Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03 assign akas 06-12-09

248 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 assign akas 06-12-09

 1. 1. ìÍ ¥O@ øÍ ˆŪ ŒŪ %Z@ •O@ ˜Ū ìÍ ìÍ (z $Î ºœ Þ EO@ øÍ Ŗ• úuÊ €_• £Ê Ò^£Ê Ê P 03 - ASSIGN AKAS 06-12-09.doc c .pdf ncial Economics.pdf 108.jpg øÎ Àøëý•` % œ% Ñ }]Ř|T % ìýą]Ř|øëŨ % Ï üÎ °Î Ï õSŘ|ØÎ `Âŕ|üÎ ôÎ dÏ 0Ð ØÑ , ÄÏ ðZŘ| ˆÏ º HÑ ¯ř| 03-ASS~1.DOC 0ř x õSŘ|•Ï ðÁŕ|´Ï ðÏ @ ìýŪƒ WŘ| ¼Ï ¼Ï ¼Ï , |Ð Ūƒ,Ñ dÐ ,Ñ ZŘ|ť øëý• % eZŘ|x ÀÂŕ| øëýˆƒ x 8ř ðÔ ˆť ìý• HÐ TÐ APŘ||ť ä Ô ŗť 3RŘ||ť Ô Ñ ù‡
 2. 2. öÌÐ ‚UŘ|ûƒÑ º øëý•ð!% ,% dÓ }]Ř|‡!% x x • 8Ñ $Ñ F 0 õSŘ| Ñ • $Ñ • • 4Ñ ä LÑ 3RŘ h x 0 ,Ï „ƒ lÓ î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř| ëŘ| Ö xÖ˜Ñ ¯ř| úĀŘ| Ù •Ñ àÑ ¸Ñ ˜ ð• ÔÑ Ó ¸ ¸Ô @ ¤Ò ðZŘ| hÒ Ò ÀÂŕ|O[Ř|@ h ¸ú ˜ È Èn ¸ q ¯ř|˜ñ ø• × ŗÒ ¯ř| úĀŘ| Ø °Ô ¯ř| úĀŘ| Ú ÐÔ ¯ř| úĀŘ| 8Ú ( ¸ ø HÚ 0 ø ÜÖ ø ˆ ˜l È HÕ F 0 À• ø À• È• Xˆ ø N Ř| xÖ È d Ö ¸ 0 |Ñ ø ¼Õ î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|•c ÌÕ ¯ř| úĀŘ| Xc ú è- ° Ä ôÓ ¸l • . Ä D A V R P C E R LÖ ¯ř| úĀŘ| ÀÛú x •c (ú 0 (z ú ú (ú dú @ ŗÓ d •¶ ø 0 ´Ò ôÖ î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř|E Ř|Ć ¨ ˜c ¨ •AŘ| r Àc ö-Ř|• p Ř|Àäŕ|oŘ|bŘ| Ù ØØ øƒ ø „Õ BÖ ìý• Ŧƒ ìý•0 ¸ •c •c ˜c RÖ
 3. 3. DÖ h @ • N Ř|Ūƒ ¨ 0 °Ó Ù ð× î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř| ëŘ|lcXc Pc
 4. 4. Pc Xc ˆŘ|@ ~ Ø ¯ř| úĀŘ| €ŧ @ pØ î|ĀŘ|P3 úĀŘ| Xt ëŘ|:%•|ÀÛ ð• ØÖ FŘ| ð•x À• X3 x Pt @_ È• È• / ¸ À• 0 Xt $ Ř| ˜c ~ H ðÖ (1 Xt Èjř|ÿÿÿÿF -hř| 0 mŘ| 11 (1 4Ø î•| ÿÿÿÿëŘ|æŘ h lc x 0Ö ˜c `Ú î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř| ëŘ| €ŧ î | `Ö »@Ř|ŒŪ î•| 8 lc œØ lc :%•| €Õ ¥ï€|0 $Þ 0 8 Ù @ ÀÛ Ä Û ¯ř|úĀŘ| $ (Û î•|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř| 1 ëŘ| Xt €«dÊnþÌh Ê @ 3Ř|%Z@ @ @ @ `Ù ˜Ö ÿŘ| @
