Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BI/ IINCOHABTłI/ IIŻ OPFAH KI/ IIBCŁKOT MICŁKOI' PAZII/ I
(KI/ IIBCŁKA MICŁKA LIEPHCABHA AJIMIHICTPAIIIH)

JIEIIAPTAMEHT O...
4. lll/ lpeKTopy C3111 Ng 259 3a6e311eq1z111z1 np0Be11eHHa eKCHepHMeHTaJIBI-Ioro
nenaroriqnoro nocninmenm. 

5. 3aBepLI1I/...
, „,1 1„ 1441,12

N? :

,10 1111m 1) ]1CI1i1pIż1ML'H'I_ 00111111
1111r«›1‹e111I1‹11'0 001111
(K11'1'11c1.1<0'I' M 105x01'
...
1 iiviéimk 2

, '10 Hiliiáfš} jlciiiipuiixiciiąv UCBii ii i iiiiywi.  Moiiofii iii CHUDY)

iiziiiizi ck iicpiiixicii' 'aii...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nakaz donmc 363

280 views

Published on

Nakaz donmc 363

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nakaz donmc 363

  1. 1. BI/ IINCOHABTłI/ IIŻ OPFAH KI/ IIBCŁKOT MICŁKOI' PAZII/ I (KI/ IIBCŁKA MICŁKA LIEPHCABHA AJIMIHICTPAIIIH) JIEIIAPTAMEHT OCBITI/ I I HAYKI/ I, MOJIOÄI TA CHOPTY H A K A 3 za 05. , zo/ V N9365 Hpo opraHisauim , nocni/ mo- eKCHepHMeHTaJILHOi' poöom Ta 321TBep1DKeHH5I 3B1T1B npo nepeöir i pe3yJ1bTaTI/ I nocniLIHO-eKCHepHMeHTaJILHQI poöoTn B HaBHaJILHI/ IX 3a1<nanax MicTa KHeBa BizznoBinno 110 HOHOHCGHHH npo nopHnoK miñcneuna iHH0Baui171H0T 0cBiTHL0`1` LLiHJILHOCTi, saTBepmKenoro HaKa3OM MiHicTepcTBa ocsim i HayKH yKpa1HI/ I Biz( 07 JII/ ICTOHaIIa 2000 poKy Ne 522, 3apeecTpoBaH0ro B MiHicTepcTBi IOCTI/ Illñ yKpa1HI/ I 26 rpyLLHH 2000 p0Ky 3a Ng 946/5167, HOHœKeHHa npo eKcnepHMeHTanLHnñ 3aranLH00cBiTHiñ HaBHaJILHI/ Iñ samaa, 3aTBep21>KeH0ro HaKa3OM MiHicTepcTBa ocBiTn i HayKH YKpaXHI/ I B111 20 mororo 2002 poxy Ne 114, 3apeecTp0BaHor0 B MiHicTepcTBi łOCTI/ II111 VKpaIHH 13 TpaBHH 2002 poKy 3a N2428/6716, p1ILIeHH$I eKcnepTnoi' KoMicü' 3 HpOBGIIBHHSI nocninno- eKcnepMMeHTanLHoI poöom (HpOTOKOJI Ne 29 Bin 19.05.2014 poKy) Ta 3 Merom HOIIII/ IPCHHH innoBauiñnoro nocBiny 171 nozxanbmoro BLIOCKOHaHCHHH HOLIJyKOBO1 poöom B 3aI`aIIŁHOOCB1TH1X HaBqanLHI/ Ix 3aKJ1aJ1ax MicTa HAKA3YIO: 1. HaLLaTI/ I cTaTyc excnepnMenTanbnoro HaBqanLHoro 3a1<nany perionanbnoro piBHH C3111 Ne 259 (JIOIIaTOK 1). 2. IHCTI/ ITyTy H1CJI5IILI/ IHJIOMHO1 nenaroriqnoi OCB1TI/ I KI/ ITBCLKOFO yHiBepcHTeTy iMeHiEopl/ Ica FpiHHeHKa (M. (D. BOI7II1eX1BCŁKI/ II7I) 3a6e3neqmy1 HayKOBO- MeTOHI/ IqHI/ Iñ Ta opranbauiñnnñ cynpoBin SKCIICpI/ IMCHTEUIBHOFO nenaroriqnoro , ĹIOCHĹĹDKBHHHI «YHpQBaLDKeHHH eJIeMeHTiB nI/ Icranuiñnoro HaBHaHHH IHKOHHp1B y 3H3 M. KIzIeBa». 3. HaqanLHHKy ynpaBniHHH ocsim IIeCHsIHCŁKoI pañ0HHo`1` B MicTi KHeBi nepxçasnoi' aILM1H1CTpaLI11 nepenöaqmn HJIaHOM poöom 3axoztn 1110110 MeTom/ Iqnof flinTpl/ IMKI/ I eKCHepI/ IMeHTaHŁHOFO nezxaroriqnoro ztocniumeHHa y C3111 Ng 259.
