LAMPIRAN<br />
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKALUNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIAPARIT RAJA, BATU PAHAT.   LAPORAN TUGASAN PENGURUSAN PEMBELA...
SEKOLAH DAN PERSEKITARAN<br />HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT, GURU DAN IBU BAPA<br />
HUBUNGAN SEKOLAH<br /> DENGAN MASYARAKAT<br />
Hubungansekolahdenganmasyarakat<br />Konsepmasyarakat<br />- Kumpulan orang yang menpunyaipersamaan,      dalamhalin...
<ul><li>Masyarakatadalahkumpulanmanusia yang mengganggotaisatuorganisani yang     mempunyaibeberapakriteriatertentuia...
<ul><li>Masyarakatmerupakannsatukelompokmanusia yang mempunyaiperkaitansecaratetapdanteraturdalamaktivitikolektifdanmerasa...
RUMUSAN KONSEP MASYARAKAT<br /><ul><li>Berdasarkankonsepdiatasdapatdisimpulkanbahawamasyarakatmerupakansatukelompokinstitu...
Willard Waller (1932) dalambukuT.Marimuthumengatakanada 4 alasanmengapasekolahdikajisebagai unit-unit sosial</li></ul> 1) ...
<ul><li>Pandanganinidisokongoleh Bidwell, dalamSharifahAlsagoff (1990) yang menerangkan:</li></ul>'Sekolahadalahsatuinstit...
Hubungansekolahdenganmasyarakatmerupakanjalinaninteraksi yang diupayakanolehsekolah agar dapatditerimaditengah-tengahmasya...
Dapatdilihatdalamsituasiberikut :<br />1) Sekolahadalahsebahagiandaripadamasyarakat yang membayangkanmatlamatdanhasratsert...
RUMUSAN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT<br />Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang dilaks...
HUBUNGAN DI ANTARA SEKOLAH DENGAN IBU BAPA<br />
IbuBapamemainkanperananan yang terhadapperkembangansesebuahsekolah. <br />Peranandantanggungjawabibubapadisesebuahsekolahm...
Satu strategi yang boleh dilaksanakan ialah dengan merapatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui PIBG.<br />Hubungan...
Secararingkasnyamasyarakatmadaniadalahsebuahmasyarakat yang merayakankepelbagiancarahidupdanpemikiranwarganya. <br />Masya...
Selain itu ibu bapa juga dapat menjadi pemangkin mewujudkan pemuafakatan dan perkongsian bijak. Ibu bapa sama-sama membend...
Hubungandiantarasekolahdanibubapaadalahuntukmencapai;<br />mencapaimatlamatatauobjektif yang sama<br />Perluadahubungan ya...
Matlamatperkongsianperananantarapihaksekolahdenganibubapa;<br />Sekolahsebagaisebuahinstitusisosialtidakwujudbersendirian....
Ibubapahendaklahmenjadirole modelkepadaanak.<br />Salahsatuperanan yang bolehdimainkanolehibubapaadalahsebagaiorangtengaha...
Sebagaipendisiplindanpenyelia<br />Guru bertanggungjawabmenyeliadanmengarahsemuaaktivitimurid<br />Guru menjagadisiplinmur...
HUBUNGAN DI ANTARA SEKOLAH DENGAN GURU<br />
Sebagaipenggantiibubapa<br />Kebajikanmurid-muridterletakpadabahu guru sebaiksahajamerekaberadadidalamkawasansekolah<br />...
Sebagaikerani<br />Pekerjaanprofessional memerlukanbanyaktugasanperkeranian.<br />Guru terpaksamenyediakankertas-kertasuji...
Sebagaipakarmatapelajaran<br />Guru diharapmenambahilmupengetahuannyamelaluipembacaanataudenganmenghadirikursus, seminar-s...
Sebagaikaunselor<br />Di sekolah, murid-muridsentiasamenghadapimasalahdarisegiakademik, kerjayaataupunperibadi.<br />Apabi...
RUJUKAN<br />Kamaruddin, H. H. (1994), DinamikaSekolahdanBilikDarjah , UPM Serdang, Utusan Publications & distributors Sd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

