แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นักวิชาการพัสดุ E-BOOK แนวข้อสอบ สกย คู่มือเตรียมสอบ สกย

572 views

Published on

แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นักวิชาการพัสดุ E-BOOK แนวข้อสอบ สกย คู่มือเตรียมสอบ สกย
ราคา 249 บาท
สั่งซื้อได้ที่ : www.Sheetram.com
สอบถามรายละเอียด
Facebook http://www.facebook.com/Sheetram
LINE ID : sheetram

บริษัท ชีทราม จำกัด
ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ สำนักงานใหญ่
453 ถนนรามคำแหง(ปากซอย 53)
หัวหมาก บางกระปิ กรุงเทพฯ 102
โทรศัพท์ : 02-7230950,02-5141422,085-9679080,
085-9993722,085-9993740
FAX : 02-718-6528
เปิดบริการ 8.15-21.30 น. ทุกวัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนวข้อสอบกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นักวิชาการพัสดุ E-BOOK แนวข้อสอบ สกย คู่มือเตรียมสอบ สกย

 1. 1. ห น า | 1ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ
 2. 2. ห น า | 2ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ คํานํา E-BOOKคูมือ+แนวขอสอบ นักวิชาการพัสดุ (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา สวนยาง) เนื้อหาประกอบดวยความรูเกี่ยวกับ ประกอบดวย สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 แนวขอสอบพรบ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) แกไข เพิ่มเติมถึงพ.ศ. 2530 แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542สวนที่ 3 ความรู เฉพาะตําแหนง การบริหารงานพัสดุ กลยุทธการบริหารงานพัสดุ การจัดมาตรฐานพัสดุ การ จัดหา การบริหารพัสดุคงเหลือ การจัดการคลังพัสดุ การขนสง การบํารุงรักษา การจําหนาย พัสดุออกจากบัญชี การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของสวนราชการ สวนที่ 4 กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการพัสดุ แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 แนวขอสอบ การบริหารงานพัสดุ ขอใหทุกทานโชคดีในการสอบ
 3. 3. ห น า | 3ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ขอบเขตเนื้อหา สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ประวัติ สกย. 5 ภารกิจ/ยุทธศาสตร สกย. 11 วิสัยทัศน 12 คานิยมองคกร 12 พันธกิจ 13 วัตถุประสงค 13 เปาหมายหลัก 13 ยุทธศาสตร 14 ภารกิจ/บริการ 15 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสวนยาง 18 การปลูกยางพารา 18 การบํารุงรักษา 31 โรคและศัตรูพืชที่สําคัญของยางพารา 36 การปฏิบัติระยะตนยางใหผลผลิต 44 การแปรรูปผลผลิต 47 มาตรฐานคุณภาพของยางแผนดิบ 50 สวนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 52 พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม 67 แนวขอสอบพรบ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม 78 แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 85 สวนที่ 3 ความรูเฉพาะตําแหนง การบริหารงานพัสดุ 92 กลยุทธการบริหารงานพัสดุ 93 การจัดมาตรฐานพัสดุ 99 การจัดหา 104 การบริหารพัสดุคงเหลือ 114 การจัดการคลังพัสดุ 117 การขนสง 129 การบํารุงรักษา 136 การจําหนายพัสดุออกจากบัญชี 142 การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของสวนราชการ 145 สวนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 156 แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 232 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 239 แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 248 แนวขอสอบ การบริหารงานพัสดุ 258
 4. 4. ห น า | 4ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ความรูเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ประวัติ สกย. ทศวรรษแรก (ป 2503-2513) สรางความเชื่อมั่นแกชาวสวนยาง การ ดําเนินงานในทศวรรษแรก สมัยรัฐบาลจอม พลสฤษดิ์ ธนรัชต มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีสํานักงานสวนภูมิภาค ตั้งอยูในเขตปลูกยาง หนาแนน ในภาคใต และภาคตะวันออก รวม 6 เขต ไดแก ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และจันทบุรี มีขุนวิจิตรพา หนการ เปนผูอํานวยการ คนแรก ดํารงตําแหนงระหวาง วันที่ 1 มกราคม 2504 – 30 กันยายน 2508 คณะทํางานชุดแรกเปน พนักงานที่สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรีดานการเกษตร จํานวน 11 คนเปนหลัก ทํางานทั้งดาน ภาคสนามและการเงิน การบัญชี ซึ่งพนักงานชุดแรกนี้ตอมาไดเปน ผอ.สกย. ถึง 3 คน คือ นายณรงค สุจเร นายสมศักดิ์ โรหิตรัตนะ และนายเสวต ทองรมย หลังจากนั้นอีก ประมาณ 5-6 เดือน จึงมีพนักงาน ดานการเกษตรและดานการเงิน และบัญชี เขามาปฏิบัติงานเสริมอีก 25 คน ทําใหการสงเคราะห ดําเนินการไดรวดเร็ว และ คลองตัวยิ่งขึ้น ดวยความที่งานดานการสงเคราะหเปนงานใหมของประเทศ ไทย การทํางาน ในยุคเริ่มตน จึงประสบความ ลําบาก ในการทําความเขาใจกับประชาชน พอสมควร แตดวย ความมุงมั่น และอุดมการณอันแรงกลา ที่จะพลิกสถานการณ การผลิตยาง ของประเทศ และ นํามาซึ่งความอยูดีกินดีของชาวสวนยาง ในขณะนั้น ทําใหเกษตรกรเขาใจในเหตุผล และ ประโยชนที่จะไดรับในที่สุด อีกทั้งใหความเชื่อมั่นและไววางใจเปนอยางสูง อยางที่ไมมี หนวยงานราชการใดเคยไดรับมากอน โดยเฉพาะอยาง ยิ่งสิ่งที่พนักงาน สกย. ตองจดจํา ไวเปนพิเศษ คือในชวงป 2505 หลังจากกอตั้ง สกย. เพียง 2 ปเศษ ไดเกิดวาตภัยครั้งใหญที่ จ.นครศรีธรรมราช สงผลให ประชาชนตองประสบความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน สกย. ไดระดมพนักงานจํานวนมาก ไปชวยเหลือเกษตรกร ชาว สวนยางที่ประสบภัยพิบัติอันรายแรงอยางไมเคยเปนมากอน พนักงาน สกย. ทั้งหมดตางเรงเขาไปในพื้นที่ ระดมพลังทุมเท ความสามารถที่มีอยู เพื่อ บรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรผูประสบภัยเหลานั้น อยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย แมทุก คนจะ ทุกขกายแตตางสุขใจและภาคภูมิที่ได ชวยเหลือสังคมอยางเต็มกําลัง ทําใหชื่อเสียง ของ สกย. โดดเดนขึ้นมาอยูในความ ทรงจําของชาวสวนยางพาราทั่วไป