  2. 2. 4. lll/ lpeKTopy C3111 Ng 259 3a6e311eq1z111z1 np0Be11eHHa eKCHepHMeHTaJIBI-Ioro nenaroriqnoro nocninmenm. 5. 3aBepLI1I/ ITI/ I 1100J1i11H0-eK0r1ep1z1MeH1anBHy p0601y 3a TeMaMI/ IZ - «ynpoBanmenna MyJIBTI/ IIIpOąńJILI-IOTO HaBqaHHa B cepenniñ 3aranBH000Bi1Hi171 IIIKOII1» - C3111 Ng 104 iMeHi O. OJ1B›1‹HI1a 3 nonanBmnM ynpoBamicennsiM pe3yJ1L1a1iB y HaBLIaJIBHO-BIIIXOBHI/ IIŹ np011ec HaBqanŁH0r0 saxnany; ~ «Imerpauisi 00Bi1HBOr0 1a pea6i11i1a11i171110r0 np011e0iB 111151 yIIHiB i3 HOPyIHGHHHM onopno-pyxoBoro anapa1y B yMoBax rioqancoBoi' ILIKOIII/ I» - IJIKOJIa Ic1yneH51 Ng 268 i3 HOIĘaJIBLIJI/ IM yHpOBaLDKeHHHM pe3yJIB1a1iB y HaBqanBi-Io- BI/ IXOBHI/ Iñ npouec HaBqanBH0r0 3a101a11y; - «QJOpMyBaHHsI iHTerpoBaHl/ IX ys1BJ1eHB yqHiB npo HaB1<0J111111Hi171 0Bi1 3a nayKoBo-nenaroriqni/ IM np0e1<10M «P0010K» - C111 Ng 110 iM. K. I`an0HeHKa 3 HOFJII/ IÓJIGHI/ IM BHBHeHHHM ‹1)paH11y3BK0i` MOBI/ I y 3B°›131<y i3 3aBepH1eHH$IM 1epMiHy , z100ni11H0-eK011ep1z1MeH1aJ1BH0i p06011/1 peri0HaJILH0r0 piBHa; - «POSpOÓJIGHHH Moneni Bnp0Ba11›KeHH›1 1HTel`paTI/ IBHO-IL151JII›H1CHOFO ninxony 110 BHBqeHHH IIpI/ IpOHHI/ ITłO-MaTeMaTI/ IĹIHHX ; moni/ mum 3a nayKoBo-nenaroriqni/ IM np0e1<10M «P0010K» - C111 Ng 202 y 3B”5131<y i3 3aBep111eHH51M 1epMiHy 11001101110- eKCHepHMeHTaJIBHOi' p0601n peri0HaJIBH0r0 p1BHH; - «BETH/ IB i111erpa11z1BH0-11i51J1BHi0H0r0 ninxoziy Ha qmpMyBaHHH 1a p03BI/ ITOK 0611ap0BaH0c1i 11141141114 Ha 0cH0Bi peani3a11ii npnnunniB nayKoBo-neziaroriqnoro np0e1<1y «P00101<» - 1111<0na 1 - III CTyIIeHiB Ng 147 y 313,s131<y i3 321BepI11eHHHM TepMiHy , HOCJIĹlIHO-eKCHepI/ IMeHTaJIBH01 p06011z1 peri0HaJ1BH0r0 piBHa; - «BEJU/ IB i111erpa11z1BH0-11iaJ1BHi0H0r0 ninxony Ha pO3KpI/ ITTH 1a pO3BI/ ITOK iHTeJleKTyallbHl/ IX 3111611001011 0C06I/ ICTOCT1 3a HayKOB0-HeHaFOF1HHI/ IM 11p0e1<10M «P001o1<» - C111 Ng 250 y 3B°513Ky i3 3aBepIJleHH5IM TepMiHy 11001101110- e1<0nepp1MeH1anLH0T p060114 peI`1OHaJILHOFO piBHa; - «CDOPMyBaHHSI 00061101001i yuing, 311a1H0i` 110 0aM0peaJ1i3a11ii, Ha 0cH0Bi BIIpOBaIDKeHHH HpI/ IHHI/ IIHB HayKOBO-neuaroriqnoro 11p0e1<1y «P00101<» - C3111 Ng 111 iM. A. C. K0Bna1<a y 3B”513Ky i3 3a13ep111e1111s1M TepMiHy 110011111110- eKCHepHMeHTaJIBHdi p060114 perionanBHoro p1BH$1 (I1011a10K 2). 6. KOHTpOJLB 3a BI/ IKOHaHHHM 11B0r0 Haicasy 3aJ11z1111a10 3a 006010. IIHpeKTOp IIeHapTaMeHTy á O. CI>i11aHs1H - i
