ข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมข้อ177-192
177.ข้อใดไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย
1.มีอยู่ในท้องถิ่น และมี...
182.สิ่งประดิษฐ์ของใครที่ทาให้วิทยาการใหม่ๆแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
1. ฟรานซิสเบคอน 2. นิโคลัส คอร์เปอนิคัส
3. โจฮันกูเตนเ...
3. การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก 4.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน
189.ความเจริญของเทคโนโลยีมีผลต่อสาธารณสุขของป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อ 177

1,887 views

Published on

ข้อสอบสังคมศึกษา ที่แม่ครูอรวรรณให้ทำก่อนเรียน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อ 177

  1. 1. ข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมข้อ177-192 177.ข้อใดไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย 1.มีอยู่ในท้องถิ่น และมีขนาดเล็ก 2.มีราคาประหยัดและไม่ทาลายระบบนิเวศ 3.มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและมีการใช้เครื่องจักร 4.มีราคาแพงแต่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาในการผลิตน้อย 178.ประเทศกาลังพัฒนามีข้อเสียเปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วในการแข่งขันทางเทคโนโลยีหลายประการยกเว้นข้อใด 1. การขาดแคลนทรัพยากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 2. การขาดแคลนเงินทุนในการค้นคว้าวิจัยและเทคโนโลยี 3. การมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาทาให้การเลียนแบบเทคโนโลยีทาได้ยาก 4. การมีแรงงานเหลือเฟือทาให้ต้องพัฒนาทักษะของแรงงานก่อน 179.ข้อใดไม่ใช่เครื่องชี้ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 1. การกระจายการผลิตสินค้าและบริการหลายชนิด 2. การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง 3. การเพิ่มอัตราประชากรผู้รู้หนังสือ 4. การเพิ่มการส่งออกสินค้าไปขายตลาดโลก 180.เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้เข้ามามีบทบาทในข้อใด 1.การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 2.การควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ 3. การพัฒนาเซรามิคเพื่ออุตสาหกรรม 4. การป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม 181.กระแสเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันทาให้ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาไดมากที่สุด 1. การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2. ความขัดแย้งผลประโยชน์กลุ่มอาเซียน 3. การกีดกันทางการค้าของประชาคมยุโรป 4. ความสาพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
  2. 2. 182.สิ่งประดิษฐ์ของใครที่ทาให้วิทยาการใหม่ๆแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง 1. ฟรานซิสเบคอน 2. นิโคลัส คอร์เปอนิคัส 3. โจฮันกูเตนเบิร์ก 4.จอร์น แมคอาดัม 183.ข้อใดเป็นเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยี 1. ต้องการเอาชนะธรรมชาติ 2.ต้องการแสวงหาความรู้ 3. ต้องการชีวิตที่สะดวกสบาย 4. ต้องการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 184.การนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในประเทศไทยก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานด้านใด 1. สังคม-การเมือง 2.สังคม-เศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจ-การเมือง 3. การศึกษา-วัฒนธรรม 185.กระบวนการในการผลิตเทคโนโลยีมีลาดับขั้นตอนอย่างไร 1. การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การวิจัย 2. การออกแบบ การวิจัย การพัฒนา การผลิต 3. การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา การผลิต 4. การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต 186.การใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาในด้านใดมากที่สุด 1. การตกต่าของราคาผลผลิตทางการเกษตร 2.การลดลงของพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ 3. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 4.การทรุดตัวของแผ่นดิน 187. ปัญหาสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านใดมีการแก้ไขเพิ่มเติมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4 เป็นต้นมา 1. การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง 2. การลงทุนจากต่างประเทศ 3. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท 4. การยกเว้นภาษีสินค้าเพื่อการส่งออก 188.ข้อใดไม่ใช่การนาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 1. การจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายใน 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
  3. 3. 3. การติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือขนาดเล็ก 4.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายงานภายใน 189.ความเจริญของเทคโนโลยีมีผลต่อสาธารณสุขของประเทศไทยยกเว้นข้อใด 1. อัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง 2. อัตราการตายของมารดาและทารกลดลง 3. การบริการสาธารณสุขกระจายทั่วถึงและราคาถูกลง 4. ผู้ป่วยจากโรคที่สืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น 190.การปฎิวัติวิทยาศาสตร์ส่งผลกระทบที่สาคัญต่อมนุษย์อย่างไร 1. มนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ 2. มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข 3. มนุษย์มีความเชื่อมั่นในความสามารถสูงสุดของตน 4. มนุษย์สามารถค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 191.การกล่าวว่า”มนุษย์ชาติกาลังย่างเข่าสู่ยุคหินครั้งที่2”หมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุประเภทใด 1. พลาสติก 2.เซรามิก 3.แก้วผลึก 4.ยางสังเคราะห์ 192.การที่คนไทยไม่ยอมไปจดทะเบียนสิทธิบัตรเกิดจากเหตุผลต่างๆยกเว้นข้อใด 1. ไม่เห็นความสาคัญของสิทธิบัตร 2. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับทรัพย์ทางปัญญา 3.ต้องการรักษาสิ่งประดิษฐ์ไว้เป็นความลับ 4. ขาดความก้าวหน้าทางวิทยาการยังอยู่ในระดับต่า

×