Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תפקידי הוועד המנהל

1,270 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תפקידי הוועד המנהל

 1. 1. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינברג‬ ‫תפקידי הוועד המנהל‬ ‫מרצה: רונית דרורי‬ ‫תוכנית פייזר 11.6.02‬
 2. 2. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫אסטרטגיות מרכזיות ליצירת השינוי‬ ‫פיתוח הפצה והנחלה של ידע ומומחיות‬ ‫‪‬‬ ‫רשת מנהיגים מתנדבים למען החברה בישראל‬ ‫‪‬‬‫פיתוח בורדים: ליווי תהליכי פיתוח ועד מנהל של עמותות‬ ‫‪‬‬ ‫קריירה חברתית: שילוב מנהלים מהמגזר העסקי‬ ‫‪‬‬ ‫בוועדים מנהלים‬ ‫מחקר והערכה: שימוש במתודולוגיות מחקר והערכה‬ ‫‪‬‬ ‫בעבודת המרכז פנימה והחוצה על מנת למקסם את‬ ‫ההשפעה והובלת השינוי‬
 3. 3. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫חוק העמותות‬‫סעיף 52: הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות‬ ‫שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד‬ ‫אחר ממוסדות העמותה.‬ ‫סעיף 72: על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת‬ ‫מטרותיה ובהתאם לתקנון והחלטות האסיפה הכללית‬ ‫• בהעדר הוראות חוק מפורשות קובעת פסיקת בית המשפט דרך של תקדימים, את‬ ‫אחריותם של חברי וועד במילוי תפקידם‬
 4. 4. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫דרישות יסוד מחבר ועד:‬‫• להכיר את תקנון העמותה ואת חוק העמותות‬ ‫להכיר את הארגון ופעילותו‬ ‫•‬ ‫לפעול למען הארגון ללא ניגוד אינטרסים‬ ‫•‬ ‫לשמור על סודיות‬ ‫•‬ ‫להשתתף תדיר בישיבות הנהלה‬ ‫•‬
 5. 5. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בבקרה, ניהול פיננסי ושקיפות:‬‫‪ ‬הקצאת משאבים, אישור התקציב השנתי לפני תחילת שנת הפעילות‬ ‫‪ ‬בקרה על הדוחות הכספיים – אישור הדו"ח הכספי והצגה בפני‬ ‫האסיפה הכללית, עמידה בדרישות החוק בנוגע לחובות המעביד‬ ‫ותשלום המסים‬ ‫‪ ‬מינוי, הערכה ופיטורין של המנכ"ל והצוות הבכיר‬‫‪ ‬אישור תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית, מעקב אחר ההטמעה 6-8‬ ‫ישיבות בקרה באופן שוטף וקבלת דווח כל רבעון‬ ‫‪ ‬קבלת סקירות עומק ומידע אשר יסייעו לו להעמיק את הבנתו בנושא‬ ‫תוכניות דגל ו/או לקראת פרויקטים חדשים.‬
 6. 6. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקידי משילות‬ ‫•הובלה ומנהיגות - קביעת החזון ומדיניות העמותה‬‫•ייצוג הארגון - מול קובעי מדיניות, גורמים מממנים,‬ ‫קהל היעד ואחרים‬ ‫•גיוס משאבים - לפעילות הארגון‬
 7. 7. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בעיצוב חזון ואסטרטגיה:‬ ‫1. ייזום תהליך חשיבה אינטראקטיבי לקביעת החזון והאסטרטגיה‬ ‫2. אישור תוכנית אופרטיבית למימוש האסטרטגיה, כולל הקצאת‬ ‫תקציב ושינוי סדרי עדיפויות ארגוניים‬ ‫3. בחינת בהירות ונגישות החזון הן בתוך הארגון והן מחוצה לו‬‫4. אישור תוכניות העבודה השנתיות המותאמות לחזון ולאסטרטגיה‬ ‫הארגונית, כולל מדדים להצלחה במסגרת תכניות העבודה,‬ ‫שיאפשרו לבחון את התקדמות הארגון במימוש האסטרטגיה‬ ‫5. אחת לשנה, ייזום תהליך של בחינה מחדש של האסטרטגיה‬‫6. הגדרת יעדי השפעה ארוכי טווח, כולל מה המדדים (‪)Indicators‬‬ ‫לשינוי וכיצד ימדד‬
