SlideShare a Scribd company logo
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
1
Lời cảm ơn
Trong kỳ học vừa qua, em là Phạm Mai Phương, sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế Kế hoạch _ trường Đại học
Kinh tế quốc dân đã có kỳ thực tập lý thú, bổ ích và hoàn thiện được báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Để đạt
được kết quả đó, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo _ Thạc sĩ Bùi Đức Tuân đã tận tình chỉ bảo và sửa chữa bài
chuyên đề thực tập, giúp em xây dựng được chuyên đề tốt nghiệp một cách hoàn chỉnh nhất. Em xin cảm ơn bác
Đinh Quang Diệu _ cán bộ Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã tạo mọi điều kiện thuận lợi
nhất cho em được tiếp cận các thông tin, tài liệu chuyên ngành cũng như đã đưa ra các phân tích nhận xét giúp hoàn
thiện báo cáo chuyên đề của em. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bác, các cô chú, các anh chị trong Vụ Kinh
tế Nông nghiệp đã tạo điều kiện để em có được kỳ thực tập lý thú và bổ ích này.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
2
Lời cam đoan
Qua khoảng thời gian thực tập vừa qua, với sự chỉ bảo giúp đỡ của thầy giáo _ Thạc sĩ Bùi Đức Tuân và bác
Đinh Quang Diệu _ cán bộ Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và với sự nỗ lực của bản thân em
đã hoàn thành bài báo cáo chuyên đề thực tập của mình.
Em xin cam đoan đây là bài báo cáo do tự em viết có tham khảo thêm các sách báo tạp chí đã được chú giải như
trong chuyên đề, ngoài ra không hề sao chép bất kì tài liệu hay bất kì các bài luận văn, chuyên đề nào khác.
Hà Nội, Ngày 24 tháng 4 năm 2008
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
3
Chữ ký của sinh viên
Phạm Mai Phương
MỤC LỤC
Lời mở đầu............................................................................................... 1
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
4
Chương 1: Khái quát chung về chiến lược phát triển ngành cao su:...... 13
I. Khái niệm và nội dung chiến lược phát triển ngành:..............................13
1.1.Khái niệm chiến lược phát triển:.....................................................13
1.2.Khái niệm về chiến lược phát triển kinh tế xã hội:...........................15
1.3.Khái niệm và nội dung của chiến lược phát triển ngành:..................16
1.3.1.Khái niệm chiến lược phát triển ngành: ....................................16
1.3.2.Các đặc trưng của chiến lược phát triển ngành: .........................17
1.3.3.Nội dung của chiến lược phát triển ngành:................................19
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển ngành:Error! Bookmark notdefined.
2.1.Tác động của môi trường vĩ mô:........Error! Bookmark notdefined.
2.1.1.Tác động của môi trường quốc tế:Error! Bookmark notdefined.
2.1.2.Tác động của môi trường trong nước:Error! Bookmark notdefined.
2.2.Tác động của môi trường ngành: .......Error! Bookmark notdefined.
III. Sự cần thiết phải có chiến lược phát triển ngành:Error! Bookmark notdefined.
3.1.Chiến lược phát triển ngành là căn cứ để hoạch định kế hoạch phát triển ngành: Error! Bookmark not
defined.
3.2.Chiến lược phát triển ngành là cương lĩnh hành động của quản lý kinh tế xã hội riêng từng ngành: Error!
Bookmark notdefined.
IV.Khái quát chung về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
5
4.1. Giới thiệu về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
4.1.1. Lịch sử phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
4.1.2. Vị trí và vai trò của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
4.2. Sự cần thiết của chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
4.2.1. Cơ sở pháp lý: ...........................Error! Bookmark notdefined.
4.2.2. Cơ sở khách quan: .....................Error! Bookmark notdefined.
Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển ngành cao su Việt Nam hiện nay Error! Bookmark not defined.
I. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
1.1. Tình hình chung về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của ngành:Error! Bookmark notdefined.
1.2.1. Chủng loại sản phẩm: ................Error! Bookmark notdefined.
1.2.2. Sản lượng sản xuất: ...................Error! Bookmark notdefined.
1.2.2.1.Sản lượng sản xuất toàn ngành:Error! Bookmark notdefined.
1.2.2.2. Sản lượng sản xuất theo vùng:Error! Bookmark notdefined.
1.2.2.3.Sản lượng sản xuất ngành cao su theo thành phần kinh tế:Error! Bookmark notdefined.
1.2.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm:.....Error! Bookmark notdefined.
1.2.4. Tác động chung đến hiệu quả kinh tế xã hội:Error! Bookmark notdefined.
1.3. Thực trạng kiến trúc hạ tầng, khoa học công nghệ, lao động và tổ chức quản lý của ngành cao su VIệt Nam:
..............................................................Error! Bookmark notdefined.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
6
1.3.1.Thực trạng lao động của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
1.3.2.Thực trạng về mặt khoa học công nghệ của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
1.3.3.Thực trạng về mặt kiến trúc hạ tầng của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
1.3.4.Thực trạng về mặt tổ chức quản lý:Error! Bookmark notdefined.
1.4. Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh:Error! Bookmark notdefined.
1.4.1.Thực trạng vốn đầu tư:................Error! Bookmark notdefined.
1.4.2.Thực trạng hiệu quả kinh doanh: .Error! Bookmark notdefined.
II. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành cao suError! Bookmark notdefined.
2.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su:........Error! Bookmark notdefined.
2.1.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su trên Thế giới:Error! Bookmark notdefined.
2.1.2. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su trong nước:Error! Bookmark notdefined.
2.2. Dự báo tình hình sản xuất cao su thiên nhiên thế giới:Error! Bookmark notdefined.
2.3. Phân tích sự cạnh tranh trong xuất khẩu của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
2.3.1. Điều kiện về các yếu tố sản xuất:Error! Bookmark notdefined.
2.3.1.1.Các yếu tố sản xuất căn bản: .Error! Bookmark notdefined.
2.3.1.2.Các yếu tố sản xuất tiên tiến:.Error! Bookmark notdefined.
2.3.2. Đánh giá về sức cầu nội địa:.......Error! Bookmark notdefined.
2.3.3.Các ngành phụ trợ cho ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
7
2.3.4.Thực trạng xây dựng chiến lược, cấu trúc và môi trường cạnh tranh trong ngành cao su: Error!
Bookmark notdefined.
2.3.5.Tác động của Nhà nước: .............Error! Bookmark notdefined.
2.4. Một số nhận định chung về sự phát triển của ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
2.4.1. Một số mặt thuận lợi:.................Error! Bookmark notdefined.
2.4.2.Một số mặt khó khăn: .................Error! Bookmark notdefined.
Chương 3: Định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Error! Bookmark not
defined.
I. Căn cứ định hướng chiến lược phát triển ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
1.1. Định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
1.2. Định hướng phát triển ngành cao su của Tập đoàn cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
1.3. Những vấn đề đặt ra đốivới ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Error! Bookmark not
defined.
II. Điều kiện thực hiện định hướng phát triển:Error! Bookmark notdefined.
2.1. Điều kiện về mặt quản lý Nhà nước:.Error! Bookmark notdefined.
2.2. Điều kiện về mặt cơ sở vật chất:.......Error! Bookmark notdefined.
2.3. Điều kiện về mặt đội ngũ lao động : .Error! Bookmark notdefined.
2.4. Điều kiện về mặt khoa học kỹ thuật và công nghệ:Error! Bookmark notdefined.
Kết luận..........................................................Error! Bookmark not defined.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
8
Phụ lục............................................................Error! Bookmark not defined.
Bảng biểu
Hình 1.1 -Mô hình kim cương về năng lực cạnh tranh của M.Porter……….15
Bảng 2.1 -Mục tiêu phát triển ngành cao su Việt Nam đến năm 2005...........26
