Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HSP KBSR PENDIDIKAN JASMANI

1,539 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

HSP KBSR PENDIDIKAN JASMANI

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 © Kementerian Pendidikan Malay sia 2002Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua samaada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604Kuala Lumpur, Malay sia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMalay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202 Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es
 3. 3. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiKata Pengantar ixPendahuluan xi1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 1 12. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 233. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 454. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 715. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 996. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 1277. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 153 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5 iii
 4. 4. iii
 5. 5. RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :Kepercayaan kepada TuhanKesetiaan kepada Raja dan NegaraKeluhuran PerlembagaanKedaulatan Undang-UndangKesopanan dan Kesusilaan v
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahlebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 7. 7. PENDIDIKAN JASMANIKATA PENGANTARHu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka t er h a da p t a ha pme mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir ab er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n k e s e pa d ua n i l mu, n i la i da n a ma l a n. Pe ng a j ar a ns e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n dan p e mb el a j ar a n d ir a nc a ng s u p ay a d a pa tme n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i me l a h i r ka n mu r id y an g bijak me n j ag as er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a .ke -2 1 . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a i an S u k at an Pe l a j a r a nDo k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n ini b any a k p i ha k te r li b at ter u ta ma g ur u ,p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv e r s i t i s er ta p eg aw a idan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n K e me n t er ia n Pe n d id i k an , d a n in d iv id u y an gme n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u.d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id .Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u K e p ad a s e mu a p i ha k y an g t e la h me mb e r i ka nme r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag ap e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . s eh i ng g a t er has i l ny a Hur ai a n Su k a ta n Pe l a j ar a n ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a nDa l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n s et i ng g i- t in gg i p en gh ar ga a n d an uc ap an t er i map e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i k a s ih .p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it uk e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar ,p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i ,k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i ,p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a ns ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir id a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n id a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t Pengarahme mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n Pusat Perkembangan Kurikulumd a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Kementerian Pendidikan Malaysia ix
 8. 8. vi
 9. 9. PENDIDIKAN JASMANIPENDAHULUAN Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan KesihatanMatlamat Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikutPendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi tiga tunjang utama iaitu :cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalankecergasan. 1. Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaanBuda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup Tumpuan diberi kepada komponen kecergasanyang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatanPendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, 2. Kemahiraniaitu : Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek Penglibatan murid secara aktif dan selamat pergerakan otot besar dan otot halus. Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif pembelajaran dan rekreasi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 3. Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkanSelain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkankepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian amalan pendidikan jasmani dan sukan. TumpuanSukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan,perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmaniRendah (KBSR) Tahap I dan II serta (KBSM). dan sukan. xi
 10. 10. PENDIDIKAN JASMANIxii
