Pengurusan Merentas Budaya

3,974 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • i want to use this slide for my studies. thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan Merentas Budaya

 1. 1. Ahli Kumpulan 2<br />1.ROZITA BT MOHD ZAIN DB100177<br />2.RAZALI MOHAMED DB100289<br />3.MOHD KHAIRUL BIN MD NOOR DB100466<br />4.KHAIRUL BAKHTIAR BIN HAMALI DB100179<br />5.MUHAMAD YUSUF BIN ABDUL AZIZ DB100182<br />7.AMRAN SHATIR BIN ABDULLAH DB100189<br />8.NIK AZRIE NIK HUSSIN DB100280<br />9.MOHD EZWAN BIN HJ.ABD.RAHIM DB100283.<br />10.NUR ZARIMA BT MOHD ZIN DB100285<br />11.MOHD ALFAROBI IBRAHIM DB100290<br />12MOHD SALMI BIN MOHD NASRUDIN DB100296<br />
 2. 2. PENGURUSAN PELBAGAI BUDAYA<br />PengurusanMerentasBudaya<br />Kumpulan 2<br />KH SekolahRendahSeksyen 3<br />
 3. 3. PENGENALAN<br />Pengurusan<br />
 4. 4. Definisi<br />Pengurusan<br />Pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan menyeleraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat.Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan.<br />
 5. 5. DefinisiBudaya<br />
 6. 6. Budaya<br />Kesimpulan<br />keseluruhancarahidupmanusiatermasukhasilciptaandanpemikiran yang sesuaidengankehendakrohanidanjasmaniyang menjadiamalanuntukkesejahteraanhidupsesuatukelompokmasyarakat<br />Perkara yang kitafikirkan, perkara yang kitapercayai, perkara yang kitanilai, perkara yang kitaadadancaraindividuberinteraksidanberkelakuan<br />(SharifahMdNoor 2000, JainabeeMohdKassimdanRobiahSidin)<br />
 7. 7. Pengurusanmerentasbudaya<br /><ul><li>Institusisekolahmerupakanentitiutamadalamkeseluruhansistemsosialmasyarakat.
 8. 8. Pendidikansebagaisatusaluranuntukmencapaikanciri-cirimasyarakatdankebudayaankedalammindagenerasimuda.
 9. 9. Bersesuaiandenganfalsafahpendidikankebangsaan.
 10. 10. Guru main peranansemasaprosespengajarandanpembelajaran.
 11. 11. Kemajmukandalammasyarakatperluditanamdalamdirisetiapindividusejakdarikecildemimengekalkankeharmoniandansalingmenghormatiantarakaum.
 12. 12. Membolehkankeamanannegarakekalsepanjangmasa.</li></li></ul><li>Objektif<br />
 13. 13. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010<br />
 14. 14. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010<br />
 15. 15. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010<br />
 16. 16. PENGURUSAN MERENTAS BUDAYA-PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010<br />
 17. 17. PengurusanMerentasBudayadisekolah<br />Melalui :<br />
 18. 18. 1. PembinaanPersekitaranBilikDarjah<br /> yang MesraBudaya .<br /><ul><li>Pelajardiberipendedahanmengenaipenilaianberasaskanbudayasupayapelajardapatmelengkapkandiriuntukberdepandenganpelajarpelbagaibudaya.
 19. 19. Pelajarakanlebihbersediamewujudkansatupersekitaranpembelajaran yang mesrabudaya. </li></ul> <br />
 20. 20. Kriteria-kriteria Fizikal Umum Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya<br /> <br />1) Aspek Fizikal :-<br /> <br /><ul><li>Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan </li></ul> boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti. <br /><ul><li>Mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik.
 21. 21. Mengecat dinding dengan warna - warni yang ceria dan </li></ul> lembut.<br /><ul><li>Memasang langsir dengan warna yang ceria, terang dan </li></ul> lembut.<br /><ul><li>Melukis mural disekitar kelas.
 22. 22. Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan </li></ul> pemadam api.<br /> <br /> <br /> <br />
 23. 23.  <br /><ul><li>Pembelajarandalampersekitaranfizikal yang </li></ul>mesrabudayaakanmerangsangpelajaruntuk<br />menimbailmusecaraberkesan. <br /><ul><li>Menyusunaturtempatduduksemulamurid-</li></ul>muriddalambilikdarjahsupayaterdapat<br />kesamarataantaburandiantaramurid-muriddari<br />pelbagaikumpulanetnikdantidakhanya<br />satukumpulanetnikdikelompokkandalamsatu<br />kumpulan. <br />
 24. 24. 2 ) Sudut-SudutPembelajarandanBacaan:-<br /> <br /><ul><li>Sudut-sudutinidapatmendedahkan</li></ul>murid-muridkepadapelbagai agama, adat<br />resam, kebudayaansertakepercayaandari<br />pelbagaikaumetnikdinegaraini. Secara<br />tidaklangsungmurid-muriddapat<br />memupuknilai-nilaimurnisepertisabar, <br />toleransisertahormat-menghormati yang <br />merupakankomponenpentinguntuk<br />mewujudkanperpaduankaum.<br /> <br /> <br />