 5. 5. ¼Ù 3Ř| %Z@ @ @ ŗÖ
 6. 6. ÌÙ ÿŘ| @
 7. 7. ðÙ @ èÙ ‡{Ŗ| @
 8. 8. jZ@ Ú ¿7•|ÐÚ ÀÝ ðÚ ¤Ú ÀÝ Ø7•|ÀÝ ¸Ú ‹7•|ÐÚ ÀÝ ðÚ ¤Ú %Z@ ÐÚ ÀÝ `xŖ|ťÔ ÀÝ ðÚ ¤Ú %Z@ ÐÚ ˜Ū Ý î|€ŧ Ý .@Ř|01 èÚ p Ř|Àäŕ|ï@Ř|»@Ř| / Û ˆŘ| ð È• ìÝ úê•|%Ö•| ë•|ðÚ € ƒO@ $€|ŗë •|? • ÿÿ@ÿÿÿÿÿÿ o=w H =w# ÿÿ 3 çø P D A p p a t i o n l e M Fp p l i c €ÿ? €ÿ? ; # # ˜Ū Xc ŗë|$€| ìÝ jZ@ F ¼Ý # • @ o=w H =w# ÿÿ€- ÿÿ 3 çø P D A p p a t i o n l e M F p p l i c €ÿ? €ÿ? Šèø Šèø Lèø 2ê Ðçø TpÝwH Äçø èçø 3 àçø Øçø H $ïø
 9. 9. àg÷w Hìø ·BöwD àg÷wD tìø $ïø tìø $ïø ÂBöwtìø 3 $ïø øçø Ìíø ÿÿÿÿåmŘ| @ lëø Lèø ˜G
 10. 10. C : W I N D O W S s y s t e m 3 2 r u n o u c e . e x e •ò Ôéø Ôéø ÐCöwÿÿêø õø Ŧvœ|ŧCôwŦvœ| ZZ@ FZ@ ˆŪ ŒŪ %Z@ mO@ ˜Ū ìÝ ìÝ Xc Àäŕ|ÿř| Þ O@ PÞ ˜Ū Þ Þ Xc PÞ ºœ AKASDî O@ PÞ À® ê}aÊ €_• £Ê ê}aÊ # • @AKASFINAL Resource%20Management.pdf EEE946B9} 0 ` ° … ‚UŘ| … … 0ß øëý•` % œ% h ì 0 ÐÜ Hß á î|ĀŘ|ÿÿÿÿúĀŘ|˜²Ř| ëŘ| ß APŘ|Dā ä Ô ß 3RŘ|Dā Ô àß !ŗā‚UŘ|x‡ AKASFI~1 PDF Àøëý• !% !% ,â }]Ř|ò % ìýą]Ř|øëŨ -% à ìß ß ðß õSŘ|Èß ðÁŕ|ìß äß Tàá Èâ % ) + , . / 1 2 4 5 J K L M N O P ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ó ø ø ø ø ø ú gdÖt gd -á : ; A B C D H I J K L N
 11. 11. O P ìÝìÌìÝÀݼ¸´°¡ h?/ê h -á CJ OJ QJ aJ h v% hÆh
 12. 12. h3R hĄ… h -á CJ OJ QJ aJ ! h -á CJ OJ QJ aJ mH nH u hÖt hĄ…CJ OJ QJ aJ % j hÖthĄ… CJ OJ QJ U aJ K P -p0 1•h /R 6Ò ÿ0 :p -á û….°ÂA!°8 °8 #• $• %° °Ð °Ï
 13. 13. •Ðŕ D d
 14. 14. è è ð ²ð Cð* A Á ÿ B D 2 1 3 2 9 _ ñ ¿ @ @ ð €b ðç 7 ¶_´ÿ MU8Íäʸé*ÿ à D µ n-ð» 7Ā_ąÿMU8Íäʸé*ÿ‰PNG IHDR a ~e ÀPLTEÿÿÿìʨêÚ¹çÙ¯æâÌåÛ-âáãá×áÞ´®ÜßÙÙűθ½ÌÒÈÌťØËç€Ê´„€×±€¹Ö¶ĂïÃ¥üÂ…}Á…Ă¿åÁ¿Ïжæũ¶ÒÖ´Ô×´Ò¸»ą³û²´¯Óµ‰,FÀÀÀ Õd;g tRNSÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÐÃq
 15. 15. cmPPJCmp0712 H s¼ _IDAT(Suť7€@
