Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת מליאה שולחן עגול זכויות ניצולי שואה

668 views

Published on

מצגת מתוך מפגש המליאה של השולחן העגול לזכויות ניצולי השואה, 8.6.2016

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת מליאה שולחן עגול זכויות ניצולי שואה

 1. 1. ‫בנושא‬ ‫המשימתי‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫התומך‬ ‫המערך‬ ‫ראשונה‬ ‫מליאה‬ 1 ‫כ‬"‫התשע‬ ‫בסיוון‬ ‫א‬"‫ה‬|08‫ביוני‬2015
 2. 2. ‫גב‬'‫רוס‬ ‫עפרה‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫מנהלת‬ 2
 3. 3. ‫הלאומית‬ ‫התוכנית‬– ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫עיקרי‬‫התכנית‬: •‫השוואת‬‫זכויות‬‫של‬‫יוצאי‬‫מחנות‬‫וגטאות‬‫שעלו‬‫לאחר‬ ‫אוקטובר‬1953‫לנכי‬‫רדיפות‬‫הנאצים‬. •‫מענק‬‫שנתי‬‫לניצולי‬‫שואה‬‫שאינם‬‫מקבלים‬‫קצבה‬. •‫הגדלת‬‫תגמול‬‫המינימום‬‫לנכי‬‫רדיפות‬‫ונכי‬‫מלחמה‬. •‫תשלום‬‫מענק‬‫שנתי‬‫לנזקקים‬‫נכי‬‫רדיפות‬‫הנאצים‬. •‫תשלום‬‫תגמול‬‫לבן‬‫זוג‬‫של‬‫נכה‬‫שנפטר‬‫לכל‬‫החיים‬. •‫פטור‬‫ברכישת‬‫תרופות‬‫מרשם‬‫שבסל‬‫שירותי‬‫הבריאות‬. •‫תגמול‬ ‫החרגת‬‫לגמלת‬ ‫ממבחן‬ ‫הנאצים‬ ‫רדיפות‬ ‫נכי‬ ‫סיעוד‬. 3
 4. 4. ‫הלאומית‬ ‫התוכנית‬ ‫הישגי‬ •‫לראשונה‬‫הכרה‬‫בחקיקה‬‫בניצולי‬‫שואה‬‫שעד‬‫היום‬‫לא‬ ‫קיבלו‬‫סיוע‬‫ישיר‬‫מהמדינה‬. •‫יצירת‬‫המאגר‬‫הרחב‬‫ביותר‬‫של‬‫ניצולי‬‫שואה‬,‫באמצעות‬ ‫מתן‬‫הטבות‬‫בחקיקה‬,‫וטיפול‬‫ישיר‬‫של‬‫הרשות‬‫לזכויות‬ ‫ניצולי‬‫שואה‬‫בכלל‬‫הניצולים‬. •‫השוואת‬‫זכויות‬‫של‬‫יוצאי‬‫מחנות‬‫וגטאות‬. •‫צמצום‬‫בירוקרטיה‬. 4
 5. 5. ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫פרויקט‬ ‫עיקרי‬‫הפרויקט‬: •7‫רשויות‬‫מקומיות‬‫נמצאות‬‫בעיצומו‬‫של‬‫פרויקט‬‫מיצוי‬‫הזכויות‬. •6‫רשויות‬‫מקומיות‬‫החלו‬‫לאחרונה‬‫או‬‫עתידות‬‫להתחיל‬‫בקרוב‬‫את‬‫פרויקט‬ ‫מיצוי‬‫הזכויות‬. •11‫רשויות‬‫מקומיות‬‫נמצאות‬‫בתחילת‬‫התקשרות‬‫מול‬‫הרשות‬,‫לצורך‬‫התנעת‬ ‫הפרויקט‬. •27‫רשויות‬‫מקומיות‬‫נוספות‬‫בתחילת‬‫תהליך‬‫ההתעניינות‬‫וקביעת‬‫פגישות‬ ‫לקראת‬‫התנעת‬‫הפרויקט‬. •‫הרשות‬‫מבצעת‬‫במקביל‬‫מיצוי‬‫זכויות‬‫יזום‬‫בנוגע‬‫לניצולים‬‫המוכרים‬‫בכל‬‫רשות‬ ‫מקומית‬‫שמשתתפת‬‫בפרויקט‬. ‫הישגי‬‫הפרויקט‬: •‫בזכות‬‫עבודה‬‫מאומצת‬‫של‬‫הרשויות‬‫המקומיות‬‫והרשות‬,‫מוצו‬‫הזכויות‬‫של‬‫רבים‬ ‫מניצולי‬‫השואה‬‫בערים‬‫השונות‬‫ברחבי‬‫הארץ‬. •‫נוצרו‬‫קשרים‬‫יעילים‬‫וטובים‬‫בין‬‫רשויות‬‫מקומיות‬‫רבות‬‫לבין‬‫הרשות‬‫לזכויות‬ ‫ניצולי‬‫השואה‬. 5