Hình 2.2 -Cơ cấu sản phẩm cao su chế biến năm 2005……….…………….28
Hình 2.3 -Cơ cấu sản phẩm mủ cao su năm 2000&2005……..………...…..29
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
9
Bảng 2.4 -Chủng loại sản phẩm cao su chế biến của Tập đoàn cao su Việt
Nam………………………………………………………………………….30
Bảng 2.5 -Tình hình sản xuất và xuất khẩu cao su Việt Nam từ năm 1995 đến năm
2006…………………………………………………………………….31
Hình 2.6 -Cơ cấu nguồn nguyên liệu mủ cao su của Việt Nam năm 2006….32
Hình 2.7 -Cơ cấu tiêu dùng cao su của Việt Nam năm 2006…….……...….33
Hình 2.8 -Giá xuất khẩu cao su Việt Nam bình quân…………….…………34
Hình 2.9 -Giá thành và giá bán mủ cao su sơ chế……………...….………..35
Hình 2.10 -Kết quả sản xuất cao su cả nước theo vùng……………….…….37
Bảng 2.11 -Diện tích, năng suất và sản lượng cao su năm 2005……………38
Hình 2.12 -Kết quả sản xuất kinh doanh cả nước theo thành phần kinh tế....40
Hình 2.13 -Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2006…........41
Bảng 2.14 -Dự đoán nhu cầu cao su thiên nhiên và nhân tạo đến năm
2035……….....................................................................................................52
Bảng 2.15 -Ước tính khối lượng sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu lốp xe của Việt Nam năm
2010…………………………………………………………53
Bảng 2.16 -Dự báo sản lượng cao su tự nhiên trên thế giới………………...55
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
10
Bảng 2.17 -Dự báo sản lượng cao su tự nhiên của các nước sản xuất cao su hàng đầu trên thế
giới………………………………………………………..55
Bảng 2.18 -Tình hình xuất nhập khẩu cao su trên thế giới……………….…57
Bảng 3.1 -Dự kiến sản lượng cao su đạt được của Tập đoàn cao su Việt Nam đến năm
2015………………………………………………………………..77
Lời mở đầu
Nền kinh tế Thế giới hiện nay đang phát triển một cách vượt bậc để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng
cao của con người. Theo dự đoán của nhiều Tổ chức Quốc tế thì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đà tăng dân
số Thế giới cũng như mức sống xã hội sẽ kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành chế tạo vỏ lốp xe và các
ngành công nghiệp khác sử dụng cao su thiên nhiên. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trên Thế giới sẽ
tăng cao trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, Việt Nam ta là nước có ngành cao su khá phát triển, là nước có sản lượng cao su thiên nhiên xuất
khẩu đứng thứ 4 trên Thế giới. Ngành cao su đã mang lại những tác động tốt tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước ta. Cao su đứng thứ 3 trong tốp các nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong năm 2007 giúp
ngành cao su đóng góp một khối lượng lớn vào kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp của cả nước. Ngoài ra,
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
11
ngành cao su đã đóng góp đáng kể trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nhất là các
vùng cây cao su tập trung (các tiểu điền, đại điền). Ngành cao su góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo,
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hàng vạn dân cư,….
Tuy nhiên hiện nay, ngành cao su của Việt Nam ta vẫn chưa sử dụng các lợi thế phát triển ngành một cách có
hiệu quả nhất (như các vấn đề về sử dụng đất đai quy hoạch cho phát triển cao su chưa thật hợp lý, vấn đề sử dụng
lao động,….). Do vậy, việc nghiên cứu và phát triển ngành cao su một cách hợp lý và đạt được hiệu quả kinh tế xã
hội cao nhất có thể là điều cần thiết, đóng góp vào sự phát triển chung cho cả nước Việt Nam ta.
Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp là đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển ngành cao su Việt
Nam trong giai đoạn hiện nay, đưa ra các đánh giá và dự báo cho sự phát triển ngành trong giai đoạn 2010 – 2020,
qua đó đưa ra các định hướng phát triển ngành trong giai đoạn 2010 – 2020.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về chiến lược phát triển ngành cao su.
Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển ngành cao su hiện nay.
Chương 3: Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2020.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
12
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
13
Chương 1: Khái quát chung về chiến lược
phát triển ngành cao su:
I. Khái niệm và nội dung chiến lược phát triển ngành:
1.1.Khái niệm chiến lược phát triển:
Trước khi đi sâu nghiên cứu chiến lược phát triển ngành nói riêng, chúng ta sẽ đi nghiên cứu vê chiến lược
phát triển nói chung.
Trên thực tế, khái niệm chiến lược đã có từ rất lâu đời. Từ khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên tại Trung
Quốc, khi vạch ra kế hoạch và chỉ huy chiến tranh người ta sử dụng các khái niệm “mưu toán” với ý nghĩa là chiến
lược.(1)
Còn ở phương Tây, từ chiến lược được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Strategem” hoặc “Strateges”. Sau này
nhiều nước sử dụng từ chiến lược lý giải về ý nghĩa chung là “nghệ thuật thống soái”, về sau mới có nội dung của từ
chiến lược ngày nay, và nó khác với chiến thuật và chiến dịch.(2)
Trong cuốn “lý luận chung về chiến thuật” do một người Pháp tên là Gilbert viết năm 1772 có nêu ra hai khái
niệm “đại chiến thuật” và “tiểu chiến thuật”. Khái niệm “đại chiến thuật” có ý nghĩa tương đương với chiến lược
(1,2,3) trang 5 Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
14
ngày nay, còn “tiểu chiến thuật” có ý nghĩa là chiến thuật như ngày nay.(3)
Như vậy cũng đã tồn tại cách hiểu rằng
chiến lược có nghĩa là “nghệ thuật của tướng lĩnh” để tìm ra con đường đúng đắn nhất giành chiến thắng.
Trong một thời gian dài, từ chiến lược chỉ được dùng như một thuật ngữ quân sự. Trong cuốn “Vấn đề chiến
lược trong chiến tranh cách mạng Trung Quốc”, Mao Trạch Đông đã khái quát một cách khoa học khái niệm về
chiến lược “Vấn đề chiến lược là vấn đề nghiên cứu quy luật toàn cục của chiến tranh”, “phàm là mang tính chất của
các phương diện và các giai đoạn, tất cả đều là toàn cục của chiến tranh”.(4)
Với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội ở thời kỳ cận đại, từ chiến lược đã dần được sử dụng vào lĩnh
vực chính trị, do vậy các khái niệm chiến lược cách mạng, chiến lược chính trị lần lượt được ra đời. Với khái niệm
chính trị, chiến lược có ý nghĩa bao quát hơn sách lược. Stalin đã viết: “chiến lược và sách lược là khoa học chỉ đạo
cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản”, “chiến lược chính là quy định hướng tấn công chủ yếu của giai cấp vô sản trong
một giai đoạn nhất định của cách mạng, là vạch kế hoạch bố trí tương ứng các lực lượng cách mạng (lực lượng hậu
bị chủ yếu và thứ yếu), là đấu tranh thực hiện kế hoạch ấy trong suốt quá trình của giai đoạn cách mạng đó”. (5)
Về mặt lĩnh vực kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp phổ biến vào những năm 1960 đối với
các doanh nghiệp lớn khi mà hoạt động của chúng trở nên phức tạp hơn, cạnh tranh gay gắt, đa dạng hơn trong khi
(4,5) trang 6 Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
15
các tiến bộ về khoa học công nghệ trở nên tăng tốc hơn, đòi hỏi phải có những kế hoạch dự trù cho việc hoạt động
đạt được hiệu quả cao nhất.
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở phương Tây đã lưu hành khái niệm chiến lược Quốc gia. Chiến lược
Quốc gia là chiến lược ở tầm vĩ mô, là chiến lược cao nhất ở tầm quốc gia. Chiến lược này là đại chiến lược.
Trong giai đoạn hoà bình, chúng ta có khái niệm chiến lược phát triển kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế -
xã hội.
Như vậy, “chiến lược là những mưu tính và quyết sách đối với những vấn đề trọng đại có tính chất toàn cục
và lâu dài. Khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp đưa ra các quyết sách những vấn đề trọng
đại và lâu dài gọi là chiến lược học”.(6)
1.2.Khái niệm về chiến lược phát triển kinh tế xã hội:
Nếu chiến lược được nhìn từ góc độ quản lý thì đó là quyết sách toàn cục của một phạm vi không gian rộng
lớn trong một thời gian dài. Và là sự trù tính của chủ thể đối với toàn cục phát triển của sự vật.
Ta có, chiến lược phát triển KTXH của mỗi Quốc gia sẽ là sản phẩm của Nhà nước đó. Nhà nước trên cơ sở
