Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jr new by-laws_tagalog

2,641 views

Published on

Published in: Technology, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jr new by-laws_tagalog

 1. 1. ANG BAGONG BY-LAWS Philippine GUARDIANS Brotherhood, Inc. Metro Manila Preamble Kami ang pamunuan at kasaping Philippine GUARDIANS Brotherhood, Inc. na masidhi ang pagnanais na pangalagaan at mapanatili ang pamantayan ng kilusang GUARDIANS at nagsusumamo sa tulong ng Dakilang Lumikha, at ng basbas ng demokrasya upang magtatag ng samahan na patuloy na magtuturo ng diwa ng kapatiran, katarungan, kapayapaan, disiplina, paglilingkod, at pagkaka-pantaypantay, sa ngayon ay umugit at tumangkilik dito sa saligang batas ng Samahan. Article I ORGANISASYON (ORGANIZATION) Section 1. Ang pangalan ng Organisasyon ay magiging ang Philippine GUARDIANS Brotherhood, Inc. (PGBI) Section 2 Ang bawat titik ng salitang “GUARDIANS” ay kumakatawan sa mga sumusunod: G - Gentlemen (Maginoo) U - United (Nagkakaisa) A - Associates (Katuwang) R - Race (Lahi) D - Dauntless (Magiting) I - Ingenuous (Matapat) A - Advocator (Tagapagtanggol) N - Nation (Bansa) S - Society (Lipunan) Ibigsabihin, “MGA MAGINOO AT NAGKAKAISANG KATUWANG NG LAHING FILIPINO, MAGIGITING AT MATATAPAT NA TAGAPAGTANGGOL NG BANSA AT LIPUNAN.” Section 3. TANGGAPAN–Ang punong tanngapan ng Organisasyon ay itatalaga sa Kalakhang Maynila Section 4. KASABIHAN–Ang Organisasyon ay nagpapalaganap sa kasabihang; “Kapatiran para sa Kapayapaan, Integridad, Katarungan, Pagkaka- pantaypantay, Paglilingkod, at Kasaganaan.” Section 5. SAGISAG - Ang sagisag ng Philippine GUARDIANS Brotherhood, Inc. ay magkakaroon ng kapansin-pansing titik “G” na tumatayo sa GUARDIANS at nakapaloob sa titik “G”, ang pagkakamay ay sumisimbolo sa kapatiran, pagkakabuklod at pagkakaisa ng layunin. Ang tatsulok na hugis ay kumakatawan sa tattoo ng mga kasapi. Ang araw at tatlong bituin ay tumatayo para sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ang mga kulay pula, puti at bughaw ay kumakatawan sa bandila ng ating bansa. Ang sagisag ay may kaanyuang tulad ng nasa ibaba: The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. Article II PAGPAPAHAYAG NG PANININDIGAN, LAYUNIN AT MGA MITHIIN (DECLARATION OF PRINCIPLES, PURPOSE AND OBJECTIVES.) Section 1. Ang Organisasyon ay naniniwala sa Banal na Pagpapala bilang pinagmumulan ng lahat ng nilikha, kapangyarihan at karapatang mamahala. PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 2. 2. Section 2. Ang pangunahing layunin ng Organisasyon ay upang pagbuklurin, paunlarin at panatilihin ang magandang pagsasamahan ng mga kasapi, upang higit na mapagbuti at mas mabigyan ng kaganapan ang pagpapatuloy ng pag-unlad ng komunidad bilang isang kapaki-pakinabang na samahang hindi sangay ng pamahalaan para sa kapayapaan at pag-unlad. Section 3. Ang layunin ng Organisasyon ay ang mga sumusunod: a) Upang sama-samang isaloob ang wagas na kahalagaan ng pagmamahal sa Ditos, paggalang sa may kapangyarihan, walang pag-iimbot na pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, paggalang sa Kababaihan at kasagraduhan ng kasal, responsableng pag-aari at pangangasiwa s material na bagay, at ang diwa ng katotohanan b) Upang itaguyod ang mabuti at maayos na samahan, pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng mga kasapi para sa pangkalahatang suporta at kapakinabangan; c) Upang maglunsad sa mga gawaing pangkaunlaran para sa ikabubuti ng nakararaming kasapi at ng Organisasyon sa kabuuan; d) Upang lumikom ng pondo para sa Organisasyon at sa mga Gawain nito; at e) Upang magbigay ng pinansyal, legal at iba pang uri ng tulong sa mga kasapi ng organisasyon at sa mmalalapit nilang kapamilya. Section 4. Ang Organisasyon ay tumatakbo ayon sa paninindigan ng demokrasya. Ito ay naniniwala at sumusunod sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang mga batas, patakaran at mga ordinansa na inugit ng mga binigyang kapangyarihan. Section 5. Ang Organisasyon ay magiging non-stock at non-sectarian. Article III MGA KASAPI (MEMBERSHIP) Section 1. Ang mga kasapi ng Organisasyon ay ang mga sumusunod: a) Iyong sa pagpapatupad nitong By-Laws ay kasalukuyang kasapi ng DIABLO Squad Crime Busters, Guardians Brotherhood, Inc., Guardians Centre Foundation Inc., MAGIC Group at iba pang pangkat ng GUARDIANS na tatanggapin sang-ayon sa isinasaad dito sa By-Laws b) Iyong mga tatanggapin pa bilang kasapi sang-ayon dito sa By-Laws. Section 2. Kwalipikasyon sa Pagsapi. – Mamamayan ng Pilipinas na may Magandang katayuan sa sambayanan at pwedeng sumapi kung siya’y magiging karapatdapat at papasa sa pagpili at pagsubok na isasagawa pagkatapos mabigyang daan ang kanyang sinulat na aplikasyon sa organisasyon. Ang Organisasyon ang magtatakda ng kwalipikasyon ng mga ibig sumapi. Bukod sa iba pa, ang kailangang edad para sa MAGIC Group ay hindi kukulangin sa edad na dalawamput-isa (21). Section 3. Patakaran sa Pagsapi. – Ang pag-anib ng ibig maging kasapi ay kailangang isulat sa opisyan na form na nakalaan para dito. Ang gusting maging kasapi ay magiging lehitimong kasapi lamang pagkatapos niyang malampasan ang limang (5) antas ng pagsapi tulad ng sumusunod; (a) Aplikasyon; (b) Pagsuri sa pagkatao ng aplikante; (c) Pagpapakilala ng gusting sumapi; (d) Pagmumulat at pagbibigay aral at (e) Pagkilala bilang kasapi. a) Aplikasyon. – Ang aplikante ay tutugunan ang ang mga impormasyong hinihingi sa opisyal na kopya ng aplikasyon at inindorso ng isang kasalukuyang kasapi, bilang ‘sponsor’, ng organisasyon na isusumite sa Komite ng local na Chapter na sasali sa mga aplikante para sa pagsusulit at pag- aproba; b) Pag-imbestiga sa Pagkatao. – Walang papayagang umanib sa organisasyon hanggat di nakikilatis ang tunay na pagkatao ng aplikante atmasusi itong dapat alamin upang hindi maging pabigat at magsilbing kahihiyan sa hinaharap. Bilang parte ng imbestigasyon, ang aplikante ay kinakailangang magpakita ng “police clearance” mula sa lugar na kanyang tinitirahan; c) Pagpapakilala sa Aplikante. – Ang aplikante na pumasa sa unang dalawang bahagdan ng pagsapi ay kailangang ipakilala sa lahat ng kasapi sa oras ng itinalagang buwanang pagpupulong. Sa puntong ito ang aplikante ay maghahayag ng bagay-bagay ukol sa kanyang sarili, at ang dahilan ng kanyang pagsapi sa organisasyon. Ang pagtutol ng sino mang kasapi ay agarang magtatanggal sa aplikante, ngunit ang pagtutol ay mabigyang katarungan at masang- ayunan ng mga naroroong kasapi. Kung walang pagtutol, ang aplikante ay agad ihaharapsa seminar at pangangaral; d) Pagdodoktrina, seminar o pangaral. – Ang mga aplikante na napahintulutan ang kopya ng aplikasyon ay dadaan sa pagtuturo at pag-aaral sa mga layunin at mithiin ng organisasyon; e) Pagkilala. – Sa kalagayang ito, nagging gawi ng samahan na magpatupad ng kaugalian at tradisyon upang maging kaiba sa ibang samahan at nagbibigay sa mga kasapi ng iisang damdamin ng pagtanggap sa isa’t-isa na mahalaga sa pagunlad at pagtatagumpay ng organisasyon. Section 4. Karapatan ng mga Kasapi. – Ang mga kasapi ay magkakaroon ng sumusunod na karapatan a) Ang karapatang makaboto sa lahat ng bagay-bagay na may kinalaman sa gawain ng organisasyon; b) Ang maging karapat-dapat na manungkulan sa puwesto maging ito’y inihalal o hinirang; c) Ang makiisa sa talakayan at pagpupulong ng oragnisasyon; d) Ang makagamit ng mga pasilidad ng organisasyon; e) Ang masuri ang mga tala ng dokumento o libro ng organisasyon tuwing oras ng opisina. PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 3. 