Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nakaz mon 503

559 views

Published on

Nakaz mon 503

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nakaz mon 503

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.05. 2013 р. м. Київ Ле 503 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які прашоють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік На виконання статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 р. 1152949 «Про продовження дослідно-експерименталъної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року», з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. Ле 462 та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. Ле 1392 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік, що додаються. 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.) розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на офіційних веб-сайтах Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Заступник Міністра Б. М. Жебровський Тариалська С. С..48 І -32-49
 2. 2. Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 Ле 503 Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «РОСТОК", на 2013/2014 навчальний рік Пояснювальна записка Типові навчальні плани для 1 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 2, 4, 6), навчанням мовами національних меншин (додатки 3, 5, 7), які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. Ле 462 та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 23 листопада 2011 р. Ле 1392, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 Ле 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. Ле 522 « Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. Ле 114 «Про затвердження Положення проекспериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 р. Ле 1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад». Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. Ле 462, до інваріативної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство». У навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», у 1-4-х класах зазначені освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство» реалізуються через інтегрований навчальний предмет «навколишній світ». У 5-6 класах продовжується вивчення інтегрованого навчального предмета «навколишній світ», який реалізує завдання предметів «Природознавство» та «Географія» відповідної галузі «Природознавство». Вивчення географії України у 8 та 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рекомендовано завершувати 17 - годинними курсами фізичної та економічної й соціальної географії своєї області (регіону) відповідно до програми «Рідний край» та переліку програм і посібників, підготовлених і схвалених до використання предметною комісією з
 3. 3. Продовження додатка 1 географії науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для окремих регіонів країни, районів, а подекуди окремих міст і сіл. Для цього у навчальному плані передбачено0,5 год у тижневому навантаженні. Типові навчальні плани містять інваріантну складову, обов'язкову для всіх експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, якою передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення факультативів, індивідуальних і групових занять, що визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту «Росток», а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального закладу. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, курсу «Інформаційна культура» (1 клас), навчального предмета «навколишній світ» (2 клас), «Креслення» (з 7-го класу), спецкурсу «Елементи теорії ймовірностей» (з 6-го класу). У 2-му класі викладання навчального предмету «Сходинки до інформатики» здійснюється за підручниками «Інформаційна культура» або «Сходинки до інформатики», які забезпечують виконання завдань освітньої галузі «Технології»(за вибором навчального закладу). У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм , встановлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов'язково фінансуються. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, враховуючи специфіку педагогічного експерименту, при наявності педагогічних кадрів і необхідних приміщень, здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 Ле 128. Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів за п'ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил . і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01. Класи загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково- педагогічнимпроектом «Росток» та продовжують навчання за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. Ле 1717 (чинного для 3 - 4 класів на 2013/2014 н. р.; для 4-го класу на 2014/2015 н. р.) та Державного стандарту
 4. 4. /_ , ___ З Продовження додатка І базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. Ле 24 (чинного для 6 - 9 класівна 2013/2014 н. р., для 7 - 9 класів на 2014/2015 н. р., для 8 - 9 класів на 2015/2016 н. р., для 9 - го класу на 2016/2017 н. р.) можуть користуватись Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічнимпроектом «Росток», затвердженими наказом МОН від 06.04.2012 р. Ле 435. Заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Т. О. Пушкарьова
 5. 5. додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від І4.05.20І3 Ле 503 Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання Кількість годин на тиждень Навчальні предмети Освітні галузі ёы В Інна іантна частина . . Ук аїнська мова Мови і літератури Іноземна мова Математика Математика П и дознавство _ _ р Навколишніи світ С спілыггвозііавство Мистецтво Музичне мистецтво* Об азотво чс мистецтво* Т я дове навчання НІІІННН ІНІІІНН НІІНІІІІНН Технології Сходннки до інформатики! Іномаііійна к ль до Здоров'я і Основи здоов`я ы В +0.) ш В +9: ы м М + ш фізична культура Фізична к льту а” Разом с-ь і Ы Ва І іатнвна частина Додаткові години на вивчеііня предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять. з них: навколишній світ Інформаційна Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на ІНЯ (за санітаними номаьіи) Сумарна кількість навчальних годин інваріантноїі варіативної складових, що фінансується з бюджету ах вання поді. класів на Ко) 2 * Навчальний заклад може обирати окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». ** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, нале обов'язково фінансуються.
