ข้อสอบธนาคารกรุงไทย แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือสอบกรุงไทย E-BOOK

127,213 views

Published on

E-BOOK ข้อสอบธนาคารกรุงไทย แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือสอบกรุงไทย ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ :www.Sheetram.com
บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
127,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103,626
Actions
Shares
0
Downloads
683
Comments
0
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบธนาคารกรุงไทย แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย คู่มือสอบกรุงไทย E-BOOK

 1. 1. 1
 2. 2. 2 ขอบเขตเนื้อหา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย ความรูเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย ประวัติความเปนมา สัญลักษณ โครงสราง คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน/พันธกิจ กิจกรรมดานบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ 5 5 5 6 7 7 17 18 49 52 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ วิธีบวก วิธีลบ วิธีคูณ วิธียกกําลัง วิธีหาร เงื่อนไขภาษา อุปมาอุปไมย ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของสิ่งหนึ่ง ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ ความสัมพันธในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ ความสัมพันธในเรื่องของลักษณะนาม เงื่อนไขสัญลักษณ แนวขอสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย คณิตศาสตรทั่วไป การหาผลบวกของเลขหลายจํานวนเรียงกัน การหาอัตราสวนและรอยละ ดอกเบี้ย การคํานวณระยะหางระหวางเสา การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ การแปรผันตรงและการแปรผกผัน การแกสมการ การคํานวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว คาเฉลี่ย การหา ครน. และหรม. ความสามารถทางดานเหตุผล การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร 59 59 64 68 72 80 87 105 105 106 108 109 110 111 113 118 230 249 260 260 262 264 266 268 272 277 277 284 287 289 293
 3. 3. 3 การวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต ตาราง กราฟและแผนภูมิ แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง 296 297 303 ความสามารถทางดานภาษา การใชคํา การใชคําราชาศัพท การสรุปใจความ สํานวน สุภาษิต คําพังเพย การเขียนสะกดการันต ประโยค ลักษณะภาษา การใชภาษา คําเปนคําตาย คําเชื่อม การสะกดคํา กการเขียนภาษาใหถูกตอง การเรียงประโยค บทความสั้น บทความยาว แนวขอสอบภาษาไทย 303 312 322 328 333 334 336 347 360 363 368 373 397 403 409 414 ภาษาอังกฤษ (English Language Test) ความรูพื้นฐาน ลักษณะของคํานาม Determinier คําสรรพนาม คําคุณศัพท กริยาชวย แนวขอสอบ Grammar and Vocabulary แนวขอสอบ Vocubulary แนวขอสอบ Reading Comprehension แนวขอสอบ กริยารูป Tense แนวขอสอบ การใช Gerund & Infinitive แนวขอสอบ การใชกริยาชวย แนวขอสอบ Adjective Clauses แนวขอสอบ Reduced Adjective Clauses แนวขอสอบ Subjunctive แนวขอสอบ If - clause 428 428 434 439 444 448 450 456 460 460 468 470 484 490 495 498 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ แบบทดสอบลักษณะนิสัย 508 514 แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Personality Test)
 4. 4. 4 ความรูเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย ประวัติความเปนมา มุงสู... ความเปนสถาบันการเงินชั้นนํา ที่คุณวางใจ ธนาคารกรุงไทย ดวยรากฐานที่มั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษเรามุงมั่นที่จะเปน ธนาคารที่แสน สะดวก และมั่นคงที่ประชาชนในทุกภูมิภาคไววางใจในบริการที่เปนเลิศของ เราดวย เครือขายครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ ไมวาคุณจะอยูตรงไหนของประเทศ เราก็ พรอมที่จะใหบริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกคาบุคคล ลูกคาองคกร ลูกคาสถาบันลูกคาภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกคาธุรกิจทุกขนาดไมเพียงแต ประวัติศาสตรในการดําเนินงานที่เรา ภาคภูมิใจเทานั้น เรายังพรอมที่จะคืนกําไรสูสังคม และสิ่งแวดลอมดวยกิจกรรมสรางทุน ปญญาที่ไมวาคุณจะอยูภาคใดของสังคม คุณจะไดรับผลตอบแทนอยางเทาเทียมกัน สัญลักษณ รูปแบบ: เปนอิสระ สี: สีฟา นกวายุภักษหลุดจากกรอบจํากัด เพือการโบยบินที่เปนอิสระ ่ และคลองตัวยิ่งกวา หมายถึง ความทันสมัย อิสระที่ไรขอบเขต พลังแหงความ กระตือรือรน และมุงมั่นที่จะโบยบินนําพาไปสูความกาวหนาที่ กวางไกลทั่วแผนฟาไทย และสีฟา SKY BLUE ยังสื่อถึง ความรูสึกสะดวกสบาย เปนคนกันเอง ที่ลูกคาทุกคนจะไดรับ จากธนาคารกรุงไทย มั่นคง หนักแนน: ดวยตัวอักษรตรง ตัวอักษร: มั่นคง หนักแนน ทันสมัย: ดวยเสนของตัวอักษรทีตรงเฉียบคมผสมผสานกับ ่ ทันสมัย เสนโคงที่ดูนุมนวล มีความเปนกันเอง
 5. 5. 5 Statement of Direction (SOD) เสริมสรางความมั่นคงทางการเงิน และมีผลตอบแทนตอผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑและใหบริการในระดับชั้น นํา วิสัยทัศน (Vision) Growing Together มุงมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสรางการบริการที่มคุณคา เพื่อสนับสนุนการเติบโต ี และความมั่งคั่งแกลูกคา สรางคุณภาพที่ดีขึ้นแกสังคม และสรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืน แกผูถือหุน • • • • พันธกิจ (Mission) เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน ใหบริการและคําแนะนําที่มีคุณคาแกลูกคาอยางตอเนื่อง รวมพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการสรางทุนทางปญญา สรางผลตอบแทนที่ดีอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุน โครงสราง