3. Section 5. Mga dapat gawin at responsibilidad ng mga kasapi. – Ang isang kasapi ay magkakaroon ng mga obligasyon na dapat gawin tulad ng sumusunod; a) Ang sumunod at umayon sa By-Laws, mga patakaran at regulasyon na ipatutupad ng samahan sa ano mang oras; b) Ang magbayad ng mga kaukulan at iba pang pagkakabayaran na itinakda; c) Ang dumalo sa lahat ng pagpupulong ng chapter at makiisa sa lahat ng gawain na isasagawa o pangungunahan ng pamunuan ng chapter. Section 6. Karagdagang Karapatan, Obligasyon at Responsibilidad ng mga Kasapi. – ang Organisasyon ay maaring gumawa ng mga patakaran na magbibigay ng karagdagang karapatan, obligasyon at responsibilidad sa mga kasapi upang matamo ang layunin at mithiin ng samahan ayon sa itinakda ng By-Laws. Section 7. Uri ng mga Kasapi. – ang mga kasapi ng organisasyon ay uuriin ayon sa mga sumusunod: a) Founder (F) – siya ang nakatandang kasapi ng organisasyon mula sa hanay ng Ranking MAGIC Group (RMG), kung ito at MAGIC Groups (MG), at Godfather (GF) o Godmother (GM), kung ito at mula sa sandatahan na nagging aktibong kasapi ng hindi kukulangin sa limang (5) taon at may Magandang katayuan ng pagiging kasapi at nakapagtatag ng kahit isang local ng Chapter. Siya ang sumisimbulong namumuno sa inorganisang local na chapter at mamamahala ng lahat ng pagsubok at ritwal sa kanyang nasasakupang chapter. b) Grand Supremo – ang titulong ibinibigay sa pinakamataas na kasalukuyang pambansang pinuno maging ito’y galing sa mga supremo Supreme Godfather (SGF)/Supreme Godmother (SGM) group o Magic Group. c) Supreme Godfather (SGF) / Supreme Godmother (SGM) – isang komisyonadong opisyal ng Sandatahang Laksa ng Pilipinas, (AFP), Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), and Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na may hindi kukulangin sa isang taon ng pagiging aktibong kasapi. d) Ranking MAGIC Group (RMG) – kapantay ng rango tulad ng Supreme Godfather (SGF) /Supreme Godmother (SGM), na binubuo ng piniling kasapi mula sa mga sibilyan na propesyunal at/o ginagalang at pangunahin sa kanyang komunidad at nakapagbigay ng mahusay na pagganap at may hindi kukulangin sa Tatlong (3) taon ng pagiging aktibong kasapi mula sa hanay ng MAGIC Group; e) MAGIC Group (MG) – binubuo ng sibilyang kaspi na nakapagtapos man lang sa Mataas ng Paaralan o iyong mga nagtataglay ng pambihirang kasanayan o kaalamang teknikal at may pag-nanais na maglingkod sa Organisasyon. Ang salitang “MAGIC” ay pagdadaglat na tumatayo sa: M – Moderate (Mahinahon) A – Advocator (Tagapagtaguyod) G – Gentleman (Maginoo) I – Ingenuous (Matapat) C – Competent (Maykakayahan) f) Godfather (GF)/Godmother (GM) – isang hindi komisyonadong opisyal ng AFP/PNP/BFP/BJMP na may kaparehong rango ng Sarhento. g) Ang promosyon para sa rangong Founder (F), Supreme Godfather/Godmother (SGF/SGM), Ranking MAGIC Group (RMG), Godfather/Godmother (GF/GM) ay kailangan ng dumaan sa pagsang-ayon ng Lupong Lehislatura ng Rehiyon kung irerekomenda ng local ng chapter o ng ano mang komite na binubuo para dito. Section 8. Tatak ng mga Kasapi – Lahat ng mga kasapi ay kailangan dumaan sa pagmamarka o pagpapatato hindi upang maging palamuti kundi upang ipakita ang kanilang panghabang-buhay at buong pusong pagbilang sa samahan at sa lahat ng kinakatawan nito. Ito ay parehong sumisimbolo sa prebilehiyo at responsibilidad bukod sa pagiging tanda ng pakakakilanlan. Ito rin ay magsisilbing babala doon sa mga handing tangapin ng lubos, at taos-pusong mag-alay ng oras at panahon sa organisasyon. a) General Markings; MG – kumakatawan sa MAGIC Group B – (Blue) kumakatawan sa Philippine Army A – (Air) kumakatawan sa Philippine Air Force N – (Navy) kumakatawan sa Philippine Navy G – (Gold) kumakatawan sa PNP, BFP, and BJMP M – (Maroon) kumakatawan sa Marines b) Special Markings; F – Kumakatawan sa Founder SGF/SGM – kumakatawan sa Supremo/Suprema (SupremeGodfather/Godmother) RMG – kumakatawan sa Ranking MAGIC Group GF/GM – kumakatawan sa Godfather/Godmother c) Lahat ng kasapi lalagyan ng karampatang tatak sa angat na lugar sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki sa kanang kamay ng mga titik ng isinaad sa itaas. PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 4. 4. d) Ang tatak na “GUARDIANS” kasama ng Taguri o “Alias”, ang taon ng pagsapi at ang mga titik ng “M” para sa Mindanao, “V” para sa Visayas, at “L” para sa Luzon ay gagawing permanente sa pamamagitan ng nararapat na tato sa itaas na bahagi ng kanang braso, sa bandag ibaba lamang ng balikat. Ang disensyo ng tato sa balikat ay magiging tulad ng sumusunod: (Taon ng Pagkilala bilang kasapi) D R I A A U N G (L/V/M) S (Pseudonym) e) Ang tatak na letrang “GM” ay tumatayo para sa Mindanao, ang “GV” ay tumatayo para sa Visayas , at ang “GL” ay tumatayo para sa Luzon na nakamarka sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng kaliwang kamay upang madaling malaman ang lugar ng pagiging kasapi; f) Taguri – Kung ang isa ay ganap ng nagging kasapi sa samahan, siya ay magkakaruon ng pangalan na kikilalanin at itatawag ng mga pawa niyang kasapi upang mas mapalapit siya sa kanyang kapwa GUARDIANS. Section 9. Pagpapalit ng Katayuan ng Kasapi. – kung magpapalit ng katayyuan, ang kaukulang kasapi ay mamarkahan ng kaukulang tato kaayon ng unang tatak para sa lahat ng pag-angat ay bilang FOUNDER kung saan ang marka ay ilalagay sa itaas ng unang marka upang makilala ang kanyang kasalukuyang katayuan. Section 10. Pagkamay at Pagyakap. – Ang pagkamay at pagyakap ay sagisag ng pag-galang, pagmamahal, pagkakaisa, pagkakabuklod at pag aalala sa isa’t isa. Section 11. Pagbale-wala sa Rango, Katayuan o Sangay na Pinaglilingkuran. – Sa organisasyon, walang hadlang para sa isang bukas, malaya, at tapat na pakikipag-salamuha sa pagitan ng mga kasapi. Basta’t tungkol sa layunin ng organisasyon at upang makamit ang pagbubuklo9d, ang lahat ng kasapi ay di kailangana isa-alangalang ang kanilang rango, trabaho, katayuan, serbisyo o ang sangay nito. Kaya nga, walang kailangan kung ang isa ay opisyal ng gobyerno o empleyado, propesyunal o kawal ng ano mang sangay ng serbisyo, sa madaling salita bast siya ay isng GUARDIANS. Ganun pa man, upang mapanatili ang kaayusan