nhận thức các quy luật phát triển kinh tế xã hội khách quan, các mối quan hệ nội tại trong quá trình phát triển, dựa
(6) Trang 7: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
16
vào điều kiện hoàn cảnh bên trong của đất nước và điều kiện quốc tế ở mỗi thời kỳ nhất định để đưa ra những kế
sách chung, có tính toàn cục về sự phát triển kinh tế xã hội trong một thời gian tương đối dài. Thời gian của chiến
lược có thể là 10 , 15, 20 năm hoặc lâu hơn.(7)
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là hệ thống các mục tiêu phát triển cả lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội,
được đặt trong cùng mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau cũng như dựa vào đó để đưa ra giải pháp thực hiện đồng
bộ và có hiệu quả cao nhất những mục tiêu kinh tế và xã hội đã đặt ra.
Chiến lược pháttriển kinh tế xã hội về cơ bản được xem là một hệ thống các phân tích đánh giá và lựa chọn
về căn cứ của chiến lược, các quan điểm cơ bản (tư tưởng chỉ đạo và chủ đạo), các mục tiêu tổng quát và mục tiêu
chủ yếu, các định hướng pháttriển chủ yếu trong các lĩnh vực của đời sống đấtnước, các giảipháp cơ bản, chủ yếu
là chính sách về cơ cấu và cơ chế vận hành hệ thống kinh tế xã hội, các chính sách về bồi dưỡng, khai thác,huy
động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển, các biện pháp về tổ chức thực hiện chiến lược(8).
1.3.Khái niệm và nội dung của chiến lược phát triển ngành:
1.3.1.Khái niệm chiến lược phát triển ngành:
(7) Trang 8: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
(8) Trang 14: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
17
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội bao gồm cả chiến lược phát triển ngành, do vậy chiến lược phát
triển ngành là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế xã hội (xét theo cấp độ quản lý). Chiến lược phát triển
ngành phải phục tùng chiến lược Quốc gia.
Chiến lược phát triển ngành là một hệ thống các mục tiêu và các biện pháp thực hiện của ngành đặt ra.
Như vậy, chiến lược phát triển ngành là hệ thống các phân tích đánh giá và lựa chọn về căn cứ định hướng của
chiến lược phát triển, các quan điểm cơ bản (ta tưởng chủ đạo và chỉ đạo), các mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ
yếu, các định hướng phát triển chủ yếu, các giải pháp cơ bản (chủ yếu thông qua các chính sách, quy hoạch phát
triển, bồi dưỡng, khai thác, huy động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực phát triển, biện pháp về tổ chức thực hiện
chiến lược dựa trên chiến lược phát triển kinh tế xã hội chung của cả đất nước).
1.3.2.Các đặc trưng của chiến lược phát triển ngành:
Đặc trưng của chiến lược phát triển ngành cũng giống chiến lược, nó bao gồm những đặc trưng sau đây:
- Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài của chiến lược:
Thời gian của việc thực hiện một chiến lược phát triển ngành là từ 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
18
Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì nó định hướng các mục tiêu có tính tổng quát cho toàn ngành,
nó xác định các mục tiêu cần đạt đến của ngành trong một khoảng thời gian dài. Những mục tiêu tổng quát đó sẽ
được thực hiện gắn liền với những thay đổi lớn về khoa học và công nghệ, làm chuyển biến căn bản về lực lượng sản
xuất, các mối quan hệ sản xuất. Hay có thể hiểu mục tiêu tổng quát sẽ được đề ra trên cơ sở các dự báo dài hạn về sự
phát triển của khoa học và công nghệ.
Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì nó phải mang tính định hướng, phản ánh xu thế vận động đi lên
của toàn ngành cũng như sự phát triển của toàn ngành trong sự phát triển chung của toàn nền kinh tế.
Ngoài ra, chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì cần phải có thời gian lâu dài mới có được những biến
đổi căn bản trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các quan hệ sản xuất mới, các nguồn lực khác…
- Chiến lược phát triển ngành có tính toàn diện:
Cũnggiống như chiến lược pháttriển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển ngành cũng phải phản ánh mọi mặt của
đờisốngkinh tế xã hội. Muốnđạtđược những mục tiêu tổng quát đã đặt ra thì trước hết phải đạt được các mục tiêu bộ
phận và như vậy cần phải phán ánh được các mục tiêu bộ phận đó.
- Chiến lược phát triển ngành có tính hệ thống: Chiến lược phát triển phải bao gồm nhiều chiến lược bộ phận
tuỳ theo cách tiếp cận. Việc thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phải bao gồm việc thực hiện thành công các
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
19
mục tiêu bộ phận. Tính hệ thống được biểu hiện trong tất cả các nội dung của chiến lược.Tính hệ thống thể hiện tính
thống nhất, toàn diện, cân đối trong toàn bộ quá trình phát triển.
- Chiến lược phát triển ngành có tính hiệu quả:
Đây chính là hiệu quả kinh tế xã hội. Cần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội vì đây là vấn đề có tính quy luật
phổ biến, là quy luật mà bất cứ thời kỳ nào cũng phải đặt ra. Do vậy việc lựa chọn các bước thực hiện hiện chiến
lược, các chính sách, giải pháp huy động nguồn mực nhằm mục tiêu tổng quát đều phải được thực hiện trên nguyên
tắc hiệu quả.
- Chiến lược phát triển ngành có tính chủ thể Nhà nước:
Nhà nước có hai chức năng là chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Vai trò quản lý kinh tế thuộc chức năng
xã hội trong đó hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển là một nội dung quan trọng.
1.3.3.Nội dung của chiến lược phát triển ngành:
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội bao gồm những nội dung sau:
- Các căn cứ của chiến lược phát triển ngành :
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
20
Để xây dựng chiến lược phát triển ngành nói riêng cũng như chiến lược phát triển nói chung, ta đều phải dựa
trên kinh nghiệm cũng như lịch sử phát triển của chính quốc gia và các nước khác, dựa trên các số liệu, tài liệu thu
thập được trong một khoảng thời gian gần nhất (khoảng 10 năm trước thời kỳ chiến lược).
Cần phải xác định được điểm xuất phát, ta đang ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, cơ sở tiển đề cho sự
phát triển đấy là gì,…
Cần thực hiện được các đánh giá, dự báo nguồn lực, các lợi thế so sánh và môi trường trong nước, quốc tế, các
tác động từ bên ngoài đến ngành trong thời kỳ chiến lược (địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn,…).
- Các quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển ngành:
Quan điểm cơ bản của chiến lược là những tư tưởng chủ đạo và chỉ đạo thể hiện tính định hướng của chiến
lược. Nó sẽ quyết định con đường và phương hướng cho các giải pháp lớn. Việc xác định các quan điểm cơ bản có ý
nghĩa quan trọng trong việc tìm ra các bước ngoặt của con đường phát triển, tạo động lực cơ bản xuyên suốt quá
trình phát triển.
Các quan điểm cơ bản tạo nên một hệ quan điểm, nó sẽ là bộ khung cho việc xác định các mục tiêu phát triển
cũng như các giải pháp lớn để đạt được mục tiêu đó trong một thời kỳ nhất định.
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
21
Như vậy hệ quan điểm chiến lược có ý nghĩa chủ đạo trong việc xây dựng chiến lược, nó là linh hồn, là tư
tưởng của bản chiến lược mà trong từng phần nội dung của chiến lược phải thực hiện được. Nó sẽ thể hiện những nét
khái quát đặc trưng nhất, có tính nguyên tắc về mô hình và con đường phát triển nhằm hướng đến mục tiêu dài hạn.
- Các mục tiêu phát triển ngành:
Mục tiêu phát triển là mức phấn đấu cần phải đạt được qua một thời kỳ nhất định. Mục tiêu bao gồm cả phần
định tính và phần định lượng, phản ánh một cách toàn diện những biến đổi quan trọng của nền kinh tế. Nó phải phản
ánh được sự thay đổi về chất của nền kinh tế xã hội.
Việc xác định muc tiêu phát triển phải xuất phát từ khả năng thực tế, đòi hỏi của cuộc sống, yêu cầu của thị
trường sao cho phù hợp với bối cảnh trong và ngoài nước, nhằm đạt được sự phát triển bền vững, đạt hiệu quả kinh
Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020
Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B
22
DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG
MÃ TÀI LIỆU: 53054
DOWNLOAD: + Link tải: tailieumau.vn
Hoặc : + ZALO: 0932091562