 16. 16. @ŖsÎŪÿIŠŖïÐ *W.üëöýNꊤ•a !3¢P ÈYó• TxÍŗÀ@ÿµŨă^ vy@˜ùzfaJ -L- ! ) ÇB-{Ý$ %Ûì _ IENDĂB`‚« D d á á è è ðT ²ð Cð A Á ÿ m s o 1 ñ ¿ @ @ ð €b ð ¥Pþ ‚@]p¸8U×w ü ÿ ß Û µ n-ð× ¥Pþ ‚@]p¸8U×w ùÿ‰PNG IHDR
 17. 17. ex sRGB ®Î é ÌPLTEÿ÷ØÀÀÀÿÐ ÿÔÿØ;ÿßb RQÿxxÿŒ‹ÿŸţÿ€€ÿÿŦûÿñÿ,+ÿÿóÿøØÿïûÿñ€ÿè‰ÿŦ±ÿÔÔÿ¿¿ÿ±±ÿýýÿ‡‡ÿyyÿ×;ÿ‡bÿÏÏÿ³³ÿŤŤÿ˜ŕÿÿĆþÿššÿŒŒÿqpÿbbÿ--ÿŘřÿ„ƒÿuvÿZZÿLLÿüüÿúúÿxwÿjjÿNNÿA@ÿŔŔÿzzÿmmÿ^_ÿťŸŸÿƀÿywÿ‹‹ÿÿèŠÿç‰yxÿxwÿRRÿ,*ÿ++ÿXµ6
 18. 18. cmPPJCmp0712ŠºÎ tRNSÿ å·0J ‚IDATÿ]Ï=‚ PÒ˜c‡ÓťÒ FF??!*pkjjˆpÿ$i(øºìÁ w?ƒ¹ā|LŗÕ…þ{Qţd:ƒ$ë¹~9lµ×wŸûVû•ä‹CSLÁQE|·1þ8µ…RƒKœ‚Ó篴CPÐ×ř •Ù浕 ZÝdÊÿ? Ûµ*$`¥ IENDĂB`‚ ú- œ ˜
 19. 19. D @ñÿ D
 20. 20. N o r m a l CJ _H aJ mH nH sH tH ^ @ ^
 21. 21. èH¬ • H e a d i n g 1 $ ¤ð ¤ @ 5 •CJ KHOJ PJ QJ •^J aJ D A@òÿ¡ D
 22. 22. D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t R i óÿ³ R
 23. 23. T a b l e N o r m a l ö 4Öl 4Ö aö ( k@ôÿÁ ( N o L i s t
 24. 24. f þOñÿò f
 25. 25. …a D e f a u l t7$ 8$ H$ 1 B* CJ OJ PJ QJ ^J _H aJ mH ph sH tH J ^@ J
 26. 26. ýQP
 27. 27. N o r m a l ( W e b ) ¤d ¤d [$ $ PJ tH j š ³ j
 28. 28. tfkT a b l eG r i d 7 :V Ö0 ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ 4 @ 4
 29. 29. Öt H e a d e r Æ à À! 4 @ 2 4
 30. 30. Öt F o o t e r Æ à À! H þO B H
 31. 31. èH¬
 32. 32. N o r m a l + 1 4 p t CJ PJ aJ tH * W@¢ Q *
 33. 33. èH¬ S t r o n g 5 X þO¢ a X
 34. 34. èH¬ • C h a r C h a r 2 * 5 CJ KH OJ PJ QJ ^J aJnH tH . X@¢ q .
 35. 35. èH¬ E m p h a s i s 6 ] H Ą@ ‚H
 36. 36. Æh
 37. 37. B a l l o o n T e x t CJ OJ QJ ^J aJ J þO¢ ŘJ
 38. 38. Æh
 39. 39. C h a r C h a r 1 CJ OJ QJ ^J aJ nH tH L þO ¢ L
 40. 40.
 41. 41. L i s t P a r a g r a p h „ť^„ťm$ PJ tH @ ²
 42. 42. âY T i t l e $ a$ * CJ( PJ tH þO¢ Á
 43. 43. âYC h a r C h a r * CJ( PJ aJ B U@¢ Ñ B
 44. 44. X+þ H y p e r l i n k 5 7€*B*S*€ •ph fĄ . þO¢ á .
