audiologi dan terapi cara kerja pendidikan khas

4,482 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

audiologi dan terapi cara kerja pendidikan khas

 1. 1. TAJUK: Program Sokongan untuk kanak-kanakkeperluan khas yang disediakan olehKementerian Kesihatan Malaysia1- Audiologi2- Terapi cara kerjaNama Kumpulan:- Norashikin Binti Saeden (3112030691)Nurain Nadia Binti Mohamad Arif (3112037071)Nor Shila Binti Azwir (3112036981)Pensyarah:- En. ABDUL RAHMAN BIN SALIM
 2. 2.  Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikantanpa mengira latar belakang sosialmahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut.Muridberkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas diMalaysia terdiri daripada:-a) kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP)- SindromDown,PerkembanganLewat,Autisme, Hiperaktif,CerebralPalsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak BermasalahPenglihatan(c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan programpengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalahfleksibelselaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan(Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “guru-guru bolehmengubah suai kaedah atau teknik pengajaran ataupembelajaran (P&P),masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahanbantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat PendidikanKhas”.
 3. 3. Salvin (1997) Program yang diperuntukkan atauditujukan kepada pelajar-pelajar yangbermasalah seperti kecacatanmental, emosi & ketidakupayaan fizikalaatau penambahan kepada pembelajaranbiasa di dalam kelas.
 4. 4.  Kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untukmemenuhi keperluan kanak-kanak yangmengalami pelbagai kecacatan atau kurangupaya. Merangkumi aspek-aspek pengajaran danpembelajaran(P&P), latihan jasmani &pendidikan yang bertereskan rumah, hospital &institusi.
 5. 5. Adalah dikenali sebagai kanak-kanak yang mempunyaiciri-ciri kelemahan tertentu:- Tahap inteleknya rendah Tidak mempunyai kebolehanuntuk belajar dalammasayang singkat Daya ingatan yang lemah Daya tumpuan singkat
 6. 6.  Lemah dalam 3M (menulis,membaca,mengira) Kurang yakin dengan diri sendiri, rendah diri, takut &malu Emosi mudah terganggu Masalah tingkah laku
 7. 7. Nazar (2000) Kanak-kanak yang berdepan dengan batasan keupayaanbagi memperoleh keperluan biasa & untuk hidupbermasyarakat kerana had fizikal & mentalnyaLerner (1998) Mengkategorikan keperluan khas kepada 2 iaitu:-- Risiko untuk gagal dalam pelajaran- Kecacatan mengikut akta dan undang-undang
 8. 8.  Kurang daya pendengaran Kurang daya penglihatan Masalah kerencatan akal Masalah tingkah laku Masalah pertuturan Masalah pintar cerdas Kurang upaya fizikal Masalah kesihatan
 9. 9. Masalah fizikalMasalah mentalMasalah emosi
 10. 10.  Cacat fizikal Kerencatan akal sederhana Kecacatan- Kecacatan yang tidak boleh kanak-kanak tersebutbelajar di sekolah yang disediakan oleh kementerianpendidikan malaysia- Cth:- down sindrom,autism ringan, attention deficithyperactive disorder(ADHD), bermasalahpembelajaran specifik ( DISLEKSIA)
 11. 11. 1. Ibu Bapa- sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti ataurespon yang tidak normal oleh kanak-kanak2. Pakar perubatan- mempunyai pelbagai kepakarandalam bidangperubatan yang memainkan peranan penting untukmendiagnostik & merawat penyakit kanak-kanak &mengesan punca masalah kecacatan untukmemulihkan kecacatan tersebut
 12. 12. 3. Pediatrik- tanggungjawap untuk mendiagnostik atau merawatpenyakit kanak-kanak & mengesan punca masalahkecacatan untuk pulihkan kecacatan tersebut3. Audiologi4. Terapi cara kerja
 13. 13.  Turner, Foster dan Johnson (2002)- mendifinisikan terapi cara kerja ialah latihanaktiviti-aktiviti yang bermakna untukmeningkatkan tahap kefungdian seharian danmencegah ketidakupayaan atau kecacatan keatas individu yang mempunyai masalah mentaldan fizikal pada semua peringkat umur. NASAM- terapi cara kerja merupakan sejenis pemulihanuntuk memperbaiki kualiti hidup seseorang. iatertumpu kepada memperbaiki kebolehanmenjalankan aktiiti hidup seharian, penjagaandiri dan kemandirian di tempat kerja dan riadah
 14. 14.  Kolej Islam Sains dan Teknologi (KIST)- mendefinisikan terapi cara kerja sebagai aktivitipemulihan yang memberi fokus kepada pemulihankecederaan, penyakit, kecacatan fizikal dan mentalserta faktor keuzuran seseorang individu bagimembolehkan mereka berdikari dalam melakukanaktiviti kehidupan harian, produktiviti dan pelbagaiaktiviti riadah.