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Luận văn: Phát triển nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam, 9đ
Luận văn: Phát triển nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam, 9đLuận văn: Phát triển nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam, 9đ
Luận văn: Phát triển nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam, 9đ
 
Đề tài: Đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty thương mại Jtrue, 9đ
Đề tài: Đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty thương mại Jtrue, 9đĐề tài: Đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty thương mại Jtrue, 9đ
Đề tài: Đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty thương mại Jtrue, 9đ
 
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TN...
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TN...Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TN...
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TN...
 
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nộiCác giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
Các giải pháp marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch hà nội
 
Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức ...
Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức ...Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức ...
Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức ...
 
Xây dựng và phát triển chiến lược e marketing cho công ty tnhh phạm tường 2000
Xây dựng và phát triển chiến lược e marketing cho công ty tnhh phạm tường 2000Xây dựng và phát triển chiến lược e marketing cho công ty tnhh phạm tường 2000
Xây dựng và phát triển chiến lược e marketing cho công ty tnhh phạm tường 2000
 
Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô thương hiệu Honda của Công ty T...
Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô thương hiệu Honda của Công ty T...Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô thương hiệu Honda của Công ty T...
Đề tài: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô thương hiệu Honda của Công ty T...
 
Luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên ngành kinh tế ở Hà Nội - Gửi miễn phí ...
Luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên ngành kinh tế ở Hà Nội - Gửi miễn phí ...Luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên ngành kinh tế ở Hà Nội - Gửi miễn phí ...
Luận án: Phát triển đội ngũ giảng viên ngành kinh tế ở Hà Nội - Gửi miễn phí ...
 
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
 
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
Đề tài: Hoàn thiện chính sánh quản trị kênh phân phối tại Công ty TNHH Thanh ...
 
Luận án: Nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng công việc
Luận án: Nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng công việcLuận án: Nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng công việc
Luận án: Nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh đáp ứng công việc
 
Xây dựng và phát triển chiến lược marketing trực tuyến cho công ty tnhh phươn...
Xây dựng và phát triển chiến lược marketing trực tuyến cho công ty tnhh phươn...Xây dựng và phát triển chiến lược marketing trực tuyến cho công ty tnhh phươn...
Xây dựng và phát triển chiến lược marketing trực tuyến cho công ty tnhh phươn...
 
Đề tài: một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt ...
Đề tài: một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt ...Đề tài: một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt ...
Đề tài: một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt ...
 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cafe VAPE đến 2025, HAY, 8 điểm!
Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cafe VAPE đến 2025, HAY, 8 điểm!Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cafe VAPE đến 2025, HAY, 8 điểm!
Xây dựng kế hoạch kinh doanh quán cafe VAPE đến 2025, HAY, 8 điểm!
 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NOVAGLORY GIAI ĐOẠN 2016-2020
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NOVAGLORY GIAI ĐOẠN 2016-2020 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NOVAGLORY GIAI ĐOẠN 2016-2020
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NOVAGLORY GIAI ĐOẠN 2016-2020
 
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nội thất tại Công ty TNHH Ngân Khang
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nội thất tại Công ty TNHH Ngân Khangxây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nội thất tại Công ty TNHH Ngân Khang
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh nội thất tại Công ty TNHH Ngân Khang
 
[Công nghệ may] thiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiế...
[Công nghệ may] thiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiế...[Công nghệ may] thiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiế...
[Công nghệ may] thiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiế...
 
Xây dựng kế hoạch kinh doanh công nghệ và viễn thông, HAY!
Xây dựng kế hoạch kinh doanh công nghệ và viễn thông, HAY!Xây dựng kế hoạch kinh doanh công nghệ và viễn thông, HAY!
Xây dựng kế hoạch kinh doanh công nghệ và viễn thông, HAY!
 

Similar to Đề tài: Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2020

De cuong qtbh (5 chuong)
De cuong qtbh (5 chuong)De cuong qtbh (5 chuong)
De cuong qtbh (5 chuong)
lamkinh_a4
 

Similar to Đề tài: Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2020 (20)

Chuyên đề định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn 2010 – ...
Chuyên đề định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn 2010 – ...Chuyên đề định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn 2010 – ...
Chuyên đề định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn 2010 – ...
 
Luận văn: Chiến lược kinh doanh của Trung tâm Công nghệ thông tin Công ty...
Luận văn: Chiến lược kinh doanh của Trung tâm Công nghệ thông tin Công ty...Luận văn: Chiến lược kinh doanh của Trung tâm Công nghệ thông tin Công ty...
Luận văn: Chiến lược kinh doanh của Trung tâm Công nghệ thông tin Công ty...
 
Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Th...
Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Th...Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Th...
Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Th...
 
Khoá Luận Tốt Nghiệp Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Trên Địa Bàn Thà...
Khoá Luận Tốt Nghiệp Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Trên Địa Bàn Thà...Khoá Luận Tốt Nghiệp Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Trên Địa Bàn Thà...
Khoá Luận Tốt Nghiệp Chính Sách Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn Trên Địa Bàn Thà...
 