 6. 6. ‫עו‬"‫סממה‬ ‫גלעד‬ ‫ד‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫מנכ‬"‫ותיקים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המשרד‬ ‫ל‬ 6
 7. 7. ‫גב‬'‫אביטל‬ ‫קולט‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬ ‫יו‬"‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫ר‬ 7
 8. 8. ‫עו‬"‫גור‬ ‫שלמה‬ ‫ד‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫בישראל‬ ‫התביעות‬ ‫ועידת‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ 8
 9. 9. ‫יום‬ ‫סדר‬ •‫וברכות‬ ‫פתיחה‬ •‫השולחן‬ ‫מנדט‬‫עבודתו‬ ‫ומסגרת‬ •‫תובנות‬ ‫הצגת‬‫וההערכה‬ ‫המיפוי‬ •‫באתר‬ ‫בישראל‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫המידע‬ ‫פורטל‬'‫כל‬ ‫זכות‬'-‫עדכון‬ •‫דיון‬‫השולחן‬ ‫במשימות‬‫דצמבר‬ ‫עד‬2015 •‫מבט‬‫התהליך‬ ‫להמשך‬ •‫סיכום‬ 9
 10. 10. ‫מסגרת‬ ‫כללי‬ 10 •‫תהיה‬ ‫בשולחן‬ ‫ההשתתפות‬‫קבועה‬,‫תפקיד‬ ‫בסיס‬ ‫על‬. •‫הינה‬ ‫ההשתתפות‬‫אישית‬.‫מוגשת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫למחליף‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ ‫השולחן‬ ‫של‬ ‫הראש‬ ‫ליושבי‬. •‫מחויבות‬‫התהליך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫נדרשת‬ ‫המשתתפים‬. •‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫למליאה‬ ‫משתתפים‬ ‫הוספת‬ ‫על‬ ‫ויוחלט‬ ‫יתכן‬. •‫של‬ ‫עבודה‬ ‫תתקיים‬ ‫המליאה‬ ‫לאחר‬‫משימה‬ ‫צוותי‬ ‫שני‬‫המורכבים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מדרג‬.‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫הוק‬ ‫אד‬ ‫הצוותים‬ ‫לעבודת‬ ‫יתווספו‬ ‫לעבודתם‬ ‫לתרום‬ ‫או‬ ‫להאיר‬ ‫יכולים‬ ‫אשר‬ ‫מקצועיים‬ ‫גורמים‬.
 11. 11. ‫מסגרת‬ ‫כללי‬ 11 •‫היום‬ ‫וסדר‬ ‫השולחן‬ ‫עבודת‬ ‫נושאי‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫שלו‬‫יושבי‬ ‫פורום‬ ‫וההיגוי‬ ‫הראש‬‫השולחן‬ ‫של‬. •‫המליאות‬ ‫בין‬,‫על‬ ‫וההיגוי‬ ‫הראש‬ ‫יושבי‬ ‫לפורום‬ ‫המשימה‬ ‫צוותי‬ ‫ידווחו‬ ‫עבודתם‬,‫העלאת‬ ‫לרבות‬‫פעולה‬ ‫כיווני‬ ‫בדבר‬ ‫ודילמות‬ ‫שאלות‬. •‫להיות‬ ‫מכוונים‬ ‫השולחן‬ ‫דיוני‬‫לפעולה‬ ‫המלצות‬.