 11. 11. PENDIDIKAN JASMANIKandungan Buku IniBuku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk danPendidikan Jasmani untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikutObjektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran inidengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3.Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapatmengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Bidang / Unit Hasil Cadangan Akti viti Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. xiii
 12. 12. PENDIDIKAN JASMANICadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TAH AP I/ TAH AP II/ *KEL. TINGKATAN TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER. PEMBELAJ AR AN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJ AR AN Daya tahan kardiovaskular 6 6 5 3 3 2 4 4 3 3 5 6 Daya tahan otot - - - 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Kekuatan - - - 3 2 2 3 4 4 4 5 5 Kelenturan 5 5 4 2 2 2 2 1 - - - - Kecergasan Komposisi badan - - - - - 2 - - 1 1 - 1 Kordinasi 5 5 4 3 - - - - - - - - Imbangan 5 5 5 2 2 2 - - - - - - Ketangkasan 5 5 5 3 3 3 1 - - - - - Kuasa - - - - 2 3 1 3 3 3 - - Masa tindak balas - - - 2 2 2 - - - - - - Kepantasan - - - 1 3 3 2 4 3 3 - - Konsep, definisi, prinsip dan kaedah - - - 1 1 1 2 1 1 1 - - latihan Pergerakan Asas 30 30 30 - - - - - - - - - Permainan - - - 14 14 14 16 15 15 15 15 15 Olahraga - - - 6 6 6 6 6 9 8 8 9 Kemahiran Gimnastik 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10 Pergerakan Kreatif 10 10 10 - - - 2 2 2 2 4 4 Rekreasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kesenggangan 2 2 2 - - - - - - - - - Keselamatan 2 2 2 1 1 1 2 - - - - 2 Pengurusan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 - Kesukanan Kerjaya - - - - - - - - - 1 1 - Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan - - 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 Etika - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - JUMLAH WAKTU 84 84 84 60 60 60 60 60 60 60 60 60* KEL. PER. : Kelas PeralihanNota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani xv
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan yakin;3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan;4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan, dan kumpulan; dan5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 1
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 12
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut (a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti Daya tahan kardiovaskular Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid. sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan dengan baik. kardiovaskular. Melakukan aktiviti daya tahan Melakukan sekurang-kurangnya kardiovaskular secara individu dan (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti daya tahan berpasangan. Lari berterusan selama 2-3 kardiovaskular. minit. Menyebut aspek-aspek Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira selama 2-3 minit. Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan Lari berhalangan 2-3 minit. aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. Menyatakan perasaan semasa (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan Melakar dan mew arnakan memek Mengenal pasti kardiovaskular. muka untuk menyatakan perasaan kemampuan, tahap, dan selepas melakukan aktiviti daya kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular . melakukan aktiviti. Melakukan tiga aktiviti daya tahan Kemudahan peralatan. kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan anggota Persekitaran atau tempat Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan Penyeliaan, arahan dan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 3
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara meregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Membongkok badan ke hadapan. Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melentik ke sisi, kanan dan Melakukan sekurang-kurangnya dua muka untuk menyatakan perasaan kiri. aktiviti kelenturan. selepas melakukan aktiviti Melentik ke belakang. Menyatakan perasaan semasa kelenturan. melakukan aktiviti kelenturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakar dan mew arnakan anggota Mengenal pasti kemampuan, Aras 3 badan yang terlibat semasa tahap, dan kecergasan murid Melakukan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti. aktiviti kelenturan. Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. kelenturan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik.4