sa lahat ng Gawain ng organisasyon, ang katayuan ng Grand Supremo, Supremo (SGF/SGM), RMG, Founder, at Godfather/Godmother ay kikilalanin. Section 12. Panunumpa ng Katapatan. – Ang isang tunay na kasapi ng samahan ay lalagda sa Panunumpa ng Katapatan. Section 13. Kaatasan ng Dapat Ugaliin (Code of Conduct). – Ang Pambansang Chapter ay magbubuo ng Iisang Kaatasan ng Dapat Ugaliiin ng kasapi ng samahan. ARTICLE IV DISIPLINA (DISCIPLINE) Section 1. Pagdidisiplina. – Ang isang kasapi o opisyal na ang ugali o ang ginagawa ay labag dito sa By-Laws at kautusan at patakaran ng organisasyon ay isasailallim sa pagdidisiplina. Lahat ng reklamong administratibo, maliban kung ito ay napapaloob sa isang naaayong resolusyon ng Pambansang Chapter, ay ihahain sa Pambansang Tribunal ng Hustisya, sa kaso ng mga pambansang pamunuan, ang Konsehong Tagapagpaganap ng Rehiyon sa kaso ng opisyal ng rehiyon, at ng Konsehong Tagapagpaganap na Panlalawigan, sa kaso ng Barangay, Institusyunal, Municipal, Destrito at Opisyal o miyembro ng Chapter na pang-lunsod. Gayunpaman, ang mga chapter na pang Rehiyon, Panlalawigan o Pang-situdad ay hindi hahadlang magbuo ng komiteng didinig sa mga kaso o makinarya ukol dito. Section 2. Kadahilanan ng Pagdidisiplina. – Sino mang kasapi ay maaring suspendihin o tanggalin mula o alisan ng kanyang pagkamiyembro at lahat ng benepisyo at pribilehiyo para sa kanya ay babale-walain sa ilalim ng mga sumusunod na kadahilanan: a) Hindi pagbabayad ng kabayaran sa pagsapi, taunan o buwanang ambag at iba pang bayarin sa magkakasunod na tatlong buwan; b) Hindi pagbabayad ng multa na karapatdapat na itinakda para sa kanya isang buwan pagkatapos na ito’y ipagutos na pinal at maipatupad ng kinauukulan; c) Kabiguan, kahit na may abiso, na makadalo ng walang sapat na dahilan gaya ng maaaring ipagpasya ng konsehong tagapag-patupad ng lupong lehistratibo na nakakasakop, sa regular o espesyal na paglulupong sa loob ng sunod-sunod na tatlong buwan; d) Iba pang seryosong pagsira o paglabag sa alin mang probisyon nitong By-Laws at iba pang mga kahalintulad ng patakaran at regulasyon ng organisasyon matapos dingin ng nararapat na opisyal ng chapter na may kinalaman sa usapin. Section 3. Iba pang Kadahilanan sa Pagdidisiplina. – Ang mga sumusunod ang iba pang kadahilanan o sanhi upang mangailangan ng pagdidisiplina: a) Hindi pagiging matapat; b) Hindi pagtupad sa tungkuli; c) Paglabag sa kagandahang asal; d) Sobrang pagka-inutil; e) Pagpapabaya; f) Kahiya-hiya o immoral na Gawain; PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 5. 5. g) Masamang Reputasyon; h) Pagkahatol sa krimeng di nagsaalang-alang sa moralidad; i) Walang pahintulot o di dapat na pangalap ng ambag o donasyon; j) Hindi pagsunod sa utos ng nakakataas; k) Pag-abuso sa kapangyarihan; l) Kilos ng nakasisiil o nakasasama sa pangkalahatang layunin ng samahan. Section 4. Kaparusahan. – Ang mga sumusunod na parusa ay maaaring ipatupad sa sino mang nagkasalang kasapi o opisyal: a) Pagtanggal – para sa mga seryoso at grabeng kasalanan; b) Suspensyon - para sa mga hindi masyadong seryoso at grabeng kasalanan; c) Multa/ Pagsasabihan/ Babala - para sa magaang kasalanan. Section 5. Klase ng Reklamo. – ano mang reklamo laban sa sino mang kasapi o opisyal, ay kailangang gawin sa kasul;atan at pinagtibay at sinumpaan sa ilalim ng isang opisyal na maykapangyarihang panumpaan (notaryo publiko) at maayos na isinampa sang ayon sa Section 1 nitong Artikulo. Section 6. Apela. – Lahat ng desisyon, maliban doon sa ginawa ng pambansang konsehong tagapagpaganap na ang desisyon at agad na pinal at maipatutupad, at puedeng iapela sa loob ng tatlumpung (30) araw mula pagkatanggap ng mag-aapela, sa mataas na konseho ng magdedesisyon sa parehong kaso sa loob ng animnapung (60) araw mula pagkatanggap doon . ARTICLE V PAMAHALAAN (GOVERNMENT) Section 1. Ang Pambansang Chapter. – Ang Pambansang Chapter ay bubuuin ng Pambansang Konsehong Tagapagpaganap, Pambansang Lupong Lehislatibo, at ang Pambansang Grupo ng mga Founder. Ang ganap na kapangyarihan ng Pambansang Chapter ay ipatutupad at ang mga pagaari ay nasa ilalim ng mga opisyal ng Pambansang Konsehong Tagapagpaganap, na ihahalal mula sa Pambansang Kombensyon na gaganapin tuwing ika-dalawang (2) taon. Ang Lupong Legislatiba, na ang mga kasapi ay binubuo ng mga nahalal na Pinuno ng Lupon mula sa iba’t-ibang Rehiyon. Ang Pambansang Grupo ng mga Founder, na binubuo ng mga Founder at Supremo/Suprema mula sa mga Rehiyon na magsisilbing Tagapayo ng Pambansang Chapter., a). Ang mga miyembro ng Pambansang Konseho ay maghahalal mula sa kanila ng Pangulo, Pangalawang Pangulo ng Luzon, Visayas, at Mindanao, Kalihim, Ingat-yaman, Awditor, Tagapamahala ng Negosyo, at Opisyal ng Relasyong Pampubliko, b). Ang mga kasapi ng Pambansang Lupong Lehislatibo ay maghahalal mula sa kanilang hanay ng Chairman, Bise at Kalihim; c) Ang mga delegado na puwedeng bomoto sa Pambansang Kombensyon at itatakda sa limang (5) kinatawan bawat Rehiyon; d). Ang mga delegado sa Pambansang Kombensyon ay gaganap ng mga sumusunod: 1. Duminig at magpas ng mga ulat ng mga opisyal ng Pambansang Konsehong Tagapagpaganap 2. Ang maghalal at mag-alis ng may dahilan, ng mga miyembro ng Pambansang Konseho; 3. Ang gumawa ng pinal na desisyon sa mga importanteng pagbabago sa pananalapi at iba pang patakaran ayon sa limitasyonng itinatadhana ng batas; 4. Ang gumanap ng kanyang kapangyarihan sa lahat na mga bagay na may malaking epekto sa organisasyon maliban kung itinatadhana na ng probisyon sa Saligang Batas ng samahan; at 5. Ang umalam at magpasa sa mga panukalang pagbabago sa Saligang Batas ng samahan; e). Ang Pambansang Kombensyon, na itinuturing na Pambansang Kalipunan, ay gagawin sa unang Lunes ng Abril taun-taon pagkatapos. Section 2. Ang Chapter Pangrehiyon. Ang Pang-rehiyon Chapter ay bubuuin ng Pang-rehiyong Grupo ng mga Founder. Ang ganap na kapangyarihan ng Pang-rehiyon Chapter ay ipatutupad at ang mga pag-aari ay nasa ilalim ng mga opisyal ng Pang-rehiyon Konsehong Tagapagpaganap, na ihahalal mula sa Pang-rehiyon Kombensyon na gagawin tuwing ika-dalawang (2) taon. Ang Lupong Legislatiba, o Lupon na gumagawa ng mga patakaran, na ang mga kasapi ay binubuo ng mga nahalal na Pinuno ng Lupon mula sa iba’t-ibang Lalawigan at mau-unlad na Siyudad. Ang Pang-rehiyon Grupo ng mga Founder, na binubuo ng mga Founder, SGF/SGM mula sa mga Lalawigan at mau-unlad na Siyudad, na magsisilbing Tagapayo ng Pang-rehiyong Chapter. a). Ang mga miyembro ng Pang-rehiyong Konseho ay maghahalal mula sa kanila ng Pangulo, Pangalawang Pangulo ng Luzon, Visayas, at Mindanao, Kalihim, Ingat-yaman, Awditor, Tagapamahala ng Negosyo, at Opisyal ng Relasyong Pampubliko, b). Ang mga kasapi ng Pang-rehiyong Lupong Lehislatibo ay maghahalal mula sa kanilang hanay ng Chairman, Bise at Kalihim; PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 6. 