 6. 6. 6 คณะกรรมการธนาคาร
 7. 7. 7 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในฐานะที่เปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญที่สุดของรัฐ นอกจากการดําเนินธุรกิจในการ ใหบริการทางการเงินที่เปนเลิศแกลูกคา และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนแลว ธนาคาร ยังถือเปนหนาที่ในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโตไดอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งภารกิจดังกลาวจะสําเร็จไดตองมาจากนโยบาย แผนงาน และกระบวนการทํางานที่ดี โดยเฉพาะกระบวนการกํากับดูแลกิจการ ดังนั้น ธนาคารจึงไดใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลในองคกร โดยการจัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้นในป 2545 เพื่อรับผิดชอบงานดานบรรษัทภิบาลเปนการ เฉพาะและใหเกิดการผลักดันอยางจริงจัง พรอมทั้งไดมีการปรับพื้นฐานดานบรรษัทภิบาลให เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร ตอมาในป 2549 ธนาคารไดประกาศใหเปนปแหงบรรษัทภิบาล และกําหนดแผนงาน ดานการสรางวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ระยะ 3 ป ขึ้น โดย ป 2549 เปนป “รูเรียน” ป 2550 เปนป“เพียรทํา” และ ป 2551 เปนป “นําชัย”ตลอดระยะ 3 ปนี้ ธนาคารกําหนดจัดกิจกรรม อยางตอเนื่อง เพื่อรณรงคใหพนักงานและผูบริหารทุกระดับไดตระหนักถึงความสําคัญของ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการ บรรษัทภิบาลอยางตอเนื่อง การจัดประกวดแตงคําขวัญ ซึ่งคําขวัญที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ “ซื่อสัตย โปรงใส ใสใจคุณธรรม” การจัดโครงการ CG Awards เพื่อมอบรางวัลใหกับ หนวยงานดีเดนที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลไดอยางดีเยี่ยม เปนตน โดย ตั้งแตป 2552 เปนตนมา ธนาคารไดดําเนินการสรางพันธมิตรในการบริหารงานโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล โดยเริ่มจากบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุน 100% สําหรับในป 2556 – 2558 ธนาคารจะดําเนินโครงการตอเนื่องในการการรณรงค ให เกิด CG in Processในองคกรและรวมมือกับหนวยงานภายนอกภายใตโครงการ AntiCorruption
 8. 8. 8 ทิศทางการดําเนินงาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ทิศทางการดําเนินงาน เสริมสรางความมั่นคงทางการเงินและมีผลตอบแทนตอผูถือหุนในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑและใหบริการในระดับชั้น นํา วิสัยทัศน ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ที่ดูแลและบริการลูกคาดีที่สุด พันธกิจ - มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ เพื่อเปนที่หนึ่งในใจลูกคา - เปนสถาบันการเงินชั้นนํา - เปนธนาคารสําหรับลูกคารายยอย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน - สรางผลตอบแทนที่ดีไดอยางยั่งยืน - สงเสริมการสรางทุนทางปญญา - ยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการธนาคารไดตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ ควบคุมและตรวจสอบ ภายใน และการบริหารความเสี่ยง จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุด ยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการในดาน ตาง ๆ ของธนาคาร ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด คาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่ง คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะจะมีคุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบตามขอกําหนดของ ธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย โดยมีการกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณ อักษรไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ ธนาคารยังไดกําหนดหลักบรรษัทภิบาลเปนลายลักษณอักษรและ ประกาศใชทั้งองคกร ตั้งแตป พ.ศ. 2545 รวม 7 ประการ และมีชื่อเรียกโดยยอวา CARPETS ดังนี้ 1) Creation of Long Term Value Added: สรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน โดยไมเสี่ยง ตอการทําลายองคกรในระยะสั้น 2) Accountability: แสดงความรับผิดและรับชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่