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(c) Koordinasi Murid dapat :Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1yang melibatkan keselarasan antara Menyatakan aspek-aspek Melakukan aktiviti koordinasi secaramata, tangan, kaki dan badan. keselamatan yang perlu diambil kira individu dan berkumpulan. dalam melakukan aktiviti koordinasi.(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya Melakar dan mew arnakan memek Lambung dan sambut bola satu aktiviti koordinasi. muka untuk menyatakan perasaan besar atau pundi kacang. selepas melakukan aktiviti Menggolek gelung rotan. Aras 2 koordinasi. Lambung, sentuh lantai dan Melakukan sekurang-kurangnya dua sambut pundi kacang. aktiviti koordinasi. Melakar dan melabelkan anggota Menyatakan perasaan semasa badan yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti koordinasi. melakukan aktiviti koordinasi. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid Aras 3 Menyebut aspek-aspek semasa melakukan aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil kira Kemudahan peralatan. aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Persekitaran atau tempat Mengenal pasti anggota badan yang beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Penyeliaan, arahan dan koordinasi. bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik. 5
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Melakar dan mew arnakan memek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya muka untuk menyatakan perasaan satu aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti (i) Cadangan Aktiviti: imbangan. Berjalan sambil menjengket di Aras 2 atas garisan lurus. Melakukan sekurang-kurangnya dua Melakar dan melabelkan anggota Berjalan di atas bangku aktiviti imbangan. badan yang terlibat semasa gimnastik. Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan. Berjalan di atas per mukaan melakukan aktiviti imbangan. bercerun. Aras 3 (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Melakukan sekurang-kurangnya tiga Mengenal pasti kemampuan, aktiviti imbangan. tahap, dan kecergasan murid Mengenal pasti anggota badan yang semasa melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. imbangan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. Latihan yang sistematik6
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(e) Ketangkasan Murid dapat :Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasanseseorang bergerak dengan pantas Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.sambil bertukar arah atau posisi keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti Melakar dan mew arnakan memek(i) Cadangan Aktiviti: ketangkasan. muka untuk menyatakan perasaan Lari zig-zag sambil membaw a Melakukan sekurang-kurangnya selepas melakukan aktiviti bola satu aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Musang dan ayam Harimau dan kambing Aras 2 Melakar dan melabelkan anggota Melakukan sekurang-kurangnya dua badan yang terlibat semasa(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: aktiviti ketangkasan. melakukan aktiviti ketangkasan. Mengenal pasti kemampuan, Menyatakan perasaan semasa tahap, dan kecergasan murid melakukan aktiviti ketangkasan. semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan Aras 3 Persekitaran atau tempat Melakukan sekurang-kurangnya tiga beraktiviti aktiviti ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan Mengenal pasti anggota badan yang bimbingan terlibat semasa melakukan aktiviti Per lakuan murid ketangkasan. Latihan yang sistematik 7
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokomotor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain. lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan dan selamat. lokomotor. Berlari Melompat Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Merangkak Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Berguling lokomotor. pergerakan lokomotor. Ketingting Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan dalam pergerakan Menamakan sepuluh aktiviti yang (ii) Aspek-Aspek lokomotor. berkaitan dengan kemahiran Keselamatan: pergerakan lokomotor. Latihan yang Aras 3 sistematik seperti Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota memanaskan badan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa dan menyejukkan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan badan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. Mengenal pasti pergerakan lokomotor. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan8
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti Memberi contoh aktiviti harian yang Kemudahan berkaitan dengan pergerakan peralatan. lokomotor. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 9
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mendekam bukan lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. Mengilas Melakukan satu rangkaian aktiviti Menguak pergerakan dalam pergerakan bukan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong lokomotor. berkaitan dengan kemahiran pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Latihan yang Mereka cipta aktiviti pergerakan Melakar dan melabelkan anggota sistematik seperti bukan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa memanaskan badan Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan bukan dan menyejukkan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. badan. pergerakan bukan lokomotor. Mengenal pasti Memberi contoh aktiviti harian yang kemampuan, tahap, berkaitan dengan pergerakan bukan dan kecergasan murid lokomotor. semasa melakukan10
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 11
