Urban Economic Development Conference Call for presentations

583 views

Published on

Urban Economic Development Conference Call for presentations
Merhav – the Movement for Israeli Urbanism and the city of Ashkelon, are putting together a conference on November 2011 on Urban Economic Development – " The City as an Engine of Economic Growth". This will be the first conference in Israel to focus on Economic Development in the context of cities.

Published in: Design, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Urban Economic Development Conference Call for presentations

  1. 1. ‫כנס אשקלון־מרחב‬ ‫לפיתוח כלכלי עירוני‬ ‫"העיר כמנוע לצמיחה כלכלית"‬ ‫קול קורא לתקצירים להרצאות וסדנאות‬ ‫מרחב בשיתוף עיריית אשקלון תערוך כנס ראשון מסוגו בארץ – "העיר כמנוע לצמיחה כלכלית".‬ ‫כנס וסדנאות אשקלון־מרחב לפיתוח כלכלי עירוני ישים דגש על הקשר החיוני שבין הבינוי העירוני ופיתוח כלכלי‬ ‫מקומי (‪ .)Local Economic Development - LED‬לערים יתרונות טבעיים המעודדים ומזרזים פיתוח כלכלי. אולם‬‫תכנון עירוני לקוי מסקל את היתרונות ויוצר מחסומים לפיתוח כלכלי, ואילו תכנון עירוני מוצלח יכול לחזק ולהבליט את‬ ‫אותם יתרונות.‬ ‫שיפור התכנון והבינוי העירוני מהווה הזדמנות לקידום פיתוח כלכלי שהוחמץ עד היום בישראל. בעשור האחרון,‬ ‫חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע ברחבי העולם התמקדו בתפקיד הקריטי של ערים לפיתוח כלכלי. רבות‬ ‫מהתובנות שנלמדו ניתן לנצל לטובת הישובים בישראל. אנשים ומדיניות הם בהחלט חשובים לפיתוח כלכלי (ורבות‬‫נאמר בנושא), אבל גם "מקום" הוא קריטי לפיתוח כלכלי! למעשה, עם הניידות המוגברת של כישרון בימינו, "מקום"‬ ‫הופך להיות קריטי יותר מתמיד לשמירת האנשים הקיימים, ומשיכת אחרים, תוך מתן הזדמנויות תעסוקה ושירותים‬ ‫ציבוריים טובים ונגישים לכלל התושבים, ולא רק במכונית לבעלי הכנסה גבוהה. המאבק החברתי על שוויון‬ ‫הזדמנויות יוכרע במקור היווצרותם של הזדמנויות – בערים.‬ ‫הכנס יכלול :הרצאות של מרצים אורחים מחו"ל ,מושבים מקבילים של הרצאות של מקבלי החלטות, חוקרים‬ ‫ומתכננים, סיורים וסדנאות. אנא שריינו ביומניכם את תאריך הכנס: 99 נובמבר – 1 דצמבר 1119.‬ ‫אנו מבקשים בזאת להעביר לוועדת התוכן הצעות להרצאות וסדנאות בנושאים הבאים:‬ ‫1. תולדות הפיתוח הכלכלי המקומי בעולם ומהם הלקחים שהופקו‬ ‫9. התיאוריה – כלכלה עירונית והיתרונות הטבעיים שיש לערים בחיזוק וזירוז פיתוח כלכלי‬ ‫3. בינוי עירוני לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר‬ ‫4. תחבורה בת-קיימא לחיזוק היתרונות הכלכליים של העיר‬ ‫5. כלים לפיתוח כלכלי מקומי התואמים את הניסיון הנוכחי שהצטבר בעולם‬ ‫6. כלים למימון פרויקטים עירוניים לפיתוח כלכלי מקומי‬ ‫7. פיתוח כלכלי בר-קיימא ע"י עיבוי וחיזוק הערים הקיימות תוך שמירה על ערכי טבע ונוף‬ ‫8. חשיבות תמהיל חברתי מגוון לפיתוח כלכלי, כלים לדיור בר השגה הכולל עלות נסיעות‬ ‫9. העיר החכמה – אתגרים והזדמנויות שהעיר יוצרת והחידושים הדרושים להגדיל את איכות החיים העירונית‬ ‫11. הרשות המקומית ותפקידה כמובילה בתכניות לפיתוח כלכלי‬ ‫ניתן להציע הרצאות וסדנאות הקשורות לנושא. כל המעוניין מוזמן לשלוח תקצירים להרצאות ולסדנאות לכנס.‬ ‫נציין שוב שרק תקצירים הקשורים לנושא הכנס ("העיר כמנוע לצמיחה כלכלית") יבואו לוועדת התוכן של הכנס.‬ ‫יבחרו כ-54 הרצאות וסדנאות מההצעות שיתקבלו. עדיפות תינתן להרצאות בעשרת הנושאים הנ"ל. פירוט לגבי‬ ‫נושאים אלה וכן רשימת מקורות נמצאים באתר הכנס 1102‪. www.miu.org.il/UED‬‬ ‫את התקצירים וההצעות יש לשלוח עד לתאריך ..01.70.00 לכתובת הדוא"ל: ‪ued2011@miu.org.il‬‬ ‫בעת משלוח התקציר ,יש לציין בנושא ההודעה את שם המגיש וכן את שם ההרצאה.‬ ‫יש להקפיד על כללי עריכת התקציר כמפורט להלן: את התקצירים יש להדפיס ברווח בודד. גוף הטקסט ייושר באופן דו-צדדי ואילו שורות‬ ‫הכותרת ימורכזו. התקציר כולו לא יעלה באורכו על עמוד אחד.‬ ‫1. בשורה העליונה יופיע שם המאמר באותיות מושחרות בגודל 41.‬ ‫9. בשורה השנייה יופיע שם הנושא מתוך רשימת עשרת הנושאים הנ"ל (או שם נושא אחר) בגופן רגיל בגודל 91.‬ ‫3. לאחר מכן שורה רווח‬ ‫4. בשורה הרביעית יופיע שמות המחברים באותיות מושחרות בגודל 91.‬ ‫5. בשורה החמישית (ללא רווח) יופיע השיוך המוסדי/מקום העבודה של המחברים כולל כתובת הדוא"ל בגופן רגיל בגודל 91.‬ ‫6. לאחר מכן שורה רווח‬ ‫7. גוף התקציר אשר לא יעלה על 153 מילים, בפונט רגיל גודל 91.‬ ‫נשמח להשתתפותכם הפעילה!‬

×