȊȗȘȖȊȈȌȎȍȕȕȧ „ ІȕȌȐȊȭȌțȈȓьȕȖȮ ȗșȐȝȖȓȖȋȖ- ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȖȮ ȒȈȘȚȒȐ țȟȕȧ";  ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȧ ȔȖȕȭȚȖȘȐȕȋț ȊȗȓȐȊț ȭȕȚȍȋȘȈȚȐȊȕȖ- ȌȭȧȓьȕȭșȕȖȋȖ ȗȭȌȝȖȌț ȌȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ țȟȕȭȊ ȕȈ ȘȖȏȊȐȚȖȒ ȭȕȚȍȓȍȒȚț;  ȈȗȘȖȉȈȞȭȧ ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȐȝ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȑ ȕȈ ȖșȕȖȊȭ ȭȕȚȍȋȘȈȚȐȊȕȖ-ȌȭȧȓьȕȭșȕȖȋȖ ȗȭȌȝȖȌț ȌȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ țȟȕȭȊ;  ȈȗȘȖȉȈȞȭȧ șȚȊȖȘȍȕȖȮ ȒȖȕȞȍȗȞȭȮ ȕȈțȒȖȊȖ-ȗȍȌȈȋȖȋȭȟȕȖȋȖ ȗȘȖȍȒȚț „РȖșȚȖȒ" ȧȒ ȏȈșȖȉț Ȍȓȧ ȘȖȏȊȐȚȒț ȭȕȚȍȓȍȒȚțȈȓьȕȖȮ șȜȍȘȐ;  ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȗȖȏȐȚȐȊȕȐȝ ȭ ȕȍȋȈȚȐȊȕȐȝ ȗȘȖȋȕȖȏȭȊ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȮ ȘȖȉȖȚȐ.
 6. 6. Діɚɝɧɨɫɬɢɱɧі ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя • ȘȭȊȍȕь ȠȒȭȓьȕȖȮ ȈȌȈȗȚȈȞȭȮц • ȘȭȊȍȕь ȠȒȭȓьȕȖȮ ȔȖȚȐȊȈȞȭȮц • ȘȭȊȍȕь ȗȭȏȕȈȊȈȓьȕȖȮ șȜȍȘȐц • ȘȭȊȍȕь ȓȖȋȭȟȕȖȋȖ ȔȐșȓȍȕȕȧц • ȌȖșȓȭȌȎȍȕȕȧ ȉȈȋȈȚȖșȚȖȘȖȕȕȭȝ ȘȖȏțȔȖȊȐȝ ȏȌȭȉȕȖșȚȍȑ țȟȕȭȊ
 7. 7. РȭȊȍȕь ȠȒȭȓьȕȖȮ ȔȖȚȐȊȈȞȭȮ гȏȈ ȔȍȚȖȌȐȒȖȦ НйdzțșȒȈȕȖȊȖȮд
 8. 8. ВȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȗȘȖȌțȒȚȐȊȕȖșȚȭ ȏȈȗȈȔвȧȚȖȊțȊȈȕȕȧ ȏȈ ȔȍȚȖȌȐȒȖȦ ǶйdzțȘȭȮ “ǷȭȒȚȖȋȘȈȔȐ”
 9. 9. ǪȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȚȖȟȕȖșȚȭ țȊȈȋȐ ȏȈ ȔȍȚȖȌȐȒȖȦ “DzȖȘȍȒȚțȘȕȈ ȗȘȖȉȈ” ˀ е ̚ у л ь т а т 2-ʤ ˀо̭ток 2-ʥ ˀо̭ток 2-ʦ 3-ʤ ˀо̭ток 3-ʥ 4-ʤ ˀо̭ток 4-ʥ 81 -ϭϬϬ% ̛̭̏ока точ̦і̭ть у̏а̛̐ 11 15 - 14 - 17 - 61-ϴϬ% точ̦і̭ть у̏а̛̐ ̛̏ще ̭е̬ед̦ьо̐о 10 13 15 13 8 10 7 41-ϲϬ% ̭е̬ед̦́ точ̦і̭ть у̏а̛̐ - - 10 3 10 1 15 21-4Ϭ% ̛̦̚ька точ̦і̭ть у̏а̛̐ - - 3 - 7 - 6
 10. 10. ǺȍșȚ ȭȕȚȍȓȍȒȚț ǸйDzȍȚȚȍȓȓȈ ʦік діте̜ ʿʦ ;п̬а̛̏ль̦а ̏ідпо̏ідьͿ IQ Кількі̭ть діте̜ (165 діте̜) 6 – ϳ ̬окі̏ 5 73 30 6 74 23 7 75 20 8 76 17 8-ϭϭ ̬окі̏ 15 81 10 16 83 8 17 85 5 18 87 20 19 89 15 20 91 15 21 93 2
