1
2

ขอบเขต
ความรูทวไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ั่
ประวัติการตรวจเงินแผนดิน
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคืกร
อํ...
3

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ประวัติการตรวจเงินแผนดินไทย
ในวันพุธขึ้น 9 ค่ํา เดือน 5 จุลศักราช 1237...
4

2469 โดยมีเจาพระยาโกมารกุลมนตรีเปนอธิบดีกรมบาญชีกลางเปนผูควบคุมกรมตรวจ เงิน
แผนดิน หนาที่ในการตรวจถูกแบงออกเปน ...
5

ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดของการใชจาย เงินงบประมาณและ
ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนการพัฒนา ...
6

1.สตง. จัดทํารายงานผลปฏิบัติงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี
2.สตง. จัดทํารายงานผลปฏิบัติงานระห...
7

3. กําหนดแผนการตรวจสอบ (ม.37(2))
4. แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ (ม.37(3))
5. ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลแก คตง. (ม...
8

สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา
ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย
หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย
ความผิดตามหมวด 1 นีมี 2 ฐา...
9

สังหาริมทรัพย แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ
เอาฝาบานไป เปนตน
การลักทรัพย...
10

สรุปยอกฎหมายอาญา
(มาตรา 288-398)
ความผิดเกียวกับชีวิตและรางกาย
่
(1) เจตนาฆา - ทําราย

(2) สรุปยอเกี่ยวกับ “ประมา...
11

(5) ทํารายรางกาย
ทํารายรางกายแตไมเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ (มาตรา 295, 80 มาตรา 391)

(6) ชุลมุนตอสู (มาตรา 2...
12

ความผิดเกียวกับเสรีภาพ (มาตรา 309 -321)
่
(7) ความผิดตอเสรีภาพ (มาตรา 309) ตองมีการขู
ความผิดสําเร็จเมื่อ ผูถูกขู...
13

สรุปสาระสําคัญประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ทรัพยสินและสวนของทรัพย
ความหมายของทรัพยสินและทรัพยสิน
มาตรา 137 “ทรัพย ...
14

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
--------------------------------------โดย...
15

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(1)
กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช...
16

จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงิน
แผนดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงร...
17

ผูเกี่ยวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
: หมายถึง ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ลูกจางชั่วคราว หรือสํานักงานเอกชน
ซึ่งไดจัดจ...
18

ขอ 7 การมีความซื่อสัตยสุจริตนั้นตองไมลวงละเมิดความลับของหนวยรับตรวจ เพื่อไมให
กระทบตอความมั่นคงของประเทศและสิ...
19

ขอ 21 ตองทําการตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขของหนวยรับ
ตรวจโดยไมมุงการจับผิด
ขอ 22 ตองให...
20

แนวขอสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่
3. ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของร...
21

แนวขอสอบพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐพ.ศ. 2542
3.ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพ...
22

ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมใน
การเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตอง...
23

ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท
ค. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตห...
24

แนวขอสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
3. ขอใด หมายถึง “เงิน”
ก. เช็ค
...
25

สั่งซื้อไดที่
www.SheetRam.com
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,
085-9679080,085-9993722,085-9993740

แจงการโอนเงิน ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือเตรียมสอบ สตง ข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้

1,454 views

Published on

คู่มือเตรียมสอบ สตง ข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบ สตง E-BOOK

