ข้อสอบ กฟผ ปวส ปวช

4,737 views

Published on

ข้อสอบ กฟผ ปวส ปวช

 1. 1. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 1
 2. 2. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 2 ขอบเขตเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับ กฟผ. ประวัติความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ กฟผ. นโยบายทรัพยากรมนุษย ตราสัญลักษณ คานิยมองคการ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ความถนัดทางเชาวนปญญา (Aptitude Test) อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ เงื่อนไขทางภาษา อุปมาอุปไมย เงื่อนไขสัญลักษณ แนวขอสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย คณิตศาสตรทั่วไป ความรูทางดานการใชภาษาไทย การใชคํา หลักในการใชคํา การใชคําราชาศัพท การสรุปใจความ สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ประโยค ลักษณะภาษา การใชภาษา แนวขอสอบภาษาไทย 57 57 5 5 16 16 17 18 18 19 20 24 25 54 72 80 85 141 160 171 177 178 178 181 190 193 199 201 215 226
 3. 3. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ภาษาอังกฤษ ความรูดาน STRUCTURE พรอมแนวขอสอบ แนวขอสอบภาษาอังกฤษ GRAMMAR AND VOCABULARY แนวขอสอบ Reading Comprehension การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ความหมายของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การวัดและประเมินบุคลิกภาพ กลยุทธในการปรับปรุงบุคลิกภาพ แนวขอสอบ หนา | 3 239 240 263 271 276 277 277 281 282 283 284
 4. 4. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 4 ความรูเกี่ยวกับ กฟผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดรวมกับรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหา ไฟฟา ซึ่งไดแกการลิกไนท ( กลน .) การไฟฟายันฮี (กฟย .) และการไฟฟา ตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟ. อน.) รวมเปนงานเดียวกันคือ “ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ ไทย ” มีชื่อยอวา “ กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการคนแรก โดยมีอํานาจหนาที่ ในการผลิตและสงไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อจัด จําหนายใหแกประชาชนตอไป การพัฒนาดานการผลิตไฟฟายุค กฟผ. ในปที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้น ความตองการไฟฟาของ ประเทศเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 29 ตอป กฟผ. จึงไดเรงพัฒนาแหลงผลิตไฟฟา คือ o ป พ.ศ. 2512 กฟผ. ไดกอสรางหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนขนาดใหญ ถึง 200 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ และตอมาไดสรางหนวย ผลิตขึ้นอีกเปน 5 เครื่อง o ป พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง กฟผ . ไดติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกส ขนาด 15 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 เครื่องและที่ โรงไฟฟาพระนครใตจํานวน 2 เครื่อง o มีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ สายอางทอง–สระบุรี –ปากชอง–นครราชสีมา อีกทั้งยังเชื่อมโยงสายสงระหวางจังหวัด หนองคายกับเวียงจันทร เมืองหลวงของลาว และดําเนินการสงไฟฟาใหลาวใน พ .ศ. 2514 เพื่อใชในการกอสรางเขื่อนน้ํางึม ซึ่งเขื่อนน้ํางึมเสร็จแลวจึงผลิตกระแสไฟฟาคืนไทยและ จําหนายกระแสไฟฟาให ไทยมาจนถึงปจจุบัน o ใน ป พ.ศ. 2514 ไดสรางเขื่อนสิรินธร ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวเสร็จและในป พ.ศ.2515 ไดสรางเขื่อนจุฬาภรณ ที่จังหวัดชัยภูมิแลวเสร็จ 54