 11. 11. Вɢяɜɥɟɧɧя ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫьɤɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
 12. 12. Іɧɬɟɪɟɫɢ яɫɤɪɚɜɨ ɫɟɪɟɞɧьɨ ɫɥɚɛɨ 1. Ɏіɡɢчɧі 17 10 2 2.Ɉɪɝɚɧіɡɚɬɨɪɫьɤі 20 9 - 3. Ɇɚɬɟɦɚɬɢчɧі 22 5 2 4. ɉɪɢɪɨɞɧɢчі 23 6 - 5. Кɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫьɤɨ - 18 7 4 ɬɟхɧічɧі 6. Аɪɬɢɫɬɢчɧі 17 9 3 7.Кɨɦɭɧіɤɚɬɢɜɧі 21 5 3 8. Ɏіɥɨɥɨɝічɧі 19 4 6 9. Ɇɭɡɢчɧі 25 4 - 10. ɏɭɞɨɠɧьɨ-ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪчі 20 6 3
 13. 13. Кɥɚɫ К-ɫɬь ɭɱɧ. əɤіɫɬь ɡɧɚɧь 4-ʤ 29 76% 4-ʥ 28 40%
 14. 14. Кɥɚɫ К-ɫɬь ɭɱɧіɜ əɤіɫɬь ɡɧɚɧь 4-ʤ 29 93% 4-ʥ 28 57%
 15. 15. Кɥɚɫ К-ɫɬь ɭɱɧіɜ əɤіɫɬь ɡɧɚɧь 4-ʤ 29 69% 4-ʥ 28 46%
 16. 16. 4 ɤɥ. 7 ɭɱ. 2 ɤɥ. 5 ɭɱ. 3 ɤɥ. 6 ɭɱ. 1 ɤɥ. 3 ɭɱ.
 17. 17. 4 ɤɥ. 15 ɭɱ. 2 ɤɥ. 12 ɭɱ. 3 ɤɥ. 14 ɭɱ. 1 ɤɥ. 11 ɭɱ.
 18. 18. 22 учні – 74% 20 учнів – 69% 17 учнів – 58% 15 учнів – 52%
 19. 19. 72% 70% 69% 94% 93% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ʻавкол̛ш̦і̜ світ ϰ клас ʻавкол̛ш̦і̜ світ ϯ клас ʻавкол̛ш̦і̜ світ Ϯ клас ʻавкол̛ш̦і̜ світ ϭ клас ʺате̥ат̛ка ϰ клас ʺате̥ат̛ка ϯ клас ʺате̥ат̛ка Ϯ клас ʺате̥ат̛ка ϭ клас 65% 82%
 20. 20. ǷȘȐȘȖȌȕȈ ȎȊȈȊȭșȚьз ȉȍȏȗȖșȍȘȍȌȕȭșȚьз ȍȔȖȞȭȑȕȭșȚьз ȏȈȞȭȒȈȊȓȍȕȭșȚь ȚȈ ȗȘȈȋȕȍȕȕȧ ȌȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ ȏȉȍȘȭȋȈȦȚьșȧ ț ȌȐȚȐȕȐ ȗȭȌ ȟȈș ȮȮ ȗȖȟȈȚȒȖȊȖȋȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ - Ȟȍ ȉȓȈȋȖȌȈȚȕȐȑ ґȘțȕȚ Ȍȓȧ ȊȐȝȖȊȈȕȕȧ ȚȈ ȌțȝȖȊȕȖȋȖ ȏȉȈȋȈȟȍȕȕȧ ȚȊȖȘȟȖȮ ȖșȖȉȐșȚȖșȚȭ. Ƕ. DzȖȟȍȘȋȈ Модель ȌȭȧȓьȕȖșȚȭ țȟȕȭȊ “ВȟȐȚȐșȧ– țȔȭȚȐ– ȚȊȖȘȐȚȐ”