Published in: Education
 • Be the first to comment

คู่มือเตรียมสอบ สตง ข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้

 1. 1. 1
 2. 2. 2 ขอบเขต ความรูทวไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ั่ ประวัติการตรวจเงินแผนดิน อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคืกร อํานาจหนาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตร.) ผูวาการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วิสัยทัศนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภารกิจของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภารกิจของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา สรุปสารสะคัญประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พรบ.ความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 2542 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ระเบียบคระกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกฯวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผนดินและ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม แนวขอสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 แนวขอสอบ พรบ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ แนวขอสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณลากรคลัง แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 4 4 6 7 7 8 9 9 9 10 44 97 101 108 140 152 225 249 254 257 261 276
 3. 3. 3 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ประวัติการตรวจเงินแผนดินไทย ในวันพุธขึ้น 9 ค่ํา เดือน 5 จุลศักราช 1237 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตรา "พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลวาดวยกรมตางๆ ซึ่งจะเบิกเงินสง เงิน" อันถือเปนตนกําเนิดของการตรวจเงินแผนดินในประเทศไทย ดังปรากฏในหมวดมาตรา ที่ 8 วาดวยออฟฟชหลวงในพระบรมมหาราชวังที่ภาษาอังกฤษเรียกวา "ออดิตออฟฟช" ขอ 1 กําหนดใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงแตงตั้งเจาพนักงานใหญที่อังกฤษ เรียกวา ออดิเตอเยเนอราล พนักงานสําหรับตรวจบาญชีแลสิ่งของ ซึ่งเปนรายขึ้นในแผนดิน ทุกๆ รายและจะทรงตั้งเจาพนักงานรองที่อังกฤษเรียกวา ดีปุตีออดิเตอเยเนอราล อีกนาย หนึ่งสําหรับจะไดวาการแทน เมื่อเวลาเจาพนักงานใหญผูตรวจไมอยู แลจะไดชวยการตามแต เจาพนักงานใหญผูตรวจจะใหชวยในเวลาเมื่อเจาพนักงานใหญผูตรวจอยู ฯ การจัดตั้งออฟฟชหลวงในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง เกรงวาจะจัดตั้งไมสําเร็จ จึงรับหนาที่สวนการตรวจบัญชีตางกระทรวงมาทรงทําเอง ขึ้นใน พระราชมณเทียรสถานใกลที่เสด็จประทับ แลวทรงเลือกสรรผูชวยพระราชธุระซึ่งทรงรับไป นั้นได กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ซึ่งเพิ่งทรงเลาเรียนสําเร็จพระองคหนึ่งโปรดใหเปนหัวหนา พนักงานออฟฟชมาแตแรกตั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จลงทรงทําการที่ ออฟฟชนั้นทุกวัน การก็สะดวกแกพระราชธุระตลอดไปจนถึงราชการอื่น การตรวจเงินแผนดินไทยสมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งแตป พ.ศ.2453 ถึง พ.ศ. 2458 ยังคงมี รูปแบบเหมือนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัวไดทรงรื้อฟนเรื่องการจัดตั้งกรมที่ จะตรวจบัญชีและการเงินแผนดินขึ้นมาอีก เนื่องจากทรงเห็นวารายๆไดและรายจายของแผนดินมีมากขึ้นจําเปนตองตรวจตรา การรับ จายและรักษาเงินใหรัดกุมยิ่งขึ้นกวาแตกอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมตรวจ เงินแผนดินขั้นในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2458 และ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหนายอีฟลอริโอ เปนอธิบดีกรมตรวจเงินแผนดินคนแรก โดยที่กรมตรวจเงินแผนดินกับกรมบัญชีกลางมีความเกี่ยวพันกันอยูตลอดเวลา เพราะ มีหนาที่ใกลชิดกันอยางมาก พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงทรงมีพระบรมราช โองการใหสมทบกรมตรวจ เงินแผนดินเขากับกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ.
 4. 4. 4 2469 โดยมีเจาพระยาโกมารกุลมนตรีเปนอธิบดีกรมบาญชีกลางเปนผูควบคุมกรมตรวจ เงิน แผนดิน หนาที่ในการตรวจถูกแบงออกเปน 3 แผนก และอีก 1 สวน ไดแก แผนกพลเรือน สามัญแผนกรัฐพาณิช แผนกราชการทหาร และสวนภูมิภาค จนกระทั่ง เมื่อป พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบประชาธิป ไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน ประมุข คณะกรรมการราษฎรเห็นวาการตรวจเงินแผนดิน สังกัดอยูในกรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ การตรวจตราตลอดจนการแสดง ความเห็นสําหรับผลแหงการตรวจยอมไมเปนไปโดยอิสระ สมควรจะโอนกรมตรวจเงิน แผนดินมาขึ้นตอคณะกรรมการราษฎร พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงพระ กรุณาโปรดเกลาใหมีประกาศโอนกรมตรวจเงินแผนดินไปขึ้นตอคณะ กรรมการราษฎร เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 โดยมีพระยานรนารถภักดี เปนผูชวยอธิบดีและหลวงดําริอิศ รานุวรรต เปนผูทําการแทนอธิบดีกรมตรวจเงินแผนดินอยูจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ในป พ.ศ. 2476 รัฐบาลเห็นสมควรใหการตรวจตราทรัพยสินของแผนดินเปนที่เชื่อถือ แกประชาราษฎรมากขึ้น จึงตราพระราชบัญญัตวาดวยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ิ 2476 จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินขึ้นแทนกรมตรวจเงินแผนดินเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยหลวงดําริอิศรา นุวรรต ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนคนแรก ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดมีการปรับปรุงระเบียบการบริหารแผนดินใหมตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นสวนราชการ มีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตใหอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การ ตรวจเงินแผนดินระหวางป พ.