 12. 12. ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫יצירת‬‫תומך‬ ‫מערך‬‫השואה‬ ‫לניצולי‬,‫ייתן‬ ‫אשר‬‫מענה‬ ‫הניצולים‬ ‫לצרכי‬‫הכספיות‬ ‫לזכויות‬ ‫מעבר‬ ‫אשר‬, ‫זה‬ ‫ובכלל‬‫רגשיים‬ ‫צרכים‬,‫ופיזיים‬ ‫נפשיים‬,‫יונגש‬ ‫ויאפשר‬ ‫הפיזי‬ ‫למצבם‬ ‫בהתאמה‬ ‫הניצולים‬ ‫לכלל‬ ‫להם‬‫אפקטיבי‬ ‫ניצול‬‫ושירותים‬ ‫תכניות‬ ‫של‬. 12
 13. 13. ‫משנה‬ ‫מטרות‬ •‫מיפוי‬‫ותיעדוף‬‫הצרכים‬‫של‬‫הניצולים‬‫תוך‬‫הבחנה‬,‫על‬‫פי‬‫הצורך‬,‫בין‬‫ניצולים‬ ‫עצמאיים‬,‫מרותקי‬‫בית‬‫וניצולים‬‫הנמצאים‬‫במוסדות‬. •‫גיבוש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫העברת‬‫המידע‬,‫התיאום‬‫ושיתוף‬‫הפעולה‬‫בין‬‫הגופים‬ ‫המסייעים‬‫לניצולים‬‫ונותנים‬‫מענה‬‫לצרכיהם‬‫במסגרת‬‫המערך‬‫התומך‬. •‫זיהוי‬‫קטגוריות‬‫של‬‫ניצולים‬‫מוחלשים‬(‫לדוגמא‬–‫עריריים‬)‫ובחינת‬‫הצרכים‬‫שלהם‬. •‫מיפוי‬‫סל‬‫התוכניות‬‫והשירותים‬‫הקיים‬‫ופריסתו‬‫הגיאוגרפית‬. •‫זיהוי‬‫פערים‬,‫אתגרים‬‫וגיבוש‬‫המלצות‬‫לפתרונות‬,‫במטרה‬‫לטייב‬‫ולהנגיש‬‫מענים‬ ‫קיימים‬‫ובמידת‬‫הצורך‬‫להמליץ‬‫על‬‫מענים‬‫חדשים‬. •‫גיבוש‬‫תוכנית‬‫למימוש‬‫הפתרונות‬‫והוצאתם‬‫לפועל‬. 13
 14. 14. 14 ‫התומך‬ ‫המערך‬ ‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫ומתנדבים‬ ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫ונפשיים‬ ‫צוות‬‫א‬'‫צוות‬‫ב‬' ‫העל‬ ‫מטרת‬
 15. 15. ‫השולחן‬ ‫משימות‬ ‫יוני‬ ‫לחודשים‬–‫דצמבר‬2015 •‫צוות‬‫א‬'‫ימפה‬‫את‬‫צרכי‬‫הניצולים‬‫בהקשר‬‫של‬‫מענים‬ ‫רפואיים‬,‫פרא‬-‫רפואיים‬,‫נפשיים‬‫וטיפולים‬‫תומכים‬‫בחלוקה‬ ‫לקבוצות‬‫הניצולים‬‫השונות‬‫ויגבש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫המענים‬‫הנ‬"‫ל‬ ‫והנגשתם‬,‫תוך‬‫מיקוד‬‫באוכלוסיית‬‫מרותקי‬‫הבית‬. •‫צוות‬‫ב‬'‫יגבש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫התוכניות‬‫והשירותים‬‫שתפקידם‬ ‫לתת‬‫מענה‬‫לצרכים‬‫חברתיים‬‫של‬‫הניצולים‬(‫בראשם‬-‫בעיית‬ ‫הבדידות‬),‫תוך‬‫ואבחנה‬‫בין‬‫צרכי‬‫קבוצות‬‫הניצולים‬‫השונות‬,‫ומתן‬‫דגש‬ ‫על‬‫התנדבות‬(‫איתור‬,‫גיוס‬,‫מיון‬‫והשמת‬‫מתנדבים‬;‫הדרכה‬,‫ליווי‬‫וייעוץ‬ ‫מתמשכים‬‫למתנדבים‬;‫מעקב‬‫ובקרה‬‫וכיו‬"‫ב‬). 15
 16. 16. ‫השיח‬ ‫מעגלי‬:‫על‬ ‫מבט‬ 16 ‫ראשון‬ ‫מעגל‬ ‫מליאה‬ ‫צוות‬‫מענים‬ ‫ומתנדבים‬ ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫ונפשיים‬ ‫רפואיים‬ ‫שני‬ ‫מעגל‬ ‫שיתוף‬‫והמתנדבים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫מעגל‬ ‫עם‬ ‫והיוועצות‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫שואה‬ ‫בניצולי‬ ‫העוסקים‬ ‫שלישי‬ ‫מעגל‬ ‫אד‬ ‫תהליכים‬‫הוקיים‬‫לשיתוף‬‫הניצולים‬‫ובני‬ ‫משפחותיהם‬