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulatif alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan. badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulatif alatan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: manipulatif alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulatif alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulatif alatan. pergerakan manipulatif alatan. Menggolek Mereka cipta aktiviti pergerakan Memukul manipulatif dengan menggunakan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang alatan. berkaitan dengan kemahiran Menggelecek Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Menahan pergerakan dalam pergerakan Melantun manipulatif alatan. Melakar dan melabelkan anggota badan yang terlibat semasa (ii) Aspek-Aspek Aras 3 melakukan aktiviti pergerakan Keselamatan: Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan. Latihan yang manipulatif alatan bersama rakan. sistematik seperti Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang memanaskan badan terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan dan menyejukkan pendidikan pergerakan manipulatif manipulatif alatan. badan. alatan.12
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Pelakuan murid. 13
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan pergerakan kesedaran Menyatakan aspek-aspek tubuh badan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik yang pendidikan. Membincangkan aspek-aspek memberi tumpuan kepada Melakukan pergerakan kesedaran keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang tubuh badan dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya dan selamat. pendidikan. pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Melakukan pergerakan pelbagai cara pergerakan dalam gimnastik (i) Tema Gimnastik dengan menggunakan ruang am dan pendidikan. Pendidikan: ruang diri dengan gaya yang betul Tema 1 dan selamat. Melakar dan melabelkan anggota - Kesedaran tubuh badan yang terlibat dalam aktiviti badan Aras 3 gimnastik pendidikan. Tema 2 Mereka cipta rangkaian pergerakan - Kesedaran ruang menggunakan kesedaran tubuh badan dan kesedaran ruang dalam gimnastik pendidikan. (ii) Aspek-Aspek Mengenal pasti anggota badan yang Keselamatan terlibat semasa melakukan aktiviti Latihan yang pendidikan pergerakan. sistematik.14
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 15
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan. kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira (i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 1 kreatif. - Kesedaran tubuh Aras 2 badan Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian Tema 2 pergerakan dalam pergerakan kreatif pergerakan dalam kemahiran - Kesedaran dengan mengambil kira kesedaran pergerakan kreatif. rintangan kepada ruang, arah, dan aliran. beban dan masa Melakar dan melabelkan anggota Tema 3 Aras 3 badan yang terlibat semasa - Kesedaran ruang Mereka cipta pergerakan dengan melakukan aktiviti pergerakan Tema 4 menggunakan kesedaran tubuh kreatif. - Aliran beban badan dan kesedaran ruang dalam badan dan ruang pergerakan kreatif. dan masa Tema 5 Mengenal pasti anggota badan yang - Penyesuaian terlibat semasa melakukan aktiviti terhadap rakan pergerakan kreatif.16
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 17
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Melakukan aktiviti menjejak secara Menyatakan aspek keselamatan yang berkumpulan. Rekreasi ber maksud aktiviti perlu diambil kira dalam melakukan terancang untuk mengisi masa aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti perkhemahan lapang yang bukan untuk tujuan Menyatakan sekurang-kurangnya tiga secara berkumpulan. pertandingan. aktiviti rekreasi. Melakukan aktiviti abseiling / (i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 rapelling secara berkumpulan. Menjejak Mengenal pasti kesesuaian tempat Per khemahan atau lokasi untuk aktiviti menjejak, Menamakan lima jenis tumbuh- Abseiling / rappelling perkhemahan dan abseiling. tumbuhan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Menamakan dua jenis pokok. Latihan yang sistematik. Menyatakan kepentingan aktiviti Mengenal pasti rekreasi untuk diri sendiri dan Menamakan lima jenis serangga. kemampuan, tahap, dan keluarga. kecergasan murid Menunjuk cara membuat layang- semasa melakukan layang. aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid.18
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kesenggangan Murid dapat :Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1mengisi masa lapang Menyatakan sekurang-kurangnya dua Menyediakan folio individu berkaitan jenis aktiviti kesenggangan. dengan aktiviti berbasikal.(i) Cadangan Aktiviti: Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bersiar-siar faedah kesenggangan. Menamakan lima jenis aktiviti Berbasikal bersenggang. Menyiram bunga Aras 2 Galah panjang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Menamakan tiga faedah Rebut tiang jenis aktiviti kesenggangan. bersenggang. Menyatakan sekurang-kurangnya(ii) Faedah bersenggang: empat faedah kesenggangan. Menulis tiga faedah bersenggang Mengisi masa lapang. dalam folio. Menyihatkan tubuh Aras 3 badan. Menyatakan kepentingan Melakar kan memek muka untuk Interaksi. bersenggang untuk diri sendiri dan menyatakan perasaan apabila Kepuasan. keluarga. melakukan aktiviti kesenggangan. Keseronokan. Menyatakan perasaan yang dialami ketika kesenggangan.(iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang.(iv) Aspek-aspek keselamatan 19