 45. 45. X+þ m w - h e a d l i n e P ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿ P ÿÿÿÿ : ; k • Á Ò ß î ä å ! 9 : { | $ % ) + , . / 1 2 4 5 J K L M N Q ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 î € ˜ 0 € € ˜ 0 î € ˜ 0 € € ˜ 0 î € ˜ 0 € € ˜ 0 î € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € ˜ 0 € € š 0 € € ˜@ 0 € € € Iˆ 0 0 Ÿ ˜@ 0 € € € Iˆ 0 0 Ÿ ˜@ 0 € € € Iˆ 0 0 Ÿ ˜@ 0 € € € Iˆ 0 0 Ÿ ˜@ 0 € € ˜@0 € € € Iˆ 0 0 h
 46. 46. Ÿ ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ; k • Á Ò ß î Q ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € € ˜ 0 € € €
 47. 47. % :P %P O % !ÿÿ€ðÌ ð
 48. 48. ? Ŧ„ b ð$ ¯]±jÿ ŔO…Ê ÉSPV%ÿ ÒÜ ÿÿÿÿ R ð$ ¯åþrĆ‹ÈûœÃà {J •ðÙÿ ÿÿÿÿ ð$ŘeJͳðRgïŔ„K}ÿ îj ÿÿÿÿ @ -ñ ÿÿ •
 49. 49. ÿÿÿÿ÷ ðZ ð ðø ð( ðð ðÀ ‚ð ÃŦ‚ ÀÀ Ã
 50. 50. ÅÀ ÿ Wÿÿ¿ ÿ ÍÌ ? • ¿ ÿ ¿ A s s i g n m e n t # 0 3 A r i a l B l a c k ñ ¿ ` ð ð ðBð
 51. 51. Sð- ¿ Ë ÿ ? ð ðH ð ð0 ð( ðð P › ÿ t % ÿÿ _ P i c t u r e B u l l e t s Q ( Q ( ) ) + + , , . / 1 2 45 K L Q ( ) ) + + , , . / 1 2 4 5 K L Q - : ; ß ì ÷ ÿ . 8 ¸ Å ( ) ) + + , , . / 1 2 4 5 : D H IK L L M N Q ( ) ) + + , , . / 12 4 5 K L Q 4 8 bÖºóÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ›Ø .•V^ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ æm ~• §ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Z‡~ §ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ •
 52. 52. 8€êý~oÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 7-ï.˜ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÖFJ ¡ {ª#z¯ Oÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ŕ ¯(••êÑÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ XA|) X +ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ XÛ3~• §ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ ÿ o²7ř„ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿ [{¦×ªáÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ „4f=êòŗêÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ;LæPêü~Wÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ mSµúÂBÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 6 •S d€óÿÿÿÿÿÿÿÿÿ EkU²ŢîQÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ôv-X2K ¡ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ^yÆXîŗąÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ªkOY¶úvRÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿ ÿ ÿ „-ÉZBP.ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ¬:+_î 82ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ -€hšâÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ #•s˜;2Ðÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ‰mzöãÈ¿ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( € „@„˜ŪÆ @^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 53. 53. „˜ŪÆ
 54. 54. ^„
 55. 55. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „h„˜Ū^„h`„˜ŪB* QJ ^J o( ph OJ ÿ‡h ˆH ·ð h „8„˜Ū^„8`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH §ð • h „ „˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „Ø „˜Ū^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „Ć
 56. 56. „˜Ū^„Ć
 57. 57. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „x„˜Ū^„x` „˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „H„˜Ū^„H`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð • h „„˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „脘Ū^„è`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( „
 58. 58. „˜ŪÆ
 59. 59. ^„
 60. 60. `„˜ŪOJ QJ o( „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJQJ o( „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJQJ o( „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJQJ o( „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJQJ o( „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJQJ o( „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p `„˜ŪOJ QJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 61. 61. „˜ŪÆ
 62. 62. ^„
 63. 63. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJQJ o( € „û„˜Ū û^„û`„˜ŪOJ Æ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJQJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJQJ o( „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJQJ o( € „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJQJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 64. 64. „˜ŪÆ
 65. 65. ^„
 66. 66. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJQJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJQJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJQJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJQJ o( „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJQJ o( € „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJQJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 67. 67. „˜ŪÆ
 68. 68. ^„