 17. 17. 17 ‫מאי‬ ‫והערכה‬ ‫מיפוי‬ (‫ראיונות‬,‫קבוצת‬ ‫מיקוד‬,‫סקר‬ ‫ניצולים‬) ‫תהליך‬ ‫ועיצוב‬ ‫השיח‬ ‫ינואר‬8.6 ‫עגול‬ ‫שולחן‬- ‫מליאה‬1 ‫יוני‬ ‫שני‬ ‫עבודת‬ ‫משימה‬ ‫צוותי‬* ‫יולי‬‫ספטמבר‬‫אוקטובר‬‫נובמבר‬‫דצמבר‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬- ‫מליאה‬2 ‫קורא‬ ‫קול‬ ‫הפצת‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫אוגוסט‬‫ינואר‬ ‫סוף‬2016 ‫הצגת‬ ‫כנס‬ ‫התוצרים‬ ‫השני‬ ‫השיח‬ ‫מעגל‬ ‫עסקי‬ ‫ומגזר‬ ‫יוני‬ ‫סוף‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫ובני‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫משפחותיהם‬ *‫צוותי‬ ‫עבודת‬ ‫במהלך‬‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫המשימה‬: ‫היוועצות‬‫עם‬ ‫מקוונת‬‫המליאה‬ ‫משתתפי‬ ‫גאנט‬
 18. 18. ‫וההערכה‬ ‫המיפוי‬ ‫תהליך‬: ‫מרכזיות‬ ‫תובנות‬ 18
 19. 19. ‫תהליך‬‫המיפוי‬‫וההערכה‬ •‫זוהו‬‫השחקנים‬‫ובעלי‬‫העניין‬‫המרכזיים‬‫בנושא‬‫המערך‬‫התומך‬. •‫אובחנו‬‫הצרכים‬‫המרכזיים‬‫של‬‫ניצולי‬‫שואה‬. •‫זוהו‬‫האינטרסים‬‫והצרכים‬‫של‬‫בעלי‬‫העניין‬. •‫זוהו‬‫הזדמנויות‬‫וסיכונים‬. •‫זוהו‬‫מידע‬‫וידע‬‫אשר‬‫נדרשים‬‫לתהליך‬. •‫אובחנו‬‫הקטגוריות‬‫של‬‫ניצולי‬‫השואה‬‫ומשמעותם‬‫בכל‬‫צורך‬‫וצורך‬. •‫מופו‬‫שלושת‬‫מעגלי‬‫השיח‬‫הרלבנטיים‬. •‫תוכננה‬‫ואורגנה‬‫עבודת‬‫השולחן‬‫העגול‬‫באופן‬‫אפקטיבי‬. •‫תוכננה‬‫הקמת‬‫צוותי‬‫עבודה‬‫משימתיים‬‫בהתאמה‬‫לצרכים‬ ‫המרכזיים‬,‫שאותרו‬. 19
 20. 20. ‫וההערכה‬ ‫המיפוי‬ ‫תהליך‬ ‫כלל‬ ‫מה‬? 20 ‫לימוד‬‫העבודות‬,‫המדיניות‬ ‫ניירות‬‫ודו‬"‫שנעשו‬ ‫הוועדות‬ ‫חות‬ ‫בנושא‬‫לרבות‬ ‫השולחן‬‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫ותוצרי‬ ‫חומרי‬‫לפני‬ ‫שנתיים‬. ‫עומק‬ ‫ראיונות‬‫עם‬‫כ‬-35‫שחקנים‬‫לזכויות‬ ‫ברשות‬ ‫מרכזיים‬ ‫ובשלושת‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬‫המגזרים‬. ‫שתי‬‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬(‫בהשתתפות‬22‫משתתפים‬/‫ות‬)‫בנושא‬ ‫נציגי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫בקהילה‬ ‫והמענים‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫צרכי‬ ‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫לשכות‬,‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬,‫עמותות‬ ‫נציגי‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לזקן‬. ‫צרכים‬ ‫סקר‬‫בקרב‬42‫של‬ ‫כנס‬ ‫במהלך‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬"‫מרכז‬ ‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫לניצולי‬ ‫הארגונים‬",‫בחיפה‬.