6. c). Ang Pang-rehiyong Kalipunan ay bubuoin ng lahat ng halal na Panglalawigang Pangulo at Pinuno ng Panglalawigang Lupong Lehislatibo kasama ang tatlong (3) iba pang kinatawan na puwedeng bumoto, bawat Rehiyon; d). Ang gagampanan ng Kalipunang Panlalawigan. – Ang mga kinatawan sa Pang-rehiyong Kobensyon ay gaganap ng mga sumusunod: 1. Duminig at mag-pasa ng mga ulat ng mga opisyal ng Pang-rehiyong Konsehong Tagapagpaganap; 2. Ang mahalal at mag-alis ng may dahilan, ng mga miyembro ng Pang-rehiyong Konseho; 3. Ang gumawa ng pinal na desisyon sa mga importanteng pagbabago sa pananalapi at iba pang patakaran ayon sa limitasyong itinatadhana ng batas; at 4. Ang gamitin ang ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay na may malaking epekto sa organisasyon maliban kung itinatadhana na ng Saligang Batas ng samahan. e). Ang Pang-rehiyong Kombensyon, na itinuturing na Pambansang Kalipunan, ay gagawin sa ikalawang Sabado ng Disyembre mula sa araw ng pinagtugmang halalan at tuwing dalawang (2) pagkatapos noon. f). Ang Natatanging Kombensyon ay maaaring ipatawag ano mang oras upang bigyan daan ang mahalagan bagagy ng Pinuno ng Konsehong Tagapagpaganap. Section 3. Chapter na Panlalawigan at Mauunlad na Situdad. Ang Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na chapter ay bubuoin ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Konsehong Tagapagpaganap, Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Lupong Lehislatibo, at ang Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Grupo ng mga Founder. Ang ganap na kapangyarihan na ipatutupad at ang mga pag-aariay nasa ilalim ng mga opisyal ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Konsehong Tagapagpaganap, ihahalal mula sa Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Pagtititpon na gagawin tuwing ika-dalawang (2) taon. Ang Lupong Legislatiba, o Lupon na gumagawa ng mga patakaran, na ang mga kasapi ay binubuo ng mga nahalal na Pinuno ng Lupon mula sa iba’t-ibang chapter ng mga Bayan/Distrito/ at Situdad na nasasakupan ng Lalawigan. Ang Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Grupo ng mga Founder, na binubuo ng mga Founder SGF/SGM mula sa mga Lalawiga at mau- unlad na Siyudad, na magsisilbing Tagapayo ng Pang-rehiyong Chapter. a). Ang mga miyembro ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Konseho ay maghahalal mula sa kanila ng Pangulo, Pangalawang Pangulo ng Luzon, Visayas, at Mindanao, Kalihim, Ingat-yaman, Awditor, Tagapamahala ng Negosyo, at Opisyal ng Relasyong Pampubliko, b). Ang mga kasapi ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Lupong Lehislatibo ay maghahalal mula sa kanilang hanay ng Chairman, Bise at Kalihim; c). Ang Panlalawigan at Mauunlad na Situdad Kalipunan ay bubuoin ng lahat ng halal na Pangulo ng mga Bayan/Distrito/ at Situdad na nasasakupan at kasama ang tatlong (3) iba pang kinatawan na puwedeng bumoto, bawat chapter. d). Ang gagampanan ng Kalipunan na Panlalawigan at Mauunlad na Situdad. – Ang mga kinatawan sa Panlalawigan at Mauunlad na Situdad ay gaganap ng mga sumusunod: 1. Duminig at mag-pasa ng mga ulat ng mga opisyal ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad Konsehong Tagapagpaganap; 2. Ang mahalal at mag-alis ng may dahilan, ng mga miyembro ng Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Konseho; 3. Ang gumawa ng pinal na desisyon sa mga importanteng pagbabago sa pananalapi at iba pang patakaran ayon sa limitasyong itinatadhana ng batas; at 4. Ang gamitin ang ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay na may malaking epekto sa organisasyon maliban kung itinatadhana na ng Saligang Batas ng samahan. e). Ang Panlalawigan at Mauunlad na Situdad na Kombensyon, ay gagawin hindi lalampas sa ikatlong Sabado ng Nobyembre at tuwing dalawang (2) taon; f). Ang Natatanging Kombensyon ay maaaring ipatawag ano mang oras upang bigyan daan ang mahalagang bagay ng Pinuno ng Konsehong Tagapagpaganap. Section 4. Barangay, Institusyunal, Pambayan, Distrito o Nasasakupang Situdad ng mga Chapter. Ang katawan sa pamamahala ng mga Chapter ng Bayan/Distrito o nasasakupng Situdad ay ang kanilang Konsehong Tagapagpaganap na binubuo ng pitong (7) opisyales na ihahalal sa Kalipunan ng mga Bayan/Distrito o nasasakupang Situdad na gaganapin tuwing dalawang (2) taon. Ang mga Barangay at Institusyunal na chapter bagamat may kanilang sariling pamunuan ayon sa nakatadhana dito upang bigyang daan ang local na pamamahala ay isasailalim sa pagsubaybay at pagpapasunod ng chapter sa kani-kanilang Bayan o Situdad. a). Ang mga miyembro ng Lupong Tagapagpaganap ng mga chapter ng Bayan/Distrito o nasasakupang Situdad ay maghahalal sa kani-kanilang Pangulo, Pangalawang-Pangulo, Kalihim, Ingat-yaman, Awditor, Tagapamahal ng Negosyo at PRO. b). Kalipunan ng Bayan/Distrito o nasasakupang Situdad ay bubuoin ng pang kahalatang kasapi ng mga chapter ng Bayan/Distrito o nasasakupangSitudad. Ang Barangay at Institusyunal na chapter ay makikisali sa Chapterng kani-kanilang mga Bayan o Situdad. c). Ang Gawain ng mga Bayan/Distrito o Situdad na Kalipunan: 1. Duminig at mag-pasa ng mga ulat ng mga opisyal ng Bayan/Distrito o Situdad Konsehong Tagapagpaganap; 2. Ang mahalal at mag-alis ng may dahilan, ng mga miyembro ng Bayan/Distrito o Situdad na chapter; 3. Ang gumawa ng pinal na desisyon sa mga importanteng pagbabago sa pananalapi at iba pang patakaran ayon sa limitasyong itinatadhana ng batas; at PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 7. 7. 4. Ang gamitin ang ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay na may malaking epekto sa organisasyon maliban kung itinatadhana na ng Saligang Batas ng samahan. d). Ang kapangyarihan magpatupad at ang pag-ugit ng patakaran ng Bayan/Distrito o Nasasakupang Situdad ay gagawin ng mga opisyal ng Bayan/Distrito o Nasasakupang Situdad at ang kapangyarihang duminig at lumitis gagawin ng mga Founder ng Bayan/Distrito o Nasasakupang Situdad Ang Bayan/Distrito o Nasasakupang Situdad ng mga chapter ay magkakaroon ng mga sumusunod na Gawain, kapangyarihan at awtoridad: 1. Ang mamahala ng mga Gawain ng Organisasyon; 2. Ang lumikom ng pondo, ambag at iba pang pagkakakitaan para sa samahan; 3. Ang tumangap ng donasyon, pumasok sa mga kasunduan at maglungsad ng proyektong pagkakakitaan para sa samahan ; 4. Ang magtakda ng mga bayarin at iba pang kuwenta; 5. Ang mag tayo ng opisina para sa organisasyon; 6. Ang magbigay ng agarang pinansyal, legal at iba pang klaseng tulong para sa mga kasapi ng organisasyon; 7. Ang maglaan ng pondo para sa aksidente, libing at iba pang maaring pondohan para sa miyembro ng kani-kanilang chapters; 8. Ang isaayos ang pangangalap ng kasapi at magtakda ng mga kailangan at mga paraan sa pagsala at pagpanayam sa mga aplikante 9. Ang isulong ang kagalingan at palagian g pag-alam sa aktwal na kasapi ng kanilang chapter; 10. Ang