hub sekolah dgn masy,sek,guru

3,665 views

Published on

Published in: Education, Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

hub sekolah dgn masy,sek,guru

 1. 1. LAMPIRAN<br />
 2. 2. FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKALUNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIAPARIT RAJA, BATU PAHAT.   LAPORAN TUGASAN PENGURUSAN PEMBELAJARAN (BBD 18104)KOS SUBJEK : SAINSSEKSYEN : 3TAJUK : SEKOLAH DAN PERSEKITARANKUMPULAN : 5AHLI-AHLI :1. MUAZAM SHAH BIN HASSAN (DB100047)2. RUS AMIN BIN ABDUL RAZAK (DB100051)3. SYED AHMAD BAKRI BIN SYED ABDULLAH (DB100064)4. CHE NORZIHAN BT ISMAIL (DB100065)5. TAN SIEW PENG (DB100548)6. MEILIZA BT ZAITUN (DB100350)7. LEO LI LI (DB100552)8. SARASWATHY A/P ARUMUGAM (DB100779)9. CHITRA A/P SELVARAJOO (DB100780)  PENSYARAH : PROFESSOR MADYA TUAN HAJI AHMAD BIN ESA<br />
 3. 3. SEKOLAH DAN PERSEKITARAN<br />HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT, GURU DAN IBU BAPA<br />
 4. 4. HUBUNGAN SEKOLAH<br /> DENGAN MASYARAKAT<br />
 5. 5. Hubungansekolahdenganmasyarakat<br />Konsepmasyarakat<br />- Kumpulan orang yang menpunyaipersamaan, dalamhalini, merekaberhubungrapatantarasatusama lain danmendudukisesuatuwilayahtertentubersama-sama.<br />- Suatuhimpunanumumpengetahuan yang dimilikibersamaolehsekumpulanmasyarakatsamaadapadamasasilamatauzamansekarang.<br /> Mitchell G.D (1982:39)<br />
 6. 6. <ul><li>Masyarakatadalahkumpulanmanusia yang mengganggotaisatuorganisani yang mempunyaibeberapakriteriatertentuiaituterdapatprosespenggantianmasyarakatmelaluipembiakangenetik, manusia yang salingberinteraksi, terdapatperasaankekitaan(sense of belonging)danmempunyaisistemkomunikasi )bahasa yang berlainandenganmasyarakat.</li></ul>Olson, P(1970:52)<br />
 7. 7. <ul><li>Masyarakatmerupakannsatukelompokmanusia yang mempunyaiperkaitansecaratetapdanteraturdalamaktivitikolektifdanmerasakanbahawamerekaakanhidupbersama.</li></ul>Mohd. YusofHashim (1986:11)<br />
 8. 8. RUMUSAN KONSEP MASYARAKAT<br /><ul><li>Berdasarkankonsepdiatasdapatdisimpulkanbahawamasyarakatmerupakansatukelompokinstitusi yang didalamnyaterdapatmanusia yang mempunyaikebudayaan yang samaatauhampirserupa.</li></li></ul><li>KONSEP SEKOLAH<br /><ul><li>Sekolahmerupakantempat yang paling pentinguntukprosessosialisasiataudikenalisebagaimasyarakatkecil.
 9. 9. Willard Waller (1932) dalambukuT.Marimuthumengatakanada 4 alasanmengapasekolahdikajisebagai unit-unit sosial</li></ul> 1) Mempunyaianggota yang nyata.<br /> 2) Mempunyaistruktursosial yang jelas, akibatdaripada mod interaksisosialdidalamsekolah.<br /> 3) Diserapioleh rasa kekitaan.<br /> 4) Mempunyai 1 budaya yang tersendiri.<br />
 10. 10. <ul><li>Pandanganinidisokongoleh Bidwell, dalamSharifahAlsagoff (1990) yang menerangkan:</li></ul>'Sekolahadalahsatuinstitusimasyarakatsetempatiaitudarisegisejauhmanasekolah-sekolahsesebuahmasyarakatsetempatitumerupakanidentitidannilai-nilaimasyarakatitudanmerupakanfokusuntukintegrasikehidupanmasyarakat.'<br />