 69. 69. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJQJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJQJ o( € „€„˜ŪÆ ^„€`„˜ŪOJ QJ o( € € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJQJ o( h „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH ·ð € „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJQJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 70. 70. „˜ŪÆ
 71. 71. ^„
 72. 72. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJQJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJQJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJQJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJQJ o( „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð € „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJQJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 73. 73. „˜ŪÆ
 74. 74. ^„
 75. 75. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( „ť„˜Ū^„ť`„˜ŪB* QJ ^J o( ph OJ ÿ‡h ˆH ·ð h „ „˜Ū^„`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð € „p„˜Ū^„p`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH §ð € „@„˜Ū^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð € „
 76. 76. „˜Ū^„
 77. 77. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o € „‡„˜Ū^„‡`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð € „û „˜Ū^„û`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð € „€„˜Ū^„€`„˜ŪOJQJ ^J o( ‡h ˆH o € „P„˜Ū^„P`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð h „h„˜ŪÆ h^„h`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð € „8„˜ŪÆ 8^„8`„˜ŪOJ o(QJ € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „Ø „˜ŪÆØ ^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( € „Ć
 78. 78. „˜Ūƨ
 79. 79. ^„Ć
 80. 80. `„˜ŪOJ QJ o( € „x„˜ŪÆx^„x`„˜ŪOJ o( QJ € „H„˜ŪÆH^„H`„˜ŪOJ o( QJ € „„˜ŪÆ^„`„˜ŪOJ o( QJ € „脘ŪÆè^„è`„˜ŪOJ o( QJ „ť„˜ŪÆť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( „p„˜ŪÆp^„p`„˜ŪOJ QJ o( „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( „
 81. 81. „˜ŪÆ
 82. 82. ^„
 83. 83. `„˜ŪOJ QJ o( „‡„˜ŪƇ^„‡`„˜ŪOJ QJ o( „û„˜ŪÆû^„û`„˜ŪOJ QJ o( „€„˜ŪÆ€^„€`„˜ŪOJ QJ o( „P„˜ŪÆP^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „h„˜ŪÆ h^„h`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð € „8„˜Ū 8^„8`„˜ŪOJ Æ QJ o( € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „Ø „˜ŪÆØ ^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( € „Ć
 84. 84. „˜Ūƨ
 85. 85. ^„Ć
 86. 86. `„˜ŪOJ QJ o( € „x„˜ŪÆ x^„x`„˜ŪOJ QJ o( € „H„˜ŪÆ H^„H`„˜ŪOJ QJ o( € „„˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ o( QJ € „脘ŪÆ è^„è`„˜ŪOJ QJ o( h „h„˜Ū^„h`„˜ŪB* QJ ^J o( ph OJ ÿ‡h ˆH ·ð • h „8„˜Ū^„8`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „„˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „Ø„˜Ū^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „Ć
 87. 87. „˜Ū^„Ć
 88. 88. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „x„˜Ū^„x`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð • h „H„˜Ū^„H`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð • h „„˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „脘Ū^„è`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð h „h„˜ŪÆ h^„h`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð € „8„˜ŪÆ ^„8`„˜ŪOJ QJ o( 8 € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „Ø „˜ŪÆØ ^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( € „Ć
 89. 89. „˜Ūƨ
 90. 90. ^„Ć
 91. 91. `„˜ŪOJ QJ o( € „x „˜ŪÆx^„x`„˜ŪOJQJ o( € „H„˜ŪÆ H^„H`„˜ŪOJQJ o( € „„˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJQJ o( € „脘ŪÆ è^„è`„˜ŪOJQJ o( „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJQJ o( € „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJQJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 92. 92. „˜ŪÆ
 93. 93. ^„
 94. 94. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „ť„˜Ū^„ť`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH ·ð • h „ „˜Ū^„ `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „p„˜Ū^„p`„˜Ū Q OJJ o( ‡h ˆH §ð • h „@„˜Ū^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „
 95. 95. „˜Ū^„
 96. 96. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „‡„˜Ū^„‡`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð • h „û„˜Ū^„û`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð • h „€„˜Ū^„€`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „P„˜Ū^„P`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð h „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „
 97. 97. „˜ŪÆ
 98. 98. ^„
 99. 99. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „û„˜ŪÆ ^ °„û`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „€„˜ŪÆ€^„€`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( 8 „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 100. 100. „˜ŪÆ