ศ. 2475-2522 มีการจัดองคกรการทํางานโดยระบบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซึ่งประกอบดวย ประธาน เลขาธิการ และกรรมการ ประธาน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนตําแหนงเทียบเทาอธิบดี เลขาธิการเทียบเทารองอธิบดี เปนขาราชการชั้นพิเศษ สวนกรรมการเปนขาราชการชั้นเอกระดับหัวหนากอง ตอมาไดประกาศใชพระราชบัญญติการตรวจเงินแผนดิน พ . ศ . 2522 โดยมี เนื้อหาเพื่อใหมีการตรวจสอบการรับจายเก็บรักษาเงินและทรัพยสิน ของสวนราชการและ รัฐวิสาหกิจเปนไปโดยถูกตองและเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญติฉบับนี้ นอกจากปรับเปลี่ยนโครงสรางของสถาบัน ตรวจเงินแผนดินจากคณะกรรมการมาเปน รูปแบบที่มีผูอํานวยการสํานักงานฯ เปนผูรับผิดชอบงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพียง ผูเดียวแลวยังเพิ่ม บทบาทการตรวจสอบ โดยใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่
 5. 5. 5 ตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดของการใชจาย เงินงบประมาณและ ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเปนการพัฒนา บทบาทของสถาบันตรวจเงินแผนดินของ ไทยใหสอดคลองกับปฏิญญา สากลวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งสวนใหญการตรวจสอบ จะครอบคลุม ดานการเงิน (Financial Audit) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Audit) และการตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ปจจุบันการตรวจเงินแผนดินของไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ . ศ . 2542 ซึ่งออกตามความในมาตรา 312 แหงรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ . ศ . 2540 ที่กําหนดใหการตรวจเงินแผนดิน กระทําโดย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง และ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 333 ไดกําหนดสาระสําคัญของกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วา ดวยการตรวจเงินแผนดินแระกอบดวย อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อัน ได แ ก การวางนโยบาย การให คํ า ปรึ ก ษาและคํ า แนะนํ า การเสนอแนะให มี ก ารแก ไ ข ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาใน เรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย ความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปน องคกรสูงสุด และการพิจารณา เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงิน แผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การ ปฏิบัติงาน และการดําเนินการอื่น ดังนั้นการตรวจเงินแผนดินในปจจุบันจึงเปนองคกรตรวจสอบ อิสระและเปนกลาง ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการ ตรวจเงินแผนดิน โดยใหเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตน แกเจาหนาที่หรือ พนักงานของหนวยรับ ตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบองคกร เปนองคกรตรวจสอบอิสระและเปนกลาง ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยมีการรายงานผล  ปฏิบัติงานดังนี้
 6. 6. 6 1.สตง. จัดทํารายงานผลปฏิบัติงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรี 2.สตง. จัดทํารายงานผลปฏิบัติงานระหวางปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรีตามความจําเปนและเหมาะสม (ม.49) 3.รายงานที่ผานการพิจารณาตาม (1) และ (2) ใหเผยแพรตอสาธารณชนได (ม.48 ว. 3) อํานาจหนาที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) 1.วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน (ม.15 ว.แรก) 2.ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ คตง. (ม.15 (1)) 3.ใหคําแนะนําแกผายบริหารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกียวกับการ ่ ควบคุมเงินของรัฐ (ม.15(2)) 4.กําหนดมาตฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ สําหรับหนวยรับตรวจ (ม.15(3)) 4.เปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง (ม. 15(5)) 5.พิจารณาคัดเลือกผูวาการ (ม.15(6)) 6.แตงตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรือนุกรรมการ (ม.15(11)(12)) 7.พิจารณาคํารองขอของสภาผูแทนราษฎร วุฒสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่ขอให ิ ตรวจสอบ (ม.15(13)) 8.ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน (ม.15(14)) 9.เสนอขอสังเกตและความเห็นตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป ตามมาตรา 16 10.ออกระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดําเนินการอื่น ตามมาตรา 52 ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 1. เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัตงานของ สตง. (ม.26) ิ 2. ออกคําสังหรือขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง. (ม.37(1)) ่