 9. 9. 9 3) Responsibility: มีความเขาใจและมีขีดความสามารถในการประพฤติไดตามหนาที่ และความรับผิดชอบ 4) Promotion of Best Practices: มุงดําเนินธุรกิจและใหบริการแกลูกคา โดยยึดหลัก วัฒนธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการปฏิบติหนาที่ดวยความซือสัตย และมีจิตสํานึกใน ั ่ คุณธรรม จริยธรรม 5) Equitable Treatment: ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม และยุติธรรม 6) Transparency: แสดงความโปรงใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและ ตรวจสอบได 7) Social and Environmental Awareness: สํานึกในการปฏิบัติที่ดีตอสังคมและ  สิ่งแวดลอม อันเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบตอ   สังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทําธุรกิจของธนาคารใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมี สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนภูมิปญญาทองถินอยางตอเนืองดวย  ่ ่ แนวปฏิบัตตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ิ ธนาคารไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของธนาคารแหง ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดไวครบทั้ง 5 หมวด ดังนี้ 1. สิทธิของผูถือหุน 1.1 นโยบาย และการปกปองสิทธิของผูถือหุน ธนาคารใหความสําคัญกับการปกปองสิทธิของผูถือหุนและการสงเสริมใหผูถือหุนใช สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย อันประกอบดวยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการรับสวนแบงเงินปนผลสิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่อง ุ สําคัญของธนาคาร เชน การอนุมัติธรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ของกิจการ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิรวมทังขอบังคับของธนาคาร สิทธิในการออกเสียง ้ ลงคะแนนแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือ หุนสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เปนตน นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับแลว ธนาคารยังมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ ดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวก ใหกับผูถือหุน โดยผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของธนาคาร เชน ผล ประกอบการ บทวิเคราะหผลการดําเนินงาน ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบัน
 10. 10. 10 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) สารจากประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย มีปณิธานในการบริหารจัดการธนาคารตามหลักการกํากับดูแล กิจการที่ดีโดยมุงมั่นในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบตอผูถือ หุน ลูกคา พนักงานและ ผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ธนาคารไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณมาตั้งแตป 2541 และไดมีการปรับปรุงใหทันสมัย ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการธนาคารก็ไดรับทราบ และถือปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ จึงไดประพฤติปฏิบัติหนาที่ ดวยจิตสํานึกที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย มีคุณธรรม และจริยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงและ เกียรติคุณของธนาคาร ในฐานะที่เปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ มีความมั่นคง และสั่งสม ชื่อเสียงมายาวนานกวา 40 ป ในป 2547 – 2550 ธนาคารไดใหความสําคัญกับการผลักดันการสรางวัฒนธรรม บรรษัทภิบาล อยางเปนรูปธรรม ตั้งแตการจัดทําโครงการบรรษัทภิบาล การประกาศใชกฎ บัตรบรรษัทภิบาล การรณรงคสงเสริมหลักการบรรษัทภิบาล และรณรงคเรื่องบรรษัทภิบาล ออกสูภายนอกองคกร รวมทั้งการสงเสริมรณรงคการเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ในป 2550 ธนาคารไดทําการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ (Director Committees Charters) และคูมือจรรยาบรรณพนักงานใหสอดคลองกับพัฒนาการดานการ กํากับดูแลกิจการที่ดีตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับคูมือ จรรยาบรรณพนักงานไดปรับเปลี่ยนเปนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดย รวบรวมปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ การกํากับดูแลกิจการ คุณคาองคกร และคูมือ จรรยาบรรณพนักงานมารวมไวในที่เดียวกัน รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาบางสวนใหสมบูรณขึ้น เชน การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติคณะกรรมการธนาคาร จึงขอฝากใหเปนหนาที่และความ รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ที่จะตองศึกษา ทําความเขาใจในคูมือ จรรยาบรรณธุรกิจนี้ และยึดถือปฏิบัติเปนคุณธรรมประจําใจ โดยกรรมการและผูบริหารตอง ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และพนักงานตองปฏิบัติตามนโยบายและขอพึงปฏิบัติอยาง เครงครัด ทั้งนี้ ธนาคารถือวาคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ เปนสวนหนึ่งของ ”ระเบียบปฏิบัติงาน และคูมือปฏิบัติงาน” ของธนาคาร
 11. 11. 11 อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ เลขอนุกรม เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ สลับกันไปก็ได ในการเรียงลําดับนั้นอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได ในที่นี้พอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังนี้ วิธีบวก จะมีการเพิ่มขึ้นแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพิ่มแบบสลับซับซอน หรือ สลับกันไปกับเรียงลําดับ ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ 5 10 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 15 5 ? ? 10 +5 พบวา นั่นคือ 15 +5 20 +5 +5 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 ∴ ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ 2 4 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 2 4 +2 พบวา นั่นคือ ∴ 20 6 +2 6 10 8 +2 +2 8 10 ? +2 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 ?