  3. 3. , „,1 1„ 1441,12 N? : ,10 1111m 1) ]1CI1i1pIż1ML'H'I_ 00111111 1111r«›1‹e111I1‹11'0 001111 (K11'1'11c1.1<0'I' M 105x01' 11111 4/0711 1i1<c11ep1414c111'a111›11i 11c1121r0ri-111i ;10c11i11›1‹e111191 perionanbuoro piana 111131111 01<c110p1111c11'1ą. = A111'0p/ I1ayK01‹1141`4 KCp11311H1< 131111101311121111411411 1 3211012111 00131114 1 K01sa11bl1y1< B.1.. 3a 1'y1111111‹ 1 ;114p0KT0pa 3 1123x0130- ~ Mc'11›}11›1l111(1'1'11060111 1110111131' _v I 11ic11>1111411110M1101`110112110111111101 1 00131114 K14`111chK0r0 y11i1s0pc14Tc'1'y iMcni Bopnca ` FpiuueuKa. KEIIUUAJUII' i 11er1a101il11114x Hayn'. 110110111: *KC 113111410 w 1101121101 1'~1IIOFQ3:1(3ç11111?§±š1111$1 W i* «yllpüBźi/ 'DKCHHH 011011011113 211101111111117111010 11a1s~1z11111›1 111K011›1pi13y 3113 M. Kuma» C31U Ng 259 | ()p1<0().1š. HauanBHMK y11pa1a11i11119 ;10111Ki:11,110`1`„ 3321131151101'cepe11111„0'1'Ta n03a1111<i11BH0i` 00131114 }10,~'1:1101‹ 1 i 1115x1111. 1110111111 1110110111} ‹_v 1<14'1'11c1.1›‹0`1' Mic1.r‹0`I'pa1111 ,1 i 191W" 1 20144019 pp. 1 1 1 O. 130x110
  4. 4. 1 iiviéimk 2 , '10 Hiliiáfš} jlciiiipuiixiciiąv UCBii ii i iiiiywi. Moiiofii iii CHUDY) iiziiiizi ck iicpiiixicii' 'aiii, ii‹›i'i› ' ›Q ! IOCJVIUDKCIII i. ) Išiiküillłlšlłkiiś! OPITIH} (Kiiiizc 5x01' Bin ii ii'ci›i<m , rie ' / O>) c EKcnepuMeHTaJbiii ITCĹIGFOFiHIłi ; JOCJIUDKBHHSI pCFiOHaHŁHOFO piiaiisi, peKomeiizioiaaiii 110 'šäiBepmeHHñ Hiiiäciiki' ` . 1iCbK0i' pami Txšüäżäià «ylipül-šil' ›Kciiiiu . 1_'. 'IhlHilp(7(i)iJIl›! l0l`0 iiziiikiziiiiisi B ccpciiiiiü 'iaiuiihiionciiiiiiiiźi IIIKOJIi» «iHlCipłlHiH UCB HI›0i0 'izip añiiii źłlliiiiiolk) iipoiicciii ; imi _"iilii¶ ii iiopyiiiciiiiani oiiopiio- p) XUHUIU Älliłip i B _'ii(iiš(l Holla' 'Oiłüi iiiiKüli i1 )) '.1 u. 6. «‹Doprxiyiiiiiiia iiiici poiiiiiiiix )`)iiłJlCiil› _v-iiiiii iipo iiuiiicoiiiiiiiiiiñ ciiii 'šál iiiiyimiini-iicsiaioiiiiiiiiixi iipnckiuxi «I'‹ic'i'0i<» «Pmpuñiiciiiiu 'i0,'[C. 'Ii HIIPOBĹUDKCIIIIH ii erpii- i`i^iIšii0z`Ii$iIihiiiCHOI (i IIifLXOJIy , ILO BHBHCIHIH iii7iiPUfllliUi0-hiźl L`lll'i'| i'liiir1.