 5. 5. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 5 วิสัยทัศน “เปนองคการชั้นนําในกิจการไฟฟาในระดับสากล” โดยมีเปาหมายของการเปน องคการชั้นนํารวม 5 ดาน ประกอบดวย • Good Corporate Governance เปนองคการที่มีธรรมาภิบาล • High Performance Organization เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง • Operational Excellence เปนองคการที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศ • National Pride เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภูมิใจของชาติ • Financial Viability เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน พันธกิจ • ผลิต จัดหาใหไดมา จัดสง จําหนาย พลังงานไฟฟา และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต ทิศทางยุทธศาสตร • เสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก • สรางการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง • เปนองคการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี หวงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม • เปนองคการสมรรถนะสูงที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 57 57 57
 6. 6. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 6
 7. 7. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 7 ตัวอยางที่ 47 จงหาตัวเลขถัดไปของ 1 9 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 1 9 ชั้นที่ 1 (1)2 (3)2 ชั้นที่ 2 +2 พบวา ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ∴ ∴ 36 36 100 ? 152 100 (6)2 (10)2 (10+5)2 +3 +4 +5 1 พจนที่ 1 มีคาเทากับ (1)2 = พจนที่ 2 มีคาเทากับ (3)2 = 9 36 พจนที่ 3 มีคาเทากับ (6)2 = พจนที่ 4 มีคาเทากับ (10)2 = 100 จากตัวเลข ในวงเล็บของชั้นที่ 1 พจนที่ 2 มีคาเพิ่มขึ้นจากพจนที่ 1 +2 = (1)+(2) = (3) พจนที่ 3 มีคาเพิ่มขึ้นจากพจนที่ 2 +3 = (3)+(3) = (6) พจนที่ 4 มีคาเพิ่มขึ้นจากพจนที่ 3 +4 = (6)+(4) = (10) พจนที่ 5 มีคาเพิ่มขึ้นจากพจนที่ 4 +5 = (10)+(5) = (15) ตัวเลขถัดไปของชุดขอมูลเดิม คือ (15)2 = 225 ตัวอยางที่ 48 จงหาตัวเลขถัดไปของ 11 44 วิธีคิด พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 99 11 176 ? ? 44 99 176 11 × 12 11 × 22 11 × 32 11 × 42 11 × 52 พบวา พจนที่ 1 มีคาเทากับ 11 × (1)2 พจนที่ 2 มีคาเทากับ 11 × (2)2 พจนที่ 3 มีคาเทากับ 11 × (3)2 = = = 11 44 99
 8. 8. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แบบที่ 6 หนา | 8 ความสัมพันธในรูปแบบของลักษณะนาม ตัวอยางที่ 1 เรือ : ลํา  ? : ? ก. บาน : ชอง ข. ภิกษุ : องค ค. ขอความ : เรื่อง ง. ขลุย : อัน ตอบ ค. ขอความ : เรื่อง แนวคิด เรือ เรียกเปนลํา ขอความ หนึ่งขอความ เรียก 1 เรื่อง ตัวอยางที่ 2 ชาง : นาฬิกา  ? : ? ก. เชือก : อัน ข. เชือก : เรือน ค. โขลง : ชิ้น ง. โขลง : วง ตอบ ข. เชือก : เรือน แนวคิด ชาง เรียกเปนเชือก เชนเดียวกับนาฬิกาเรียกเปนเรือน ตัวอยางที่ 3 ชาง : เสือ  ?:? ก. เกง : กวาง ข. นาฬิกา : จระเข ค. คน : ปลา ง. หนอน : งู ตอบ แนวคิด ชาง เสือ มีลักษณะนามเรียกเหมือนกัน เชนเดียวกับ เกง และกวาง ตัวอยางที่ 4 เรือน : บาน  ? : ? ก. ผา : เสื้อ ข. ประตู : กรอบรูป ค. มุง : เกง ง. เหล็ก : ดินสอ ตอบ แนวคิด เรือน บาน มีลักษณะนามเรียกเปนหลัง เชนเดียวกับ มุงและเกง ลักษณะนามเรียกเปนหลังเชนเดียวกัน
 9. 9. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 9 เงื่อนไขสัญลักษณ เงื่อนไขสัญลักษณ เงื่อนไขสัญลักษณ ลักษณะของเงื่อนไขจะประกอบดวยสัญลักษณ ตัวอักษรและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร แลววิเคราะหสรุปเหตุผลจากเงื่อนไขที่ใหมา เครื่องหมายทางคณิตศาสตร = หมายถึง เทากับ ไมเทากับ ≠ หมายถึง > หมายถึง มากกวา < หมายถึง นอยกวา > หมายถึง ไมมากกวา < หมายถึง ไมนอยกวา มากกวาหรือเทากับ ≥ หมายถึง นอยกวาหรือเทากับ ≤ หมายถึง สรุปคุณสมบัติที่ควรทราบกอนการแกปญหาโจทย 1) กฎการสลับที่ A = B แลว B = A A > B แลว B < A 2) ถา A = B = C แลว A = C 3) ถา A > B = C แลว A > C 4) ถา A > B < C แลวสรุปไมได 5) ถา A > B แลว A + C > B + C 6) ถา A > B และ C > D แลว A + C > B + D 7) ถา A > B > C แลว A2 > B2 และ 1 1 > >C B A