 11. 11. Hubungansekolahdenganmasyarakatmerupakanjalinaninteraksi yang diupayakanolehsekolah agar dapatditerimaditengah-tengahmasyarakatuntukmendapatkanaspirasi, simpatidarimasyarakat. Dan mengupayakanterjadinyakerjasama yang baikantarsekolahdenganmasyarakatdalampelaksanaanpendidikanuntukkebaikanbersama.<br />
 12. 12. Dapatdilihatdalamsituasiberikut :<br />1) Sekolahadalahsebahagiandaripadamasyarakat yang membayangkanmatlamatdanhasratsertaaspirasisesuatumasyarakat.<br />2) Sekolahdilahirkanuntukkepentingandankeperluanmasyarakatsertamenyediakanpelajaransecara formal kepadaanak-anakahlimasyarakatdanmelatihmerekauntukmelahirkantenagarakyatberkemahiranuntukmasyarakatdannegara.<br />3) Kurikulumsekolahadalahsejajardengankeperluanmasyarakatiaituiadapatmengekalkannilai-nilai, norma-norma, kebudayaandanfalsafahhidupmasyarakat.<br />4) Hubungandiantaramasyarakatadalahrapatdarisemasakesemasa.Contoh : Ahlisekolahmenjalankankhidmatbaktidirumahorangtua.<br />
 13. 13. RUMUSAN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT<br />Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang dilaksanakan oleh sekolah agar dapat diterima oleh masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat serta menjalinkan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk menjayakan program-program sekolah yang berkaitan sehingga sekolah tersebut mencapai kejayaan.<br />
 14. 14. HUBUNGAN DI ANTARA SEKOLAH DENGAN IBU BAPA<br />
 15. 15. IbuBapamemainkanperananan yang terhadapperkembangansesebuahsekolah. <br />Peranandantanggungjawabibubapadisesebuahsekolahmemberikesankepadakemajuandanpencapaiansekolah. <br />Ibubapa yang perihatinakanmelahirkansekolah yang terbilang. <br />Sebarangperbezaandaripadasegipandangandanpendapatdalamkalanganibubapabukanlahpenghalangterhadappeningkatanprestasisekolah.  <br />
 16. 16. Satu strategi yang boleh dilaksanakan ialah dengan merapatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui PIBG.<br />Hubungan dan kerjasama di antara ibu bapa akan mewujudkan pemuafakatan yang saling memerlukan ibarat  aur dengan tebing bagi menjana kecemerlangan sekolah dan melahirkan masyarakat madani. <br />
 17. 17. Secararingkasnyamasyarakatmadaniadalahsebuahmasyarakat yang merayakankepelbagiancarahidupdanpemikiranwarganya. <br />Masyarakatmadanimenghormatipendapatdanpandangan yang berbeza. Masyarakatmadanimenghormatihakasasiwarganya. Dalammasyarakatmadani yang diutamakanbukankeseragamantetapikesaksamaan.Bukanuniformity but equality.<br />
 18. 18. Selain itu ibu bapa juga dapat menjadi pemangkin mewujudkan pemuafakatan dan perkongsian bijak. Ibu bapa sama-sama membendung masalah disiplin murid.<br />Budaya ilmu dan budaya kerja cemerlang perlulah dipupuk dan disemai di kalangan murid<br />
 19. 19. Hubungandiantarasekolahdanibubapaadalahuntukmencapai;<br />mencapaimatlamatatauobjektif yang sama<br />Perluadahubungan yang mantapdanakrab<br />gabunganstrategik yang membawafaedahsinergikepadasemuapihakyang terlibat. <br />