 6. 6. Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від І4.05.20І3 М 503 Типовий навчальний план початкової школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин і] з Освітні галузі Навчальні предмети 2 клас ё Інва ь іантна частна Ук аїнська мова Мова навчання і ІНННН ІІННН ІІІНІЕ Мови і літератури (мовний і літературний КОМПОНЫПИ) Іноземна мова Математика Математика Природознавство в навколишній світ 2 С спільсгвознавство мистецтворбразотворче мистецтво - Технології Сходннки до інформатики/ Іномаційнак ль 'а Здоров'я і ІІ Фізична культура 3 3 Разом Ва іатнвна частина - Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них: І-Іавколишній світ інфотішійнаоі-ьчга 1.111: ГРЗІІИЧІІО ДОПУСТИМС ТИЖНЄВС навчальне НЗВЗНТЗЖСННЯ на 'ЧНЯ Сумарна кількість навчальних годин інваріантноїі варіативної складових, що фінансується з бюджету ' класів на г упи Мистецтво* / музичнс * Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво. ** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично доііустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
 7. 7. додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 На 503 Типовий навчальний план основної школи з українською мовою навчання Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Інва іантна частина Укаїнська мова Укаїнська літе а а Пе ща іноземна мова Д уга іноземна мова Світова літеа , ь істо ія Ук аїни Всесвітня істо о ія Основи п авознавства Мистецтво* / музичне мистецтво, образотворче Мистецтво Математика Математика Алгсб о а Г 'еоме -ія Навколишній світ Біологія Природознавство Географія Фізика Хімія Т удове навчання Технологп ін и матика Здоров'я і Основи здо 0 и в'я фізична культура Фізична культура” 26,5+з Варіативна частина Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індиві 'альних конс льтацій та г ових занять Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 28 чня Всього фінансується з бюджету (без урахування поді. класів на г пи Ь. ) »а (ІІ Мови і література Суспільствознавство * Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». ** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
 8. 8. Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 Ле 503 Типовий навчальний плап основної школи з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин Освітні галузі Навчальні предмети клас Кількість годин на тиждень Інва іантна частина Ук аїнська мова Українська література Пе ша іноземна мова Д га іноземна мова Мова навчання нт. ку с «Літе атуа» Історія України Суспільствознавство Всесвітня істо ія Основи павознансгва Мистецтво мистсцтворбразотворче мистецтво Математика Математика Алгеб а І `еомст ь ія навколишній світ Біологія Природознавство Гсог а я ія Фізика Хімія . Т *дове навчання 1 схиологи Іи п 0 и матика Здоров'я і Основи здоогґя фізична культура Фізична культура ** Разом Мови і література 28+3 Ва ь іативна частина Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивід альних консультацій та г Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на ня Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на г упи Ь) 00 * Навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.
 9. 9. додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 На 503 Типовий навчальний план ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З УКРЗЇИСЬКОЮ МОВОЮ НЗВЧЄІННЯ Освітні галузі Навчальні предмети Ш клас Кількість годин на тиждень Інва я іантна частина Ук - аїнська мова Іноземна мова Укаїнська літеа д. : Світова літеат . . Історія України Всесвітня істо ь ія Правознавство (п актичний кус Етика М зичне мистецтво Об и азотво и че мистецтво Х дожия к ль а Математика Алгеб а Геом - ія навколишній світ Біологія Географія Мови і література 1,5 о-п ЕІІ Суспільствознавство Естетична культура Математика їх) ЦЗ Природознавство І.5+0.5 | .5+0,5 Хімія Т в дове навчання їх) Технології ІН Р. .. ЕІІ р К! ! Здоров'я і Основи здо ов'я фізична культура Фізична культу а” 2,5 27+2,5 Ва І іативна частина Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них: Елементи теорії ймовірностей Фізика _--п Гранично допустиме тижневе навчальне 31 32 33 навантаження на ня Всього фінансується з бюджету (без 34 ах ваиня поділ класів на г пи “ Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. 2,5 3 3 31+2,5
 10. 10. Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України віл 14.05.2013 Ла 503 Типовий навчальний план ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З НШЗЧЗИНЯМ рОСІЙСЬКОЮ ЧИ ІИШИМИ МОВЕІМИ НЄІЦЇОНШІЬНИХ МЄНШНН 6 7 8 9 клас клас клас клас Кількість годин на тиждень Освітні галузі Навчальні предмети Інва и іантна частина Українська мова Іноземна мова Рідна мова Укаїнська літеа „ а Світова літе а а/ Літеа а стоія України Всесвітня істо ія Правознавство (п актичний о с Етика М ичне мистецтво Об и азотво с че мистецтво Х 'дожия культ а Математика Математика Ал геб и а Г еометія Навколишній світ Біологія Природознавство Географія Фізика Хімія Т дове навчання Технології Ін сіматика Здоров'я і Основи здоов'я фізична культура Фізична культура ** Варіатнвна частина Додаткові години начзивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативи, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, з них: Елементи теорії ймовірностей Математика ( Аліебра*) Фізика Н ю . .. . "юыммю К! ! Мови і література ь-о Ч! Суспільствознавство Естетична культура _. 4 К! ! 'З +59 ми- 'д . и: З +Р а”. ь-ы-мммм ш їыа ыюаы МА ы ы їыа юю и ГрЗНИЧНО ДОПУСТИМЄ ТИЖНЄВЄ навчальне НЗВЗНТЗЖЄІІНЯ на ЧНЯ Всього фінансується з бюджету (без урахування 38 поділ класів на г 'пи ** Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. . - І ы їх) ы Ы ы

×