 10. 10. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 10  ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ คํานาม (Noun) คือ คําที่เปนชื่อของคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือคุณสมบัติ ประเภทของคํานาม คํานามในภาษาอังกฤษมีดังนี้ 1. สามานยนาม (Common Noun) คือ คํานามที่เปนชื่อเรียกคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ ซึ่งไมใชชื่อเฉพาะ เชน book, snake, pencil ฯลฯ 2. วิสามานยนาม (Proper Noun) คือคํานามที่เปนชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว สิ่งของหรือสถานที่ ซึ่งจะตองเขียน ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เมื่อใชเปนคําคุณศัพท จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ โดยการเติมปจจัยตา ง ๆ ทาย คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซึ่งจะเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กดังนี้” 1. เติมปจจัย –n. Africa Alaska Algeria Cuba India → African → Alaskan → Algerian → Cuban → Indian Asia Australia Bolivia Persia Russia → Asian → Australian → Bolivian → Persian → Russian 2. เติมปจจัย –ian Brazil Belgium Canada → Brazilian → Belgian → Canadian Ecuador Egypt Iran 3. เติมปจจัย –ish Britain Denmark England → British → Danish → English Finland Ireland Scotland Cambodia Indonesia Nigeria Venezuela Panama → Ecuadorian → Cambodian → Indonesian → Nigerian → Venezuelan → Panaman / Panamanian Norway → Egyptian → Iranian Peru Ukraine → Peruvian → Ukrainian → Finnish Spain → Spanish → Irish → Scottish Sweden Turkey → Swedish → Turkish Lebanon → Lebanese 4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese Burma Ceylon China Vietnam → Burmese → Ceylonese → Chinese → Vietnamese Congo Japan Java → Norwegian → Congolese → Japanese → Javanese Nepal Siam → Nepalese → Siamese
 11. 11. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 11 แนวขอสอบภาษาอังกฤษ GRAMMAR AND VOCABULARY 1. John left Hague for Paris. ก. The; blank ข. The; the ค. blank; blank ง. blank; the ตอบ ก. The; blank ชื่อเมือง หมูบานไมตองมี article นําหนา ยกเวน The Hague (เมืองสําคัญในเนเธอรแลนด) 2.There was a big flood at Petchaboon; it heavily for many days. ก. rains ข. is raining ค. would rain ง. had been raining ตอบ ง. had been raining ใช Past Perfect Continuous Tense (had + been + v.ing) เพื่อเนนชวงเวลาที่เหตุการณ เกิดอยางตอเนื่องในอดีต (ใช Past Perfect Continuous) กอนที่จะมีอีกเหตุก ารณหนึ่งเกิดขึ้น ตามมา ซึ่งเปนผลเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณที่เกิดอยางตอเนื่องนั่นเอง (ใช Simple Past) 3. Buddhists go to the temple every Sunday like Christians ? ก. Did; did ข. Have; have ค. Does; do ง. Do; do ตอบ ง. Do; do ใช Simple Present Tense (v.1 ผันตามประธาน) แสดงการกระทําหรือเหตุการณที่เปน ปกติวิสัยหรือสม่ําเสมอ การทําประโยค Simple Present เปนประโยคคําถามประเภท Yes / No Question 1. ประโยคที่มี v. ชวยใหยาย v. ชวยนั้นไปไวตนประโยค 2. ประโยคที่มี v. ทั่วไปใหใส “do / does” ไวตนประโยค โดย v. นั้นจะมีรูปเปน v.1 (ไม ผัน) เสมอ 4.I home yesterday when suddenly a motorcycle bumped into my car. ก. have driven ข. was driving ค. had driven ง. have been driving ตอบ ข. was driving การใช Past Continuous Tense เชื่อมเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้นไมพรอมกันในอดีต โดยมีคําเชื่อม เชน While, when, as เปนตน