 101. 101. ^„
 102. 102. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡` „˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „h„˜Ū^ „h`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð • h „8„˜Ū^„8`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „„˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „Ø„˜Ū^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „Ć
 103. 103. „˜Ū^„Ć
 104. 104. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „x„˜Ū^„x`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð • h „H„˜Ū^„H`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð • h „„˜Ū^„`„˜ŪO J QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „脘Ū^„è`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 105. 105. „˜ŪÆ
 106. 106. ^„
 107. 107. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆ û^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ €^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH §ð h „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJQJ o( ‡hˆH ®ð • h „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH §ð • h „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „
 108. 108. „˜ŪÆ
 109. 109. ^„
 110. 110. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „û„˜ŪÆ ^ °„û`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „€„˜Ū Æ€^„€`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð h „h„˜ŪÆ ^ h„h`„˜ŪB* OJ QJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð h„8„˜ŪÆ ^„8`„˜ŪOJ 8 QJ o( ‡h ˆH §ð € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „Ø „˜ŪÆØ ^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( € „Ć
 111. 111. „˜Ūƨ
 112. 112. ^„Ć
 113. 113. `„˜ŪOJ QJ o( € „x„˜ŪÆ x^„x`„˜ŪOJ QJ o( € „H„˜ŪÆ H^„H`„˜ŪOJ QJ o( € „„˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ o( QJ € „脘ŪÆ è^„è`„˜ŪOJ QJ o( h „ť„˜Ū^„ť`„˜ŪB* ph o( ÿ‡h ˆH . • h „ „˜Ū^„ `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „p„˜Ū^„p`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „@„˜Ū^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „
 114. 114. „˜Ū^„
 115. 115. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „‡„˜Ū^„‡`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „û„˜Ū^„û`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð • h „€„˜Ū^„€`„˜ŪOJQJ ^J o( ‡h ˆH o • h „P„˜Ū^„P`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð „h„˜Ū^„h`„˜ŪB* QJ OJ ^J o( ph ÿ‡h ˆH ·ð h „8„˜Ū^„8`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð € „„˜Ū^„ `„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH §ð € „Ø „˜Ū^„Ø `„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð € „Ć
 116. 116. „˜Ū^„Ć
 117. 117. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o € „x„˜Ū^ „x`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð € „H„˜Ū^„H`„˜ŪOJ o QJ( ‡h ˆH ·ð € „„˜Ū^„`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o € „脘Ū^„è`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð „ť„˜ŪÆ ť^„ť`„˜ŪOJ QJ o( € „ „˜ŪÆ ^„ `„˜ŪOJ QJ o( € „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( € „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( € „
 118. 118. „˜ŪÆ
 119. 119. ^„
 120. 120. `„˜ŪOJ QJ o( € „‡„˜ŪƇ^„‡`„˜ŪOJ QJ o( € „û„˜ŪÆû^„û`„˜ŪOJ QJ o( € „€„˜ŪÆ€^„€`„˜ŪOJ QJ o( € „P„˜ŪÆP^„P`„˜ŪOJ QJ o( h „ť„˜ŪÆť^„ť`„˜ŪOJ o( ‡h QJ ˆH ·ð • h „ „˜ŪÆ ^„`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „p„˜ŪÆ p^„p`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „@„˜ŪÆ@^„@`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH ·ð • h „
 121. 121. „˜ŪÆ
 122. 122. ^„
 123. 123. `„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „‡„˜ŪÆ ‡^„‡`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð • h „û„˜ŪÆ ^ °„û`„˜ŪOJQJ o( ‡h ˆH ·ð • h „€„˜ŪÆ€^„€`„˜ŪOJ QJ ^J o( ‡h ˆH o • h „P„˜ŪÆ P^„P`„˜ŪOJ QJ o( ‡h ˆH §ð Z‡ EkU
 124. 124. 8€ „-ÉZ {ª# XA|) [{ ÔvX -Åh ¬:+_ ›Ø ŕ ¯( „4f= o²7 XÛ3 æm ‰mz 6 •S 4 8 #•s ;LæP ^yÆX 7-ï ÖFJ m S ªkOY ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ w°ö4 Ê®ê[в øp¡Æ»ê58=ÐT
 125. 125. ŒŚ‡Ą.€hÒÿ Ŕíƒ p…îQþ0ªŒř„HªØvT2˜Śµ@
 126. 126. ĄŢ
 127. 127. :ÖXNæ¹ ţ56ãdŚ•[RèøiƵ.4Õ¸ ÊÒºÇT•B 2 øñü‹PeüÂÈôGŠ ð·Xŕæ ð Î~8 nî?øùpðHú pØí†ũš¹2ôF^ÈĀ¬dř·h·
 128. 128. 9ŤéöDz3Šc Ŕ탚„èÒŠxòÔ3tKûþ‡
 129. 129. ³èă0QĀţL dfœ V Ŕíƒ ŔíƒÏä -laÀƺ (æJøæïWŪZ‡„2x hôr ç Ŕ탊ãú
 130. 130. RÀ*-¬qL·BŖlæøÒd‰h 6m45Ô
 131. 131. Ŕíƒ Ŕ탅¶í8Šz8uĆÿ‡U:ĆŦŠô…fOÎg,µü •¢Ó ĆåpG0Ŧ@äíü€Śr
 132. 132. ‚zN€vZîv‹ `j° dòF/ èkîv
 133. 133. â ø(v .¯DÚÒÖ ~ Æò|ˆũÒG Ŕíƒ JExñ ζ˜hä]µô
 134. 134. ç8òPpBř„6î .!~!XÌú) h˜~Ð Ŕíƒ ¬‡tޅŖô0jGř†Ø¹l7Îœ dř1Lµ| Ŕíƒ Ă:ûpØí†ũš¹2ôF^ÈĀ¬dř·h·
 135. 135. 9ŤéöDz3Šc µ 5
 136. 136. ŦB„ŖR # š U] A % # ;7ˆĀ$Èz Ţ ¹ ³Ý ? ×CëK # V RŘ}p˜ # A % µp…[„
 137. 137. # š qDåB‚C Ţ ‚FG5PŤ9 # ‰4O´@ #š ¾ G [9xF # »rP [3
 138. 138. aH
 139. 139. D # Ţ6o
 140. 140.