`<lIHClliHiJlil('H1 li' Koiiwiic' illvlillliilixl [[POCKTOM «POC'I'0K>› «lšiLiiiii iii ici piiiiiišlm llHJibiiiCli0I`0 [[ĹYIXOJQ iizi ili‹›p. xi_viiiiiiiisi iii pmiiii i0i< uñgizipoiiiiiiiscri , 'l| i'l`iiil| l iia ociioiii pcaiii uiiii' iipiiiiiiiiiiiii liil} KOBU- iiiciiiagiiiiiflgigro iipncKi' «i'0c'i'0i‹» «Biiiiiiii iiiI`Ci`płlilIišil0 ii ibiiiciioro liLlxülly iiii pmkpvirisi IŁ! pmiiii [OK iIi'['CJiCK'l'}'ilJibHI/ lX 'ixiiñiiocicii ncoöiicroc ri 'iu iiuyicoiio- Ii "IiliOYiHiii/ ihi llp0CK`IUiVi «i)()C'I`Oi')) «‹Dupkiyliuillwl ucuñiiciocii )'*ili5i. 'š, ~1sllll0i ; i0 caiixiupczuiixziiiii'. iiu uciiniai iiiipoi-iainicciiiisi Iipi/ iilili/ iiiili iIGyKOIŚO-IICIIHYOFi'HIOTO IIpOCKTy <‹P‹›c'i1ii‹» i li-i-giiiišiiiiixiliiil Iipilfkiilii|1lI0~MŁl[`Ci1(i'l`I/ i'~iii0i' OCBiTH T21 'I`CXIi0Ji0l`iii ii Iii() KY 1M; 5 Ĺl? i“, E'E"'<'4 iiiipxoiiciiim i. ./ I.. Kaiiiiii/ iiii iiC, ~'l. '1i`()i`iliiil/ lX iiayK M . A i ią _Viiy iiyiiii<:1pi„0iiu 'l`. 0 . , iIIC'l`H'I'}'l} iiiiioiiuiiiiáiiux `i`CXii0JMH`iii i 'šMiCi`_' ociii i II. Kiiiixi. licji. iiuyK. iiixidiccop iiiciiiiyi} iiiiiniiziiiiüiimx 'rcxiioiioriii i 'šI1iL"i`_` ociiii i-i. Kiiiixi. iiCJL iiuyK. iipoiiiccop “ÄH ›pi/ iiuyxoiiiiñ Kcpiiiiiiik . ikiiiliiiclłliii Biriii‹›iiiiia. iii, iii4i”i _ _ _________ _wi KCpiEHl/ IK i }ii<yiiiii }i. i0 sąiiiiiyiaali Kuiiieiiiän (`3iii N? : 104 iiiiiy i0. i`. iMCiii (). (Mimmiiia "iiii«i: izi i ciyiiciix M 268 CIHNMIO ` iM. K, iiiiiiiiiciika 'š iiüi. `iiilfi. ik`iiiihi BIHUICIIHHÄI (bpzuiii 'šlxKüi MUBM ( iii N} 202 / il'l`0-lii0i<70. Ibñoišlllśąii. [4 iiccxoiia i. lš. ” _ iiiwiigaiioiiii i. .. `ii1C'i)iiiii1i', 'lilpC iIiCTiI iyi) iiiiinisiiiiiiiiinx 'icxii0ii‹ii'iii i 'šMiCl`_` ociiiiii. Kaiiui. HCM. ilłiylx'. iip0‹]›cc0p iiyliihàipbhišái 1.0 łdŁIylilii/ IKILPIPLKIOPŁI iiiC'l`Vl'l`)/ i)` iiiiioiiziiiiiiiivix 'rcxiioiioriñ i 'iMiciy (iciiiiii. Kamil. iicii. iiayK. Ilpmilccnp rriiiziyiiciiiii IN: i-i7 ćiii`irš. !:5‹› ? iiaiiiciiiikii ): iyiqciiioi( H, Ji. i i) iiiKupiĹniiii"l`. ń(). . 'iiiciyiiiiiik , rliipCKlUpu iiiC'I`i1 ryiy' iiiiioiiuiiiñiinx icxiioiioiiñ i 'iMiciy ociiirn. Kumi. iicJl. iiayx. iipoqiccop "Ziiii Na' l i i' iM. A. C. Kominku iOPHCHKUŃii. 'CZW HalliülbHnK ynpaBliiHHfl zioiuxinbiioi', 3aranbiioi'cepez1iii, o'i'Ta noaauixinbiioi' OCBiTH O. Boxiio

×