 5. 5. ห น า | 5ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ วิสัยทัศน "มุงพัฒนายางพาราครบวงจร นําสังคมชาวสวนยางไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน” พัฒนายางพาราจากการผลิต เริ่มตั้งแตการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป เบื้องตน เปนผลิตภัณฑยางอุตสาหกรรมและการตลาด โดยเริ่มจากตัวเกษตรกรมีความรูสู ครอบครัวที่อบอุน ชุมชน และสังคมชาวสวนยางเขมแข็ง คานิยมองคกร สกย. ไดกําหนดคานิยมองคกรที่จะใชเปนบรรทัดฐานสําหรับพนักงานไดนําไปใชเปน หลักปฏิบัติเพื่อรวมกันขับเคลื่อนองคกรใหกาวหนาบรรลุสูเปาหมายของ องคกร ดังนี้ O : Outcome มุงผลสําเร็จของการทํางาน R : Responsibility ความรับผิดชอบ R : Relationship สรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน A : Active Teamwork การทํางานเปนทีม F : Faith ซื่อสัตยสุจริต พันธกิจ 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ ลดตนทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 2. สงเสริมการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสรางความเขมแข็ง ใหกับสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพารา ระดับทองถิ่น ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกยาง บนพื้นฐานความรวมมือของ เกษตรกร 4. สงเสริมการปลูกสรางสวนยางใหมีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วัตถุประสงค 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา และพัฒนาระบบตลาด เพิ่มรายได และลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกร
 6. 6. ห น า | 6ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 2. เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสถาบันเกษตรกร มีการ ดําเนินการที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง 3. เพื่อใหการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และฟนฟูทรัพยากรใหมีความ เหมาะสมตอการผลิต โดยเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการบริหาร จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน อยางเต็มศักยภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม วัตถุประสงค เปาหมาย และเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล เปาหมายหลัก 1. เพิ่มผลผลิตโดยการใหการสงเคราะหปลูกแทนโดยใชพันธุยางที่ใหผลิตสูงกวา ตน ยางเกา และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใหสวนสงเคราะหตั้งแตรุนป 2555 สามารถให ผลผลิตไดภายใน 6 ป และสงเสริมใหมีการปลูกยางเพิ่มในพื้นที่เหมาะสม 2. ลดตนทุนการผลิตโดยการสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยาง ใชทรัพยากรอยาง คุมคา อนุรักษสิ่งแวดลอมและมีความรูสามารถใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแล รักษา สวนและเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งรวมกันในการบริหารจัดการผลผลิต และการจําหนาย ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 3. สรางความมั่นคงใหกับเกษตรกร โดยสงเสริมใหมีการรวมตัวเพื่อดําเนินกิจกรรม และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม และพัฒนาไปสูเปนสถาบันเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล 4. ดําเนินการตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูก ยางพารา และตลาดไดรับการยอมรับจากผูใชบริการ ราคาซื้อขายเปนราคาอางอิงของราคา ในตลาดทองถิ่น 5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ใหเทียบเทามาตรฐานสากล และเสริมสราง ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมการทํางาน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง เสริมสราง ศักยภาพในการดําเนินงานสูความเปนเลิศภายใตหลักธรรมาภิบาล
 7. 7. ห น า | 7ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสวนยาง การปลูกยางพารา การเตรียมพื้นที่ การเตรียมพื้นที่ปลูกสรางสวนยาง เปนการปรับพื้นที่ใหมีสภาพเหมาะสมสําหรับปลูก ยางทั้งดานการปฏิบัติงานในสวนยางและการอนุรักษดินและน้ํา จําเปนตองวางแผนการใช พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการดูแลบํารุงรักษาตนยาง การเตรียมพื้นที่ ปลูกยาง ไดแก การทําความสะอาดพื้นที่ การวางแนว การขุดหลุม และการจัดทําขั้นบันได เปนตน การวางแนวปลูก การวางแนวปลูกในพื้นที่ราบ เริ่มจากการวางแถวหลัก หางจากแนวเขตสวนไมนอย กวา 1.5 เมตร ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ไมขวางทิศทางลม การวางแนวปลูกในพื้นที่ลาดเท ในพื้นที่ลาดเทหรือพื้นที่ที่อยูบนควนเขา การวาง แนวปลูกไมสามารถใชวิธีแบบเดียวกับพื้นที่ราบได เนื่องจากที่ลาดเทหรือที่ควนเขามีการ ไหลบาของน้ําในขณะที่มีฝนตก เปนผลใหเกิดการชะลางและพังทลายของหนาดิน ดังนั้น เพื่อปองกันการชะลางและการพังทลายของดินจึงจําเปนตองวางแนวปลูกตามแนวระดับ หากพื้นที่มีความลาดเทมากกวา 15 องศา ตองทําขั้นบันได ประโยชนของการทําแนวระดับและขั้นบันได - ปองกันการพังทลายของหนาดิน - ปองกันการชะลางปุยที่ใสใหกับตนยาง - ทําใหรากตนยางยึดแนนกับดิน ไมถูกน้ําเซาะลมไดงาย - ชวยรักษาความชุมชื้นในดิน - งายและสะดวกแกการปฏิบัติงานในสวน ระยะปลูก เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตนยาง จึงกําหนดระยะปลูกเปน 2 ระยะ ตามความตองการปลูกพืชแซมและลักษณะประจําพันธุยาง การเตรียมหลุมปลูก การขุดหลุมปลูกยางใหขุดดานใดดานหนึ่งของไมชะมบตลอดแนว โดยแยกดินที่ขุด เปน 2 กอง คือ ดินชั้นบนและดินชั้นลาง ผึ่งแดดไวประมาณ 10 วัน เพื่อใหดินแหง แลวยอย