 141. 141. # š ª^ Ú9© ¶$Èz Ţ ÈUØ f_ä} #2 Ú X =t Ţ œ~
 142. 142. ÿK/ # [Ö
 143. 143. O ×CëK # V Ó7N § Ð ù[ # ² X 5P¦9 #7m ×CëK # V lr÷ ø Ûc # ´bţ5PŤ9 # á[« ¸c W # }p˜ 2 h) # Ą- ·x•$ # ;fÙ h) Órh ý
 144. 144. 0: # SĄOkbc # 7iÔ ±n¹z # Ř|÷{Ÿd # ÕP*ÿK/ # Ŕ]Ç VeÕ×CëK # V • ðŖR # š ŖR ÂK‚ 3Í= # -N#{Ÿd # Én§#9#ÝD # ·x•$ ţrm%ç +1 # ‚ ¸({%-|p? # y{Ÿd # )Œë/ # řcú+ªMĆ~ # š #BW,Ŕ]Ç # š ˆa˜-ç +1 # ‚ ô-Ð- [Ö
 145. 145. # š . Ö.©`¾2 # *a¸/Ö(_b # Œë/ ç +1 êÈ1B‚C Ţ å_ª2 ©`¾2 7 -3 ù[ Ţ ì Ÿ3øÕc # Ð4ª3 ý
 146. 146. Z45P¦9 # av4®WÕ| # ‚…4„(_b Ţ k)o5 xG]6 î0¢6É (8 # É (8 Êj8¹ ³ # Ø a9 9ÇP # ‹Dt9‚(8 # 5P¦9 úv€9×CëK # V ý
 147. 147. 0: =fo:Œë/ # ¿ÿ:×CëK # V 3u;å_ª2 # S| Ö(_b Ţ 3Í= ÿK/ Y®®WÕ| # ‚ -|p? 4O½@ KßA ` Bç +1 # ‚ ñXAC×CëK # V ðnmCaH
 148. 148. D # B‚C ×=ÆCªM¨~ # M aH
 149. 149. D .+#DX =t # 9#ÝD â5wEÐ4ª3 #[9xF •-•F z@b # - ¸G×CëK # V Ë5ëG z@b # ! ÷G
 150. 150. ,¯H4 -m Ţ ú 7I ÒdÐI ƒrëI·x•$ # y˜J ÓkăJŖR # š -Y~K ×CëK œ;zL†XýW # _YhMªM¨~ # š cN #ENŒë/ # OfHPT # 9ÇP y]þP5
 151. 151. # ó-MR}+úo # fHPT ÐT¬ ´z # £v©UŔ]Ç # š ¸c W áX£W åwìWŒë/ # MZ KßA # ù[ …IŪ¶$Èz # îtJ^®WÕ| # ‚ ~iË^xG]6 # ´Ú^ z@b Ö(_b ¯RcB‚C # Okbc ø Ûc {Ÿd ¼= f×CëK # V fÓ7N # b_úf·x•$ # åTËf4O½@ # š 1-i /i ÔO‚jª^ # ¹=¯lµ Pp #% m 4 -m 8Wöm{Ÿd # }+úo ÚWáo ù[ ޵ Pp /Z,rªM¨~ # š ³ ½r´Ú^ # X =t ´AUtŔ]Ç- # š Óe tƒcřw # úítú 7I # ×) vå_ª2 Ţ ;z‹v! ÷G # ø#óv 1-i # ƒcřw
 152. 152. 5áw îR x[9xF # Ū€xĂWÕ| # ‚ •Róxø Ûc # Ţuzƒcřw Ţ åh¯z 3Í= # ¬ ´z ±n¹z ¶$Èz ZRd|
 153. 153. 5áw # [ Ã|k)o5 # ®WÕ| %]ß|6]D~ #± Ô}4 m # f_ä} tj;~ŖR # š 6]D~ ªM¨~ Jµ~ª^ # $|÷•×CëK # V • å ~ ‰I * ‹M ¯_ À{ ± b Æh
 154. 154. Û ŠI …a É? Öt g hT |e ¹R$ Ŗ[% v% ‰j ¸- æD/ !t0 vr4 û 5 î!9 np9 qv9 iV: ÁS;E L) çG âY ƒ}G ã9J NM ýQP / Q ¥ R 3R
 155. 155. MY *kZ øW^ e_ 1G` Ÿ{a tfk °hl } n Ô
 156. 156. p Pt ÿ
 157. 157. v ¶ox Í2z èL{ 3s| l } .O€ ]Q€ ú• Ā[„ ä‡ tAˆ tgŠ ú-Ţ RYŢ É@• íCŔ 8}ŕ Y?› ðn› Ŧœ ăiœ ÿ+ţ ,Sţ :{ţ i