 7. 7. 7 3. กําหนดแผนการตรวจสอบ (ม.37(2)) 4. แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ (ม.37(3)) 5. ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลแก คตง. (ม.37(5)) 6. จัดจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชน (ม.37 (6)) 7. กําหนดคาสอบบัญชี คาธรรมเนียมและคาตอบแทนอื่น (ม.37(7)) 8. รายงานผลการตรวจสอบตอ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ (ม.37(8)(9)) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 1. รับผิดชอบงานธุรการของ คตง. (ม.39(1)) 2. ตรวจสอบการเงินแผนดิน (ม.39(2)) - ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาและการใชจายเงินและทรัพยสิน รวมทั้ง ตรวจสอบผลการดําเนินงาน - ตรวจสอบรายงานการรับจายเงินประจําปและงบแสดงฐานะการเงินแผนดิน - ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป - ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่น 3. จัดทํารายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน (ม.39(3)(4)) 4. ตรวจสอบเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคลายกัน (ม.40) คณะกรรมการวินยทางงบประมาณและการคลัง ั มีอํานาจหนาที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบืองตน แตเจาหนาที่หรือ ้ พนักงานของหนวยรับตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกียวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่ ่ คณะกรรมการกําหนด (ม.19) วิสัยทัศนของสํานั กงานตรวจเงินแผนดิน ส. สรางสรรคผลงานใหเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอยางมีมาตรฐาน ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม ซื่อสัตย อิสระและเปนกลาง ภารกิจของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนองคกรอิสระซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อใหเกิดความ
 8. 8. 8 สรุปสาระสําคัญกฎหมายอาญา ความผิด เกี่ยวกับทรัพย หมวด 1 ความผิดฐานหลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ความผิดตามหมวด 1 นีมี 2 ฐานความผิด คือ ความผิดฐานลักทรัพยและความผิด ้ ฐานวิ่งราวทรัพยมี 5 มาตราดวยกัน มาตรา 334 ความผิดฐานลักทรัพย ตัวบท ผูใดเอาทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริต ผูนั้น กระทําความผิดฐานลักทรัพย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท องคประกอบความผิด มาตรา 334 มีองคประกอบความผิดดังนี้ 1. เอาไป 2. ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอนเปนเจาของรวมอยูดวย ื่ 3. โดยเจตนา 4. โดยทุจริต คําอธิบาย เอาไป หมายความวา เอาไปจากการครอบครองของผูอื่น ทั้งนี้จะเปนการที่ เจาของทรัพยครอบครองทรัพยนั้นเองหรือครอบครองโดยใหผูอื่นยึดถือทรัพยนั้นไวแทนก็ได การเอาไปจะเอาไปดวยวิธีอยางใดก็ไดแตตองเปนการทําใหทรัพยนั้นเคลื่อนที่ ไปจากที่เดิมในลักษณะที่จะพาเอาไปได การเอาไปนี้ตองเปนการเอาไปอยางถาวรในลักษณะเปนการตัดสิทธิของเจา ทรั พ ย มิ ใ ช เ ป น การเอาไปชั่ ว คราว ปกติ ท รั พ ย ที่ ผู ก ระทํ า ผิ ด เอาไปโดยทุ จ ริ ต นั้ น เป น
 9. 9. 9 สังหาริมทรัพย แตการเอาไปซึ่งอสังหาริมทรัพยก็อาจมีการเอาไปได เชน ขุด เอาดินไป รื้อ เอาฝาบานไป เปนตน การลักทรัพย เปนเรืองการเอาทรัพยของผูอนหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยู ่ ื่ ดวยไปจากการครอบครองของผูอนโดยทุจริต ื่ การครอบครองทรัพย หมายถึงการยึดถือทรัพยโดยมีเจตนาที่จะยึดถือไว เพื่อตนเองและผูครอบครองมีฐานะเปนผูมีอํานาจเหนือทรัพยนั้นอยางแทจริง ทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย หมายความวาทรัพยที่เอา ไปนั้นตองเปนทรัพยของผูอื่นหรือที่ผูอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย ตัวอยางที่ 1 แดงเอาหนังสือซึ่งอยูในการครอบครองของดําไปโดยทุจริตแดงมี ความผิดฐานลักทรัพย ตัวอยางที่ 2ดํากับแดงเขาหุนกันซื้อหนังสือเลมหนึ่ง ขณะดําครอบครองหนังสือ เลมนั้นอยู แดงเอาหนังสือนั้นไปโดยทุจริต แดงก็มีความผิดฐานลักทรัพยเชนกัน แมแดงจะ มีสวนรวมเปนเจาของในหนังสือเลมนั้นอยูดวยก็ตาม ขอสังเกต ตามตัวอยางที่ 2 ถาแดงเอาหนังสือเลมนั้นไปโดยทุจริตระหวางที่หนังสือ เลมนั้นอยูในความครอบครองของแดง แดงมีความผิดฐานยักยอก ตามมาตรา 352 โดยเจตนา หมายความวาผูกระทําตองมีเจตนาตามมาตีรา 59 วรรคสอง โดยทุจริต หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรได โดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับผูกระทําเองหรือผูอื่น ตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 1. คําพิพากษาฎีกาที่ 535/2500 โคของผูเสียหายติดรวมอยูในฝูงโคของจําเลย ผูเสียหายแยกออกไมไดจึงพูดสั่งใหจําเลยดูไวใหดวยเดี๋ยวจะมาเอา จําเลยรับคําแลวพาฝูงโค ไปบานและพาโคของผูเสียหายไป เปนความผิดฐานลักทรัพย 2. คําพิพากษาฎีกาที่ 519/2502 จําเลยเก็บกระเปาเงินของเจาทรัพยซึ่งเหน็บ ไวที่เอวแลวเลื่อนหลุดไปจากเอวในขณะที่ดูภาพยนตรใกลกัน ถือวาทรัพยยังคงอยูในความ ยึดถือของเจ าทรั พ ยไมใชทรัพ ยที่อยู ในสภาพของตกหาย เมื่อจํ าเลยเอาไปเสี ยยอมเปน ความผิดฐานลักทรัพยมิใชยักยอกเก็บของตก 3. คําพิพากษาฎีกาที่ 179/2509 จําเลยลอบเปดกระเปาถือที่ผูเสียหายฝาก จําเลยใหดูชั่วคราว แลวเอาสรอยกับธนบัตรไป เปนความผิดฐานลักทรัพยไมใชยักยอก
 10. 10. 10 สรุปยอกฎหมายอาญา (มาตรา 288-398) ความผิดเกียวกับชีวิตและรางกาย ่ (1) เจตนาฆา - ทําราย (2) สรุปยอเกี่ยวกับ “ประมาท” 1) ขาดความระมัดระวัง ไมระวังใหดี หรือดูใหดีก็จะรูวา 2) เกี่ยวกับเครื่องยนต 3) การหยอกลอ ลอเลน 4) มีความรูความสามารถ  5) มีหนาที่แตปลอยปละละเลย 6) เรื่องไมสมควรกระทําอื่นๆ (3) การใชอาวุธปน ใหดูวามีโอกาสในการเลือกแทงหรือไม (4) ตัวการรวมเพิ่มเจตนาใหหนักขึ้น
 11. 11. 11 (5) ทํารายรางกาย ทํารายรางกายแตไมเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ (มาตรา 295, 80 มาตรา 391) (6) ชุลมุนตอสู (มาตรา 294, 299) - สูตรยอชุลมุนตอสู (มาตรา 294, 299) (เขาใจคนเดียว) - “3 คน – 2 ฝาย ตาย, สาหัส หามฯ, ปองฯ , ไมตองรับโทษ”
 12. 12. 12 ความผิดเกียวกับเสรีภาพ (มาตรา 309 -321) ่ (7) ความผิดตอเสรีภาพ (มาตรา 309) ตองมีการขู ความผิดสําเร็จเมื่อ ผูถูกขู ... “ยอมทําตาม ดวยความกลัว” 1) ผูถูกขูไมยอมทําหรือทําไมไดหรือ 2) ผูถูกขูไมกลัว ขอสังเกต ในกฎหมายอาญา ถามีการขูตองคูกับกลัว , ถาหลอกจะคูกับหลงเชื่อ (เชน ฉอโกง) มิฉะนั้นจะเปนพยายาม (8)หนวงเหนี่ยวกักขัง (มาตรา 310) (9) พรากผูเยาว (มาตรา 317-319) สรุป มาตรา 317 เปนกรณีพรากผูเยาวอายุไมเกิน 15 ป ไมวาผูเยาวนั้นจะ เต็มใจไปดวยหรือไม ก็มีความผิด สวนมาตรา 317 เปนกรณีพรากผูเยาวอายุเกิน 15 ป แตยังไมเกิน 18 ป โดย  ผูเยาวไมเต็มใจไปดวย ถาผูเยาวเต็มใจไปดวยก็ไมมีผิดตามมาตรา 318 นี้ แตอาจจะมี ความผิดตามมาตรา 319 ถาพาไปเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจาร ความผิดเกียวกับชื่อเสียง (มาตรา 326-333) ่ (10) หมิ่นประมาท (มาตรา 326) 1) ตองเปนเรื่องที่เปนไปได การใสความ 2) ตองยืนยันขอเท็จจริง (การเปรียบเทียบ, การคาดคะเน, การทํานาย, ไมเปนการยืนยัน