maglunsad ng palakasan at iba pang pangkaalamang gawain; 11. Ang makipagugnayan sa mga sangay ng gobyerno at samahang sibiko na may kinalaman sa mga layunin ng organisasyon; 12.Ang makilahok sa ano mang Gawain na magdudulot ng kagalingan sa organisasyon, sangayon sa sinasabi ng batas, patakaran at regulasyon ng organisasyon. f). Ang pangkalahatang pagtitipon para sa Pambayan/Distrito/Situdad ng mga chapter ay gagawin hindi lalampas ng ikatlong (3rd) Sabado ng Oktubre mula sa araw ng pinagtugmang halalan at tuwing dalawang (2) taon pagkatapos; g). Ang isang natatanging kapulungan ay maaaring ipatawag ano mang oras ng mga opisyal ng chapter upang talakayin ang mga kinakailangang gawin; h). Ang Pambayang Chapter na binubuo na magkakaratig na bayan sa isang lalawigan ay hindi makatutugon sa pangkalahatang pangangailangan ng samahan upang maging kasapi; i). Ang Pangdistritong Chapter na binubuo ng magkakaratig na Distrito o situdad ay maaaring buoin kung ang distrito ay hindi makarurugon sa pangkahalatang pangangailangan ng samahan upang maging kasapi. j). Ang isang Barangay, Institusyunal, Pambayan, Distrito o Situdad na Nasasakupang Chapter ay bubuoin ng hindi kukulangin sa tatlumpong (30) kasapi.. Section 5. Ibang Bansa o Banyagang Chapter. – Lahat ng chapter na maaaring itatag sa ano mang bansa sa labas ng Pilipinas ay magkaroon ng kaparehong, sangkap, pangsamahang balangkas at pamunuan katulad ng Panlalawigang Chapter tulad ng nakasaad dito, ngunit kung ang chapter ay binubuo ng higit sa isa o pambayan o situdad ng chapter, kung ang banyagang chapter ay binubuo ng isang banyagang chapter lamang. Sa pagkatatag at pagkilala sa isang pang ibang Bansa o Banyagang chapter, ang mga kasapi nito at ang gawain ay isasailalaim dito sa ating konstitusyon at By-Laws, hangat ito ay maaaring ipatupad, at ang iba pang patakaran at regulasyon nga ilalathala ng Pambansang Chapter. Article VI MGA NAMUMUNO NG ORGANISASYON (OFFICERS OF THE ORGANIZATION) Section 1. Konsehong Tagapagpaganap at Opisyal ng Lupong Lehislatibo - Ang mga opisyal ng Konsehong Tagapagpaganap sa Maunlad na Situdad, Panlalawigan, Pang-rehiyon at Pambansang chapter ay ang mga sumusunod: Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kalihim, Ingat-yaman, Awditor, Tagapamahala ng Negosyo, at Opisyal ng Ugnayang Pampubliko; liban sa mga Pambansang Chapter na mayroong Tagapagpaganap ng Pangalawang Pangulo at Tatlong Pangalawang Pangulo para sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang mga Opisyal ng Lupong Lehislatibo sa Maunlad na Situdad, Panlalawigan, Pang-rehiyon at Pambansang chapter ang mga sumusunod: Ang “Chairman”, the Vice-Chairman, at ang Kalihim. Ang Barangay, Institusyunal, Munisipal, Distrito o Pang Situdad na opisyal ng Chapter ay gaganap ng pagpapatupad at pag-ugit ng patakaran sa kani-kanilang chapter. Section 2. Mga Hinirang na Opisyal. – Ang Pangulo ng Konsehong Tagapagpaganap, sa ano mang antas ng rganisasyon ay maaaring humirang ng iba pang opisyal kung may basbas ng nakararaming miyembro ng konseho, subalit sa Pambansang antas, ang paghirang ay dadaan sa “Tribunal sa Paghirang”. Ang Pambansang Pangulo ng Konsehong Tagapagpaganap ay maaaring humirang ng Tagapag-ugnay (Liaison). Subalit sa Pambansang hanay, ang ganung paghirang ay kailangan kumpirmahin ng tribunal sa paghirang. Ang opisyal na tagapag-ugnay ay may mga sumusunod na gawain: a) Siya ang kakatawan sa kabuuan ng organisasyon sa kanilang antas; b) Siya ang tutulong, sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa Pangulo ng konseho ng chapter sa pagtupad ng gawain saorganisasyon; c) Siya ang maguulat tungkol sa mga particular na gawain ng mga organisasyon ay naatasang makiisa; d) Siya ang gagawa ng iba pang maaaring ipag-utos ng pangulo ng konseho. Section 3. Kuwalipikasyon ng mga Opisyal. – Karagdagan doon sa mga ipatutupad ng Pambansang chapter, lahat ng hinalal, hinirang at konstitusyunal na opisyal ay dapat ay dapat may sumusunod na kuwalipikasyon: PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 8. 8. Pangkalahatan - a) Siya at dapat isang tunay at may magandang katayuan sa pagiging miyembro; at b) Siya ay di dapat nahatulan, o may nakabinbin na kasong criminal o administratibo na nakakasirang puri. Nakalaan - a) Tanggapan ng Pangulo (Pambansang Antas). – Dapat siyang Ranking MAGIC Group (RMG) or Supremo; Tanggapan ng Pangalawang- Pangulo –dapat siyang Ranking MAGIC Group or Supremo; b) Tanggapang Konstitusyunal. – dapat siyang mang-galing sa Grupo ng mga Founders o isang regular na kasapi ng National Executive Council. Ang mga hihiranging opisyal na nangangailangan ng talinong Teknikal ay puwedeng di manggaling sa Founders Group or National Executive Council. c) Halal na Opisyal. – Sinong mga miyembro na may magandang katayuan sa organisasyon; and d) Hirang na Opisyal. – Sinong mga miyembro na may Magandang katayuan sa organisasyon. Karagdagan kuwalipikasyon para sa halal at hirang na posisyon ay maaring ipatupad ng National Executive Council sa pamamagitan ng tamang resolusyon o kasunduan. Section 4. Diskuwalipikasyon ng mga Opisyal. – karagdagan doon sa maaring ipatupad ng National Chapter, ang mga sumusunod ang diskuwalipikasyon ng mga opisyal: a) Konstitusyunal o Mga Hinirang ng Opisyal, maliban kung sila’y magbitiw, ay diskuwalipikadong tumakbo sa ano mang halaaln ng organisasyon; b) Ang mga halal na opisyal na tumakbo sa iba pang posisyon maliban doon sa kanilang kasalukuyang pinanunugkulan ay ituturing na nagbitiw sa oras na magsumite o pagtanggap na kanilang kandidatura. Section 5. Kompensasyon. – Ang mga opisyal ng organisasyon ay manunungkulan ng walang kabayaran. Section 6. Termino ng Panunungkulan. – Ang mga opisyal ng organisasyon ay manunungkulan ng dalawang(2) taon, ngunit hindi makapaglilingkod sa parehong posisyon sa hihigit na tatlong (3) magkakasunod na termino. Ang Pambansang Opisyal ay maaaring maglingkod ng higit sa tatlong (3) magkakasunod na termino. Section 7. Katungkulan ng Pambansang Opisyal: a) PAMBANSANG PANGULO ng Konsehong Tagapagpaganap: 1) Gumanap na punong tagapapaganap ng pambansang konseho; 2) Ang panguluhan ang lahat na opisyal sa pagpupulong ng pambansang konseho; 3) Ang kumatawan sa pambansang organisasyon, maliban kung ipasa sa iba ang tungkulin, sa lahat na gawain at panglipunang ganapin na nangangailangan ng kanyang partisipasyon; 4) Ang maghirang ng pambansang opisyal at ang gamitin ang kapangyarihang magpatakbo at mamahala sa lahat ng opisyal, pag-aari at mga kasapi ng organisasyon; 5) Upang gabayan at pamahalaan ang lahat ng gawain ng organisasyon. b) PANGALAWANG PANGULONGTAGAPAGPAGANAP: 1) Ang tumanggap ng ulat mula sa mga Bise ng Luzon, Visayas at Mindanao at kung kinakailangan, gumawa ng ulat sa Pambansang Pangulo ng Konseho; 2) Ang mapanatili ang madalas na ugnayan sa mga Bise at ng pambansang Pangulo ng konseho; 3) Ang