 8. 8. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בייצוג העמותה‬ ‫מיתוג הארגון, חשיפתו לתקשורת ושיווקו כלפי הקהל הרחב וכלפי‬ ‫1.‬ ‫גורמי חוץ‬ ‫ייצוג העולם החיצוני כלפי הארגון: דרישות מממנים, סטנדרטים‬ ‫2.‬ ‫ניהוליים ומקצועיים ועוד‬ ‫לוודא שקיים תמהיל מייצג נכון בוועד המנהל לקהל הצרכנים וקהל‬ ‫3.‬‫היעד של העמותה ולפונקציות מקצועיות נדרשות לתפקוד אפקטיבי‬ ‫של הוועד המנהל‬‫להפוך את היצוגיות לשיקול משמעותי בתהליך איתור ובחירת חברי‬ ‫4.‬ ‫ועד חדשים‬
 9. 9. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תמהיל הועד המנהל‬‫• ייצוג אוכלוסיית היעד, מתנדבים, בעלי עניין‬ ‫• הומגניות / הטרוגניות‬ ‫• אנשי מקצוע / אנשי עסקים / ידוענים‬
 10. 10. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫תפקיד הוועד המנהל בגיוס משאבים‬ ‫גיוס כספים נתפש כאחריות של הוועד כולו‬ ‫1.‬ ‫קיימת הבחנה בין גיוס הכספים לבין הבקרה על התקציב כשתי‬ ‫2.‬ ‫פעולות נפרדות: ועדת פיתוח משאבים אינו הופך לחלק מאחריות‬ ‫ועדת התקציב‬‫קיימת תכנית שנתית לגיוס משאבים המפותחת בהנחיית הוועד ו/או‬ ‫3.‬ ‫באישורו וכוללת יעדים ותחומי אחריות מוגדרים של הוועד המנהל‬ ‫והצוות השכיר‬ ‫חברי הוועד עוברים הכשרה קבועה באספקטים שונים של פיתוח‬ ‫4.‬ ‫משאבים‬ ‫כל אחד מחברי הוועד בפני עצמו נוטל חלק פעיל בגיוס כספים ו/או‬ ‫5.‬ ‫אף תורם תרומה אישית לארגון מדי שנה‬
 11. 11. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫שלושה מודלים בסיסיים:‬ ‫‪ ‬ועד מנהל מעשי‬ ‫‪ ‬ועד מנהל קובע מדיניות‬ ‫‪ ‬ועד מנהל מגייס כספים‬‫בכל ועד מנהל מתקיים שילוב ייחודי של‬ ‫שלושת המודלים‬
 12. 12. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל מעשי - מאפייני הפעולה‬ ‫‪‬מעורב באופן עמוק ואקטיבי בעבודת הארגון.‬ ‫‪‬עוסק בעיצוב תכנית הפעולה, בהערכתה ומייעץ בתכנון הפעילות‬ ‫‪‬החברים בו מתנדבים פעילים בנוסף להיותם חברי ועד‬‫‪‬נדרשת חוות דעתו של הוועד המנהל על כיוונים מעשיים ועל קבלת‬ ‫החלטות, הרבה מעבר לאישור תחומי פעילות חדשים.‬ ‫‪‬ממלא תפקיד של ניהול שוטף‬
 13. 13. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל קובע מדיניות - מאפייני הפעולה‬ ‫‪‬התמקדות בתחומי אחריות משילותיים:‬ ‫‪‬קביעת חזון, מדיניות, תכנון אסטרטגי, אישור מטרות ויעדים‬ ‫‪‬אישור התוכניות, ביצוע בקרה על מימוש התוכנית והתוצאות‬ ‫‪‬פיקוח ארגוני ותקציבי‬‫‪‬מעורבות בדיונים והחלטה האם להמשיך או לשנות את התכנית‬ ‫הקיימת והאם נדרשת תכנית חדשה.‬ ‫‪‬מעורבות באופן אקטיבי באישור משרות הקשורות במדיניות‬‫‪‬חברי הועד מצופים להתנדב גם כנותני ייעוץ ו/או כפותחי דלתות‬ ‫‪‬חברי הוועד לא מעורבים במתרחש באופן יומיומי‬
 14. 14. ‫המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש‬ ‫פני וסטיבן ויינבג‬ ‫ועד מנהל מגייס - מאפייני הפעולה‬ ‫‪ ‬גיוס כספים נתפש כאחריות של הוועד כולו ולא של כמה מן החברים בו‬ ‫‪ ‬כל אחד מחברי הוועד בפני עצמו נוטל חלק פעיל בגיוס כספים‬ ‫‪ ‬כל חברי הוועד תורמים תרומה אישית לארגון מדי שנה‬‫‪ ‬חברי הוועד עוברים הכשרה קבועה באספקטים שונים של פיתוח משאבים‬‫‪ ‬התכנית השנתית לגיוס משאבים מפותחת בהנחיית הוועד ובאישורו כוללת‬ ‫יעדים ותחומי אחריות מוגדרים‬ ‫‪ ‬קיימת הבחנה בין גיוס הכספים לבין הבקרה על התקציב כשתי פעולות‬ ‫נפרדות: ועדת פיתוח משאבים אינו הופך לחלק מאחריות ועדת התקצי‬
 15. 15. ‫האם מנהיגות מתנדבת = ועד מנהל ?‬ ‫כן! אבל....‬

×