 25. 25.  <br /><ul><li>Guru jugaharusmewujudkansudut-sudutsejarah</li></ul>danpatriotik; dimanasudut-sudutiniakan<br />meyedarkanmurid-muridbetapapentingnya<br />perpaduanantarakaum-kaumdaripelbagailatar<br />belakangetnikuntukmewujudkansebuah<br />negara yang amandanmakmur. Secaratidak<br />langsunginiakanmewujudkansatusuasanamesra<br />budayadalambilikdarjah.<br />
 26. 26. 3. Peranan guru sebagai ‘Physical <br />Enviroment Designer’.<br /> <br /><ul><li>mengambilperhatianterhadapkepelbagaiandanperbezaan</li></ul>individudalambilikdarjah.<br /><ul><li>Antaraciri-ciri yang perludiambilperhatiantermasuk: </li></ul> 1. Perlumengetahuilatarbelakangmuridterlebihdahulu<br /> 2. Perlufahamdenganmendalamperasaansetiapmurid<br /> 3. Mengkikisprasangka<br /> 4. Perlumengetahuilatarbelakangkebudayaan, agama dan<br />adatsetiapmuriddenganmendalam. <br />
 27. 27. 4. Matapelajarandiajar<br /> <br /><ul><li>Matapelajarandisekolahjuga main peranandalam</li></ul>pengurusanmerentasbudaya .<br /> - Matapelajaran PSK (SivikdanKewarganegaraan)<br /> - KajianTempatan<br /> - Sejarah<br /><ul><li>Penerangancaraberkesanoleh guru melaluikaedah yang </li></ul>menariktanpamenimbulkanisuperkauman.<br /><ul><li>Aktivitikumpulandidalamkelasmelibatkansemuakaum.</li></li></ul><li>5. Penerapannilaimurni<br /> <br /><ul><li>Penerapannilaimurnimelaluipengajarandan</li></ul>nasihat.<br /><ul><li>PenerapannilaimurnimelaluiProjek Kumpulan </li></ul>dalambilikdarjah.<br /><ul><li>PenerapannilaimurnimelaluiAktivitiKurikulum</li></ul>danKo- kurikulum.<br />
 28. 28. Program RIMUP<br /> (RancanganIntegrasiMuridUntukPerpaduan)<br /> <br /><ul><li>Bertujuanuntukmembangunkanidentiti</li></ul>nasional, semangatkebangsaan , perpaduandan<br />cintaakannegaradalamkalanganmasyarakat<br />berbilangkaum.<br /><ul><li>Aktivitimelibatkanmuridpelbagaikaum.
 29. 29. Contohaktiviti : Perkhemahan, bersukan, </li></ul>permainandan lain-lain.<br /><ul><li>Aktivitimestilahtidakbolehmenimbulkan</li></ul>sensitivitimana-manakaum.<br />
 30. 30. Kesimpulan<br />Pengurusan fizikal harus mengambil kira bukan sahaja kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal tetapi hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial.<br /> Guru perluberperanandalammengetahuilatarbelakangpelajar, dankepelbagaianperbezaanindividupelajarapabilamengaturdanmelakarkanpelanbilikdarjahsertaletaknyasudut-sudutpembelajaransupayamesrabudaya.<br /> <br /> <br /> <br />
 31. 31. Kesimpulan<br />Guru sebagaipenggerakdanpendorong, pembimbing, perancang, pemupuksemangatdanpembentuksahsiahmurid. Dalammemenuhitanggungjawabini, guru bukanhanyaperlumemilihstategipengajaran yang berkesan, malahperlumemberipenekananterhadapaspekbahanpengajaran yang dibawakedalambilikdarjahataupunluarbilikdarjah. <br />Pendidikandilihatsebagaisaluranuntukmenyampaikanciri-cirimasyarakatdankebudayaankedalammindagenerasimuda. Hal inibersesuaiandenganFalsafahPendidikanKebangsaan.<br />Dalamkontekspendidikandi Malaysia, aspekkebudayaandanmasyarakatperludititikberatkankeranapelajarsecararealitinyahidupdalammasyarakat yang berbilangkaum, agama danbudaya.<br /> <br /> <br />
 32. 32. Rujukan<br />Pengurusandicapaipada 7 Mei 2011 darihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Pengurusan<br /> Wikipedia, Budayadicapaipada 7 Mei 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki /Budaya<br />Sazlie, PengurusanMerentasBudayadicapaipada 7 Mei 2011 dari http://www.sazlie.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view <br /> & gid=2&Itemid=99999999<br /> Robiah Sidin (1993). Classroom management. Kuala Lumpur: <br />Fajar Bakti.<br /> <br /> Steele, FI.(1973). Physical setting and organization development. <br />Reading,MA:Addison-Wesley.<br />PelanInduk Pembangunan Pendidikan 2006-2010dicapaipada 7 Mei 2011 dari http://www.sazlie.com/index2.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid= 2&Itemid=99999999<br /> <br />

×