 13. 13. 13 สรุปสาระสําคัญประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ทรัพยสินและสวนของทรัพย ความหมายของทรัพยสินและทรัพยสิน มาตรา 137 “ทรัพย หมายความวา วัตถุมีรูปราง” มาตรา 138 “ทรัพยสนหมายความรวมทั้ง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจ ิ มีราคาและอาจถือเอาได” จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแยกวิเคราะหศัพท คําวา “ทรัพย” คือ วัตถุทมี ี่ รูปราง สวนคําวา “ทรัพยสิน” คือวัตถุที่มีรปรางหรือไมมีรูปรางก็ได ฉะนั้น ทรัพยตาม ู มาตรา 137 จึงเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินตามมาตรา 138 ตองนําองคประกอบที่วา “อาจมี  ราคาและอาจถือเอาได” มาใชดวยแมจะมิไดระบุไวก็ตาม “วัตถุมีรูปราง” หมายถึง สิ่งที่มองเห็นดวยตา จับตองสัมผัสได ไมตองคํานึงถึง ขนาดทรัพยบางอยางจึงไมอาจมองเห็นดวยตาเปลา หรือสัมผัสไดถนัดนัก เชน เชื้อโรคแต หากใชเครื่องมือขยายไดดวยกลองจุลทรรศน และมีรูปรางในตัวเองโดยลําพังก็ใชไดแลว ประเภทของทรัพย 1.อสังหาริมทรัพย มาตรา 139 “อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกบ ั ที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความ รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอัน ิ เดียวกับทีดินนั้นดวย” ่ สามารถแยกอธิบายลักษณะสําคัญได 4 กรณี 1.1 ที่ดิน คือพืนดินบนโลกหรือพื้นดินทั่วๆ ไป แตไมรวมถึงพื้นน้ํา หรือดินที่ขุด ้ ขึ้นมาแลว 1.2 ทรัพยอันติดกับที่ดิน โดยมีลักษณะติดตรึงตราแนนหนา และถาวรไดแก ก.ทรั พ ย ที่ เ กิ ด หรื อ ติ ด กั บ ที่ ดิ น โดยธรรมชาติ เช น ไม ยื น ต น มี อ ายุ ยาวนานกวา 3 ป นั้นมีลักษณะติดถาวรและเปนสวนควบ จึงเปนอสังหาริมทรัพย สวนตนไม ลมลุกและธัญชาติที่มีอายุต่ํากวา 3 ป เชน ตนขาวตาง ๆ จึงเปนสังหาริมทรัพย
 14. 14. 14 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 --------------------------------------โดยที่มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน แผนดิน พ.ศ. 2542 บัญญัติใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ ควบคุมการเงินของรัฐ เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและมีวินัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 15 (14) และมาตรา 19 แหง พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ยการตรวจเงิน แผน ดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544” ขอ 2 ระเบีย บนี ้ใ หใ ชบ ัง คับ เมื ่อ พน กํ า หนดหกสิบ วัน นับ แตว ัน ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ขอ 3 ในระเบียบนี้ "เงิน" หมายความวา เงินตราที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย และใหหมายความ รวมถึง เอกสารการเงินซึ่งใชแทนตัวเงิน หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปน ตน “การบริหารการเงินและการคลัง” หมายความวา การรั บ การเบิก การจ าย การใช จ า ย การใช ประโยชน การเก็ บ รั ก ษา และการจั ดการซึ่ งเงิ น ทรั พย สิ น สิ ท ธิ และ ผลประโยชนใด ๆ ของหนวยรับตรวจที่ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงิน อุด หนุน เงิน บริจ าค และเงิน ชว ยเหลือ จากแหล ง ในประเทศ หรือ ตา งประเทศ อัน เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนดังกลาวที่หนวยรับตรวจ มีอํานาจ หรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชนดวย “มาตรการเกี่ย วกับ การควบคุม การเงิน ของรัฐ ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นใด ซึ่งการฝาฝนเปนความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้
 15. 15. 15 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน “หนวยรับตรวจ” หมายความวา (1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวงหรือกรม (2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค (3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น (4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น (5) หนวยงานอื่นของรัฐ (6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจาก หนวยรับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) (7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงาน ประเภทอื่นของหนวยรับตรวจ แตไมรวมถึงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการการเมือง “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจผูมีอํานาจ หนาที่อนุมัติ อนุญาต รับรอง ใหความเห็นชอบ หรือการกระทําอื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่ง อาจเปน บุค คลคนเดียวหรือคณะบุคคล ที่ไดกระทําไปเกี่ยวกับเรื่องการรับจาย การเก็บ รักษา การตรวจสอบหรือการอื่นใด อันเปนผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายหรือ ระเบียบดวย “ผูสั่งจาย” หมายความวา ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินหรือทรัพยสิน และ เจาหนาที่ทั้งหลายที่มีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวกับการสั่งจายเงินหรือทรัพยสินของ หนวยรับตรวจ “โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา โทษปรับโดยการหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือการเรียกใหชําระเงินตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้ “เงินเดือน” หมายความว า เงิ น ที่ จ า ยให แ ก เ จ า หน า ที่ เ ป น รายเดื อ นหรื อ คํานวณรวมเปนรายเดือนได โดยมีอัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีอัตราเงินเดือนและคาจาง หรือกําหนดไวในเอกสารสําคัญอื่นใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินอื่นที่จายควบกับเงินเดือนหรือ คาจาง