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menyediakan folio berkaitan bermaksud keadaan yang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dengan keselamatan diri sendiri dan membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan dir i sendiri rakan semasa beraktiviti. dalam sesuatu keadaan sukar atau semasa beraktiviti. permainan tanpa menimbulkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua Bercerita tentang perlakuan yang implikasi buruk. aspek keselamatan rakan semasa berbahaya pada rakan semasa beraktiviti. beraktiviti. (a) Keselamatan semasa Menyatakan sekurang-kurangnya dua beraktiviti: aspek keselamatan dalam kumpulan (i) Keselamatan diri sendiri: semasa beraktiviti. Pakaian yang sesuai. Peralatan yang betul. Aras 2 Kaw asan yang selamat. Menerangkan perlakuan yang (ii) Keselamatan rakan: berbahaya pada rakan semasa Elakkan dar ipada beraktiviti. bergurau, bertolak- tolakan dan membaling Aras 3 objek kepada rakan. Menjelaskan melalui contoh tiga (iii) Keselamatan dalam situasi keselamatan bersama rakan kumpulan: semasa beraktiviti. Mematuhi dan mendengar arahan guru dan ketua kumpulan. Meletakan peralatan di20
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 1BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN tempat yang selamat. Membaw a alatan dengan selamat. 21
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : (a) Pengurusan dir i: Aras 1 Melukis pakaian sukan yang sesuai. (i) Kebersihan tubuh badan. Menyatakan cara-cara membersihkan tubuh badan selepas melakukan Berbincang faedah berpakaian (ii) Faedah berpakaian sukan aktiviti pendidikan jas mani dan bersukan semasa beraktiviti. semasa beraktiviti: rekreasi. Keselamatan Memotong dan menampal gambar pergerakan. Aras 2 pakaian sukan dari majalah dalam Memudahkan Menyatakan sekurang-kurangnya dua folio. pergerakan. faedah berpakaian sukan semasa Keselesaan . beraktiviti. Aras 3 Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020.22
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;4. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti; dan5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 23
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 224
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut (a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru Daya tahan kardiovaskular Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti bermaksud keupayaan jantung dan Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira murid. dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular secara individu dan (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua berpasangan. Latihan berterusan 3 – 4 aktiviti daya tahan kardiovaskular. minit Menyebut aspek-aspek Lari berganti-ganti 2 x 200 Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira meter Melakukan tiga aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan Naik turun bangku 3 – 4 kardiovaskular. kardiovaskular. minit Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan Menamakan tiga otot-otot yang kardiovaskular. terlibat dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 Menyatakan tiga otot utama yang Melabelkan otot-otot yang terlibat terlibat semasa melakukan aktviti dalam melakukan aktiviti daya tahan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular. Melakar dan mew arnakan memek muka untuk menyatakan perasaan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. 25
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid.26
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Kelenturan Murid dapat :Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secarameregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kirasepenuhnya dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Meleding sokong hadapan dua lutut. Aras 2 Menamakan tiga anggota badan Meleding sokong hadapan Melakukan ketiga-tiga aktiviti yang terlibat dengan aktiviti satu lutut. kelenturan. kelenturan. Meleding belakang dengan Menyatakan perasaan semasa lutut bengkok. melakukan aktiviti kelenturan. Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa kelenturan. melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 27
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Koordinasi Murid dapat : Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 Melakukan aktiviti koordinasi secara yang melibatkan keselarasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira badan dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Lambung dan sambut bola kecil. Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang Lambung, tepuk dan Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi. sambut bola kecil. koordinasi. Lambung, pusing dan Menyatakan perasaan semasa Melabelkan otot-otot yang terlibat sambut bola kecil. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa koordinasi. melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.28