De cuong qtbh (5 chuong)
De cuong qtbh (5 chuong)De cuong qtbh (5 chuong)
De cuong qtbh (5 chuong)
 
Đề tài: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Thuậ...
Đề tài: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Thuậ...Đề tài: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Thuậ...
Đề tài: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Truyền Hình Kỹ Thuậ...
 
Hoàn thiện hệ thống phân phối của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Hoàn thiện hệ thống phân phối của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt NamHoàn thiện hệ thống phân phối của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
Hoàn thiện hệ thống phân phối của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam
 
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
Đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh bình phước giai đoạn 2014 2017_Nhận làm luận...
 
Luận Văn Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty Cổ Phần Bitexco Năm Long
Luận Văn Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty Cổ Phần Bitexco Năm LongLuận Văn Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty Cổ Phần Bitexco Năm Long
Luận Văn Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty Cổ Phần Bitexco Năm Long
 
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Điểm cao - sdt/ ZALO 093 18...
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Điểm cao - sdt/ ZALO 093 18...Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Điểm cao - sdt/ ZALO 093 18...
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Điểm cao - sdt/ ZALO 093 18...
 
Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng RAU SẠCH đến 2025!
Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng RAU SẠCH đến 2025!Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng RAU SẠCH đến 2025!
Đề tài: Lập kế hoạch kinh doanh cửa hàng RAU SẠCH đến 2025!
 
Xây dựng kinh doanh RAU SẠCH của công ty green vegetables
Xây dựng kinh doanh RAU SẠCH của công ty green vegetablesXây dựng kinh doanh RAU SẠCH của công ty green vegetables
Xây dựng kinh doanh RAU SẠCH của công ty green vegetables
 
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
Tiểu luận thẩm định dự án đầu tư trung tâm kỹ năng Anoz5
 
Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm 2020
Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm 2020Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm 2020
Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm 2020
 
Dự án di dời mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp0918755356
Dự án di dời mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp0918755356Dự án di dời mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp0918755356
Dự án di dời mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp0918755356
 
Luận văn: Thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - ...
Luận văn: Thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - ...Luận văn: Thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - ...
Luận văn: Thù lao tài chính tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - ...
 
Đề tài: Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm ...
Đề tài: Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm ...Đề tài: Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm ...
Đề tài: Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT ĐẠT năm ...
 
Luận Văn : Hoạt động Marketing của ngân hàng Tiên Phong
Luận Văn : Hoạt động Marketing của ngân hàng Tiên PhongLuận Văn : Hoạt động Marketing của ngân hàng Tiên Phong
Luận Văn : Hoạt động Marketing của ngân hàng Tiên Phong
 
Song da
Song daSong da
Song da
 
Quản Lý Nhà Nước Về Quy Hoạch Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Buôn Ma Thuột, ...
Quản Lý Nhà Nước Về Quy Hoạch Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Buôn Ma Thuột, ...Quản Lý Nhà Nước Về Quy Hoạch Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Buôn Ma Thuột, ...
Quản Lý Nhà Nước Về Quy Hoạch Xây Dựng Trên Địa Bàn Thành Phố Buôn Ma Thuột, ...
 

More from Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562

More from Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562 (20)

Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
 
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
 
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
 
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
 
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
 
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
 
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
210 đề tài báo cáo thực tập ở quầy thuốc, ĐIỂM CAO
 
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
200 đề tài luật thuế giá trị gia tăng. HAY
 
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
-200 đề tài luật phòng.docxNgân-200 đề tài luật phòng.
 
200 đề tài luật kế toán, HAY
200 đề tài luật kế toán, HAY200 đề tài luật kế toán, HAY
200 đề tài luật kế toán, HAY
 
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
200 đề tài luật doanh nghiệp nhà nước, HAY
 
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
200 đề tài luận văn về ngành dịch vụ. HAY
 
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
200 đề tài luận văn về ngành báo chí, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ toán ứng dụng, CHỌN LỌC
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính quốc tế, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính doanh nghiệp, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
200 đề tài luận văn thạc sĩ sinh học, CHỌN LỌC
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
200 đề tài luận văn thạc sĩ quan hệ lao động, HAY
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
200 đề tài luận văn thạc sĩ nhân khẩu học
 
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
200 đề tài luận văn thạc sĩ ngành thủy sản
 

Recently uploaded

GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
LngHu10
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
hoangphuc12ta6
 

Recently uploaded (18)

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
 
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa hợp chất Aniline (C6H5NH2) với gố...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptxBài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
Bài thuyết trình môn học Hệ Điều Hành.pptx
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdfGIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
GIAO TRINH TRIET HOC MAC - LENIN (Quoc gia).pdf
 
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
2.THUỐC AN THẦN VÀ THUỐC GÂY NGỦ.pptx
 
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdfDS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NGThực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
Thực hành lễ tân ngoại giao - công tác NG
 