 12. 12. 12 ตัวอยางที่ 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ 1 4 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 1 4 +3 พบวา นั่นคือ 7 +3 7 +3 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 3 ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 3 ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 ∴ ตัวอยางที่ 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ 5 7 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 5 7 +2 พบวา นั่นคือ 9 +2 9 +2 ตัวอยางที่ 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ 1 2 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 1 2 +1 ∴ ? ? 11 +2 11 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 ∴ พบวา นั่นคือ ? ? 10 +3 10 4 +2 4 11 7 +3 +4 7 11 ? ? +5 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1 ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละ 1(เพิ่มขึ้นเทากับ 5) ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16
 13. 13. 13 ตัวอยางที่ 6 จงหาตัวเลขถัดไปของ 1 2 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 1 2 +1 พบวา นั่นคือ 5 5 17 10 +3 +5 ตัวอยางที่ 7 จงหาตัวเลขถัดไปของ 7 9 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 7 9 +2 ∴ 13 +4 13 19 +6 2 27 +8 19 27 ? ? +10 6+8 6 8 14 14 8 2+6 ∴ +9 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมทีละสอง ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นกอนหนาเลขเดิม +10 ตัวเลขถัดไป คือ 27 + 10 = 37 ตัวอยางที่ 8 จงหาตัวเลขถัดไปของ วิธีคิด 2 6 พบวา ? ? +7 17 ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นสะสมเปนเลขคี่ ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นกอนหนาเลขเดิม +9 ตัวเลขถัดไป คือ 17 + 9 = 26 ∴ พบวา นั่นคือ 10 22 22 ? ? 8+14 14+22 พจนที่ 3 เกิดจาก พจนที่ 1 + พจนที่ 2 (2+6 = 8) พจนที่ 4 เกิดจาก พจนที่ 2 + พจนที่ 3 (6+8 = 14) พจนที่ 5 เกิดจาก พจนที่ 3 + พจนที่ 4 (8+14 = 22) พจนที่ 6 เกิดจาก พจนที่ 4 + พจนที่ 5 (14+22 = 36) ตัวเลขถัดไป คือ 14 + 22 = 36
 14. 14. 14 อุปมาอุปไมย อุปมาอุปไมย ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทไดมา และคู ี่ ถัดไปซึงพอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังนี้ ่ ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของสิงหนึ่งหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ ่ ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ ความสัมพันธในลักษณะสิ่งของประเภทเดียวกัน ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ ความสัมพันธในเรื่องของลักษณะนาม เปนตน แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง หรือเปนลักษณะ สวนยอยของสวนใหญ ?:? ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน ก. ไนโตรเจน : ปุย ข. น้ํา : โปแตสเซียม ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส ตอบ ก. ไนโตรเจน : ปุย แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของน้ํา ?:? ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล ก. จังหวัด : อําเภอ ข. ภูมิภาค : ประเทศ ค. จังหวัด : หมูบาน ง. หมูบาน : ประเทศ ตอบ ก. จังหวัด : อําเภอ แนวคิด ตําบลเปนสวนหนึ่งของอําเภอ อําเภอเปนสวนหนึ่งของจังหวัด ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกียง ?:? ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย ข. เข็ม : ดาย ค. แกรไฟ : ดินสอ ง. ดินสอ : ยางลบ
