Bmm 3105

19,773 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bmm 3105

 1. 1. BMM 3106 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTERNAMA : NURUL SHAHIDA BT LUKMANIC : 901128-03-6378UNIT : PISMP BM/PJ/PSV SEM 3
 2. 2. PRINSIP OBJEKTIF: ETIKA RUKUN ETIKA ISU ETIKACIRI PROFESIONALISME KOD ETIKA KERANGKA KOD KOD ETIKAPROSEFIONALISME
 3. 3. 1. KESEIMBANGANKebaikan yang dibawa olehteknologi maklumat mestilahlebih baik daripada risiko dankeburukan. 2. KEIZINAN TERMAKLUMMereka yang menerima kesanteknologi maklumat mesti fahamdan menerima risiko yang akandihadapi. Apabila mereka telahfaham maka mereka lebih bersediamenerima sebarang risiko yangtimbul.
 4. 4. 3. KEADILAN Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secara adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidak patut menanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah adil untuk kedua belah pihak. 4. MEMINIMUMKAN RISIKOTeknologi maklumat mesti dilaksanakandengan mengelak risiko yang tidak berkaitandan diminimumkan agar manfaat yangditerima daripada teknologi maklumatadalah lebih daripada risikonya.
 5. 5. Etika komputer umumnya adalahsatu bidang mengenai penggunaankomputer yang betul (panduan).Hak peribadi individu, ketepatandan kesahihan maklumat, hartaintelek dan capaian adalah antaraisu/dilema yang membabitkan etikapenggunaan komputer dalam eramaklumat.
 6. 6. Sepuluh perintah tersebut adalah panduankepada pengguna dan profesionalkomputer oleh Computer Ethics Instituteseperti:1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain.4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu
 7. 7. 6. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah7. Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran.8. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.9. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.10. Gunakanlah komputer dengan timbang rasa dan hormat kepada manusia lain.
 8. 8. Persoalannya mengapakahorang awam sukarmemahami isu-isu etikakomputer ini?1. Tidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosial pengkomputeran2. Pengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputer berbanding mereka yang memang dalam bidang pengkomputeran
 9. 9. 3. Kurang arif mengenai undang-undang siber4. Orang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isu- isu berkaitan etika komputer.5. Kurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.
 10. 10. Lieberman dalam Sufean (1993) telahmenggariskan beberapa ciri-ciri profesionalisme,antaranya ialah:1. Harus ada perkhidmatan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.2. Menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa menjalankan tugas.3. Mendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisaspekerjaan itu dalam jangka masa tertentu.
 11. 11. 4. Harus ada kuasa autonomi semasa menjalankantugas kerana anggota dalam sesuatu kumpulanprofesional itu adalah pakar dalam bidang tertentu.5. Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasidengan tidak mementingkan keuntungan wang (gaji)semasa menjalankan tugas.6. Mempunyai tatasusila perkhidmatan yang harusdipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulkanprofesion itu.
 12. 12. Kod etika profesional adalah salah satualat kawalan sosial -mendisiplinkan diri- lebih beretika – kod etika berfungsisebagai :1. Inspirasi dan panduan.2. Pencegahan dan Disiplin.3. Memelihara Maruah Profesion.4. Memelihara Keharmonian.5. Sokongan
 13. 13. Kebanyakan syarikat dan organisasiprofesional membangunkan kod etikamasing-masing.R.O. Mason [et al.] mengkategorikan isuetika kepada 4 iaitu: 1. Isu Kebersendirian 2. Ketepatan 3. Hak milik 4. Capaian
 14. 14. KESIMPULANGaris Panduan ini mengandungi amalan-amalan terbaik penggunaan Internet danmel elektronik yang patut diikuti olehsemua pengguna internet bagimemastikan perkembangan teknologimaklumat dan komunikasi (ICT) dapatdimanfaatkan dengan sebaik yangmungkin.

×