 21. 21. ВЧИȀИǿЯ ǼȠȞȖȚȡȐȎȠȖ ȘȜȞȖȟȠь ȕ ȒȜȟȐȳȒȡ ǰȖȞȳȦȡȐȎȠȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳ ȝȞȜȏșȓȚȖ ǼȞȑȎțȳȕȜȐȡȐȎȠȖ ȐȕȎєȚȜȕȐ'ȭȕȜȘ ȟȐȜȴȣ ȕțȎțь ȳ ȡȝȜȞȭȒȘȜȐȡȐȎȠȖ ȴȣ ǼȞȑȎțȳȕȜȐȡȐȎȠȖ ȟȐȜȴ ȐșȎȟțȳ ȝȞȖȗȜȚȖ ȐȖȐȥȓțțȭ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ СȎȚȜȟȠȳȗțȜ ȕȎȗȚȎȠȖȟȭ ȟȐȜȴȚ țȎȐȥȎțțȭȚ
 22. 22. ȁМІȀИ ǽȞȜȠȖȟȠȜȭȠȖ țȓȐȝȓȐțȓțȜȟȠȳ ȳ ȟȘșȎȒțȜȟȠȳ ЗȎȗȚȎȠȖ ȝȜȕȖȤȳȬ Ȑ ȒȖȟȘȡȟȳȭȣ ȳ ȐȖȣȜȐȡȐȎȠȖ ȟȐȜȬ ȐșȎȟțȡ ȒȡȚȘȡ ǼȤȳțȬȐȎȠȖ ȟȜȤȳȎșьțȳ ȕȐȖȥȘȖб ȝȜȐ'ȭȕȎțȳ ȳȕ ȕȒȜȞȜȐ'ȭȚб ȟȝȜȔȖȐȎțțȭȚб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȕ țȎȐȘȜșȖȦțȳȚ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓȚ ǯȎȥȖȠȖ ȐȎȔșȖȐȳȟȠь ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ ȜȠȜȥȓțțȭ
 23. 23. ЗȎȝȖȠȡȐȎȠȖ Ȟȳȕțȳ ȏȎȕȖ ȀВОǾИȀИ ȒȎțȖȣ КȜțȟȡșьȠȡȐȎȠȖȟȭ ȡ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐ УȚȳȠȖ ȝȞȎȤȬȐȎȠȖ ȕ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȚȖ ǼȠȞȖȚȡȐȎȠȖ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬ ǼȝȖȠȡȐȎȠȖ ȜȠȜȥȓțțȭ
 24. 24. ДȖșȧȋȕȍȕȕȧ țȟȕȭȊз ȧȒȭ ȕȈȊȟȈȦȚьșȧ ȏȈ ȗȘȖȋȘȈȔȖȦ “ǸǶǹǺǶDz” ǻ ȘȈȑȖȕȕȖȔț ȍȚȈȗȭ ВșȍțȒȘȈȮȕșьȒȖȮ ȖȓȭȔȗȭȈȌȐ ȏ ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȐ șȍȘȍȌ țȟȕȭȊ о-п ȒȓȈșȭȊх • Ɋяɛɨɜ ɘɪіɣ (3-А ɤɥɚɫ) ɩɨɫіɜ ІІ ɦіɫɰɟ. ǻ ǴȭȎȕȈȘȖȌȕȭȑ ȔȈȚȍȔȈȚȐȟȕȖ- ȗȘȐȋȖȌȕȐȞьȒȭȑ ȋȘȭ «dzȈȉȭȘȐȕȚ» •Кɨɪɨɛɤɚ Вɥɚɞɢɫɥɚɜ (3-А ɤɥɚɫ) ɩɨɫіɜ ІV ɦіɫɰɟ; •ɉɨɡɧяɤ Мɢɯɚɣɥɨ (4-А ɤɥɚɫ) ɩɨɫіɜ ІV ɦіɫɰɟ.
 25. 25. ǹțȟȈșȕȭ ȖșȊȭȚȕȭ ȚȍȝȕȖȓȖȋȭȮ Ȋ ȘȍȈȓȭȏȈȞȭȮ ȌȭȧȓьȕȭșȕȖȋȖ ȗȭȌȝȖȌț ȌȖ ȕȈȊȟȈȕȕȧ
 26. 26. Що дає ͞ˀо̭ток͟ д̛т̛̦і ǻȟȕȭ-ȘȖșȚȒȭȊȞȭ ȠȊȐȌȠȍ șȊȖȮȝ ȖȌȕȖȓȭȚȒȭȊ ȏȈșȊȖȦȦȚь ȗȘȖȋȘȈȔȖȊȐȑ ȔȈȚȍȘȭȈȓ ȏ ȘȭȏȕȐȝ ȗȘȍȌȔȍȚȭȊ ǹȗȖȒȭȑȕȭȠȍ ȭ ȊȗȍȊȕȍȕȭȠȍ ȊȭȌȗȖȊȭȌȈȦȚьз ȊȐȒȖȕțȦȚь șȈȔȖșȚȭȑȕȭ ȘȖȉȖȚȐз ȔȈȦȚь ȌȖșȓȭȌȕȐȞьȒȭ ȕȈȊȐȟȒȐ ǻȔȭȦȚь ȏȈȗȘȖȗȖȕțȊȈȚȐ șȊȭȑ șȗȖșȭȉ ȌȭȧȓьȕȖșȚȭз ȈȘȋțȔȍȕȚțȊȈȚȐ șȊȖȮ ȌțȔȒȐ ǻȔȭȦȚь ȊȭȌșȚȖȦȊȈȚȐ șȊȖȦ ȚȖȟȒț ȏȖȘț DzȘȈȡȍ ȊȖȓȖȌȭȦȚь ȕȈȊȐȟȒȈȔȐ șȈȔȖȒȖȕȚȘȖ- ȓȦ ȑ șȈȔȖȖȞȭȕȒȐ
 27. 27. Я хочу… Я ̦̚а̀… Я ̥о̙у… Я до̭лід̙у̀… Я ̥̏і̀… Я т̏о̬̀…

×