tumulong sa mga Pangalawang Pangulo sa pag-aayos ng mga usapin na nangangailangan ng pakikialam ang pambansang pamunuan, maliban nalang kung ang bagay aynangangailangan ng opisyal na resolusyon o aksyon mula sa pambansang tagapagpaganap; 4) Ang kumatawan sa Pangulo sa mga panlipunang pagtitipon at mga aktibidad ng organisasyon; 5) Ang gampanan ang iba pang bagay na maiiatas ng Pambansang Pangulo. c) Pangalawang Pangulo (Para sa LUZON, VISAYAS at MINDANAO): 1) Ang tumanggap ng ulat mula sa chapter ng Rehiyon; 2) Ang magpatawag ng pangkapatang pagpupulong sa mga Rehiyon at kung kinakailangan, ay sa Panglalawigang pinuno o Pangulo sa kanyang nasasakupan; 3) Ang tumulong sa mga pang Rehiyon at Panglalawigang Chapter sa pag-aayos ng mga usapin ng nangangailangan ng pakikialam ng Tanggapan ng Biseng Tagapagpaganap o ng Pambansang Tanggapan maliban kung ang bagay ay nangangailangan ng opisyal na resolusyon o aksyon ng Pambansang Konsehong Tagapagpaganap; 4) Ang subaybayan ang lahat ng gawain ng mga Chapter ng Rehiyong kanyang nasasakupan at gumawa ng kaukulang ulat sa Pambansang Tanggapan; 5) Ang gampanan ang iba pang bagay na maiaatas ng Biseng Tagapagpaganap o/at ng Pambansang Pangulo. d) KALIHIM: 1) Siya ang mag-iingat ng kompletong tala o listahan ng lahat ng mga kasapi at magpanatili ng tamang tala ng lahat ng pagpupulong na tinawag; 2) Siya ang magbibigay abiso ng mga pagpupulong sa mga kinauukulang opisyal; PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 9. 9. 3) Kanyang ililipat ang lahat ng libro at mga pag-aari na nasa kanyang pag-iingat sakaling siya ay magbitiw, palitan o matanggal. e) INGAT-YAMAN: 1) Siya ang mag-iingat ng lahat ng pondo at pag-aari ng organisasyon; 2) Siya ang mag-iingat ng lahat ng tala ng pananalapi at mga transaksyon; 3) Siya ay lalagda sa lahat ng pinagkagastahan ng pondo ng organisasyon na dapat ay nilagdaan din ng Pangulo ng chapter o antas. f) AWDITOR: 1) Siya ang tuwinang susuri at susubaybay sa pondo ng organisasyon; 2) Siya ang magpapatunay sa tala ng ulat sa pananalapi na isusumite 3) Siya ang magbibigay alam sa Pangulo sa kalagayan ng pananalapi ng organisasyon at may rerekomenda ng mga pamamaraan sa pagtitipid. g) TAGAPAMAHALA NG NEGOSYO: 1) Siya ang gagawa ng planong pang-ekonomiya at pamamaraan upang umunlad ang kalagayang pananalapi ng organisasyon; 2) Siya ang maghahain upang aprobahan ng Konseho ng masusing pag-aaral ng ano mang mapagkakakitaan; 3) Siya ang susubaybay at/o mamamahala ng ano mang negosyo ng organisasyon ngunit ito’y dapat ibatay sa mgabatas at patakaran na maaring ipalabas. h) OPISYAL NG UGNAYANG PAMPUBLIKO: 1) Kung wala ang regular na Tagapagsalita, siya ang magsisilbing opisyal na Tagapagsalita ng organisasyon; 2) Tungkulin niyang iangat ang imahe ng organisasyon; 3) Siya ang sasala sa lahat ng limbagin at anunsyo sa media na may kinalaman sa takbo ng organisasyon; 4) Kanya minang idadaan upang aprobahan ang ano mang mahalagang patakaran sa paggawa ng ulat sa mga mamahayag . Article VII PAGPUPULONG, ABISO, KORUM, AT KAUGNAY NA BAGAY (MITING, NOTICE, QUORUM & other RELATED MATTERS) Section 1. Regular na pagpupulong. – Ang Pambansa, Panglalawigan, siyudad at iba pang local na chapter ay magtatakda ng araw ng kani-kanilang regula na pagpupulong. Special Meeting. – Ang naturingang chapter ay maaaring magdaos ng natatanging pagpupulong ano mang oras ipatawag ng pangulo okung hiniling sa pamamagitan ng liham ng hindi kukulanin sa limang (5) kasapi ng chapter. Section 2. Abiso. – Ang mga abiso ng araw, oras at lugar ng pagtitipon o pagpupulong ay ilalathala o ipakakalat ng kalihim limang (5) araw bago ang nasabing pulon o mas maaga, ang nasabing abiso ay magsasaad ng paksang tatalakayin at kung kinakailangan, kalakip ng dapat na kasulatan. Ang abiso sa natatanging pagpupulong o pagtitipon ay isasaad ang mga layunin kung bakit kailangan ang pulong at walang ibang maaring pag-usapan kundi yun lamang may kinalaman sa layunin ng pagpupulong. Ganunpaman, tungkol sa mga regular na pulong ng mga Barangay, Institusyonal, Munisipal, Distrito, Siyudad, Lalawigan o pang Rehiyon chapter na ang petsa ay itinakda na sa isang resolusyon o kasunduan, hindi na kailangang daanin sa kasulatan maliban doon sa mga pagkakataon na lang ating batas ay nagtakda ng kailangang korum.. Section 3. Korum - Pagtitipon ng Assembly. – Ang korum ay kakailanganin ng hindibababa sa dalawampu’t limang porsyento (25%) ng lahat ng kasaping may karapatang bomoto sa Pambayan, Distrito, Siyudad, Panglalawigan, Pangrehiyon o Pambansang Assembly o Kombensyon maliban doon sa mga pagkakataon na lang ating bansa ay nagtakda ng kailangang korum. Konseho. – Ang korum na kailangan para sa pagpupulong ng Konseho ay ang nakararaming bilang ng bumubuo nito. Section 4. Paraan ng Pagboto. – Ipapaloob sa isang inilaang resolusyon na maaaring ipasa ng Pambansang Chapter ang mga sumusunod na paraan ng pagboto: a) Tanging mga kasapi na maganda ang katayuan ang maaaring bumoto at iboto; b) Ang paghalal ng mga opisyal ay maaaring sa tagong balota o hayagang pagsasabi; c) Ang mga kasapi ay bibigyang karapatang bumoto isang beses, maaaring ang pagboto ay gawin niya o ng kanyang proxy. Section 5. Mga trabahong dapat ayusin. – Ang mga dapat magampanan sa pagtitipon ay ang mga sumusunod: a) Katibayan ng pagpapadala ng abiso ng pagpupulong, maliban nalang kung iyon ay isinaisang tabi ng mga kasapi o itoy hindi obligado ayon sa saligang batas ng samahan; b) Katibayan ng pagkakaroon ng korum; c) Pagpasa at pag-aproba ng tinalakay ng nakaraang pulong, maliban kung itoy hindi na kailangan sang-ayon sa karamihan ng naroon sa pulong; d) Mga hindi natapos na trabaho; PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 10. 10. e) Ulat ng Pangulo; f) Halalan para sa susunod na Konseho; g) Iba pang talakayan. Ang mga nakaayos na tatrabahuhin ng maaaring palitan sa pamamagitan ng nakararaming boto ng mga naroong kasapi. Article VIII Katungkulang Konstitusyunal (CONSTITUTIONAL BODIES) Section.1. Pambansang Tribunal sa Paghirang. a. Gawaing at Kapangyarihan. Ang Pambansang Tribunal sa Paghirang ay magpapasya sa mgakatanungan na nakakaapekto sa mga paghirang na ginawa ng Pangulo ng Pambansang Konseho, at gagampanan ang iba pang gawain ng ibibigay sa kanila ng organisasyon. Ang lahat ng paghirang ay gagawin lamang ayon sa regulasyon nna ibinigay ng organisasyon. Sila ang magpapasa at magpapatunay sa lahat na paghirang.. b. Mga bumubuo. Isang pangunahing pinuno at siyam (9) na miyembro ng tribunal ay hihirangin ng Pambansang Pangulo ng Konseho Section 2. Pambansang Tribunal sa Halalan. a. Gawain at Kapangyarihan. Ang Pambansang tribunal sa Halalan ay siyang tanging sa pagpapatupad at pangangasiwa ng lahat ng batas at patakaran na may kinalaman sa pagdadaos ng halalan, maliban kung nakaprobisyon sa ibang naayong patakaran, regulasyon o resolusyon ng Pambansang