Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Ї НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
"3 " і Р- д- Київ К!  Ш
Про завершення
всеукраїнського експерименту

(Псшто...
додхюк 1

Перелік
закладів освіти.  ви базі яких проводится
: ::утво-постало тв екшернишшши роботи за мюю
«Проживання особ...
3

29. Управління освіти і науки Кнівськото раяоиу Харківської міської
ради. 

30. Харківські гімназія К:  | Харківської м...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nakaz mon 485

252 views

Published on

Nakaz mon 485

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nakaz mon 485

  1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Ї НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З "3 " і Р- д- Київ К! Ш Про завершення всеукраїнського експерименту (Псштолого-пепвгогічне проектування соціальною розвитку особистості учнів эатвльноосвіптіх навчальних закладів» та науково-дослідної та експериментальні-Я роботи за темою «Проектування оообистіситроввтівштьного зміст-у иввчвльво-виховною процесу загальноосвітнього ттввчальиою завітати» ' Відповідно до наказу міністерства освіти і науки Укрвїтш від 06.07.2007 нвззо «Про результат всеукраїнського експерименту шаленого-педагогічне проектування соціальною розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів» тв проведення типово-дослідної та ' експериментальної роботи за темою «проектувати оообнстісно-розвивагтьиоґо змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального заклвщ» ттротатом 2007 « 20І2 років ттровошитасъ дослідне-експериментально: робота на базі загальноосвітніх ттввчильиих эаштадів: Вінницької, Валківської, Дніпропетровської, Донецької. Житомирської; Київської, Луганської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської обмстчй тв и. Києва (додаток 1). На ттідствиі експертного заключення Українською науково-методичного центру пракптчної психологи і соціальної роботи (лист від 17.01.2013 К: з), НАКАЗУІО: 1. доспідно-сксперииеттшпиу роботу віштовішто по строків проведення еюспериистп-у на бпі загальноосвітніх навчальних закладів (додаток І) за темою «Проектування особистісио-роэвивштьиого змісту ттввчально-виховиою процесу загальноосвітнього навчальною закладу» вижити завершеною. 2. Зняти статус експериментального навчального замало' всеукрйттського рівня із загальноосвітніх навчальних заістапів (допшок 1). З. Кот-роль за виконані-шт пъою наказу залишаю за собою. Заступник міністра Б. м. Жебровсъпти
  2. 2. додхюк 1 Перелік закладів освіти. ви базі яких проводится : ::утво-постало тв екшернишшши роботи за мюю «Проживання особистісно-рослинними: зиісгу ВІІЧІІІЬІІО-ІВХОІВОЮ лрошсу ипшноосвіхшьот навчальною нападу» 1. Лупъпгіинязідш-іцлупьнвшшвськоїобгтті. 2. Зупжъпшрізнопрофіхъннпіпіщшюзцхщшзъпдоышкої обуви-і. 3. Ноюгрц-Вшшшъпґд ЗНВО 'Гїипціґ ін. Л. Українки - довкілля! дихання! лиш: и. напитки-Волинським Жиюиирсътї обласні. 4. Бйппрод- налаштований пошти: «впливом-пп щодо ІІ сигнали-злий» и. Бшорола-днісґрооошоп 0 їобпапі. 5. Спшішзошнштпш 16 Обшюнсною равону и. Києва. 6. Хцркінвъпгішішіяжіібшхфтидёлрківсъкоїобіисгі. 7. Дніпром-п середня шшпоосиіпп бстолрофілґьш пшоля верхнъодніпроэсшио району диі обмсґі. В. лупнсьпспыхіиііюцияпшоші-шсгумнілкп5шлугавсш Луганської обтпі. 