 8. 8. ห น า | 8ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ดินชั้นบนใสรองกนหลุม สวนดินชั้นลางใหผสมกับปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตราหลุมละ 170 กรัม ในแหลงปลูกยางใหมควรใสปุยอินทรียตนละ 5 กก. รองกนหลุมรวมกับปุยหินฟอสเฟต แลวกลบหลุม ขนาดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x ลึก) สําหรับการขุดหลุมปลูกในพื้นที่ลาดเท เมื่อปกไมชะมบเรียบรอยแลวควรขุดหลุม เยื้องไปดานในควนเล็กนอย เมื่อปลูกยางไปแลวอาจตองแตงชานเพิ่มเติม โดยขุดดินบนควน มากลบดานนอก ซึ่งจะทําใหตนยางอยูกลางขั้นบันไดพอดี การปลูก วัสดุปลูกและวิธีการปลูก วัสดุปลูก วัสดุปลูก หรือตนยางที่ใชปลูก แบงออกเปน ตนตอตาและตนยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ควรเลือกวัสดุปลูกที่แข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคและศัตรูพืช ตนตอตา ตนตอตา หมายถึง ตนกลายางที่ไดรับการติดตาดวยยางพันธุดี แตตายังไมแตก ออกมา มีแผนตาและตาที่เปนตุมติดอยูเทานั้น ขุดถอนแลวตัดตนเดิมเหนือแผนตาขึ้นไปไม นอยกวา 8 ซม. เพื่อนําไปปลูกในแปลงที่เตรียมพื้นที่ไวเรียบรอยแลว ตนยางชําถุง ตนยางชําถุง หมายถึง วัสดุปลูกที่ไดจากการนําเอาตนตอตามาชําในถุง โดยใชเวลา ชําในถุงประมาณ 2-3 เดือน จนไดตนยางชําถุงขนาด 1-2 ฉัตร ซึ่งมีสภาพพรอมที่จะนําไป ปลูกในแปลงได ขนาดของถุงที่ใชชําคือ 5 x 15 นิ้ว สีดํา เจาะรูขนาด 3 มม. ประมาณ 3 แถว ๆ ละ 5-7 รู พันธุยาง กรมวิชาการเกษตร ไดแนะนําพันธุยาง 3 กลุม 1. กลุมพันธุยางผลผลิตน้ํายางสูง เปนพันธุที่ใหผลผลิตเนื้อยางสูงเปนหลัก มี4 พันธุคือ พันธุสาถาบันวิจัยยาง 251 สถาบันวิจัยยาง226 BPM 24 และ RRIM 600 2. กลุมพันธุยางผลผลิตน้ํายางและเนื้อไมสูง เปนพันธุที่ใหผลผลิตเนื้อยางสูงและมีการเจริญเติบโตดีลักษณะลําตนตรง และใหปริมาตร เนื้อไมในสวนลําตนสูง มี4 พันธุ คือ พันธุPB 235 PB 255 PB 260 และ RRIC 110 3. กลุมพันธุยางผลผลิตเนื้อไมสูง
 9. 9. ห น า | 9ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ มาตรฐานคุณภาพของยางแผนดิบ ยางแผนดิบคุณภาพ 1 - แผนยางมีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผน - มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 1.5 เปอรเซ็นต - มีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัดตลอดแผน - บาง มีความหนาของแผนไมเกิน 3 มิลลิเมตร - เนื้อยางแหงใส มีสีสวยสม่ําเสมอตลอดแผน สีเหลืองทอง เหลืองออน - น้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 800-1,200 กรัม - แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม. ยางแผนดิบคุณภาพ 2 - แผนยางมีความสะอาดตลอดแผน หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผน ยางไดบางเล็กนอย - มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 2 เปอรเซ็นต - ความยืดหยุนดีมีลายดอกเดนชัด - บาง มีความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร - เนื้อยางแหงมีสีสม่ําเสมอตลอดแผน ลักษณะสีคอนขางคล้ําหรืออาจมีรอยดางดําได บางเล็กนอย - น้ําหนักเฉลี่ยตอแผน 1,000-1,200 กรัม - แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม. ยางแผนดิบคุณภาพ 3 - แผนยางมีความสะอาด หรืออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูในแผนยางไดบาง เล็กนอย - มีความชื้นในแผนยางไมเกิน 3 เปอรเซ็นต - มีความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัด - แผนยางคอนขางหนา ความหนาของแผนยางไมเกิน 4 มิลลิเมตร - เนื้อยางแหงมีสีคล้ําคอนขางทึบ ไมโปรงใสเทาที่ควร - น้ําหนักเฉลี่ยตอแผนไมเกิน 1,500 กรัม - แผนยางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
 10. 10. ห น า | 10ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ใหไว ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมยาง พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ใหยกเลิก (1) พระราชบัญญัติควบคุมยาง พุทธศักราช 2481 (2) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2483 (3) พระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “ตนยาง” หมายความวา ตนยางพารา (Hevea brasiliensis) และหมายความ รวมถึงตนยางชนิดอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนตนยางที่อยูภายใตการควบคุมตาม พระราชบัญญัตินี้ “ตนยางพันธุดี” หมายความวา ตนยางที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวาเปนตน ยางพันธุที่เหมาะสมที่จะใชปลูกเปนสวนยาง “ยาง” หมายความวา น้ํายางสด ยางกอน เศษยาง น้ํายางขน ยางแผน ยาง แทง ยางเครพ หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนใด ๆ ของตนยาง และ