Đề tài: Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2020

 • 1. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 1 Lời cảm ơn Trong kỳ học vừa qua, em là Phạm Mai Phương, sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế Kế hoạch _ trường Đại học Kinh tế quốc dân đã có kỳ thực tập lý thú, bổ ích và hoàn thiện được báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Để đạt được kết quả đó, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo _ Thạc sĩ Bùi Đức Tuân đã tận tình chỉ bảo và sửa chữa bài chuyên đề thực tập, giúp em xây dựng được chuyên đề tốt nghiệp một cách hoàn chỉnh nhất. Em xin cảm ơn bác Đinh Quang Diệu _ cán bộ Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em được tiếp cận các thông tin, tài liệu chuyên ngành cũng như đã đưa ra các phân tích nhận xét giúp hoàn thiện báo cáo chuyên đề của em. Em cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bác, các cô chú, các anh chị trong Vụ Kinh tế Nông nghiệp đã tạo điều kiện để em có được kỳ thực tập lý thú và bổ ích này.
 • 2. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 2 Lời cam đoan Qua khoảng thời gian thực tập vừa qua, với sự chỉ bảo giúp đỡ của thầy giáo _ Thạc sĩ Bùi Đức Tuân và bác Đinh Quang Diệu _ cán bộ Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư và với sự nỗ lực của bản thân em đã hoàn thành bài báo cáo chuyên đề thực tập của mình. Em xin cam đoan đây là bài báo cáo do tự em viết có tham khảo thêm các sách báo tạp chí đã được chú giải như trong chuyên đề, ngoài ra không hề sao chép bất kì tài liệu hay bất kì các bài luận văn, chuyên đề nào khác. Hà Nội, Ngày 24 tháng 4 năm 2008
 • 3. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 3 Chữ ký của sinh viên Phạm Mai Phương MỤC LỤC Lời mở đầu............................................................................................... 1
 • 4. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 4 Chương 1: Khái quát chung về chiến lược phát triển ngành cao su:...... 13 I. Khái niệm và nội dung chiến lược phát triển ngành:..............................13 1.1.Khái niệm chiến lược phát triển:.....................................................13 1.2.Khái niệm về chiến lược phát triển kinh tế xã hội:...........................15 1.3.Khái niệm và nội dung của chiến lược phát triển ngành:..................16 1.3.1.Khái niệm chiến lược phát triển ngành: ....................................16 1.3.2.Các đặc trưng của chiến lược phát triển ngành: .........................17 1.3.3.Nội dung của chiến lược phát triển ngành:................................19 II. Các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược phát triển ngành:Error! Bookmark notdefined. 2.1.Tác động của môi trường vĩ mô:........Error! Bookmark notdefined. 2.1.1.Tác động của môi trường quốc tế:Error! Bookmark notdefined. 2.1.2.Tác động của môi trường trong nước:Error! Bookmark notdefined. 2.2.Tác động của môi trường ngành: .......Error! Bookmark notdefined. III. Sự cần thiết phải có chiến lược phát triển ngành:Error! Bookmark notdefined. 3.1.Chiến lược phát triển ngành là căn cứ để hoạch định kế hoạch phát triển ngành: Error! Bookmark not defined. 3.2.Chiến lược phát triển ngành là cương lĩnh hành động của quản lý kinh tế xã hội riêng từng ngành: Error! Bookmark notdefined. IV.Khái quát chung về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined.
 • 5. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 5 4.1. Giới thiệu về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 4.1.1. Lịch sử phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 4.1.2. Vị trí và vai trò của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 4.2. Sự cần thiết của chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 4.2.1. Cơ sở pháp lý: ...........................Error! Bookmark notdefined. 4.2.2. Cơ sở khách quan: .....................Error! Bookmark notdefined. Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển ngành cao su Việt Nam hiện nay Error! Bookmark not defined. I. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 1.1. Tình hình chung về ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của ngành:Error! Bookmark notdefined. 1.2.1. Chủng loại sản phẩm: ................Error! Bookmark notdefined. 1.2.2. Sản lượng sản xuất: ...................Error! Bookmark notdefined. 1.2.2.1.Sản lượng sản xuất toàn ngành:Error! Bookmark notdefined. 1.2.2.2. Sản lượng sản xuất theo vùng:Error! Bookmark notdefined. 1.2.2.3.Sản lượng sản xuất ngành cao su theo thành phần kinh tế:Error! Bookmark notdefined. 1.2.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm:.....Error! Bookmark notdefined. 1.2.4. Tác động chung đến hiệu quả kinh tế xã hội:Error! Bookmark notdefined. 1.3. Thực trạng kiến trúc hạ tầng, khoa học công nghệ, lao động và tổ chức quản lý của ngành cao su VIệt Nam: ..............................................................Error! Bookmark notdefined.
 • 6. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 6 1.3.1.Thực trạng lao động của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 1.3.2.Thực trạng về mặt khoa học công nghệ của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 1.3.3.Thực trạng về mặt kiến trúc hạ tầng của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 1.3.4.Thực trạng về mặt tổ chức quản lý:Error! Bookmark notdefined. 1.4. Thực trạng vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh:Error! Bookmark notdefined. 1.4.1.Thực trạng vốn đầu tư:................Error! Bookmark notdefined. 1.4.2.Thực trạng hiệu quả kinh doanh: .Error! Bookmark notdefined. II. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành cao suError! Bookmark notdefined. 2.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su:........Error! Bookmark notdefined. 2.1.1. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su trên Thế giới:Error! Bookmark notdefined. 2.1.2. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cao su trong nước:Error! Bookmark notdefined. 2.2. Dự báo tình hình sản xuất cao su thiên nhiên thế giới:Error! Bookmark notdefined. 2.3. Phân tích sự cạnh tranh trong xuất khẩu của ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 2.3.1. Điều kiện về các yếu tố sản xuất:Error! Bookmark notdefined. 2.3.1.1.Các yếu tố sản xuất căn bản: .Error! Bookmark notdefined. 2.3.1.2.Các yếu tố sản xuất tiên tiến:.Error! Bookmark notdefined. 2.3.2. Đánh giá về sức cầu nội địa:.......Error! Bookmark notdefined. 2.3.3.Các ngành phụ trợ cho ngành cao su:Error! Bookmark notdefined.
 • 7. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 7 2.3.4.Thực trạng xây dựng chiến lược, cấu trúc và môi trường cạnh tranh trong ngành cao su: Error! Bookmark notdefined. 2.3.5.Tác động của Nhà nước: .............Error! Bookmark notdefined. 2.4. Một số nhận định chung về sự phát triển của ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 2.4.1. Một số mặt thuận lợi:.................Error! Bookmark notdefined. 2.4.2.Một số mặt khó khăn: .................Error! Bookmark notdefined. Chương 3: Định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Error! Bookmark not defined. I. Căn cứ định hướng chiến lược phát triển ngành cao su:Error! Bookmark notdefined. 1.1. Định hướng phát triển ngành cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 1.2. Định hướng phát triển ngành cao su của Tập đoàn cao su Việt Nam:Error! Bookmark notdefined. 1.3. Những vấn đề đặt ra đốivới ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Error! Bookmark not defined. II. Điều kiện thực hiện định hướng phát triển:Error! Bookmark notdefined. 2.1. Điều kiện về mặt quản lý Nhà nước:.Error! Bookmark notdefined. 2.2. Điều kiện về mặt cơ sở vật chất:.......Error! Bookmark notdefined. 2.3. Điều kiện về mặt đội ngũ lao động : .Error! Bookmark notdefined. 2.4. Điều kiện về mặt khoa học kỹ thuật và công nghệ:Error! Bookmark notdefined. Kết luận..........................................................Error! Bookmark not defined.
 • 8. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 8 Phụ lục............................................................Error! Bookmark not defined. Bảng biểu Hình 1.1 -Mô hình kim cương về năng lực cạnh tranh của M.Porter……….15 Bảng 2.1 -Mục tiêu phát triển ngành cao su Việt Nam đến năm 2005...........26 Hình 2.2 -Cơ cấu sản phẩm cao su chế biến năm 2005……….…………….28 Hình 2.3 -Cơ cấu sản phẩm mủ cao su năm 2000&2005……..………...…..29