 20. 20. Matlamatperkongsianperananantarapihaksekolahdenganibubapa;<br />Sekolahsebagaisebuahinstitusisosialtidakwujudbersendirian. <br />Sekolahsebagaisebuahinstitusisosial yang kompleks, (tidakperlutimbulkeraguandansalahfaham.)<br />memerlukankeprihatinandanpermuafakatanantarapihaksekolahdan<br />komunitidalammengatasinya.<br />
 21. 21. Ibubapahendaklahmenjadirole modelkepadaanak.<br />Salahsatuperanan yang bolehdimainkanolehibubapaadalahsebagaiorangtengahantara guru danmurid. <br />Hubunganyang mesrainimampumelenyapkanprasangkaantaraibubapadengan guru. <br />Perbincanganbolehdiadakandarisemasakesemasadenganpihaksekolahdemimengatasisebarangkelemahandanmasalah yang dihadapi.<br />PenglibatanaktifIbuBapadan Guru dapatmencabarminda, menarikminatdanmemberikanmotivasi yang tinggikepadapelajar.<br />
 22. 22. Sebagaipendisiplindanpenyelia<br />Guru bertanggungjawabmenyeliadanmengarahsemuaaktivitimurid<br />Guru menjagadisiplinmurid-murid<br />Murid-muridyang berdisiplinmenjaminkeamanandanketenteramanbilikdarjah<br />Murid-muriddilatihmengawalkelakuantanpakehadiranorangdewasaatauguru<br />
 23. 23. HUBUNGAN DI ANTARA SEKOLAH DENGAN GURU<br />
 24. 24. Sebagaipenggantiibubapa<br />Kebajikanmurid-muridterletakpadabahu guru sebaiksahajamerekaberadadidalamkawasansekolah<br />Guru menghantarmuridsakitataucederakeklinikatauhospital<br />Layanandanperhatiansemasadirumahakanterusdiberikanoleh guru apabilamurid-muridberadadisekolah<br />
 25. 25. Sebagaikerani<br />Pekerjaanprofessional memerlukanbanyaktugasanperkeranian.<br />Guru terpaksamenyediakankertas-kertasujian, menaipkertas-kertastersebut, menandakertasjawapan, mengisimarkahkedalambukurekod guru, mengisikad-kadpenyatakemajuan<br />Guru jugaperlumenulissuratjemputan yang akandihantarkepadaibubapauntukHari Terbuka atauHariPenyampaianHadiah, mengisiborangpinjamanbuku, rekodpersekolahanmuriddanberbagai-bagaiborang yang lain.<br />
 26. 26. Sebagaipakarmatapelajaran<br />Guru diharapmenambahilmupengetahuannyamelaluipembacaanataudenganmenghadirikursus, seminar-seminar danbengkel-bengkel. <br />Pengetahuanyang luassertamendalam, guru bolehmembimbingdanmembantumurid-muriddariberbagai-bagaisegi, iaituintelek, emosi, sosialdanrohani.<br />
 27. 27. Sebagaikaunselor<br />Di sekolah, murid-muridsentiasamenghadapimasalahdarisegiakademik, kerjayaataupunperibadi.<br />Apabilamuridberasakecewaataupunsentiasamengalamikegagalandalamkelas, makatimbullahtanda-tanda yang diamemerlukanbantuanataupunbimbinganakademik.<br />Bimbingantidakdiberikankesanmasalahakademikituakanbertimbundanterbawakeperingkatseterusnya. <br />
 28. 28. RUJUKAN<br />Kamaruddin, H. H. (1994), DinamikaSekolahdanBilikDarjah , UPM Serdang, Utusan Publications & distributors Sdn Bhd.<br />Ee, A. M. (1994), SekolahdanBilikDarjah, Kuala Lumpur, PenerbitFajarBaktiSdn. Bhd<br />Www.psasir.upm.edu.my<br />w.scribd.com<br /> www.angelfire.com<br />

×