 11. 11. ห น า | 11ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ หมายความรวมถึงยางผสมไมวาในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมกับ สารเคมีหรือสารอื่น แตไมรวมถึงวัตถุประดิษฐสําเร็จรูปจากยาง “เนื้อยาง” หมายความวา เนื้อยางที่มีอยูในน้ํายางหรือยางแตละชนิดโดย คํานวณเปนน้ําหนักตามกรรมวิธีที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด “สวนยาง” หมายความวา ที่ดินซึ่งมีตนยางปลูกอยูในเนื้อที่ไมนอยกวาหนึ่ง ไร แตละไรมีตนยางไมนอยกวาสิบตน หรือในกรณีที่มีเนื้อที่ปลูกยางติดตอกันมากกวาหนึ่ง ไร ตองมีสวนเฉลี่ยไมนอยกวาไรละยี่สิบหาตนของจํานวนเนื้อที่ทั้งหมด “ทําสวนยาง” หมายความวา ปลูกตนยางในสภาพที่เปนสวนยาง บํารุงรักษา ตนยาง กรีดตนยาง หรือทําน้ํายางสดใหเปนยางกอน เศษยาง หรือยางแผนดิบ “เขตควบคุมการขนยายยาง” หมายความวา เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนดเปนเขตควบคุมการขนยายยาง “โรงทํายาง” หมายความวา สถานที่ที่ใชน้ํายางสด ยางกอน เศษยาง หรือ ยางแผนดิบมาแปรรูปเปนน้ํายางขน ยางผึ่งแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ ยางดิบ ชนิดอื่น ๆ อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงสถานที่ที่ผลิต ยางผสม แตไมรวมถึงสถานที่ที่ทํายางแผนดิบ “ปริมาณควบคุมเนื้อยาง” หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดใหผูทําสวนยางทําการผลิตเนื้อยางไดตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด “ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง” หมายความวา ปริมาณเนื้อยางที่รัฐมนตรีประกาศ จัดสรรใหผูนํายางเขาหรือผูสงยางออก นําเนื้อยางเขามาในหรือสงเนื้อยางออกไปนอก ราชอาณาจักรได ตามปริมาณและระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด “มาตรฐานยาง” หมายความวา ลักษณะของยางแตละชนิดหรือชั้นตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนด “วิธีการมัดยางและการบรรจุหีบหอยาง” หมายความวา วิธีการมัดยางและ การบรรจุหีบหอยางตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด “คายาง” หมายความวา ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนยาง และหมายความ รวมถึงซื้อยาง ขายยาง ตามตราสารที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูออกตราสารนั้นหรือโดย ประการอื่น แตไมรวมถึงกรณีที่ผูทําสวนยางขายน้ํายางสด ยางกอน เศษยาง หรือยางแผน ดิบ ซึ่งเปนผลิตผลจากสวนยางของตน “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
 12. 12. ห น า | 12ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมยางตาม พระราชบัญญัตินี้ “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดคาธรรมเนียม ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น (2) ออกประกาศ (3) แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการผลิตยาง การคายาง การนํายางเขาและการสง ยางออก ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด (1) ตนยางชนิดอื่นเปนตนยางที่อยูภายใตการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ (2) ตนยางพันธุดี (3) เขตทําสวนยาง (4) การแจงเนื้อที่สวนยาง จํานวนตนยาง และพันธุของตนยางที่ปลูกในสวน ยาง รวมทั้งปริมาณเนื้อยางที่ผูทําสวนยางทําไดในแตละป (5) เขตหามปลูกตนยาง (6) วิธีการทําสวนยางในบางทองที่ (7) เขตควบคุมการขนยายยาง (8) ปริมาณควบคุมเนื้อยาง ปริมาณจัดสรรเนื้อยาง ตามความเหมาะสมแก สถานการณยางของประเทศ (9) การจัดตั้งตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ รวมทั้งวิธีดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และการควบคุมตลาดกลางแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติดังกลาว
 13. 13. ห น า | 13ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 7. สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางซึ่งมีน้ําหนักไมเกินกวาเทาใด ไดรับยกเวนไมตองเสียเงินสงเคราะห ก. 1 กิโลกรัม ข. 3 กิโลกรัม ค. 5 กิโลกรัม ง. 7 กิโลกรัม ตอบ ค. 5 กิโลกรัม สําหรับยางที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อเปนตัวอยางซึ่งมีน้ําหนักไมเกินหา กิโลกรัม หรือยางที่กระทรวง ทบวง กรม เปนผูสงออกเพื่อประโยชนใด ๆ อันมิใชเพื่อการคา ไมวาจะมีน้ําหนักเทาใด ใหไดรับยกเวนไมตองเสียเงินสงเคราะห 8. ขอใดเจาของสวนยางจะไดรับการสงเคราะหสวนยาง ก. ตนยางอายุยี่สิบหาปขึ้นไป ข. ตนยางทรุดโทรมเสียหาย ค. ตนยางที่ไดผลนอย ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ ผูจะไดรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนเจาของสวนยางที่มีตนยางอายุ กวายี่สิบหาปขึ้นไป หรือตนยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตนยางที่ไดผลนอย 9. คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคณะหนึ่งเรียกโดยยอ วาอะไร ก. ก.ส.ย. ข. กสย. ค. คสย. ง. ค.ส.ย. ตอบ ก. ก.ส.ย. 10. รองประธานกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง คือผูใด ก. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 14. 14. ห น า | 14ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ง. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตอบ ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 11.กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยางและบุคคลอื่นซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ การยางมีจํานวนเทาใด ก. 2 คน / 2 คน ข. 4 คน / 2 คน ค. 4 คน / 4 คน ง. 5 คน / 2 คน ตอบ ข. 4 คน / 2 คน คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางคณะหนึ่งเรียกโดย ยอวา “ก.ส.ย.” ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรีชวย วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรม ศุลกากร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปนกรรมการ และกรรมการอื่น อีกไมเกินหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยางสี่คนและบุคคลอื่นซึ่งมีสวน เกี่ยวของกับการยางสองคน 12. คณะกรรมการเพื่อดําเนินกิจการกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มีวาระอยูในตําแหนง คราวละกี่ป ก. 1 ป ข. 2 ป ค. 3 ป ง. 4 ป ตอบ ข. 2 ป กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 13. ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะห เปนคาใชจายในการ ดําเนินงานคนควาทดลองเกี่ยวกับกิจการยาง จํานวนเทาใด ก. รอยละหา ข. รอยละเจ็ด ค. รอยละเกา ง. รอยละสิบ ตอบ ก. รอยละหา