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira aktiviti imbangan dengan betul dan dalam melakukan aktiviti imbangan.(i) Cadangan Aktiviti: selamat. Dirian bangau Melakar dan mew arnakan memek Dirian skala depan Aras 2 muka untuk menyatakan perasaan Dirian skala sisi Melakukan ketiga-tiga aktiviti selepas melakukan aktiviti imbangan. imbangan.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa Mengenal pasti kemampuan, melakukan aktiviti imbangan. Melabelkan otot-otot utama yang tahap, dan kecergasan murid terlibat dalam melakukan aktiviti semasa melakukan aktiviti. Aras 3 imbangan. Kemudahan peralatan. Mengenal pasti otot utama yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. imbangan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik Per lakuan murid. 29
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1 (e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan kumpulan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti Pijak bayang diri atau rakan aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Bola beracun Galah panjang Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti Mengenal pasti Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. kemampuan, tahap, dan melakukan aktiviti ketangkasan. kecergasan murid semasa Melabelkan anggota badan yang melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang ketangkasan. Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.30
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokom otor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan dan selamat. lokomotor. Berlari Melompat Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Merangkak Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Berguling lokomotor dengan menggunakan pergerakan lokomotor. alatan. (ii) Aspek-Aspek Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Keselamatan: pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran Mengenal pasti lokomotor. pergerakan lokomotor. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid Aras 3 Melabelkan anggota badan yang semasa melakukan Mereka cipta pergerakan lokomotor terlibat semasa melakukan aktiviti aktiviti. bersama rakan. pergerakan lokomotor. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 31
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktviti berkaitan dengan pergerakan beraktiviti. pergerakan lokomotor. lokomotor. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.32
 45. 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mencekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor. Mengilas menggunakan alatan. Menguak Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Mengenal pasti Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti kemampuan, tahap, lokomotor bersama rakan. pergerakan bukan lokomotor. dan kecergasan murid Mengenal pasti anggota badan yang semasa melakukan terlibat semasa melakukan aktviti Memberi contoh aktiviti harian yang aktiviti. pergerakan bukan lokomotor. berkaitan dengan pergerakan bukan Kemudahan peralatan. lokomotor. Persekitaran atau tempat beraktiviti. 33
 46. 46. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Pelakuan murid.34
 47. 47. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan kumpulan. badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulasi alatan. Menyebut aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulasi alatan dengan pergerakan manipulasi alatan. Menggolek menggunakan alatan. Memukul Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran Mengelecek manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan. Menahan Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Melantun Mereka cipta pergerakan manipulasi terlibat semasa melakukan aktiviti alatan bersama rakan. pergerakan manipulasi alatan. Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktviti Memberi contoh aktiviti harian yang pergerakan manipulasi alatan. berkaitan dengan pergerakan manipulasi alatan. 35
 48. 48. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid.36
 49. 49. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan aktiviti gimnastik Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik yang pendidikan. Membincangkan aspek-aspek memberi tumpuan kepada Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya masa, kesedaran perkaitan antara pendidikan. pergerakan, pembelajaran pelbagai bahagian tubuh badan dan dan perkembangan pelajar kesedaran beban. Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam gimnastik Tema Gimnastik Pendidikan : Aras 2 pendidikan. Tema 3 Melakukan satu rangkaian - Kesedaran masa pergerakan gimnastik pendidikan Melabel anggota badan yang terlibat dengan menggunakan tema dalam aktiviti gimnastik pendidikan. Tema 4 kesedaran masa dan kesedaran - Kesedaran perkaitan beban. antara pelbagai bahagian tubuh badan Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakan Tema 5 menggunakan tema kesedaran masa, - Kesedaran beban kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan dan kesedaran beban. 37
 50. 50. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aspek-Aspek Mengenal pasti anggota badan yang Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti pendidikan pergerakan. kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.38