pamunuan, at gaganap ng iba pang ipagaatas ng organisasyon. Ito ang magpapasya, maliban doon sa karapatang bomoto, sa lahat ng usaping administratibo, na may kinalaman sa halalan kasama na ang pag-alam sa bilang at sa lugar ng pagdadausan ng halalan at ang paghirang sa mga opisyal ng halalan at iba pang mamamahala at kasapi. Ang kapasyahan, kautusan at patakaran ng Pambansang tribunal sa halalan ay dadaan sa pag rebisa ng Pambansang tribunal ng hustisya. b. Isang pangunahing pinuno at siyam (9) na miyembro ng tribunal ay hihirangin ng Pambansang Pangulo ng Konseho. Section 3. Pambansang Tribunal sa Hustisya. a. Gawain at Kapangyarihan. Isang lupon na kahalintulad ng hukuman na makikialam sa mga administratibo at pang disiplinang gamay ng organsasyon ay iaatang sa Pambansang Tribunal ng Hustisya at sa iba pang mas nakabababang pamunuan na maaring itatag ng organisasyon. Ito ay makakasakop sa pagrebisa, pag- susog, pag-baligtad, pag-palit o pagpatunay, sa pag-aapela, ng lahat ng desisyon ng mas nakababang lupon sa lahat ng kaso na ang konstitusyonalidad o ang pagiging ayon doon ng isang resolusyon, kalatas, patakaran, kapasyahan o atas ng pagpapatupad at may dapat linawin; lahat ng kaso na may kinalaman sa sinasaklaw ng mas mababang pamunuan; lahat ng kaso na ang pagkakamali o legalidad ang nasasangkot, Ito ay maliban kung napakaloob sa ibang probisyon, ay pangunahing gaganap sa lahat ng reklamong inihain na may kinalaman sa Pambansang Pamunuan. b. Isang pangunahing pinuno at siyam (9) na miyembro ng tribunal ay hihirangin ng Pambansang Pangulo ng Konseho. Section 4 . Pambansang Tanggapan ng Imbestigasyon at Pag-uusig. a. Gawain at Reponsibilidad Ang Tanggapan ng Imbestigasyon at Pag-uusig ay may eksklusibong kapangyarihan sa pagpapatupad at pangangasiwa ng lahat ng patakaran na may kinalaman sa seguridad ng lahat ng opisyal at kasapi ng organisasyon. Ang pagiimbestiga at pagusig sa lahat ng paglabag sa batas ng samahan at pagsuway sa mga ipinapatupad na patakaran at gaganap sa lahat ng iaatas ng organisasyon b. Mga bumubuo Isang pangunahing pinuno at siyam (9) na miyembro ng tribunal ay hihirangin ng Pambansang Pangulo ng Konseho. Section 5 . Kuwalipikasyon. Ang mga Konstitusyunal na opisyal ay makakaroon ng mga sumusunod na kuwalipikasyon: a) Siya ay dapat na mamamayang Pilipino; b) Siya ay hindi bababa sa dalawamput-anim na (26) taong gulang; c) Siya ay dapat naging aktibo kasapi ng samahan sa hindi kukulangin na limang (5) taon. PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 11. 11. Section 6 . Termino ng Panunungkulan. Lahat ng manunungkulan na Konstitusyunal at ang mga kasapi ay sa magandang pagganap, manunungkulan sa loob ng limang (5) taon at di na mahihirang muli, maliban kung mas maagang mamatay o maimbalido at di makakaganap ng tungkulin . Section 7. Pagkatanggal. Ang mga opisyal at miyembro ng Tanggapang Konstitusyonal ay maaring tanggalin sa katungkulan sa dahilan, at napatunayang nagkasala ng seryosong krimen at makasalanang paglabag sa konstitusyon at batas ng organisasyon. Ang Pambansang Kapulungan, sa boto ng dalawang ikatlong bahagi ng kabuoang miyembro ay may karapatang mag-tangal. Kung ang Pangulo ang nililitis, ang pinuno ng tribunal sa hustisya ang uupo sa pag-dinig. Article IX MGA KOMITE (COMMITTEES) Section 1. Permanenteng Komite – matapos itatag ang Pambasang Konsehong Tagapagpatupad, ang mga sumusunod na permanenteng komite at bubuoin na may gawain at kapangyarihang nakasaad sa ilalim nito: a) Komite sa Paghirang. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usaping na may kinalaman sa paghirang na ibinigay ng pangulo at lahat ng usaping nakakaapekto sa pagtatag ng Tribunal sa Paghirang; b) Komiteng Pang-kasapian. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usaping na may kinalaman sa mga kasapi ng organisasyon, ang mahigpit na pagpapatupad ng paraan sa pagsuri at pag panayam, ang susog sa oras ng pakalap base sa laang dami at alokasyon sa direktibang maaring ibigayng Konseho ng Rehiyon. c) Komite sa Pananalapi. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usaping na may kinalaman sa kita, gastusin, at pagkakautang ng organisasyon, ang sistema ng pag iingat ng libro ng transaksyon, ang pagkaltas o pagkuha ng mga bayaring nauukol sa organisasyon at lahat ng usaping may kinalaman sa pananalapi ng organisasyon; d) Komite sa Badyet. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang pangkalahatang ekonomiya, ang tama at tunay ng pinagkagastusan at ang pagiging ayon nito sa pinaglaanan na ipinanukala ng organisasyon, ang tamang pagtanda at pamumudmod ng pondo; ang pangangailangan sa pagbawas o pagdagdag ng kita, gastos, alokasyon ng pondo, benepisyo, puhunan at kaparehong mga bagay; lahat ng usaping may kinalaman sa mga patakaran at pamamaraaan ukol sa badyet. e) Komite sa Awdit, Claims at benepisyo . – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usaping na may kinalaman sa pagkuwenta at pag-ayos ng lahat ng lista ng bayarin at gastos sa mga gawain ng organisasyon, ang pagtanggap at pagsasaayos ng mga “claims” na nakalaan para sa benepisyo at kasapi nito; at ang pag-pasa at panukala para sa ikagagaling ng kasapi; f) Komite sa Patakaran at Kaayusan. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usapin na may kinalaman sa mga patakaran at kaayusan ng konsehong tagapagpatupad at ang lupong lehislatibo at kanilang kalendaryo pati ang pang parliamentong patakaran at kaayusan at nag paraan ng pag ganap ng gawain; g) Komite ng Mabuting Pamamahala at Pagsasaayos ng Organisasyon. Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usaping sa pag sasabasta na nakakaapekto sa pangangasiwa o interes ng Pambansa/Rehiyon/ Panlalawigan at Distrito/Pambayang cHapter, at lahat ng paraan at panukala na ang layunin ay gumawa ng pagbabago sa organisasyon o sa ano mang sangay at bahagi nito; h) Komite sa mga Kautusan at Pagbabago sa Saligang Batas. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng usapin na may kinalaman sa pagaatas at sa mga resolusyon na ang layunin ay baguhin ang pinapatupad na kautusan pati na ang lahat ng bagay na nagpapanukala ng pagbabago sa ating Konstitusyon at By-Laws. Section 2. Mga Espesyal na Komite. – ang konseho ay maaaring gumawa ng mga sumusunod na espesyal na komite ng may gawain at kapangyarihan inilaan sa ilalim nito: a) Komite sa Promosyon. – ang komite kung saan idudulog ang lahat nangbagay na may kinalaman sa promosyon ng lahat ng miyembro ng organisasyon; b) Komite sa Palakasan at Kalusugan. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa palakasan at programang pangkalusugan ng organisasyon; c) Komite sa Pagsulong ng Kaalamang Propesyunal . – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa mga miyembro sa pamamagitan ng seminar, pagtuturo at iba pang kauri; d) Komite sa Paggawad at Pagpapahalaga. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng gawad at pagpapahalaga sa mga karapatdapat na kasapi at sa ma taong nakapagbigay ng suporta at tulong sa organisasyon; e) Komite sa Pagnenegosyo. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa interes ng organisasyon sa mga proyektong mapagkakakitaan, o npagnenegoosyo na maaring isama ang bidding at pag-award ng mga kontrata; f) Komite sa Kagamitan at Ari-arian. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagbili, pagiingat, pagtitipid, magmimintina, inbertaryo at tamang pagbigay ng kagamitan at pag-aari ng organisasyon; g) Komite sa Panglabas na Usapin. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa relasyon ng organisasyon sa local na pamahalaan, mga sangay ng pamahalaan, at sa samahang sibiko na may kaugnayan sa kapayapaan at kaunlaran. h) Komite sa Repormang Panghalalan. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa organisasyon ng tribunal sa halalan ng organisasyon. i) Komite sa Espesyal na Serbisyo. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa organisasyon ng tribunal na pang seguridad; PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 12. 12. j) Komite sa Hustisya. – Binubuo ng tatlong (3) miyembro kung san komite ay idudulog ang lahat ng bagay na may kinalaman sa organisasyon ng tribunal sa hustisya at sa pangangasiwa ng pagdidisiplina sa organisasyon. Section 3. Iba Pang Komite. – Ang konsehon ay maaring bumuo ng iba pang komite na gaganap ng isang particular na gawain. Article X PONDO (FUNDS) Section 1. Pinagmulan ng Pondo. – Ang pondo ng organisasyon ay mang-gagaling sa kabayaran sa pagsapi, ambag, kuwentang bayarin, bigay, donasyon at sa mga proyekto mapagkakakitaan. Section 2. Lahat ng miyembro ng organisasyon ay magbabayad ng mga sumusunod: Membership Fee – PHP 150.00 Monthly Dues – PHP 30.00 Section 3. Paglalaan ng Pondo. – Mula sa pondong nakulekta mula sa buwanang ambag ay hahatiin at ibabayad ng Ingat-Yaman ng local na chapter ayon sa mga sumusunod: a) 75% ay maiiwan sa kumukulektang Chapter. b) 10% ay isusulit sa Panglalawigang Chapter. c) 10% ay ilalaan sa Regional Chapter. d) 5% ang ibibigay sa National Chapter bilang parte nito. Ang Pagkulekta ng buwanang ambag ng mga Barangay, Institusyunal, Munisipal, Distrito at Pang Syuda na Chapter na laan para sa chapter ng lalawigan at pambansa ay ibibigay lahat sa chapter ng lalawigan kung saan ito ang masusulit ng halagang para sa Rehiyonal at Nasyonal na chapter tuwing isang buwan maliban kung may ibang ipaguutos ang pambansang tanggapan. Section 4. Paggasta. Lahat ng instrument ng pagkuha ng pambayad mula sa pondo ng organisasyon maging ito ay tseke o ano pa mang instrument, ay lalagdaan ng ingat-yaman at gayundin ng pangulo o kung wala ito ay ang pangalawang pangulo. Ang pagbabayad ay gagagwin lamang sa bias ng isang karampatang resolusyon at inaprobahan ng konsehong tagapagpaganap. Section 5. Lahat ng iba pang kita, pondo, at perang pumasok mula sa kabayaran sa pagsapi, singili, bigay donasyon at iba pang pinagmulan, maliban sa ari-ariang di natitinag, at hindi nagamit o nailaan sa pagtatapos ng taon, ay mapupunta sa pangkalahatang pondo. Section 6. Ang Alokasyon ng Pangkalahatang Pondo ay ang mga sumusunod: 30% – Para sa libing, aksidente at pangkalahatang tulong; 30% – Para sa pagpapatakbo ng chapter; 25% – Sa mga proyekto ng chapter o samahan; 10% – para sa pagsasanay ng kaalaman at kaparehong bagay; 5% – para sa mga di inaasahang bayarin. Section 7. Piskalya. Ang piskalya ng organisasyon ay magmumula sa unang araw ng Enero hanggang ika tatlumput-isa (31st) ng disyembre ng kadataon. Section 8. Ang Awditor ng mga chapter ang magsusuri ng mga libro ng samahan ayon sa patakaran at pamamaraan ng pag-awdit bago ang ika 31 ng Enero taon-taon. Section 9. lahat ng chapter ay magsusumite ng taunang ulat ng kanilang pagaari at pag-kakautang ng ilalahad sa kanilang kapulungan. Article XI MGA PAG-AMYENDA (AMMENDMENTS) PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY
 13. 13. Section 1. Ang mga pag amyenda, pag aayos o pagbalewala dito sa bagong By-Laws ay maaaring ipanukala sa sulat ng hindi kukulangin sa dalawamput limang porsyento (25%) ng mga kasapi ng arganisasyon, na ibibigay ang kopya sa lahat ng kasapi ng pambansang konseho na siyang mapapasiya sa panukala sa lob ng tatlumpung araw matapos ito ay matanggap. Ang panukalang pagbabago ay masasaad doon ng lumang probisyon at ang bagong probisyon na ibig ipalit. Section 2. Ang mga pag amyenda sa By-Laws na ito ay aaprubahan ng (2/3) ng boto ng kinatawan sa National Convention o ng nakararaming bilang ng miyembro ng National Executive Council, sa pagpupulong na ipinatawag para doon.. Article XII PROBISYONG TRANSITORYO (TRANSITORY PROVISION) Section 1 Lahat ng gawa, bagay, kasulatan, kontrata, kasunduan, pinagkagastahan at iba pang ginawa, natupad, at nilagdaan, tinupad at ginawa bago pa ito, na hindi lumalabag sa By-Laws na ito, at kinakailangan at pangunahing dapat gampanan sa at tungkol sa nasasakupan, dito ngayon at pinagtitibay at pinatutunayan na ginawa at binigyang daan upang m,agawa ayon sa itinadhana dito.. Section 2 Lahat na pinatutupad na batas, proklamasyon, at kautusan na hindi salungat sa By-Laws at mananatiling ipatutupad hanggang ito ay amyendahan, baguhin o ipawalang bisa. Section 3 Magkakaroon ng pansamantalang National Executive Council na agad mabubuo sa oras ngpagratipika nitong By-Laws at magpapatuloy hangang ang regular na miyambro ng National Executive Council at mahalal at manungkulan matapos ang halalan ng National Convention na tinawag para doon ng pansamantalang pamunuan. Ang miyembro ng pansamantalang Konsahong pambansa ay bubuoin ng kinatawan o delegado ng “National Unification Executive Council” noong June 22, 2002 sa pagpupulong na ginanap sa Maynila. Sila ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan, Gawain, responsibilidad, karapatan at prebileheyo ng isang regular na miyembro ng National Executive Council na itinakda dito sa By-Laws. Section 4 Ang mga kasapi ng Interim National Secretariat shall ay magpaptuloy sa oras na maratipika ang konstitusyon upang tulungan ang kasalukuyang National Executive Council Chairman/President at ang miyembro ng Interim National Executive Council sa pagpapatupad ng kanilang gawain. Section 5 Ang miyembro ng Interim National Executive Council at may kapangyarihang maghirang, sa boto ng karamihan at sa bisa ng resolusyon,ng Interim National Executive Council Chairman/President hangant ang regular ng miyembro at opisyal ng konseho ay maihalal at maging marapat. Article XIII PAGKAKABISA (EFFECTIVITY) Section 1 Ang Bagong By-Laws na ito ay magkakabisa sa oras na aprobahan ng “Securities & Exchange Comission”. Inaprobahan ngayong ika 22 ng Hunyo 2002 sa Roxas Boulevard, Manila Philippines. Sa pag-amyendang ginawa nitong June 22, 2002. PGBI MARICK CHAPTER COPY PGBI MARICKCHAPTER COPY

×