 15. 15. ห น า | 15ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะหที่เก็บได จํานวนไมเกินรอย ละหา เปนคาใชจายในการดําเนินงานคนควาทดลองเกี่ยวกับกิจการยางในอันที่จะเปน ประโยชนแกเจาของสวนยางโดยเฉพาะ มอบไวแกกรมวิชาการเกษตรเปนงวด ๆ ตาม หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด เงินที่กรมวิชาการเกษตรไดรับนี้มิใหถือวาเปน รายรับตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 14. ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะห เปนคาใชจายในการ บริหารงานการสงเคราะหการทําสวนยางของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง จํานวนเทาใด ก. รอยละหา ข. รอยละเจ็ด ค. รอยละเกา ง. รอยละสิบ ตอบ ง. รอยละสิบ ทุก ๆ ปสงเคราะห ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินสงเคราะหที่เก็บได จํานวนไมเกินรอย ละสิบ เปนคาใชจายในการบริหารงานการสงเคราะหการทําสวนยางของสํานักงานกองทุน สงเคราะหการทําสวนยาง หากเงินจํานวนที่ตั้งไวนี้ไมพอจายในงานตาง ๆ ดังกลาว ให รัฐบาลตั้งรายจายเพิ่มเติมในงบประมาณประจําปตามความจําเปน 15.เงินสงเคราะหที่ไดจัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางแตละป ใหแบงสวนสงเคราะห เจาของสวนยางตามประเภทของสวนยางประเภทขนาดเล็ก จัดสรรเทาใด ก. รอยละสิบ ข. รอยละยี่สิบ ค. รอยละหาสิบ ง. รอยละเจ็ดสิบ ตอบ ง. รอยละเจ็ดสิบ 16. เงินสงเคราะหที่ไดจัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางแตละป ใหแบงสวนสงเคราะห เจาของสวนยางตามประเภทของสวนยางประเภทขนาดกลาง จัดสรรเทาใด ก. รอยละสิบ ข. รอยละยี่สิบ ค. รอยละหาสิบ ง. รอยละเจ็ดสิบ ตอบ ข. รอยละยี่สิบ
 16. 16. ห น า | 16ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 17. เงินสงเคราะหที่ไดจัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางแตละป ใหแบงสวนสงเคราะห เจาของสวนยางตามประเภทของสวนยางประเภทขนาดใหญ จัดสรรเทาใด ก. รอยละสิบ ข. รอยละยี่สิบ ค. รอยละหาสิบ ง. รอยละเจ็ดสิบ ตอบ ก. รอยละสิบ เงินสงเคราะหที่ไดจัดสรรไวเพื่อสงเคราะหเจาของสวนยางนั้น แตละป ใหแบงสวน สงเคราะหเจาของสวนยางตามประเภทของสวนยาง ดังตอไปนี้ ประเภทสวนขนาดใหญ รอยละสิบ ประเภทสวนขนาดกลาง รอยละยี่สิบ ประเภทสวนขนาดเล็ก รอยละเจ็ดสิบ 18.ภายในกําหนดเวลาใดนับแตวันสิ้นปสงเคราะหทุกป ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลแสดง ฐานะการเงิน เสนอตอรัฐมนตรี ก. สามสิบวัน ข. หกสิบวัน ค. เกาสิบวัน ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน ตอบ ง. หนึ่งรอยยี่สิบวัน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปสงเคราะหทุกป ใหคณะกรรมการ จัดทํางบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน และทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรี 19.ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เสียเงินสงเคราะหนอยกวาที่ควรเสีย ตองระวางโทษอยางไร ก.จําคุกไมเกินหกเดือน ข.ปรับไมเกินสิบเทาของเงินสงเคราะหที่ยังตองชําระ ค. ตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไมเสียเงินสงเคราะห หรือเพื่อเสียเงิน สงเคราะหนอยกวาที่ควรเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสิบเทา ของเงินสงเคราะหที่ยังตองชําระ แตตองไมนอยกวาหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 17. 17. ห น า | 17ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ การบริหารงานพัสดุ ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ไดแก 4’m อันประกอบดวย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management) ปจจัยดาน Material จึงเปนปจจัยที่มนุษยรูจักมาตั้งแตเกิด และพยายามที่จะ คิดคนวิธีการที่จะหาพัสดุมาใชตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ที่ตองการไดอยาง เหมาะสม การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจ การบริหารงาน พัสดุจึงมีบทบาทในองคการธุรกิจเปนอันมาก เนื่องจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจตอง ลงทุนซื้อพัสดุมาใชในธุรกิจของตน จึงตองมีการควบคุมใหมีการใชพัสดุอยางสัมฤทธิ์ผล หรือ ตองหาวิธีใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด การบริหารงานพัสดุถือเปนงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลตอความอยูรอด หรือกําไรของธุรกิจเทา ๆ กับหนาที่อื่น เชน การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เปนตน ความหมายของการบริหารงานพัสดุ การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช ในการจัดพัสดุตาง ๆ ที่มีอยูในคลังและใชอยูในกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเกิด สภาพคลองตัว และลดคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนยายพัสดุนี้ มา วิชาการบริหารงานพัสดุเริ่มมาจากทางทหารกอน ซึ่งเรียกวา “การสงกําลังบํารุง” (Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่ปฏิบัติ การอยูในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเปาหมาย ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ การบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินตามนโยบายขององคการ ฝายบริหารงานพัสดุ จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการธุรกิจ ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบงออกไดตามลําดับดังนี้ 1.การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ
 18. 18. ห น า | 18ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 2.การกําหนดความตองการ 3.การกําหนดงบประมาณ 4.การจัดหา 5.การเก็บรักษา 6.การแจกจาย 7.การบํารุงรักษา 8.การจําหนาย กลยุทธการบริหารงานพัสดุ วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพื่อใหมีพัสดุไวใชอยาง พอเพียง ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยประหยัด ธุรกิจโดยทั่วไปยอมมีเปาหมายหลักในการดําเนินการ ซึ่งก็คือ การใหธุรกิจอยู รอดและมีกําไร การที่เปาหมายจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน และ ปจจัยดานหนึ่งก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุผลผูบริหารงาน พัสดุจะตองกําหนดกลยุทธการบริหารพัสดุ กลยุทธการบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือ 1. พยายามซื้อพัสดุใหไดราคาที่ถูกตอง เพราะการซื้อพัสดุที่มีราคาแพง จะทําใหตนทุนการผลิตสูง มีผลทําใหสินคาขายไดยากขึ้น และกําไรลดลง 2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใชพัสดุออกไปเร็ว พัสดุคงเหลือมีสภาพคลอง ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่คาใชจายในการ เก็บรักษาพัสดุจะต่ําลงดวย จึงมีผลตอกําไรของธุรกิจโดยตรง 3. พยายามใหคาใชจายของการเก็บรักษาต่ํา ถาการเก็บรักษาพัสดุมี ประสิทธิภาพ จะทําใหความเสียหายของพัสดุลดลง และคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา แตถา การรับพัสดุและการเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหมีพัสดุเสียหายได 4. ใหการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเนื่อง ถาพัสดุขาดแคลนจะทํา ใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ เชน การผลิตอาจตองหยุดชะงัก ผลิตสินคาได ทันตามกําหนด และทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ 5. พัสดุที่ใชมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ การใชพัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพคงที่ คุณภาพ7ดีสม่ําเสมอจะเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการผลิต ปองกันการหยุดชะงักและสูญเสีย ไดอยางมาก
 19. 19. ห น า | 19ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ การจัดหา ความหมายของการจัดหาพัสดุ “การจัดหา” หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพที่ตองการ ในปริมาณที่ถูกตอง ทันเวลา และในราคาที่เหมาะสม หรือ “การจัดหา” หมายถึง กรรมวิธีในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณ และการบริการตาง ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายหรือบริการ การจัดหามีวิธีการตาง ๆ ดังนี้คือ 1. การซื้อ ไดแก การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่ เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อใชในหนวยงาน 2. การเชา ไดแก การเชาทรัพยสินตาง ๆ ทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ เพื่อใชประกอบกิจการ 3. การโอน ไดแก การโอนพัสดุเหลือใชเพื่อนําไปใชในงานอื่น ๆ 4. การจาง ไดแก การจางทําของ จางแรงงาน และจางเหมาตาง ๆ ตลอดจนการ รับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 5. การยืม เปนการยืมพัสดุคงรูปและใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงาน 6. การผลิตเอง เปนการจัดทําขึ้นมาเอง เพื่อประหยัดและปองกันการขาดแคลน พัสดุ หรือเพื่อปองกันความลับรั่วไหล 7. การแลกเปลี่ยน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้น การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ และการ แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ 8. การบริจาค เปนการใหทรัพยสินแกมูลนิธิหรือหนวยราชการ 9. การยึด ซึ่งปกติมักทําในยามสงครามหรือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกระทําโดย หนวยงานของรัฐ วัตถุประสงคของการจัดหาพัสดุ วัตถุประสงคของการจัดหาพัสดุที่สําคัญ มีดังนี้คือ 1. เพื่อใหการผลิตเปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 2. เพื่อใหเกิดการประหยัดดานคาใชจายในการจัดหา การเก็บรักษา และตนทุนดาน พัสดุ
 20. 20. ห น า | 20ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 3. เพื่อใหไดพัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามตองการ 4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูขายกับผูซื้อ 5. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางแผนกงานตาง ๆ ในธุรกิจ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ มีดังนี้คือ 1. การสํารวจความตองการ ถาพัสดุที่ตองการมีอยูในคลังพัสดุแลวก็จะ เบิกจายไดทันที แตถาไมมีอยูในคลังพัสดุก็จะตองใหฝายจัดซื้อหรือฝายจัดหาดําเนินงาน จัดซื้อหรือจัดหาตอไป 2. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ถือเปนสิ่งสําคัญและขาดไมไดใน กระบวนการจัดหา เพราะทําใหการจัดหาพัสดุเปนไปอยางรวดเร็ว และทําใหสามารถจัดหา พัสดุไดตรงกับความตองการของผูใช 3. การแสวงหาแหลงขาย ซึ่งแหลงที่ใหความรูเกี่ยวกับพัสดุหาไดจากแหลง ที่เคยติดตอซื้อขายกันมากอน เชน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง วารสารการคา และโฆษณาใน หนังสือพิมพ ฯลฯ 4. การวิเคราะหราคา โดยควรนําขอเสนอดานราคาและเงื่อนไขตาง ๆ มา พิจารณา เชน ราคาจากผูขายแตละราย เงื่อนไขการชําระเงิน การใหสวนลด การขนสง และ บริการอื่น ๆ 5. การสั่งซื้อพัสดุ อาจกระทําไดตั้งแตโทรศัพท โทรเลข หรือโทรพิมพ แต ถาเปนการจัดหาจํานวนมาก ๆ ก็มักจะทําการสั่งซื้อเปนลายลักษณอักษร หรือเปนสัญญาซื้อ ขาย 6. การติดตามเรื่อง โดยตองคอยติดตามวาไดรับพัสดุตามใบสั่งซื้อหรือยัง ถายังก็จะตองติดตามสอบถามไปยังผูขาย เพื่อใหไดพัสดุตามกําหนดเวลา 7. การตรวจรับพัสดุ โดยแผนกตรวจรับของคลังพัสดุจะทําการตรวจรับ พัสดุที่สงมานั้นใหมีคุณลักษณะ ปริมาณ สภาพ ที่ถูกตองตรงตามคําสั่งซื้อ 8. การเก็บรักษา โดยจะนําไปเก็บในคลังพัสดุเพื่อรอการเบิกจายตอไป 9. การตรวจสอบใบกํากับสินคา คือ ใบบิลสงสินคาที่แสดงรายละเอียดของ พัสดุที่จัดสงหรือบริการที่ไดรับจากผูขาย ดังนั้นใบสงของจึงเปนใบแสดงสิทธิที่จะรับคาพัสดุ จากผูซื้อ