 51. 51. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira Tema Pergerakan : dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 6 kreatif. - Penggunaan Tubuh Aras 2 Badan Sebagai Alat Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian pergerakan dalam penggunaan tubuh pergerakan dalam aktiviti Tema 7 badan sebagai alat, ritma-ritma pergerakan kreatif. - Lapan Lakuan Daya berkaitan dengan pekerjaan dan Asas kesedaran bentuk-bentuk Melabelkan anggota badan yang pergerakan. terlibat semasa melakukan aktiviti Tema 8 pergerakan kreatif. - Ritma-ritma Berkaitan Aras 3 Dengan Pekerjaan Mereka cipta pergerakan dengan penggunaan tubuh badan sebagai Tema 9 alat, ritma-ritma berkaitan dengan - Kesedaran Bentuk- pekerjaan dan kesedaran bentuk- bentuk Pergerakan bentuk pergerakan. Mengenal pasti anggota badan yang Tema 10 terlibat semasa melakukan aktiviti - Transisi Lapan Daya pergerakan kreatif. Asas 39
 52. 52. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.40
 53. 53. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Melakukan aktiviti menjejak dalam Rekreasi ber maksud aktiviti Menyatakan aspek-aspek kaw asan sekolah secara terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi. pertandingan Menyatakan persediaan dan Mencatat simbol arah dalam aktiviti peralatan yang diperlukan sebelum menjejak. (i) Cadangan aktiviti: aktiviti menjejak. Menjejak Menamakan dua jenis pokok. - Persediaan Aras 2 - Simbol arah Mengenal pasti simbol arah dalam Menamakan tiga jenis serangga. - Peralatan aktiviti menjejak. Menyebut aspek-aspek (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 keselamatan yang perlu diambil kira Mengenal pasti Mengenal pasti flora dan fauna semasa melakukan aktiviti menjejak. kemampuan, tahap, dan semasa aktiviti menjejak. kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 41
 54. 54. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Murid dapat : Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan masa lapang Menyatakan sekurang-kurangnya dengan aktiviti kesenggangan. empat jenis aktiviti kesenggangan. (i) Cadangan aktiviti: Melakar memek muka untuk Bersiar-siar Menyatakan aspek-aspek menyatakan perasaan apabila Berbasikal keselamatan yang perlu diambil kira melakukan aktiviti kesenggangan. Menyiram bunga dalam melakukan aktiviti Galah panjang kesenggangan. Rebut tiang Aras 2 (ii) Faedah bersenggang: Menyatakan faedah kesenggangan. Mengisi masa lapang Menyihatkan tubuh badan Aras 3 Interaksi Menyatakan perasaan yang dialami Kepuasan ketika bersenggang. Keseronokkan (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang. (iv) Aspek-aspek keselamatan42
 55. 55. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Mencatatkan maksud keselamatan. bermaksud keadaan yang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan alatan yang Menyenaraikan alatan yang dalam sukan atau per mainan digunakan semasa beraktiviti. digunakan semasa beraktiviti. tanpa menimbulkan implikasi buruk. . Aras 2 Mencatatkan peraturan-peraturan Mengenal pasti alatan yang semasa menggunakan alatan Keselamatan semasa beraktiviti digunakan semasa beraktiviti. sukan. (i) Alatan sukan dan Aras 3 permainan: Menjelaskan melalui contoh Skitel peraturan-peraturan semasa Pundi kacang menggunakan alatan sukan. Gelung rotan Rotan manau Tali Kayu Bola 43
 56. 56. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 2 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan Murid dapat : Pengurusan diri dari segi: Aras 1 Menyebut pakaian yang sesuai Kesesuaian pakaian Menyatakan pakaian yang sesuai semasa beraktiviti. Kebersihan pakaian semasa beraktiviti. Menyatakan kebaikan berpakaian Mencatat faedah-faedah berpakaian bersih dan keburukan berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti. kotor. Melukis dan mew arna pakaian Aras 2 sukan tahun 2020. Menyatakan faedah berpakaian yang sesuai dengan aktiviti. Aras 3 Mereka cipta pakaian sukan pada tahun 2020.44
 57. 57. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan; dan6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 45
 58. 58. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 346
 59. 59. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan bermaksud keupayaan jantung dan Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu. sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan dua aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan Skip berterusan 3-4 minit kardiovaskular. kardiovaskular. Galop berterusan 3-4 minit Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti kardiovaskular. kemampuan, tahap dan Melabelkan otot-otot yang terlibat kecergasan murid semasa Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan melakukan aktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang kardiovaskular. Kemudahan peralatan. terlibat dalam aktiviti daya tahan Persekitaran atau tempat kardiovaskular. Melukis dan mew arnakan memek beraktiviti. muka untuk menyatakan perasaan Penyeliaan, arahan dan selepas melakukan aktiviti daya bimbingan. tahan kardiovaskular. Per lakuan murid. 47

×