 15. 15.  membolehkan individu menguruskan kehidupanseharian dengan baik memulihkan anggota yang lemah supaya dapatberfungsi dengan baik membolehkan individu berdikari dalammelakukan kerja seharian
 16. 16.  Dilakukan untuk membantu seseorang menguasaikemahiran motor halus dengan lebih baik Meningkatkan kemampuan seseorang untukmelakukan sesuatu dengan otot-otot kecil yangada Meningkatkan tahap kefungsian seharian danmencegah ketidakupayaan ke atas individu yangmempunyai masalah mental dan fizikal padasemua peringkat umur
 17. 17.  Aktiviti terapi cara kerja perlu dilakukan olehahli terapi cara kerja yang berkemahiransahaja. Peralatan untuk menjalankan aktivititerapi cara kerja hanya boleh didapati di pusat-pusat latihan tertentu sahaja. Namun, gurupendidikan khas juga boleh melakukan terapicara kerja yang mudah dan bersesuaian denganmurid bermasalah pembelajaran di sekolah.
 18. 18.  Latihan aktiviti berkaitan kemahiran hidup Latihan pravokasional Latihan aktiviti membuka dan memasangperalatan Latihan aktiviti berkaitan dengan kemahiranmanipulatif
 19. 19. yang mempunyai masalah fizikal, emosional atauperkembangan boleh menemui ahlipsikiatrik, sekolah atau ibu bapa untuk mana-mana sebab berikut :- prematurity masalah kelahiran prematurity birth defect spina bifida attention deficit disorder developmental disabilities cerebral palsy
 20. 20.  sensory dysfunction autism hyperactivity down syndrome amputation stroke arthritis burns head injury dementia diabetes cardiac conditions
 21. 21. i. Tidak mendengar arahan Berlaku terutama pada murid autism dan hyperaktif. Tumpuanjangka pendek menyukarkan pakar terapi atau guru untukmenarik perhatian mengikut masa yang diperuntukkan Tidak faham arahan yang diberikanii. Emosi terganggu Enggan melibatkan diri, dan mudah putus asa dengan terapi yangdiberi Mudah menangis diberi tugasan Bergantung pada persekitaran di rumahiii. Kemudahan berbeza mengikut sekolah Terdapat sekolah tidak mempunyai prasarana yang mencukupi
 22. 22. iv. Sensory integration problem (masalah dalamsentuhan) Enggan disentuh/ trauma apabila disentuh oleh orangluar Memerlukan masa untuk membiasakan murid Lebih mudah menjerit apabila disentuhv. Mudah berkhayal diberi tugasan Hidup dalam dunianya sendiri
 23. 23. 1. Taktik arahan bermakna Elakkan daripada menggunakan perkataan yangmenjurus kepada arahan Contoh: Membasuh rambut Ajar murid memegang tuala dengan kuat –Timbulkan soalan:kenapa ya?2. Masalah dalam sentuhan Berkongsi barang dengan menyediakan 2 barangdan biasakan untuk bertukar-tukar barang Galakkan untuk berkongsi supaya murid belajarmenyentuh barangan orang lain