 21. 21. ห น า | 21ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ การจัดการคลังพัสดุ คลังพัสดุ หมายถึง สถานที่เก็บรักษาพัสดุตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ดี และพรอมที่ จะแจกจายไปยังหนวยใช ซึ่งหนาที่พื้นฐานของคลังพัสดุ คือ การเก็บรักษาพัสดุไวอยาง ปลอดภัย พรอมที่จะนําออกมาแจกจายหรือใชประโยชนไดอยางรวดเร็วเมื่อมีผูมาขอเบิก วัตถุประสงคของการจัดการคลังพัสดุ มีดังนี้ 1. เพื่อใหมีพัสดุเพียงพอกับความตองการ 2. เพื่อใหมีการใชพื้นที่คลังพัสดุอยางคุมคาและไดประโยชนสูงสุด 3. เพื่อใหเกิดการประหยัดเวลา แรงงาน และคาขนสง 4. เพื่อปองกันพัสดุสูญหาย เสื่อมสภาพ และประสบอัคคีภัย 5. เพื่อสนับสนุนการใหบริการที่ดีแกลูกคา เพราะมีสินคาพรอมอยูเสมอ การเก็บรักษาพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การครอบครองและการเก็บรักษาพัสดุเพื่อการใช ประโยชนในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมการหรือการวางแผนในการปฏิบัติ พัสดุที่จะ รับเขาเก็บรักษา กรรมวิธีในการเก็บรักษาและการสงพัสดุใหแกผูซื้อ แบบของการเก็บรักษาพัสดุ โดยทั่วไปการเก็บรักษาพัสดุมี 2 แบบ คือ 1. การเก็บรักษาพัสดุภายในอาคารคลัง หมายถึง การนําพัสดุเขาเก็บรักษา ในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นใดที่มีหลังคาเปนโครงสรางปกคลุมอยู และรวมถึงการเก็บ รักษาพัสดุที่อาศัยสวนหนึ่งสวนใดของอาคารภายใตหลังคาที่อยูนอกผนัง เชน ชายคาหรือ กันสาดในการเก็บรักษา 2. การเก็บรักษาพัสดุกลางแจง มักใชกับพัสดุที่ทนตอความเปลี่ยนแปลง ของดินฟาอากาศและสภาพของดินฟาอากาศไมเปนอันตรายตอคุณลักษณะของพัสดุ ประเภทของอาคารคลังพัสดุ อาคารคลังพัสดุสามารถแยกตามวัตถุประสงคของการใชงานไดดังนี้ 1. คลังทั่วไป เปนคลังที่สรางขึ้นเพื่อใชเก็บรักษาพัสดุหลาย ๆ ชนิด ลักษณะของคลังจะมิดชิด มีทั้งคลังชั้นเดียวและคลังหลายชั้น นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่ใชเปน สถานที่ถายเทสินคาและทางเดินตามความเหมาะสม 2. คลังพิเศษ เปนอาคารคลังที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรักษาพัสดุที่มีคุณลักษณะ พิเศษเฉพาะอยางเพื่อความปลอดภัยในการเก็บรักษาพัสดุ
 22. 22. ห น า | 22ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552 ___________________________ 6. คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ มีอักษรยอวาอยางไร ก. ควพ. ข. คกว. ค. กวก. ง. กวพ. 7. การซื้อและการจาง กระทําไดกี่วิธี ก. 4 วิธี ข. 5 วิธี ค. 6 วิธี ง. 7 วิธี 8. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา คือการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งมีวงเงินเทาใด ก. มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ข. มีราคาเกิน 200,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท ค. มีราคาเกิน 300,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท ง. มีราคาเกิน 400,000 บาท แตไมเกิน 4,000,000 บาท 9. การซื้อพัสดุเพื่อใชในราชการลับ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เปนการซื้อ แบบใด ก. การซื้อโดยวิธีสอบราคา ข. การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ค. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ง. การซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ 10. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา ดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด ก. รอยละ 40 ข. รอยละ 50 ค. รอยละ 60 ง. รอยละ 70
 23. 23. ห น า | 23ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 11. การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง ในวงเงิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท อยูในอํานาจหนาที่ของใคร ก. หัวหนาสวนราชการ ข. ปลัดกระทรวง ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด ง. ถูกทุกขอ 12. การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําไดกี่วิธี ก. 2 วิธี ข. 3 วิธี ค. 4 วิธี ง. 5 วิธี 13. การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคย ทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดี ใหใชกับการกอสราง ที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 2,000,000 บาท เปนการจาง แบบใด ก. การจางโดยวิธีตกลง ข. การจางโดยวิธีคัดเลือก ค. การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ง. การจางโดยวิธีพิเศษ 14. ขอใดเปนการวาจางโดยการประกวดแบบ ก. อนุสาวรีย ข. รัฐสภา ค. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ง. ถูกทุกขอ 15. อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน 10,000,000 บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุม งาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละเทาใดของวงเงินงบประมาณคากอสราง ก. รอยละ 0.5 ข. รอยละ 1.0 ค. รอยละ 1.5 ง. รอยละ 2.0 16."ราคาสูงสุด" นั้น หมายถึงราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยูหรือราคาสูงสุดที่ ราชการจะพึงไดรับตามหลักเกณฑที่ผูใดกําหนด ก. กว.พอ. ข. กวพ.อ. ค. กพร. ง. กพ.ร.
