kepelbagaian budaya murid present

3,378 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kepelbagaian budaya murid present

 1. 1. KEPELBAGAIAN BUDAYA MURID <br />KUMPULAN 2<br />PPG SAINS SEKSYEN 3<br />PENGURUSAN PEMBELAJARAN<br />KEPELBAGAIAN BUDAYA MURID<br />
 2. 2. SENARAI AHLI KUMPULAN<br />WAN MOHD FAUZI B. WAN ISMAIL<br />AHMAD HAWAZAN B. KHOILED<br />MD. SHAHRIL B. SALIP<br />JAGAN A/L ARUMUGAN<br />MOHD.SALLEHUDDIN B. MOHD RASID<br />GOH GHIT SENG<br />NORAZRIE B. CHE PUTEH<br />
 3. 3. PENGENALAN<br />Muridialahpelangganbagi guru dalambilikdarjahdansentiasabersamasemasaaktiviti P&P dijalankan.<br />Perbezaanantaramuridmemerlukan guru menggunakankemahiransecara optimum dalambilikdarjah.<br />Menjaditugas guru dalammemahamitingkahlakudanbudayamuridsupayasebarangtindakanbolehdilakukanmengikutkaedah yang betuldantepat.<br />
 4. 4. Menyenaraikanmaklumat yang muridperluketahuitentangperaturan yang wajibmerekapatuhisepanjangmasa P&P bolehmenjadipanduandalammenguruskantingkahlakumurid.<br />Murid yang terdiridaripadapelbagaibangsaperlubersosialdalamkelompokmerekaterutamanyadalammelakukanaktivitipembelajaran.<br />
 5. 5. Muridjugadigalakuntukberinteraksidenganmereka yang berlainanjantina, namunmerekaperludiberikesedaranbatasanperhubungandalaminteraksi yang berlainanjantina.<br />Aktivitiinteraksiantaraberlainanjantinainiperlulahsesuaimengikuttugasan yang diberikan.<br />
 6. 6. <ul><li>Guru perlulahcekapdalammenghasilkansebuahbilikdarjah yang dapatditransformasikansebagaisebuahrumah yang menepati slogan “rumahku, syurgaku”. Muridpastiakanlebihseronokbelajardalamsuasana yang kondusif.
 7. 7. Mungkinterdapatmurid yang nakal. Namunbukanmurid yang menjadimasalahnya, sekiranyaadanyapengawalan yang baikjumlahmurid yang menimbulkanmasalahtidakakanbertambahdanakhirnyadapatdiatasi.
 8. 8. Pengawalkelasdianggappentingkeranasekiranyamuridtidakterkawalobjektif P&P tidakakantercapai.</li></li></ul><li><ul><li>Muridperlubersosialtidakkirasamaadakelasatasanataubawahan.
 9. 9. Sikapprejudisterhadapbangsa lain perludielakkansupayasegalaaktiviti yang dirancangberjalanlancar.
 10. 10. Aktiviti yang dijalankanmestilahberupayamenyemaisemangatsalingmempercayaikedalamjiwamurid.
 11. 11. Prosessosialisasiantarakaumtanpamengiraanutan agama hendaklahdikembangkansupayaprosespembentukankendirimuriddapatdilaksanakan.</li></li></ul><li><ul><li>Guru mestilahmengenalpastimurid yang menimbulkanmasalahbagimengelakkanmurid lain menjadi “pakturut” kepadamuridberkenaan.
 12. 12. Guru perlumenyelesaikanmasalahinidenganlebihbanyakberinteraksidenganmuridterbabitsehinggadiamerasakandiamendapatperhatiandandihargaibukankeranadirinyatetapikeranatingkahlakunya yang disenangi guru.
 13. 13. Guru mestilahsentiasamempamerkanpengiktirafanterhadapmuridtersebutsemasaaktiviti P&P dijalankan.</li></li></ul><li><ul><li>Ketegasanterhadapdisiplinmuridketikapembelajaranperludilakukandengancaradanpendekatan yang betul yang menampakkanbahawaketegasantersebutbukandenganniatmenderatetapilebihkepadapengajaran.
 14. 14. Sekiranyaperlu, guru mestilahmenggunakannasihatdankata-katamotivasi yang menunjukkan guru menyayangimuridtersebut