 24. 24. 3. Emosi terganggu Tinggalkan aktiviti dengn murid bersendirian danlakukan pemerhatian dari jarak jauh. Beri ganjaran sebalik terapi yang dijalankan Memaksa secara berkhemah peringkat demiperingkat4. Kemudahan perlu dipelbagaikan Guru tidak perlu menunggu peruntukan bahan bantubelajar, sebaliknya menggunakan kreativiti menciptabahan bantu belajar Guru perlu berkolaborasi dengan pakar terapiberkaitan dengan aktiviti yang patut dilaksanakan.•Persekitaran perlu dipelbagaikan teksturnya.Contoh, lantai kasar,lembut
 25. 25. 1) Terapi cara kerja juga merupakan aktiviti yang menjuruskearah membantu individu bermasalah fizikal dan intelekbagi mengatasi ketidakupayaan semaksima yang mungkin.2) Aktiviti berfokus kepada kepelbagaian pergerakan dankebolehan otot-otot untuk membantu murid mencapaikejayaan dalam bidang vokasional dan kerjaya.3) Pemulihan cara kerja atau lebih dikenali dengan namaOccupational Therapy adalah profesyen kesihatan yangmemberi fokus kepada penghakupayaan individu dalammerawat kecederaan , penyakit, kecacatan dan keuzuranbagi mencapai kehidupan produktif, berdikari danbermakna.4) Terapi cara kerja juga merupakan aktiviti yang menjuruskearah membantu individu bermasalah fizikal dan intelekbagi mengatasi ketidakupayaan semaksima yang mungkin.
 26. 26. 5) Aktiviti berfokus kepada kepelbagaian pergerakandan kebolehan otot-otot untuk membantu muridmencapai kejayaan dalam bidang vokasional dankerjaya.6) Guru Pendidikan Khas boleh menerapkan terapi carakerja kepada murid Pendidikan Khas dengan prosesP&P yang dijalankan.7) Contohnya : terapi ini boleh diterapkan dalam matapelajaran Pengurusan Diri atau Kemahiran Hidup.8) Diharapkan dengan terapi yang dijalankan, murid-murid dapat menjalani kehidupan dengan lebihtersusun dan sempurna
 27. 27. 1) Membantu kanak-kanak dalam pekembangan asasseperti mandi, berpakaian, memberus gigi, dan makansendiri.2) Membantu kanak-kanak dengan gangguan perilakuemosi dengan mempelajari teknik-teknik penggurusanemosi. Sebagai contoh, tidak memukul orang lain ketikamarah ataupun bertindak ganas bila menghadapisebarang masalah.3) Kanak-kanak akan belajar cara-cara yang positifuntuk menghadapi kemarahan, seperti menulis tentangperasaan atau menyertai dalam aktiviti fizikal.
 28. 28. 4) Mengajar kanak-kanak dengan kecacatan fizikalkemahiran koordinasi yang diperlukan seperti makansendiri.5) Menilai kemampuan setiap anak dalam setiap peralatankhusus seperti kerusi roda, peralatan mandi, danpengurusan pakaian.6) Menggunakan komputer, atau meningkatkan kelajuandan keterbacaan tulisan tangan mereka
 29. 29. a) Gelang tangan manikBahan :-Manik ,warna kuning ,warna merah,warnabiru,tali,pembaris,guntingMasa :- 15 minitCara Perlaksanaan:-1. Ukur panjang tali sebanyak 13-15 cm dengan pembaris.2. Potong benang dengan menggunakan gunting.3. kemudian masukkan tali ke dalam lubang manik satudemi satu mengikut warna yang disediakan. Penuhkanmanik hingga ke hujung tali4. Akhir sekali, ikat hujung tali untuk membentuk gelang.