 12. 12. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 12 การวัดคุณลักษณะนิสัย ( Personality Test)  ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะทางพฤติกรรมที่ถาวรของบุคคลที่เปน เอกลักษณเฉพาะตัวของแตละคน รวมทั้งวิธีการตอบสน องหรือปรับตัวตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดเปน สวนของระบบจิตสรีระของบุคคล โดยบุคคลอาจจะไดรับมาจากพันธุกรรมหรือจากการเรียนรู อัลพอรท (Allport) ไดศึกษาเรื่องคําจํากัดความของบุคลิกภาพที่เขียนโดยนัก ทฤษฎีมากมายโดยเขาไดแบงออกเปน 6 กลุม คือ 1. เนนความเปนเอกลักษณของบุคคล (Distinctiveness) 2. เนนการมองบุคลิกภาพในลักษณะของการเปนหมูหรือกลุม (Arrangement) 3. ประเภทที่มองบุคลิกภาพในแงของการปรับตัว (Adjustment) 4. เนนการจัดบุคลิกภาพออกตามพัฒนาการเปนลําดับขั้น (Hierarchical) 5. ใหความสําคัญของบุคลิกภาพในแงสรีรชีวภาพ (Biophysical) คือ ดูรูปราง หนาตาเปนหลัก 6. ประเภทจิปาถะ (Omnibus) คือ ใหความสําคัญตอคุณสมบัติทุกอยางของบุคคล อัลพอรท กลาววา บุคลิกภาพคือโครงสรางของระบบจิตสรีระของเอกัตบุคคลที่ทํา ใหเขา เอกลักษณในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอม ซึ่งระบบจิตสรีระนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไ ป ตลอดเวลาขึ้นอยูกับสถานการณสิ่งแวดลอม การมองบุคลิกภาพวาดีหรือไมดีนั้นเปนการมองแบบคนทั่ว ๆ ไปในสังคม ไมใชการ มองของนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาแบงบุคลิกภาพออกเปน 2 ประเภท คือ 1. บุคลิกภาพภายนอกซึ่งสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน การแตงกาย รูปราง หนาตา 2. บุคลิกภาพภายในไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตสังเกตไดจากพฤติกรรม ที่แสดงออกมา เชน อารมณ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ แบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังนี้ 1. กลุมที่เนนเรื่องความขัดแยงใจภายในบุคคล ไดแก นักทฤษฎีทางจิตวิเคราะห เชน ฟรอยด 2.กลุมที่ใหความสําคัญเ กี่ยวกับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายนอกบุคคล คือ นักจิตวิทยาที่ใหความสําคัญของสิ่งแวดลอมภายนอกวามีผลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ มนุษย เชน ฟรอมม สกินเนอร และวัตสัน
 13. 13. ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หนา | 13 5.สติปญญาระดับปกติ (Average) คือระดับใด ก. 90 – 110 ข. 80 – 89 ค. 70 – 79 ง. 60 – 69 ตอบ ก. 90 – 110 บิเนต (Binet) จําแนกระดับสติปญญา (I.Q.) ของบุคคลออกเปนดังนี้ 1. ปญญาออน มีระดับ I.Q. ต่ํากวา 70 2. คาบเสน มีระดับ I.Q. 71 – 80 3. ปญญาทึบ มีระดับ I.Q. 81 – 90 4. เกณฑปกติ มีระดับ I.Q. 91 – 110 5. คอนขางฉลาด มีระดับ I.Q. 111 – 120 6. ฉลาดมาก มีระดับ I.Q. 121 – 140 7. อัจฉริยะ มีระดับ I.Q. 140 ขึ้นไป 6.แบบทดสอบใดไมใชการโตตอบคําถาม ก. WAIS ข. WISC ค. WPPSI ง. Progressive Matrices ตอบ ง. Progressive Matrices แบบทดสอบโปรเกรสซีพเมตริซีส (Progressive Matrices Test) ของ J.G. Raven เปน ผูสรางขึ้นเปนแบบทดสอบที่ไมใชถอยคําภาษา (Nonverbal) สรางขึ้นมาเพื่อวัดความสามารถใน การใชเหตุผล ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของเชาวปญญาทั่วไป 7.แบบทดสอบใดใชวัดสติปญญาผูที่มีอายุ 16 ปขึ้นไป ก. WISC ข. WAIS ค. Binet ง. 16 PF ตอบ ข. WAIS ปจจุบันนี้แบบทดสอบวัดระดับสติปญญาของ Wechsler มีอยู 3 ฉบับ คือ 1. WAIS ใชทดสอบกับผูใหญอายุ 16 – 75 ป 2. WISC ใชทดสอบกับเด็กอายุ 5 ป – 15 ป 11 เดือน 3. WPPSI ใชทดสอบกับเด็กอายุ 4 ป – 6 ป 6 เดือน 8.แดงมีความสามารถในดานการวาดรูปเปนเลิศ ทานคิดวาแดงมีความสามารถชนิดใด ก. g–factor ข. s–factor ค. multi–factor ง. s + g factor ตอบ ข. s–factor

×