 15. 15. 15 ค. แกรไฟ : ดินสอ ดายเปนสวนที่อยูภายในตะเกียง แกรไฟ เปนสวนที่อยูภายในดินสอ ?:? ตัวอยางที่ 4 เพนนี : ปอนด ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร ข. รูป : เหรียญ ค. เยน : บาท ง. เซนต : ปอนด ตอบ ก. มิลลิเมตร : เซนติเมตร แนวคิด 10 เพนนี เทากับ 1 ปอนด 10 มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร ?:? ตัวอยางที่ 5 ป : ศตวรรษ ก. อาจารย : มหาวิทยาลัย ข. ตัน : กิโลกรัม ค. มิลลิเมตร : เมตร ง. ปอนด : กิโลกรัม ตอบ ค. มิลลิเมตร : เมตร แนวคิด 100 ป เทากับ 1 ศตวรรษ 100 มิลลิเมตร เทากับ 1 เมตร ตัวอยางที่ 6 ครีม : ผงกาแฟ ?:? ก. โตะ : นักเรียน ข. กะเพรา : หมูสับ ค. ขนมจีน : แปง ง. นักเรียน : ครู ตอบ ข. กะเพรา : หมูสับ แนวคิด ครีมกับผงกาแฟ เปนสวนผสมของเครื่องดื่มกาแฟ กะเพรา กับ หมู สับ เปนสวนผสมของอาหารกะเพราหมูสับ ตอบ แนวคิด แบบที่ 2 ความสัมพันธในดานความหมายที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน หรือตรงขามกัน ตัวอยางที่ 1 ดี : ชั่ว ?:? ก. อดทน : เขมแข็ง ข. ยากจน : แสนเข็ญ ค. สบาย : ลําบาก ง. ลําบาก : ตรากตรํา ตอบ ค. สบาย : ลําบาก แนวคิด ดี กับ ชั่ว เปนคําที่มีความหมายตรงกันขามกัน
 16. 16. 16 ความสามารถทางดานเหตุผล การสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร แบงได 5 ประเภท 1. การสรุปเหตุผลแบบมีเงื่อนไข กรณีที่ 1 ขอความที่โจทยกําหนดมา เหตุ ผล ถาฝนตก แลวแดดออก คําถาม เหตุ วันนี้ฝนตก ดังนั้น คําตอบ ผล วันนี้แดดออก ไมใช (ผล) วันนี้แดดไมออก ดังนั้น ไมใช (เหตุ) เหตุ ผล กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก กรณีที่ 3 เหตุ ถาฝนตก ผล แลวแดดออก ผล วันนี้แดดออก สรุปไมได สรุปแนนอนไมได กรณีที่ 4 เหตุ ถาฝนตก ผล แลวแดดออก ไมใช (เหตุ) วันนี้ฝนไมตก สรุปไมได สรุปแนนอนไมได วันนี้ฝนไมตก 1. ถาฝนตกแลว แดดจะออก วันนี้ฝนตก ฉะนั้น 1) วันนี้แดดไมออก 2) วันนี้แดดออก 3) วันนี้ ฟารอง 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 2 2. ในนาตองมีขาว ที่ของฉันไมมีขาว ฉะนัน ้ 1) ขาวตายหมด 2) นาของฉันไมมีขาว 3) ที่ของฉันไมใชนา 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 3 3. เสมาไปโรงเรียน เสมาจะไดรับความรู แตเสมาไมไดไปโรงเรียน ฉะนั้น 1) เสมาโง 2) เสมาขี้เกียจ 3) เสมาไมไดรับความรู 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 4 4. หากรัฐบาลขึนราคาน้ํามัน เรไรจะเลิกใชรถยนต เรไรเลิกใชรถยนต ฉะนั้น ้ 1) รัฐบาลขึนราคาน้ํามัน ้ 2) รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน 3) รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน 4) ยังสรุปแนนอนไมได
 17. 17. 17 5. 2. 6. 7. ตอบ 4 ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก ฝนตกหนักทําใหน้ําทวม แตวันนี้น้ําไมทวม 1) วันนี้ไมใชฤดูฝน 2) วันนี้ไมใชฤดูมรสุม 3) วันนี้ไมมีฝน 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 2 การสรุปเหตุผลแบบเชิงบังคับ นกทุกตัวบินได หนูเปนนก ขอสรุปใดเปนจริง 1) หนูบินไมได 2) หนูบินได 3) หนูไมใชนก 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 2 สุนัขเปนสัตวที่มีเขา เจาปุยเปนสุนัข ขอสรุปใดเปนจริง 1) เจาปุยมีเขา 2) เจาปุยไมมีเขา 3) เจาปุยเหาได 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 1 8. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด อะตอมฉลาด ขอสรุปใดเปนจริง 1) อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร 2) อะตอมเปนนักฟสิกส 3) อะตอมไมไดเปนนักวิทยาศาสตร 4) ยังสรุปแนนอนไมได ตอบ 4 9. ตํารวจบางคน ดื่มสุรา ปรีชาเปนตํารวจ จะสรุปไดวา 1) ปรีชาดื่มสุรา 2) ปรีชาไมดื่มสุรา 3) ปรีชาดื่มสุราหรือไมดื่มสุรา 4) ถูกทั้งขอ 1 และ 2 ตอบ 3 3. การสรุปเหตุผลแบบเปรียบเทียบ 10. แดงสูงกวาดํา ดําสูงกวาขาว ขาวสูงเทากับเขียว ใครสูงที่สุด 1) แดง 2) เขียว 3) ดํา 4) ขาว ตอบ 1 11. สมพรแกกวาสมศรี สมโชคออนกวาโชคดี โชคดีออนกวาสมศรี ใครอายุนอยที่สุด 1) สมพร 2) สมศรี 3) สมโชค 4) โชคดี ตอบ 3