 30. 30. b)SandwichBahan :-Roti ,sandwichSardin, Salad, Timun, Sudu,PingganMasa :- 10 minitCara Perlaksanaan:-1. Ambil 2 keping roti2. Sapukan sardin diatas roti dengan rata3. Atur timun dan salad yang telah dihiris di atas inti4. Tindih dengan kepingan roti sandwich dengan padat5. Sandwich diletakkan di atas pinggan hidang
 31. 31.  menurut kamus- kajian keseluruhan tentang pendengaran. Inimerangkumi kajian tentang anatomi dan fungsitelinga, masalah pendengaran , penilaian dan rawatankepada orang yang kehilangan pendengaran. Laman web medical buffalo education- merujuk kepada sains pendengaran. Iaitumendefinisikan audiologi sebagai satu disiplin yangmelibatkan pencegahan, pengenalan serta penilaianmasalah pendengaran, pemilihan dan penilaian alatbantu pendengaran serta habilitasi atau rehabilitasiindividu yang mempunyai masalah pendengaran.
 32. 32.  pakar audiologi Cik Nazahatul Islia Jamari (AuditoriJabatan Otorhinolaryngology Hospital Sibu)- audiologi merupakan satu bidang yang berkaitandengan kajian pendengaran normal dan tidak normal. Iamelibatkan tugas disiplin audiologi yang merangkumipencegahan, pengenalpastian, penilaian pendengaran, pemilihan serta penilaian alat bantu dengar danpengendalian program rehabilitasi bagi individu yangmengalami masalah pendengaran.
 33. 33.  Pengesanan Dan Pemulihan Seawal Mungkin BagiIndividu/Golongan Yang Mengalami MasalahPendengaran Menjalankan Program Rehabilitasi BagiIndividu/Golongan Yang Disahkan Mengalami MasalahPendengaran Meningkatkan Kesedaran Masyarakat TerhadapKepentingan Penjagaan Kesihatan Pendengaran Mewujudkan Kerjasama Dengan Badan-Badan /Pertubuhan / Institusi Kerajaan Atau Bukan Kerajaan.
 34. 34. 1. Ujian audiometri nada tulen Alat fon telinga penghalang bunyi(Earphone attenuation devices) Pemasangan fon telinga (Insertearphone ) Bilik kalis bunyi (sound-isolatedchambers)
 35. 35. 2. Audiometri Konduksi Udara (Air –conditionaudiometry)3. Audiometri Konduksi tulang (Bone- ConductionAudiometry)4. Audiometri Impedens (Impedance audiometric)5. Play Audiometry6. Evoked Respone Audiometry (ERA)7. Tympanometry8. Acoustic Reflex Testing9. Otoacoustic Emission ( OAE )10. Behavioral Observasition Audiometry (BOA)11. VISUAL REINFORCEMENT AUDIOMETRY (VRA)12. Auditory Stedy-State Response ( ASSR )
 36. 36.  ujian saringan dan ujian diagnostik pendengaran menjalankan rehabilitasi untuk mengenal, mengetahui,membeza dan memahami bunyi memasang alat bantu pendengaran (ABP) serta alatanlain yang diperlukan kanak-kanak menasihati tentang penggunaan Assistive LearningDevice (ALD) memberi khidmat nasihat, khidmat sokongan,konsultasi, latihan kepada ibubapa/penjaga serta guru-guru khususnya dari segi pengendalian danpenyelenggaraan Alat Bantu Pendengaran dan FM Unit.
 37. 37. Pendidikan Khas di Malaysia akhir-akhir ini pesatmembangun bukan sahaja dari aspek bertambahnya bilanganpelajar tetapi juga dari aspek prasarana yang lain sepertipertambahan bilangan sekolah dan kelas, peningkatanbilangan dan kualiti guru, serta peningkatan mutupengurusan dan pentadbiran sekolah yang mempunyai kanak-kanak berkeperluan khas.. Seksyen 40 dan seksyen 41 dalamAkta 1995 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai era barudalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikandikehendaki menyediakan kelas pendidikan khas jika adanyapermintaan dari masyarakat. Akta yang memperuntukkankuasa kepada Menteri untuk menentukan tempohpersekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluanpendidikan khas. Hal ini menggambarkan bahawa setiaplapisan kita telah memberi perhatian kepada golongan ini.

×