 16. 16. 16 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงิน แผนดินและมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ตามความในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 รัฐตองจัดใหมี แผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และพนักงาน หรือลูกจางอื่นของรัฐเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดวาง นโยบายการตรวจเงินแผนดิน ขอ 2 ใหมีการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระและเปนกลาง ยึดมั่นใน อุดมการณแหงวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและเที่ยงธรรม วัตถุประสงค เพื่อใหขาราชการและลูกจางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูมีหนาที่และความ รับผิดชอบในการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนผูเกี่ยวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน การตรวจเงินแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบและระเบียบตาม มาตรฐานทางวิชาชีพของการตรวจเงินแผนดิน และไดผลการตรวจสอบที่สามารถใหความเชื่อมั่น ไดวาเปนผลงานที่มีคุณภาพและเชื่อถือได เปนที่ไววางใจของประชาชน ตลอดจนมีความประพฤติ ดีมีความสํานึกในหนาที่ จึงเห็นควรกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผนดิน เพื่อดํารงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของตําแหนง หนาที่ราชการและสถาบันการตรวจเงินแผนดิน ขอบเขตการใช 1. ผูตรวจสอบ ขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกคน รวมถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และผูเกี่ยวของหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 2. ใชในการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คํานิยาม ผูตรวจสอบ หนวยงาน ธรรมัตตาภิบาล : หมายถึง เจาหนาที่ตรวจสอบ ขาราชการ ลูกจาง และผูเกี่ยวของหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน : หมายถึง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน : หมายถึง การควบคุมและปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของระบบบริหาร ปกครองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
 17. 17. 17 ผูเกี่ยวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน : หมายถึง ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ลูกจางชั่วคราว หรือสํานักงานเอกชน ซึ่งไดจัดจางเพื่อปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูใชผลการตรวจสอบ : หมายถึง รัฐสภา รัฐบาล นักวิชาการ และสาธารณชน สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล : หมายถึง สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จุดยืนวิชาชีพ : หมายถึง หลักการของวิชาชีพการตรวจสอบที่ตองคงไวซึ่งความเที่ยง ธรรม ผูตรวจสอบจะตองเปนผูมีความยุติธรรม และเสนอรายงานการ ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา ตามหลักการของวิชาชีพโดยไม ยอมให อคติ หรือความลําเอียงหรืออิทธิพลใดมาทําใหตนเสียความเที่ยงธรรมไป จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผนดิน ก. ความรับผิดชอบ ขอ 1 ผูตรวจสอบตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ และมี วิจารณญาณตามปกติวิสัยของผูตรวจสอบจะรูสึกผิดสังเกตตอสิ่งที่พบวาไมปกติ และตองเปน วิจารณญาณที่มีคุณธรรม ขอ 2 ผูตรวจสอบตองรับผิดชอบตอทุกคนที่เปนผูใชผลการตรวจสอบของตน โดยตอง รักษาความมั่นใจของผูใชผลงานนั้น และจะตองดําเนินการตามหลักธรรมัตตาภิบาล ข. การรักษาประโยชนของประชาชน ขอ 3 ผูตรวจสอบตองทํางานเพื่อประโยชนของประชาชน ปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบ ใหเปนที่ไววางใจของประชาชน ตองตระหนักในภาระหนาที่ของตน และปฏิบัติหนาที่ความ รับผิดชอบตามหลักการแหงวิชาชีพการตรวจเงินแผนดิน ขอ 4 ผูตรวจสอบตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมและชอบธรรม มีจุดยืน วิชาชีพตองปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ กําหนดไวมีความจริงใจ และมีเจตนารมณในการรักษาประโยชนของประชาชน ขอ 5 ผูตรวจสอบตองถือวาประโยชนสวนรวมอยูเหนือประโยชนสวนตน และไมประกอบ อาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบ ค. ความซื่อสัตยสุจริต ขอ 6 ผูตรวจสอบตองตระหนักวาตนตองมีจิตใจที่มีความซื่อสัตยสุจริตอยางสูงสุดในการ ปฏิบัติหนาที่
 18. 18. 18 ขอ 7 การมีความซื่อสัตยสุจริตนั้นตองไมลวงละเมิดความลับของหนวยรับตรวจ เพื่อไมให กระทบตอความมั่นคงของประเทศและสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล เวนแตเปนการปฏิบัตตามที่ กฏหมายกําหนด ขอ 8 ในการรักษาความซื่อสัตยสุจริต ผูตรวจสอบตองมีหลักการของจุดยืนวิชาชีพ หลักการของความเปนอิสระ และหลักการของความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ง. จุดยืนวิชาชีพและความเปนอิสระ ขอ 9 ตองคงไวซึ่งหลักการของจุดยืนวิชาชีพ ขอ 10 ตองมีอิสระในการเสนอขอเท็จจริง และสิ่งที่พบจากการตรวจสอบซึ่งมีสาระสําคัญ ขอ 11 ตองไมมีสวนไดเสียในงานที่ตนรับผิดชอบ ขอ 12 ตองใหประชาชนเชื่อวาผูตรวจสอบเปนอิสระจริงโดยไมมีเหตุการณใดที่ทําใหเชื่อ ไดวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือความเปนอิสระของผูตรวจสอบ ขอ 13 ตองไมมีสวนรวมในการทํางานของหนวยรับตรวจ เวนแตเปนการใหคําแนะนําตาม อํานาจหนาที่เพื่อการปฏิบัติที่ถูกตองของหนวยรับตรวจ ไมเปนผูดูแลรักษาทรัพยสินของหนวยรับ ตรวจ และไมเปนตัวแทนของหนวยรับตรวจเพื่อดําเนินการใด ๆ นอกจากที่กฎหมายกําหนด ขอ 14 ตองไมขอรับบริจาคจากหนวยรับตรวจ เพื่อหนวยงาน ตนเอง หรือผูอื่นหรือกูยืม เงินจากเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจ ขอ 15 ตองไมรับของกํานัลหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญูชนจะพึงให กันโดยเสนหาในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ และไมเรียกรองหรือขอความชวยเหลือจากหนวยรับ ตรวจเกินความจําเปน โดยเปนการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น จ. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ขอ 16 ผูตรวจสอบตองมีความรูในดานการตรวจสอบที่ตนรับผิดชอบอยางเพียงพอ หรือมี ความรูดานอื่นที่สามารถนํามาใชในการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบที่กําหนด ขอ 17 ตองพัฒนาความรูและเรียนรูดานการตรวจสอบ หรือความรูที่สนับสนุนการ ตรวจสอบอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ขอ 18 ตองทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความขยันขันแข็ง และอยางรวดเร็ว รวมทั้ง ปรับปรุงงานที่ตนรับผิดชอบใหดีขึ้นตลอดเวลา ขอ 19 ตองมีการวางแผนงานตรวจสอบกอนนําไปปฏิบัติ โดยมีการปรับปรุงแผนให เหมาะสมกับสถานการณเสมอ สามารถปฏิบัติไดจริง มีการติดตามและควบคุมดูแลอยางเพียงพอ ในงานที่ตนรับผิดชอบ และกรณีมีผูชวยตองสอบทานงานของผูชวยดวย ฉ. ความเสมอภาคตอหนวยรับตรวจ ขอ 20 ตองปฏิบัติตอหนวยรับตรวจดวยความเสมอภาคกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
 19. 19. 19 ขอ 21 ตองทําการตรวจสอบอยางสรางสรรคเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไขของหนวยรับ ตรวจโดยไมมุงการจับผิด ขอ 22 ตองใหความเปนธรรมตอหนวยรับตรวจ และมีความโปรงใสชัดเจนในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ คุณธรรมและจริยธรรมสวนบุคคล ก. การประพฤติตนอยางมีศักดิ์ศรี ขอ 23 ตองยกยองใหเกียรติเคารพในศักดิ์ศรีของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงานผูรับตรวจ และผูอื่น ขอ 24 ตองไมเอาผลงานของผูตรวจสอบอื่นมาเปนของตน และไมเอาเปรียบผูรวมงาน ทั้งทางตรงและทางออม ขอ 25 การรับของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากผูรับตรวจหรือผูเกี่ยวของ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 15 ขอ 26 ตองไมขอเงินหรือกูยืมเงินจากผูรับตรวจหรือผูเกี่ยวของ ขอ 27 ตองไมชวยเหลือหรือมีสวนรวมชวยเหลือใหมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ หรือใหผูกระทําความผิดหลุดพนจากความรับผิดทั้งหมดหรือบางสวน ขอ 28 ตองไมรับเลี้ยงจากผูรับตรวจ หรือผูเกี่ยวของในลักษณะที่ไมเหมาะสมและอาจทํา ใหเสีย ความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ หรือเสียหายแกราชการ ข. ไมประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย ผิดศีลธรรมและจารีตประเพณี ขอ 29 ตองไมมีพฤติการณที่ผิดศีลธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม และไมลวงละเมิดผูอื่น ทั้งทางกายและวาจา ขอ 30 ตองไมแตงเครื่องแบบหรือแตงกายที่แสดงใหเห็นวาเปนขาราชการ หรือลูกจางของ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขาไปในสถานที่อันไมสมควร เชน สถานอาบอบนวด สถาน อบายมุข เปนตน ขอ 31 ตองไมเสพสุราหรือสิ่งมึนเมาทุกชนิดในสถานที่ราชการ ทั้งในและนอกเวลา เวนแตเมื่อมีการจัดงานของหนวยงาน ขอ 32 ตองไมดื่มสุราจนเสียกริยา หรือดื่มสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แหงหนาที่ราชการ ขอ 33 ตองไมเลนการพนันทุกประเภทในสถานที่ราชการหรือสถานที่พักของทางราชการ หรือในระหวางที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ ขอ 34 ตองไมทะเลาะวิวาทหรือสงเสียงในสถานที่ราชการ หรือสถานที่พักของทางราชการ จนกอใหเกิดความรําคาญแกผูรวมงานหรือผูรวมพักอาศัย
 20. 20. 20 แนวขอสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจาหนาที่ 3. ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐแหงใด ผูเสียหายสามารถ ฟองหนวยงานใดได ก. กระทรวงการคลัง ข.กระทรวงกลาโหม ค. กระทรวงยุติธรรม ง. กระทรวงมหาดไทย ตอบ ก. กระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่กําหนดให หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการ ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวสังกัดอยูได โดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ ซึ่ง ไม ไ ด สั ง กั ด หน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใด ผู เ สี ย หายสามารถฟ อ งกระทรวงการคลั ง ให เ ป น หนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดได (มาตรา 5 วรรคสอง) 4. ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกให อีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความกี่ปนับแตวันที่หนวยงานของ รัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย ก. หนึ่งป ข. หาป ค. สิบป ง. ยี่สิบป ตอบ ก. หนึ่งป ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียก ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนแก ต นให มี กํ า หนดอายุ ค วาม หนึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น แกผูเสียหาย (มาตรา 9) 5. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คือใคร ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