 18. 18. 18 แบบทดสอบการอานขอมูลจากตาราง คําสั่ง ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหนึ่งในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตัวเลือก ก – ง มาใหใหศึกษาขอมูลทีกําหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม ่ ขอมูลทางประชากร เศรษฐกิจของประชากรทัวโลก ในป 2007 ( ใชตอบคําถามขอ 1 – 6 ) ่ ประเทศ พื้นที่ (ตร.กม. ) ประชากร อัตรารูหนังสือ รายไดเฉลี่ยตอป ( ลานคน ) ( % ) ตอคน ( US $ ) อารเจนตินา 2,766,877 39.92 97.2 13,100 ออสเตรเลีย 7,686,850 20.26 100 31,900 บรูไน 5,770 0.38 92.7 23,600 จีน 9,596,960 1,313.97 90.9 6,800 มาเลเซีย 330,466 24.88 88.7 12,100 สิงคโปร 618 4.49 92.5 28,100 ไทย 513,115 64.63 92.6 8,300 สหรัฐ 9,372,610 298.44 97 41,800 เวียดนาม 332,566 84.40 90.3 2,800 1. ประชากรของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย มีประชากรประมาณไดเทากับประเทศใด ก. เวียดนาม ข. บรูไน ค. จีน ง. สิงคโปร 2. ประเทศใดที่มประชากรมากที่สุด ี ก. อารเจนตินา ข. บรูไน ค. จีน ง. สิงคโปร 3. ประเทศใดที่ประชากรรูหนังสือเปนอันดับ 3 ก. อารเจนตินา ข. สหรัฐ ค. สิงคโปร ง. ไทย 4. ประชากรของประเทศจีนมีสัดสวนเทาใดของจํานวนประชากรของประเทศในตารางดานบนนี้ ก. 65 % ข. 71 % ค. 73 % ง. 85 % 5. ประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนสูงที่สดมีมากกวาประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอปตอคนนอยที่สด ุ ุ อยูเทาใด ก. 35,000 ข. 37,000 ค. 39,000 ง. 41,000 6. พื้นที่ของประเทศออสเตรเลียมีมากกวาพื้นที่ประเทศไทยประมาณกี่เทา
 19. 19. 19 ก. 10 เทา ค. 20 เทา ข. 15 เทา ง. 25 เทา ขอมูล ปริมาณการใชปุยเคมีของเกษตรกรเปนรายป 2524 /25 – 2526 /27 ( ใชตอบคําถามขอ 7 – 10 ) พืช ขาว - นาป - นาปรัง ออย ยาสูบ พืชไร ผักตาง ๆ ยางพารา ปาลมน้ํามัน ผลไมและพืชผักยืนตน รวม 2524 /25 494,147 340,055 2525 /26 439,074 269,621 2526 /27 584,561 ? จํานวนรวมเฉลี่ย 505,927 ? 154,092 169,453 ? 170,927 140,101 28,669 20,067 101,413 67,091 17,444 25,610 ? 123,730 32,528 18,743 98,565 82,576 19,122 28,1565 ? 138,851 24,737 26,547 126,299 89,946 ? 32,642 1,052,041 ? 28,645 21,786 108,735 79,872 21,698 28,805 929,695 7. ระหวางปการเพาะปลูก 2524 /25 – 2526 /27 เกษตรกรใชปุยเคมีกับพืชประเภทขาวคิดรวม เฉลี่ยรอยละเทาใดของจํานวนปุยเฉลี่ยทังหมด ้ ก. 50 ข. 64 ค. 54 ง. 60 8. ปริมาณการใชปุยเคมีระหวางพืชประเภทขาวนาปและขาวนาปรังของปใดที่อัตราสวน 8 : 5 ก. 2524 /25 ข. 2525 /26 ค. 2526 /27 ง. ถูกทุกขอ 9. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุยเคมีที่เกษตรกรใหทั้งหมดในป 2524 /25 – 2526 /27 เปนอยางไร ก. เทากัน ข. ป 2524 /25 ใชมากกวา 53 พันตัน ค. ป 2524 /25 ใชมากกวา 53 พันตัน ง. ป 2524 /25 ใชมากกวา 43 พันตัน 10. ในปการเพาะปลูก 2526 /27 เกษตรกรใชปุยเคมีกับปาลมน้ํามันทั้งหมดกี่ตัน ก. 28,528 ตัน ข. 25,136 ตัน ค. 27,636 ตัน ง. 29,274 ตัน
 20. 20. 20 การเรียงประโยค 1. หาขอขึ้นตนประโยค โดยยึดหลักดังนี้ 1.1 คํานาม รวมทั้งคํา “การ+กริยา” และ “ความ+ วิเศษณ” 1.2 ชวงเวลา รวมทั้งคํา เมื่อ ใน (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 1.3 คําเชื่อมบางคํา เนื่องจาก แมวา ถา หาก คําเหลานี้จะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 1.4 หนังสือราชการ ขึ้นตนดวย ตาม ตามที่ ดวย 2. คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ ที่ ซึ่ง อัน เพื่อ ใน โดย ดวย สําหรับ ของ จาก ตาม คําเหลานี้ ขึ้นตนประโยคไมได ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม ตาม+ขอบังคับ ตาม+ หนวยงาน และคําเหลานี้อยูกลางประโยคถือเปนสวนขยายใหตัดสวนขยายเหลานั้นทิ้ง คําปดประโยค อีกดวย ก็ตาม นั้นเอง ตอไป เทานั้น ถาคําเหลานี้ลงทายของขอแลวสวนมาก ขอนั้นจะเปนขอสุดทาย ชวงเวลา ประโยคคําถาม โครงสรางประโยคที่ใชบอย ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน) นอกจาก……แลวยัง(ยังตอง) ไม………แต แม…แต ดังนั้น+นาม+จึง ถา……แลว(ยัง) คํานามที่เปนชื่อเฉพาะจะตองบวกคํากริยา เชน ประเทศสมาชิกอาเซียน กระทรวงมหาดไทย หากมีขอใดขึ้นตนดวยคําวา และ หรือ ใหใชเทคนิคหาคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน หากมีขอใดขึ้นดวยคําวา กับ ตอ ใหหาคํากริยาที่ใชคูกัน เชน ประสานกับ ชี้แจงกับ ผลตอ ในการเรียงหากเหลือ 2 ขอ ใหพิจารณากริยาใดเกิดขึ้นกอน หรือเกิดทีหลัง 3. 3. 5. 6. 7. 8. สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้ ขั้นที่ 1 หาประโยคแรกหรือประโยคที่ 1 ใหหาคําตอไปนี้ 1. การ 2. นามเฉพาะ (ถามี 2 คํา ใหเอานามใหญขึ้นตน) 3. เครื่องหมายคําพูด “...................” 4. เพื่อ (ใชขึ้นตนประโยคกรณีที่ไมมีคําที่สามารถขึ้นตนได) 5. **** คําสันธานหรือคําเชื่อมหามนํามาขึ้นตนประโยคเด็ดขาด ขั้นที่ 2 หาประโยคสุดทายหรือประโยคที่ 4 ใหหาคําตอไปนี้ 1. ..........เปนตน 2. ..........ทั้งหมด, ..........ทั้งสิ้น 3. ..........ดวย, ..........อีกดวย 4. ..........มากที่สุด, ..........มากยิ่งขึ้น 5. ชวงเวลาถาขึนตนประโยคแรกไมไดใหนํามาไวที่ประโยคสุดทาย ้
 21. 21. 21 ขั้นที่ 3 การหาประโยคที่ 2 หรือ ประโยคที่ 3 1. ขอความสุดทายของประโยคเปนคํานาม ประโยคตอไปตองเปน คําสันธาน หรือ คําสรรพนาม หรือ คํากริยา 2. แบบทัว ๆ ไป ่ แบบเฉพาะเจาะจง แบบทดสอบเรื่อง การเรียงลําดับขอความและเขียนประโยค ใหถูกตองตามหลักภาษา คําสั่ง จงพิจารณาคําตอบที่ถูกตองทีสุด ่ 1. ขอความตอไปนี้ควรจัดเรียงลําดับตามขอใดจึงจะไดความสมบูรณ (1) ดอกแตงโมออนรวมกับผักอื่นๆ นํามาแกงเลียง (2) ยอดแตงโมออนคนมักเก็บมาตมกับกะทิจิ้มน้ําพริกกิน (3) ผลออนเขาก็เอามาแกงสมใชเนื้อทั้งเมล็ดอรอยมาก (4) ผลแกนั้นใชรบประทาน เนื้อหวานเย็น ชุมคอชื่นใจดี ั 1. (1) – (2) – (3) – (4) 2. (1) – (3) – (4) – (2) 3. (2) – (1) – (3) – (4) 4. (2) – (3) – (4) – (1) 2. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม (1) ดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผนหินที่ปราสาทนครธมกัมพูชา (2) การนําวัวควายมาใชแรงงานเกิดขึ้นไมนอยกวาหาพันปมาแลว (3) หากไมมีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไมมีใครคิดถึงการใชแรงงานอื่นๆ (4) การใชแรงงานวัวควายจึงเปนจุดเปลี่ยนของพัฒนาการดานแรงงาน 1. (4) – (3) – (2) – (1) 2. (1) – (2) – (4) – (3) 3. (2) – (1) – (3) – (4) 4. (3) – (2) – (1) – (4) 3. ขอใดเรียงลําดับขอความไดเหมาะสม (1) กําแพงทั่วไปที่ใชปองกันเสียงมักเปนกําแพงคอนกรีตสูง 12 ฟุต (2) ทางดวนจะตองสรางกําแพงปองกันเสียงที่มีความดังมากกวา 67 เดซิเบลขึ้นไป
 22. 22. 22 ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ คํานาม (Noun) คือ คําที่เปนชื่อของคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือคุณสมบัติ ประเภทของคํานาม คํานามในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 1. สามานยนาม (Common Noun) คือ คํานามที่เปนชื่อเรียกคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ ซึ่งไมใชชื่อเฉพาะ เชน book, snake, pencil ฯลฯ 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) คือคํานามที่เปนชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว สิ่งของหรือสถานที่ ซึ่งจะตองเขียน ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เมื่อใชเปนคําคุณศัพท จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซึ่งจะเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กดังนี้” 1. เติมปจจัย –n. Africa → African Asia → Asian Cambodia → Cambodian Alaska Algeria Cuba India → Alaskan → Algerian → Cuban → Indian Australia Bolivia Persia Russia → Australian → Bolivian → Persian → Russian Indonesia Nigeria Venezuela Panama → Indonesian → Nigerian → Venezuelan → Panaman / Panamanian 2. เติมปจจัย –ian Brazil → Brazilian Ecuador → Ecuadorian Norway → Norwegian Belgium Canada → Belgian → Canadian Egypt Iran → Egyptian → Iranian Peru Ukraine → Peruvian → Ukrainian 3. เติมปจจัย –ish Britain → British Finland → Finnish Spain → Spanish Denmark England → Danish → English Ireland Scotland → Irish → Scottish Sweden Turkey → Swedish → Turkish 4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese Burma → Burmese Congo → Congolese Lebanon → Lebanese Ceylon → Ceylonese Japan → Japanese Nepal → Nepalese