9. дрвепъп зошшаооспіш шоп. : І-Ш ступенів Ю 20 донецької міської роли донецької області. 10. Пиряпшсшшуцішйпврпшшююройону Пшп-досьюїобліясґі. П. Коштваьпшліпойшквзяґшпвіинипъюїобіпкґі. 12. Одеси: гіиншія м7 и. Одеси Одвсъюої обґвсті. 17. Горліъсъп спеціально зцплънокэспітш школи-інфи для дім з ижкшшпорушенвяшиошцґорлґіцкидонвшпоїобіцскі. І 18. Константин ґішшія 13.0. Ііишппєпп Пот-вищої облкті. 19. Засушьсьптішшіллубышъпоюропотяупозшшттоблюгі. 20. яплшооспіш пиши І-Ш ступенів іцФд. Рубцоилубцлсьшгоравоиуптппсъюґоблпсн. 21. УпрошінняосаіпціняушБорвошшьюїлдісъпоїрцш. 22. Бориспільська кішшія «Перспективи и. Боршюлл Кипсцої облясґі. 23. ліцей типів-освіта» и. Борвстля Київської обшсгі. 24. Бориспілъсьп загальноосвітня школи І-Ш ступені: Ю 1 цвориышшкипсъкотоблаоґі. 25. Борнспіідтъаъп зцштьноосоітш щодо І-Ш ступенів . Ю 3 шБориспопя Кшкькоїоблпсґі. 4 26. Борис-підеш зяхштосвіґня пиши І-Ш пупшіо Н! 6 жворисполякнґвсъкоїоблосгі. 27. Бориспільська загпшиоосвіпп шкал: І-Ш слушні: М 7 швсриополя Ісиїлсьюїоблтвсн. 28. Бориспілиъп ишяъвчюспітти школа І-Ш ступенів Уё 8 н. Баритон: киьсьютобгпсгі.
  3. 3. 3 29. Управління освіти і науки Кнівськото раяоиу Харківської міської ради. 30. Харківські гімназія К: | Харківської міської ради Харківської області. 31. Харківська загпльноосвітиа школа 1-111 ступенів К: 5 Харківської міської ради Харківської області. 32. Харківський технологічний ліцей К: 9 Харківської міської ради Хттрківськоїоблвсті. 33. Харківська спеціалізована школа 1-111 ступенів К: 16 Харківської міської ради Харківської області 34. Харківська стіщіалізсваиа школа І-111 ступенів . Кв 17 Харківської ттіської ради Харківської області. 36. Харківська затальиоосвітш школа 1-111 ступенів М: 37 Харківської міської ради Харківської області. 37. Харківська загальноосвітня школа 1-111 ступенів м: 52 Харківської міської ради Харківської області. 38. Харківська тімншія Іё 55 Карлівської міської ради Харківської області. 39. Харківська спеціалізована школа 1-111 ступенів . Ка 62 Харківської міської ради Харківської області. 40. навчально-півсотні ІЮЩІІІСЮО К: 96 Хфківської міської рани міської ради Харківської області. 42. Харківський ліцей та 107 Харківської міської ради Харківської області. 43. Харківська загальноосвіпц школа 1-111 ступенів М: 110 Харківської міськоїради Харківської області. І 44, Харківський ІІЇЦВЙ мистецтв Н: 133 Хюкіпської міської роди Харківської області. 45. Харківська спеціалізована школа 1-111 ступенів М 134 Харківської міської ради Харківської області. 46. Харківська загальноосвітня школа 1-111 ступенів К: 158 Харківської міської рвшт Харківської області. 47. Харківська загальноосвітня школа 1-111 ступенів К: 164 Харківської міської ради Харківської області. 48. Харківська затальттоосвіттц школа І-111 ступенів Кв 165 Харківської міської ради Харківської області. 49. навчально-виховні! комплекс К: 166 Харківської міської ради Харьківськоїоштасп. 50. Харківська спеціалізована школа І-Ш ступенів . Ю 170 Харківської міської ради Харківської області. 51. Харківська гімназія Уё 172 Харківської місьтї рвшт Харківської області. 52. Текучська запльиоосвіпц школа 1-Ш ступенів Уманського району Черкаської області. Заступник директора 1 їнсптґуту інноваційних типології! і змісту освіти 10. 1. Завапсвськьтй

×