Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
היקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמיד
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

כסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישי

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

כסף חדש – עצמאות כלכלית למגזר השלישי

 1. 1. ‫רגולציה‬
 2. 2. ‫נקודות ציון‬ ‫- עמותות, ההקדשים‬ ‫רשות התאגידים‬‫- מס הכנסה ניכויים מס ערך מוסף יחידת מלכ"רים - 64‬ ‫רשות המסים‬ ‫- חשבויות משרדי ממשלה‬ ‫חשב כללי‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫בישראל הרבה רגולטורים‬ ‫חוסר תאום, חוסר אחידות, כפילויות‬
 3. 3. ‫רגולטורים‬ ‫69.4 תיקון 3 לחוק העמותות (תוספת שניה - ניהול חשבונות).‬ ‫79.2 תקנות מס הכנסה - דוחות שיגיש מוסד ציבורי.‬ ‫79.3 ג.ד. 96 לשכת רו"ח.‬ ‫99.21 תקן 5 המוסד לתקינה בחשבונאות.‬ ‫אישור ניהול תקין מהרשם.‬ ‫89.01 החלטת ממשלה - תמיכות מדינה‬ ‫אישור ניהול תקין מהרשם.‬ ‫10.6 החלטת ממשלה - רכישות מעמותות‬‫הנהלה‬ ‫להוצאות‬ ‫בתקרות‬ ‫עמידה‬ ‫40.2 הוראות חשכ"ל - תמיכות מדינה‬ ‫וכלליות.‬‫40.5 הוראות נציבות מ"ה - אישורים חדשים לסעיף 64 - תקרה להוצאות הנהלה‬ ‫וכלליות.‬‫70.6 תיקון 01 לחוק העמותות + תיקון 6 לחוק החברות (דוח מילולי, מגבלת זמן‬ ‫לדוחות)‬ ‫80.5 תיקון 11 ישות מדינות זרה.‬ ‫90.6 תיקון 21 מיזוגים.‬ ‫90.6 תקנות טפסים מכוונים.‬
 4. 4. ‫שינויים בעקבות הרגולציה וגורמים נוספים‬ ‫התפתחות אמצעי התקשורת / מדיה / אינטרנט‬ ‫רשתות חברתיות / פייסבוק‬ ‫גייד סטר / מידות‬ ‫דרישות קרנות / מעורבות תורמים‬ ‫שדרוג המגזר השלישי‬ ‫התמקצעות‬ ‫שקיפות‬ ‫התייעלות‬ ‫שינוי בגישת הרגולטורים‬ ‫יותר אמון - יותר חופש פעולה‬
 5. 5. ‫חשב כללי‬ ‫• הוצאות הנהלה וכלליות‬‫נציבות מ"ה 64‬ ‫הוראות חשכ"ל‬ ‫ועדת אפרתי‬ ‫הגבלת שכר‬ ‫• הוצאות גיוס תרומות‬ ‫• תרומות בשווי כסף - עבודות מתנדבים‬ ‫• פיצול שכר מנכ"ל‬ ‫• תמיכות‬ ‫בקשות‬ ‫• לתת אמון פחות אישורים מרו"ח ועו"ד‬ ‫• תקציב מדינה דו שנתי‬ ‫בקשות לתמיכה דו שנתיות‬
 6. 6. ‫השקעות פיננסיות‬ ‫כיום - חוסר בהירות - חוסר אחידות‬ ‫מוסדות מוכרים לסעיף 64 - מוגבלים לפקדונות ואג"ח ממשלתי‬ ‫המלצה‬‫להרחיב תחולת תקנות השקעת כספים בהקדש על ידי נאמן - לכל סוגי‬ ‫האלכ"רים - מלכ"רים וחל"צים‬ ‫וכמובן שיהיה מקובל על רשות המסים גם לעניין 64.‬
 7. 7. ‫מס הכנסה‬ ‫• מיסוי הוצאות עודפות (סעיף 3 (ז) לפקודה)‬‫מוסדות ציבור‬ ‫חברות עסקיות‬ ‫% המס‬ ‫% המס‬ ‫%09‬ ‫%16‬ ‫שנות 08‬ ‫%09‬ ‫%04‬ ‫29‬ ‫......‬ ‫%09‬ ‫%52‬ ‫0102‬ ‫%09‬ ‫%42‬ ‫1102‬ ‫?‬ ‫%22‬ ‫3102‬ ‫......‬ ‫?‬ ‫• דיבידנד מחברה בת - כיום %52 מס.‬ ‫%81‬ ‫6102‬ ‫• אישורי ניכויי מס במקור - ניצול לרעה.‬ ‫• פעילות עסקית - עמימות.‬ ‫• מיסוי מקרקעין - סעיף 16 - .... במישרין....‬
 8. 8. ‫מס ערך מוסף‬ ‫עסקאות אקראי במקרקעין (תקנה 6 ב לתקנות מע"מ)‬ ‫מכירה / השכרת מקרקעין או מבנה על ידי מלכ"ר חייבת במע"מ‬ ‫לעניין מקרקעין - המלכ"ר בעצם עוסק מורשה‬ ‫תנאים צריכים להיות כמו לעוסק‬ ‫יש לאפשר קיזוז המע"מ ברכישה וקבלת החזר המע"מ‬ ‫אין קיזוז מע"מ ברכישה.‬ ‫כיום -‬‫במועד המכירה (אחרי הרבה שנים) ניתן לקזז המע"מ ההיסטורי אם מציגים‬ ‫חשבונית רכישה, ואם לוחצים מקבילים הצמדה למדד.‬ ‫אם יש הפסד - המע"מ ברכישה גבוה מהמכירה - לא מקבלים חזרה.‬
 9. 9. ‫מס ערך מוסף – מס שכר‬ ‫תקבולי המדינה נטו‬‫סטטוס עוסק‬ ‫סטטוס‬‫%61 מע"מ‬ ‫מלכ"ר‬ ‫חתך הכנסות המלכ"רים‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫העברות ממשלה - %35‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫%11‬ ‫תרומות - חו"ל‬ ‫61.0‬ ‫0‬ ‫%5‬ ‫ישראל‬ ‫69.4‬ ‫0‬ ‫מכירות ושירותים - %13‬ ‫21.5‬ ‫0‬ ‫חתך עלויות המלכ"רים‬ ‫0‬ ‫73.4‬ ‫%5.7‬ ‫%07‬ ‫שכר עבודה‬ ‫0‬ ‫41.4‬ ‫%61‬ ‫%03‬ ‫חשבוניות‬ ‫%21.5‬ ‫%15.8‬ ‫%93.3‬
 10. 10. ‫תודה רבה על ההקשבה‬ ‫רו"ח אבי פרקש, שותף ‪BDO‬‬ ‫4036456 - 20‬ ‫‪avif@bdo.co.il‬‬

Views

Total views

800

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

49

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×