 24. 24. ห น า | 24ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ แนวขอสอบ นักบริหารงานพัสดุ 1. เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ (1) เปนงานหลักของธุรกิจ (2) ทําใหหาพัสดุมาใชไดตามปริมาณที่ตองการ (3) เปนปจจัยในการบริหารธุรกิจ (4) ชวยใหการบริหารประสบความสําเร็จ (5) ทําใหใชทรัพยากรที่มีอยูไดประโยชนสูงสุด ตอบ 4 การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจมาก เพราะจะ มีผลตอความอยูรอดหรือกําไรของธุรกิจ โดยพัสดุถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการบริหารธุรกิจ ประสบผลสําเร็จ ซึ่งปจจัยการบริหารธุรกิจ ประกอบดวย คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material), และการบริหาร (Management) 2. ทานสามารถลดตนทุนการผลิตทางดานพัสดุไดอยางไร (1) ประหยัดคาใชจายในการจัดหาและคาเก็บรักษา (2) ลดการสูญเสียจากการเก็บรักษาไมถูกวิธี และซื้อสินคาที่ดีราคาถูก (3) คํานวณความตองการไดถูกตองตามความตองการ (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 2 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3 ตอบ 5 การบริหารงานพัสดุมีบทบาทตอผลการดําเนินงานทั้งตอธุรกิจเอกชนและ หนวยงานของรัฐ ผูบริหารงาน จึงควรใหความสนใจงานดานการพัสดุนับตั้งแตการประมาณ ความตองการ การจัดหาจัดซื้อ การบริหารงาน คลังพัสดุ การจัดการคลังพัสดุ การขนสง การบํารุงรักษา ตลอดจนการจําหนายพัสดุออกจากบัญชี ซึ่งการ บริหารงานพัสดุที่ดีมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะทําใหสามารถลดตนทุนตางๆ ได 3. ขอใดคือกลยุทธในการบริหารงานพัสดุ (1) ไดแหลงผูขายที่ดี มีพัสดุใชอยางตอเนื่อง (2) มีแรงงานที่มีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ (3) ซื้อพัสดุไดในราคาถูก คุณภาพดี (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 2 (5) ถูกทั้งขอ 2 และ 3
 25. 25. ห น า | 25ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ ตอบ 4 กลยุทธในการบริหารงานพัสดุ มีดังนี้ 1. ซื้อพัสดุไดในราคาที่ถูกตองสมคุณภาพ 2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุสูง 3. คาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา 4. มีพัสดุใชอยางตอเนื่อง 5. พัสดุมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ 6. ไดแหลงผูขายที่ดี 7. มีการพัฒนาบุคลากรและการจางแรงงานที่เหมาะสม 8. มีระบบการเก็บบันทึกที่ดี 9. มีการกําหนดมาตรฐานของพัสดุ 10. กําหนดใหมีการพยากรณลวงหนา 4. ทําอยางไรการลงทุนในธุรกิจจะไดประโยชนสูงสุด (1) มีการสนับสนุนทางดานพัสดุอยางตอเนื่อง (2) มีระบบการบันทึกที่ดี (3) ตนในสินคาต่ําดวยการซื้ออยางประหยัด (4) การเพิ่มผลผลิตและกําไรสวนเกิน (5) คาใชจายในการสั่งซื้อและคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา ตอบ 4 การลงทุนทางธุรกิจใหไดประโยชนสูงสูด สามารถทําได 2 ทาง คือ 1. การเพิ่มกําไรสวนเกินสําหรับแตละหนวยผลิต 2. การเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้นโดยใชปจจัยการผลิตเทาเดิม 5.เพราะอะไรจึงกระจายอํานาจในการสั่งซื้อ (1) ทําใหเกิดความสะดวก และสามารถเลือกผูขายไดอยางประสิทธิภาพ (2) ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ (3) ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก (4) ถูกทั้งขอ 1 และ 3 (5) ถูกทั้งขอ 1, 2 และ 3 ตอบ 5 เหตุผลของการกระจายอํานาจในการจัดซื้อ มีดังนี้ 1. ทําใหการติดตอประสานงานระหวางผูจัดหากับผูใชเปนไปไดสะดวก 2. ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และกอใหเกิดประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน
 26. 26. ห น า | 26ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชื่อ และอีเมลลที่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×