 21. 21. 21 แนวขอสอบพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ตอหนวยงานของรัฐพ.ศ. 2542 3.ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่งเปนผูมี สิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตองระวาง โทษอยางไร ก. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป ข. ปรับรอยละหกสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทํา ความผิดนั้น ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ตอบ ก. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใดผูหนึ่ง เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือ โดยการกี ดกั นมิ ใหมีการเสนอสิน คาหรือ บริการอื่นตอหนวยงานของรัฐ หรือโดยการเอา เปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตองระวางโทษจําคุก ตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวาง ผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแต จํานวนใดจะสูงกวา 4.ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมในการ เสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา ตองระวางโทษอยางไร ก. จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป ข. ปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดในระหวางผูรวมกระทํา ความผิดนั้น ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ตอบ ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข.
 22. 22. 22 ผูใดขมขืนใจผูอื่นใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวมใน การเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใชกําลัง ประทุษรายหรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ตอง ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา สูงสุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงาน ของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 5. ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่น ไมมีโอกาสเขาทําการ เสนอราคาอยางเปนธรรม ตองระวางโทษอยางไร ก. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสองป และปรับรอยละยี่สิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา สูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับรอยละสามสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอ ราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น ค. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสี่ป และปรับรอยละสี่สิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา สูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น ง. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคา สูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น ตอบ ง. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการ เสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเปนเหตุใหผูอื่น ไมมีโอกาสเขาทํา การเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หนึ่งปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวม กระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวน ใดจะสูงกวา 6.การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคา รูวาการเสนอราคามีการกระทําความผิด แลวละเวนไมดําเนินการ มีความผิดฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษ อยางไร ก. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตหาหมื่นถึงสองแสนบาท
 23. 23. 23 ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท ค. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหาหมื่นถึงสองแสนบาท ง. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นถึงสองแสนบาท ตอบ ข. จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดซึ่งมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณปรากฏแจง ชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ละเวนไม ดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาใน ครั้งนั้น มีความผิด ฐานกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้ง แตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 7.เจาหนาที่รายใดชวยเหลือผูเสนอราคาใหมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไม เปนธรรม ตองระวางโทษอยางไร ก. จําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต ข. ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง ตอบ ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด หรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐผูใด โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทน อันเปนมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปน ธรรม หรือเพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดย ไมเปนธรรม หรือเพื่อกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยาง เปนธรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่ง แสนบาทถึงสี่แสนบาท
 24. 24. 24 แนวขอสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 3. ขอใด หมายถึง “เงิน” ก. เช็ค ข. ดราฟต ค. ธนาณัติ ง. ถูกทุกขอ ตอบ ง. ถูกทุกขอ "เงิน" หมายความวา เงินตราที่ ชําระหนี้ได ตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึง เอกสารการเงินซึ่งใชแทนตัวเงิน หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปนตน 4. ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครองมีกี่ระดับชั้น ก. 2 ระดับชั้น ข. 3 ระดับชั้น ค. 4 ระดับชั้น ง. 5 ระดับชั้น ตอบ ค. 4 ระดับชั้น 5. โทษปรับไมเกินเงินเดือน 1 เดือน เปนโทษระดับชั้นใด ก. โทษชั้นที่ 1 ข. โทษชั้นที่ 2 ค. โทษชั้นที่ 3 ง. โทษชั้นที่ 4 ตอบ ก. โทษชั้นที่ 1 6. โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 2 เดือน ถึง 4 เดือน เปนโทษระดับชั้นใด ก. โทษชั้นที่ 1 ข. โทษชั้นที่ 2 ค. โทษชั้นที่ 3 ง. โทษชั้นที่ 4 ตอบ ข. โทษชั้นที่ 2 7. โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต 5 เดือน ถึง 8 เดือน เปนโทษระดับชั้นใด ข. โทษชั้นที่ 2 ก. โทษชั้นที่ 1 ค. โทษชั้นที่ 3 ง. โทษชั้นที่ 4 ตอบ ค. โทษชั้นที่ 3
 25. 25. 25 สั่งซื้อไดที่ www.SheetRam.com โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 085-9679080,085-9993722,085-9993740 แจงการโอนเงิน พรอมชือ และอีเมลลที่ ่ LINE ID : sheetram โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 085-9993722,085-9993740

×