 • 9. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 9 Bảng 2.4 -Chủng loại sản phẩm cao su chế biến của Tập đoàn cao su Việt Nam………………………………………………………………………….30 Bảng 2.5 -Tình hình sản xuất và xuất khẩu cao su Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2006…………………………………………………………………….31 Hình 2.6 -Cơ cấu nguồn nguyên liệu mủ cao su của Việt Nam năm 2006….32 Hình 2.7 -Cơ cấu tiêu dùng cao su của Việt Nam năm 2006…….……...….33 Hình 2.8 -Giá xuất khẩu cao su Việt Nam bình quân…………….…………34 Hình 2.9 -Giá thành và giá bán mủ cao su sơ chế……………...….………..35 Hình 2.10 -Kết quả sản xuất cao su cả nước theo vùng……………….…….37 Bảng 2.11 -Diện tích, năng suất và sản lượng cao su năm 2005……………38 Hình 2.12 -Kết quả sản xuất kinh doanh cả nước theo thành phần kinh tế....40 Hình 2.13 -Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2006…........41 Bảng 2.14 -Dự đoán nhu cầu cao su thiên nhiên và nhân tạo đến năm 2035……….....................................................................................................52 Bảng 2.15 -Ước tính khối lượng sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu lốp xe của Việt Nam năm 2010…………………………………………………………53 Bảng 2.16 -Dự báo sản lượng cao su tự nhiên trên thế giới………………...55
 • 10. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 10 Bảng 2.17 -Dự báo sản lượng cao su tự nhiên của các nước sản xuất cao su hàng đầu trên thế giới………………………………………………………..55 Bảng 2.18 -Tình hình xuất nhập khẩu cao su trên thế giới……………….…57 Bảng 3.1 -Dự kiến sản lượng cao su đạt được của Tập đoàn cao su Việt Nam đến năm 2015………………………………………………………………..77 Lời mở đầu Nền kinh tế Thế giới hiện nay đang phát triển một cách vượt bậc để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng cao của con người. Theo dự đoán của nhiều Tổ chức Quốc tế thì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đà tăng dân số Thế giới cũng như mức sống xã hội sẽ kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của các ngành chế tạo vỏ lốp xe và các ngành công nghiệp khác sử dụng cao su thiên nhiên. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trên Thế giới sẽ tăng cao trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Việt Nam ta là nước có ngành cao su khá phát triển, là nước có sản lượng cao su thiên nhiên xuất khẩu đứng thứ 4 trên Thế giới. Ngành cao su đã mang lại những tác động tốt tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Cao su đứng thứ 3 trong tốp các nông sản xuất khẩu đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong năm 2007 giúp ngành cao su đóng góp một khối lượng lớn vào kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp của cả nước. Ngoài ra,
 • 11. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 11 ngành cao su đã đóng góp đáng kể trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn nhất là các vùng cây cao su tập trung (các tiểu điền, đại điền). Ngành cao su góp phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hàng vạn dân cư,…. Tuy nhiên hiện nay, ngành cao su của Việt Nam ta vẫn chưa sử dụng các lợi thế phát triển ngành một cách có hiệu quả nhất (như các vấn đề về sử dụng đất đai quy hoạch cho phát triển cao su chưa thật hợp lý, vấn đề sử dụng lao động,….). Do vậy, việc nghiên cứu và phát triển ngành cao su một cách hợp lý và đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất có thể là điều cần thiết, đóng góp vào sự phát triển chung cho cả nước Việt Nam ta. Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp là đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển ngành cao su Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đưa ra các đánh giá và dự báo cho sự phát triển ngành trong giai đoạn 2010 – 2020, qua đó đưa ra các định hướng phát triển ngành trong giai đoạn 2010 – 2020. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về chiến lược phát triển ngành cao su. Chương 2: Thực trạng tình hình phát triển ngành cao su hiện nay. Chương 3: Định hướng chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010 -2020.
 • 12. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 12
 • 13. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 13 Chương 1: Khái quát chung về chiến lược phát triển ngành cao su: I. Khái niệm và nội dung chiến lược phát triển ngành: 1.1.Khái niệm chiến lược phát triển: Trước khi đi sâu nghiên cứu chiến lược phát triển ngành nói riêng, chúng ta sẽ đi nghiên cứu vê chiến lược phát triển nói chung. Trên thực tế, khái niệm chiến lược đã có từ rất lâu đời. Từ khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên tại Trung Quốc, khi vạch ra kế hoạch và chỉ huy chiến tranh người ta sử dụng các khái niệm “mưu toán” với ý nghĩa là chiến lược.(1) Còn ở phương Tây, từ chiến lược được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ “Strategem” hoặc “Strateges”. Sau này nhiều nước sử dụng từ chiến lược lý giải về ý nghĩa chung là “nghệ thuật thống soái”, về sau mới có nội dung của từ chiến lược ngày nay, và nó khác với chiến thuật và chiến dịch.(2) Trong cuốn “lý luận chung về chiến thuật” do một người Pháp tên là Gilbert viết năm 1772 có nêu ra hai khái niệm “đại chiến thuật” và “tiểu chiến thuật”. Khái niệm “đại chiến thuật” có ý nghĩa tương đương với chiến lược (1,2,3) trang 5 Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • 14. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 14 ngày nay, còn “tiểu chiến thuật” có ý nghĩa là chiến thuật như ngày nay.(3) Như vậy cũng đã tồn tại cách hiểu rằng chiến lược có nghĩa là “nghệ thuật của tướng lĩnh” để tìm ra con đường đúng đắn nhất giành chiến thắng. Trong một thời gian dài, từ chiến lược chỉ được dùng như một thuật ngữ quân sự. Trong cuốn “Vấn đề chiến lược trong chiến tranh cách mạng Trung Quốc”, Mao Trạch Đông đã khái quát một cách khoa học khái niệm về chiến lược “Vấn đề chiến lược là vấn đề nghiên cứu quy luật toàn cục của chiến tranh”, “phàm là mang tính chất của các phương diện và các giai đoạn, tất cả đều là toàn cục của chiến tranh”.(4) Với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội ở thời kỳ cận đại, từ chiến lược đã dần được sử dụng vào lĩnh vực chính trị, do vậy các khái niệm chiến lược cách mạng, chiến lược chính trị lần lượt được ra đời. Với khái niệm chính trị, chiến lược có ý nghĩa bao quát hơn sách lược. Stalin đã viết: “chiến lược và sách lược là khoa học chỉ đạo cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản”, “chiến lược chính là quy định hướng tấn công chủ yếu của giai cấp vô sản trong một giai đoạn nhất định của cách mạng, là vạch kế hoạch bố trí tương ứng các lực lượng cách mạng (lực lượng hậu bị chủ yếu và thứ yếu), là đấu tranh thực hiện kế hoạch ấy trong suốt quá trình của giai đoạn cách mạng đó”. (5) Về mặt lĩnh vực kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp phổ biến vào những năm 1960 đối với các doanh nghiệp lớn khi mà hoạt động của chúng trở nên phức tạp hơn, cạnh tranh gay gắt, đa dạng hơn trong khi (4,5) trang 6 Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • 15. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 15 các tiến bộ về khoa học công nghệ trở nên tăng tốc hơn, đòi hỏi phải có những kế hoạch dự trù cho việc hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở phương Tây đã lưu hành khái niệm chiến lược Quốc gia. Chiến lược Quốc gia là chiến lược ở tầm vĩ mô, là chiến lược cao nhất ở tầm quốc gia. Chiến lược này là đại chiến lược. Trong giai đoạn hoà bình, chúng ta có khái niệm chiến lược phát triển kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, “chiến lược là những mưu tính và quyết sách đối với những vấn đề trọng đại có tính chất toàn cục và lâu dài. Khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp đưa ra các quyết sách những vấn đề trọng đại và lâu dài gọi là chiến lược học”.(6) 1.2.Khái niệm về chiến lược phát triển kinh tế xã hội: Nếu chiến lược được nhìn từ góc độ quản lý thì đó là quyết sách toàn cục của một phạm vi không gian rộng lớn trong một thời gian dài. Và là sự trù tính của chủ thể đối với toàn cục phát triển của sự vật. Ta có, chiến lược phát triển KTXH của mỗi Quốc gia sẽ là sản phẩm của Nhà nước đó. Nhà nước trên cơ sở nhận thức các quy luật phát triển kinh tế xã hội khách quan, các mối quan hệ nội tại trong quá trình phát triển, dựa (6) Trang 7: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • 16. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 16 vào điều kiện hoàn cảnh bên trong của đất nước và điều kiện quốc tế ở mỗi thời kỳ nhất định để đưa ra những kế sách chung, có tính toàn cục về sự phát triển kinh tế xã hội trong một thời gian tương đối dài. Thời gian của chiến lược có thể là 10 , 15, 20 năm hoặc lâu hơn.(7) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội là hệ thống các mục tiêu phát triển cả lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực xã hội, được đặt trong cùng mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau cũng như dựa vào đó để đưa ra giải pháp thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao nhất những mục tiêu kinh tế và xã hội đã đặt ra. Chiến lược pháttriển kinh tế xã hội về cơ bản được xem là một hệ thống các phân tích đánh giá và lựa chọn về căn cứ của chiến lược, các quan điểm cơ bản (tư tưởng chỉ đạo và chủ đạo), các mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ yếu, các định hướng pháttriển chủ yếu trong các lĩnh vực của đời sống đấtnước, các giảipháp cơ bản, chủ yếu là chính sách về cơ cấu và cơ chế vận hành hệ thống kinh tế xã hội, các chính sách về bồi dưỡng, khai thác,huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển, các biện pháp về tổ chức thực hiện chiến lược(8). 1.3.Khái niệm và nội dung của chiến lược phát triển ngành: 1.3.1.Khái niệm chiến lược phát triển ngành: (7) Trang 8: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội (8) Trang 14: Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • 17. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 17 Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội bao gồm cả chiến lược phát triển ngành, do vậy chiến lược phát triển ngành là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế xã hội (xét theo cấp độ quản lý). Chiến lược phát triển ngành phải phục tùng chiến lược Quốc gia. Chiến lược phát triển ngành là một hệ thống các mục tiêu và các biện pháp thực hiện của ngành đặt ra. Như vậy, chiến lược phát triển ngành là hệ thống các phân tích đánh giá và lựa chọn về căn cứ định hướng của chiến lược phát triển, các quan điểm cơ bản (ta tưởng chủ đạo và chỉ đạo), các mục tiêu tổng quát và mục tiêu chủ yếu, các định hướng phát triển chủ yếu, các giải pháp cơ bản (chủ yếu thông qua các chính sách, quy hoạch phát triển, bồi dưỡng, khai thác, huy động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực phát triển, biện pháp về tổ chức thực hiện chiến lược dựa trên chiến lược phát triển kinh tế xã hội chung của cả đất nước). 1.3.2.Các đặc trưng của chiến lược phát triển ngành: Đặc trưng của chiến lược phát triển ngành cũng giống chiến lược, nó bao gồm những đặc trưng sau đây: - Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài của chiến lược: Thời gian của việc thực hiện một chiến lược phát triển ngành là từ 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc lâu hơn.
 • 18. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 18 Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì nó định hướng các mục tiêu có tính tổng quát cho toàn ngành, nó xác định các mục tiêu cần đạt đến của ngành trong một khoảng thời gian dài. Những mục tiêu tổng quát đó sẽ được thực hiện gắn liền với những thay đổi lớn về khoa học và công nghệ, làm chuyển biến căn bản về lực lượng sản xuất, các mối quan hệ sản xuất. Hay có thể hiểu mục tiêu tổng quát sẽ được đề ra trên cơ sở các dự báo dài hạn về sự phát triển của khoa học và công nghệ. Chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì nó phải mang tính định hướng, phản ánh xu thế vận động đi lên của toàn ngành cũng như sự phát triển của toàn ngành trong sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Ngoài ra, chiến lược phát triển ngành có tính lâu dài vì cần phải có thời gian lâu dài mới có được những biến đổi căn bản trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các quan hệ sản xuất mới, các nguồn lực khác… - Chiến lược phát triển ngành có tính toàn diện: Cũnggiống như chiến lược pháttriển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển ngành cũng phải phản ánh mọi mặt của đờisốngkinh tế xã hội. Muốnđạtđược những mục tiêu tổng quát đã đặt ra thì trước hết phải đạt được các mục tiêu bộ phận và như vậy cần phải phán ánh được các mục tiêu bộ phận đó. - Chiến lược phát triển ngành có tính hệ thống: Chiến lược phát triển phải bao gồm nhiều chiến lược bộ phận tuỳ theo cách tiếp cận. Việc thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phải bao gồm việc thực hiện thành công các
 • 19. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 19 mục tiêu bộ phận. Tính hệ thống được biểu hiện trong tất cả các nội dung của chiến lược.Tính hệ thống thể hiện tính thống nhất, toàn diện, cân đối trong toàn bộ quá trình phát triển. - Chiến lược phát triển ngành có tính hiệu quả: Đây chính là hiệu quả kinh tế xã hội. Cần nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội vì đây là vấn đề có tính quy luật phổ biến, là quy luật mà bất cứ thời kỳ nào cũng phải đặt ra. Do vậy việc lựa chọn các bước thực hiện hiện chiến lược, các chính sách, giải pháp huy động nguồn mực nhằm mục tiêu tổng quát đều phải được thực hiện trên nguyên tắc hiệu quả. - Chiến lược phát triển ngành có tính chủ thể Nhà nước: Nhà nước có hai chức năng là chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Vai trò quản lý kinh tế thuộc chức năng xã hội trong đó hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển là một nội dung quan trọng. 1.3.3.Nội dung của chiến lược phát triển ngành: Chiến lược phát triển kinh tế xã hội bao gồm những nội dung sau: - Các căn cứ của chiến lược phát triển ngành :
 • 20. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 20 Để xây dựng chiến lược phát triển ngành nói riêng cũng như chiến lược phát triển nói chung, ta đều phải dựa trên kinh nghiệm cũng như lịch sử phát triển của chính quốc gia và các nước khác, dựa trên các số liệu, tài liệu thu thập được trong một khoảng thời gian gần nhất (khoảng 10 năm trước thời kỳ chiến lược). Cần phải xác định được điểm xuất phát, ta đang ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, cơ sở tiển đề cho sự phát triển đấy là gì,… Cần thực hiện được các đánh giá, dự báo nguồn lực, các lợi thế so sánh và môi trường trong nước, quốc tế, các tác động từ bên ngoài đến ngành trong thời kỳ chiến lược (địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn,…). - Các quan điểm cơ bản của chiến lược phát triển ngành: Quan điểm cơ bản của chiến lược là những tư tưởng chủ đạo và chỉ đạo thể hiện tính định hướng của chiến lược. Nó sẽ quyết định con đường và phương hướng cho các giải pháp lớn. Việc xác định các quan điểm cơ bản có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra các bước ngoặt của con đường phát triển, tạo động lực cơ bản xuyên suốt quá trình phát triển. Các quan điểm cơ bản tạo nên một hệ quan điểm, nó sẽ là bộ khung cho việc xác định các mục tiêu phát triển cũng như các giải pháp lớn để đạt được mục tiêu đó trong một thời kỳ nhất định.
 • 21. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 21 Như vậy hệ quan điểm chiến lược có ý nghĩa chủ đạo trong việc xây dựng chiến lược, nó là linh hồn, là tư tưởng của bản chiến lược mà trong từng phần nội dung của chiến lược phải thực hiện được. Nó sẽ thể hiện những nét khái quát đặc trưng nhất, có tính nguyên tắc về mô hình và con đường phát triển nhằm hướng đến mục tiêu dài hạn. - Các mục tiêu phát triển ngành: Mục tiêu phát triển là mức phấn đấu cần phải đạt được qua một thời kỳ nhất định. Mục tiêu bao gồm cả phần định tính và phần định lượng, phản ánh một cách toàn diện những biến đổi quan trọng của nền kinh tế. Nó phải phản ánh được sự thay đổi về chất của nền kinh tế xã hội. Việc xác định muc tiêu phát triển phải xuất phát từ khả năng thực tế, đòi hỏi của cuộc sống, yêu cầu của thị trường sao cho phù hợp với bối cảnh trong và ngoài nước, nhằm đạt được sự phát triển bền vững, đạt hiệu quả kinh
 • 22. Đề tài: Địnhhướng CLPT ngànhcao su Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Sinhviên thực hiện: Phạm Mai Phương - Kế hoạch 46B 22 DOWNLOAD ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG MÃ TÀI LIỆU: 53054 DOWNLOAD: + Link tải: tailieumau.vn Hoặc : + ZALO: 0932091562