 23. 23. 23 แนวขอสอบภาษาอังกฤษ GRAMMAR AND VOCABULARY 1. John left Hague for Paris. ก. The; blank ข. The; the ค. blank; blank ง. blank; the ตอบ ก. The; blank ชื่อเมือง หมูบานไมตองมี article นําหนา ยกเวน The Hague (เมืองสําคัญในเนเธอรแลนด) heavily for many days. 2.There was a big flood at Petchaboon; it ก. rains ข. is raining ค. would rain ง. had been raining ตอบ ง. had been raining ใช Past Perfect Continuous Tense (had + been + v.ing) เพื่อเนนชวงเวลาที่เหตุการณ เกิดอยางตอเนื่องในอดีต (ใช Past Perfect Continuous) กอนที่จะมีอีกเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้น ตามมา ซึ่งเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณที่เกิดอยางตอเนื่องนั่นเอง (ใช Simple Past) Buddhists go to the temple every Sunday like Christians ? 3. ก. Did; did ข. Have; have ค. Does; do ง. Do; do ตอบ ง. Do; do ใช Simple Present Tense (v.1 ผันตามประธาน) แสดงการกระทําหรือเหตุการณที่เปน ปกติวิสัยหรือสม่ําเสมอ การทําประโยค Simple Present เปนประโยคคําถามประเภท Yes / No Question 1. ประโยคที่มี v. ชวยใหยาย v. ชวยนั้นไปไวตนประโยค 2. ประโยคที่มี v. ทั่วไปใหใส “do / does” ไวตนประโยค โดย v. นั้นจะมีรูปเปน v.1 (ไม ผัน) เสมอ home yesterday when suddenly a motorcycle bumped into my car. 4.I ก. have driven ข. was driving ค. had driven ง. have been driving ตอบ ข. was driving การใช Past Continuous Tense เชื่อมเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นไมพรอมกันในอดีต โดยมีคําเชื่อม เชน While, when, as เปนตน
 24. 24. 24 บุค กภาพ บการเลือกอา พ คลิ พกั าชี บุคค กภาพกัับการเลือก พและ คลิ กอาชี ะการศึกษา เหมาะสมกับตัวเ าให เอง การเลือกอ พและ อาชี สาขาวิชาที่จะศึกษา ใหเหม วิ ก มาะสมกับตัวเองโดยเนนเรื่อง น บุคลิกภ ภาพ บุคค ละบุคคลยอมมีบุคลิกภาพที่แตกตางกััน แตละคน คลแต ที นจะมี ลักษณะที่ชี้ ษ เฉพาะต วารูป าง หนาต ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ ตนไม ปร ตา ณ ย มีนักวิชาการบางทานไดให า ความห หมายของคํา า "บุคลิก าว กภาพ" คือ ลักษณะสวนรวมของ บุคคล ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่ ส ด ปรากฏทางรางกาย นิสัยใจคอ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกร รู แ รรมรวมของ คคลนั้น ซึ่งได งบุ รวมอยูดวยกันอยา างผสมกลม นในตัว บุคคลนั้น รวมถึงสิ่งที่เขาชอบแ ชอบ สิ่งที่เขา มกลื และไม สนใจและไมสนใจ เปาหมายตาง ๆ ในชีวิตขอ องเขา ความ มสามารถดานตาง ๆ ของเขา ด ลักษณะของบุคลิก กภาพเฉพา าะของแตละ ้น หากบุคคล จักและเขาใจบุคลิกภาพจน ะคนนั ลรู ข ถมองตนไดตามสภาพ ด พความเปนจ งยอม ชวยใหบุคค ตัดสินใจ อกแนวท วิต จริ ช คล จเลื ทางชี สามารถ การศึกษ และอาชีพไดอยางส ษา ชี สอดคลองกับตัวเองมา ่สุด กั ากที บุคลิก กภาพสําคััญอยางไร ร บุคลกภาพนัน ่ยวของกับอะไรบา ลิ นเกี ้ าง 1. ทางกาย ยภาพ หมาย ง รูปรางหนาตาดี ยอมสงผลใหผูสัมภาษณสนใจไดบาง และ ยถึ ย ห ณ ตนเองก็มความภูมิใจมันใจยิ่งถามีสุขภาพ ่แข็งแรงวองไวในกา างาน ยิ่งนาประทับใจ ก็ ี มิ ่ พที ารทํ บ 2. ทางสมอ สมองดีไมมีโรคภัยไ เจ็บก็จะทําใหเขามีความทรงจําด เชาวนปญญาดี อง ไข ทํ ดี ญ  แตตองเปนผลจาก กษาอ กการศึ อบรมพื้นฐา วย านด 3. ความสา ามารถ อาศััยประสบกา และคว ารณ วามถนัดจาก กการฝกฝน น 4. ความปร ระพฤติ เปน อยูในศีลธ สุภาพ อนโยน มีมนุษยสัมพนธ ไมเปน นผู ธรรม พอ พั ษ ปฏิปกษกับสังคม 5. ชอบเขาสังคมมีทัศน ที่ดีตอผอน การแส นคติ ผู ื่ สดงออกตอ ่อนฝูง ไมเห็นแกตว มีน้ําใจ อเพื ม ั ตอผูอื่น อวดตัว นไม 6. อารมณดี ใจเย็น ไมฉุนเฉียว อ ้นโทสะได ดี ม อดกลั 7. กําลังใจ เปนคนที่จิตใจเขมแข็ง ไมทอถอย ไมเสียขวััญงาย ย ลิ อิิ การเลื อาชี บุคลกภาพมีอทธิพลตอก อกอ พ เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลตอการ อกอาชีพ โดยบุคคล อกอา พที่เหมาะสมกับ รเลื ลจะเลื าชี บุคลิกภ ภาพของตน บุคลิกภาพ น พเฉพาะอยา ความสัมพันธกบอา พ เฉพาะ าง ทฤษ การ างมี ม ั าชี ะอย ษฎี
 25. 25. 25 สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740

×