 15. 15. Jikaberlakuperubahankearahkebaikanberikanpenghargaankepadamuridterbabit.</li></li></ul><li>Muridharusditerapkansupayamembiasakandiriberadadidalamkelastepatpadawaktunya.<br />Guru jugadicadangkansupayamenggunakanpendekatan yang menariksepertiaktiviti P&P dimulakandengan set induksi yang menarik, inibertujuanbagimenarikminatmuriduntukmengetahuiisipelajaran yang selanjutnya.<br />
 16. 16. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN BUDAYA<br />GURU<br />MURID<br />CARA MENGATASI<br />
 17. 17. IMPLIKASI KEPADA GURU<br />1. Kepercayaan<br />Kepercayaanmerupakan idea berkongsitentangbagaimanaduniaberoperasi.<br />Iamerupakankesimpulandantafsirantentangmasalalu, penjelasantentangmasakiniatauramalanbagimasadepan. Iamungkinberdasarkanfikiranbiasa, ceritarakyat agama atausainsataugabungansatuataulebihdaripadaelemen.<br />
 18. 18. <ul><li>Guru mengenalipelbagaikepercayaan
 19. 19. Guru menghormatikepercayaanmasyarakatsetempatwalaupunmempunyaikepercayaan yang berbeza</li></li></ul><li>PENERAPAN NILAI<br />Nilaimerupakansatu standard berkongsitentangapa yang betul, diinginidandihormati.<br />POSITIF<br /><ul><li>Guru bolehmengaplikasikansertamemperkenalkannilai-nilaimurnidalambudayamasyarakattertentukepadamasyarakat yang lain.</li></li></ul><li>NEGATIF<br /><ul><li> Guru sukaruntukmenerapkannilai-nilai</li></ul>murnikepadamurid-muridakibatcara<br />hidupsertabudaya yang diamalkan.<br />
 20. 20. NORMA DAN SEKATAN<br />Norma merupakanperaturantentangapa yang bolehatautidakbolehdilakukan.<br />Sekatanmerupakanganjarandanhukuman yang menggalakanmanusiamematuhinorma<br />
 21. 21. <ul><li>Guru mengetahuinormadansekatandalambudayamurid-muridnya.
 22. 22. Guru perlumemikirkanaspeknormadansekatansewaktumerancangpengajaran</li></li></ul><li>KOMUNIKASI<br />Komunikasibermaksudperhubungansecaralangsungatautidaklangsung.<br /> Guru sukaruntukberinteraksidenganmurid<br />Wujudsuasana yang tidakmesra<br /> Guru sukarutukmentafsirmurid-muridnya<br />Mengangguprosespengajaran<br />Komunikasisehala<br />
 23. 23. TEKNOLOGI<br />Teknologimerupakansatuperkumpulanpengetahuanpraktisdanperalatanuntukmeningkatkanlagikeberkesanantenagapekerjadanmengubahpersekitaranuntukkegunaanmanusia<br />
 24. 24. Guru bolehmenggunakankemudahanteknologiuntukmendapatkanpelbagaimaklumatberkaitanbudayabagimelancarkaanprosespengajaran.<br />
 25. 25. IMPLIKASI KEPADA MURID<br />POSITIF<br /><ul><li>Berpeluangmempelajarikepelbagaian</li></ul>budaya<br /><ul><li>membentukinteraksisosial yang baik
 26. 26. Memperkembangkanbakat</li></li></ul><li>NEGATIF<br /><ul><li>Mempunyaimasalahdalamkerjakumpulan
 27. 27. Masalahkomunikasidanbahasa
 28. 28. Sukarmewujudkanpersefahaman
 29. 29. Wujudperasaanrendahdiridantidakyakinpadadirisendiri</li></li></ul><li>CARA MENGATASI<br />Guru mewujudkaninteraksi yang baikantara guru danmuriddalamprosespengajarandanpembelajaran<br />Guru hendaklahmengambildayausahauntukmenunjukkankemesraan<br />Guru hendaklahbersediamelayanimurid-muridmengikutkebolehandansifatmereka yang berlainan.<br />Memberipendedahanmurid-muridterhadapkepelbagaiansosiobudaya<br />
 30. 30. Mempelbagaikankaedahpengajaran<br />Menggalakkanaktiviti yang melibatkanpenglibatansemuamurid<br />Menghormatidanmemahamikeadaansosialmurid-murid<br />Guru hendaklahmengadakansuasanademokratikdalamkelas<br />
 31. 31. SEKIAN <br />TERIMA KASIH<br />

×