 158. 158. Å
 159. 159. ¢ D ¤ ø ¨ £@© ,Rª +« èH¬ ØQ- º ° •|° _6³ dM¶ «(· c·
 160. 160. ¹ ö3¾ ¸;Á DÂ „
 161. 161. à ²7Ä ó*Ì ˆEÐ aÎ EvÏ ¢DÕ É8Ö WÖ Û Ą… +nÝ -á á_å (Bæ ?/ê È~ë z
 162. 162. î ¡ ï .ï €ð Ø,ñ Èyó ?-÷ Y/ø Ú ú E$ü „pù Ì þ X+þ Íeþ ( Q kx09]þ09]þ0ÿ@€ ì3 P P @ ÿÿ U n k n o w n ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ G • ‡z € ÿ T i m e s N e w R o m a n 5 • € S y m b o l 3•‡z€ ÿ A r i a l W• Ŗ C G O m e g a C e n t u r y G o t h i c G € M S M i n c h o -ÿ3ÿ
 163. 163. f g 7 • ï K @ Ÿ C a m b r i a 7• ï { @ Ÿ C a l i b r i 5•‡z a € ÿ T a h o m a ; • € W i n g d i n g s ?5• ‡z € ÿ C o u r i e r N e w 1ˆ ðÐ ä h :#…ŤÐj…e|Ôú x ± x± Ñ ð 8 x ´ •‚4 d ( (
 164. 164. 2ƒq ð üý HP ðÿ ? ä ÿÿÿ•ÿÿÿ•ÿÿÿ•ÿÿÿ•ÿÿÿ•ÿÿÿ• E 2
 165. 165. ÿÿ M I S A m n aR a z a t
 166. 166. þÿ ‡…Ÿò÷Oh«Ř+³Ù0 | ˜ ¬ ¸ ÄÐ Ü ì
 167. 167. ,8
 168. 168. D P
 169. 169. d l t ä - - - MIS - - - Normal -
 170. 170. Amna Raza - 7 - Microsoft OfficeWord @ È @ ~ý0ŗMÊ@ ´y•·tÊ @ xV.»{Ê x ± þÿ ÕÍÕœ.Ŗ ŕ +,ù®0 ì
 171. 171. h p € ˆ • ˜ ¨ ° ¸ À
 172. 172. Í ä - Hinopak ( æ -
 173. 173. - Title
 174. 174. þÿÿÿ
 175. 175. þÿÿÿ - ! # $ % ( ) * + , - . / 0 1 23 4 5 6 7 8 9 : ; = ? @ A B C D E F G H I J K L M N þÿÿÿP Q R S T U V þÿÿÿX Y Z [ ] ^ þÿÿÿýÿÿÿa þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F ÀÝû5»{Ê c € D a t a ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
 176. 176. 1 T a b l e
 177. 177. ÿÿÿÿ dt W o r d Do c u m e n t ÿÿÿÿ M S u m m a r y I n f o r ma t i o n ( ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m at i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿ W C o m p O b j ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ q ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿ ÿÿÿÿ À F Microsoft Office Word Document MSWordDoc Word.Document.8 ô9²q

×