 21. 21. ‫שרואיינו‬ ‫הארגונים‬ ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬‫עסקי‬ ‫מגזר‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫של‬ ‫המשפחות‬ ‫ועד‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫מעונות‬
 22. 22. ‫עצמאים‬‫בית‬ ‫מרותקי‬‫מוסדיים‬ ‫תשושים‬ ‫כולל‬‫ותשושי‬ ‫להגיע‬ ‫המסוגלים‬ ‫נפש‬ ‫השונות‬ ‫למסגרות‬ ‫מסוגלים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫השונות‬ ‫למסגרות‬ ‫להגיע‬ ‫תומך‬ ‫מערך‬:‫קטגוריות‬‫הניצולים‬ ‫ישנן‬ ‫התומך‬ ‫למערך‬ ‫בהקשר‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫וההערכה‬ ‫המיפוי‬ ‫מתהליך‬‫שלוש‬ ‫קטגוריות‬‫ניצולים‬ ‫של‬ ‫מרכזיות‬- 23 ‫מוסדות‬‫סעודיים‬ ‫פסיכיאטריים‬ ‫מוסדות‬ ‫מוסדות‬‫לתשושי‬‫נפש‬ ‫מוסדות‬‫לתשושים‬ ‫לעצמאיים‬ ‫אבות‬ ‫בתי‬ ‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫המעונות‬
 23. 23. ‫עלו‬ ‫אשר‬ ‫המרכזיים‬ ‫הניצולים‬ ‫צרכי‬ ‫וההערכה‬ ‫המיפוי‬ ‫מתהליך‬ 24 ‫עצמאים‬‫מרותקי‬ ‫בית‬ ‫מוסדיים‬ ‫וכבוד‬ ‫הכרה‬ ‫הבדידות‬ ‫לבעיית‬ ‫מענה‬(‫לרבות‬‫ניצולים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫אחרים‬) ‫במידה‬‫חלקית‬ ‫וליווי‬ ‫ניידות‬ ‫הנגשה‬(‫רפואיים‬ ‫וטיפולים‬ ‫בדיקות‬ ‫של‬,‫הנגשה‬ ‫שפתית‬) ‫חלקית‬ ‫במידה‬ ‫ותחזוקתו‬ ‫הבית‬ ‫במשק‬ ‫עזרה‬:‫קניות‬,‫ניקיון‬ ‫סיעוד‬ ‫נפשיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫בסיסי‬ ‫מזון‬ ‫סל‬‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ ‫דיור‬(‫העמים‬ ‫חבר‬ ‫ליוצאי‬ ‫בעיקר‬)‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬‫מהמקרים‬ ‫בחלק‬ ‫טיפולים‬‫משלימים‬ ‫וטיפולים‬ ‫רפואיים‬(‫כגון‬- ‫תרפיה‬,‫וכיו‬ ‫פיזיותרפיה‬"‫ב‬)  ‫חינוך‬,‫הנצחה‬,‫סיפורי‬ ‫תיעוד‬‫חיים‬ ‫דורי‬ ‫בין‬ ‫קשר‬
 24. 24. ‫חברתיים‬ ‫צרכים‬-‫הבדידות‬ 25 •‫הבדידות‬‫הינה‬‫בעיה‬‫מרכזית‬‫של‬‫ניצולי‬‫השואה‬,‫ולמרות‬‫פרויקטים‬ ‫שמטרתם‬‫הפגת‬‫בדידות‬,‫כלל‬‫המערכות‬‫מתקשות‬‫לתת‬‫מענה‬‫למלוא‬ ‫היקף‬‫הבעיה‬. •‫צורך‬‫זה‬‫משותף‬‫לכל‬‫אוכלוסיות‬‫הניצולים‬–‫עצמאים‬,‫מרותקי‬‫בית‬ ‫והניצולים‬‫שנמצאים‬‫במוסדות‬. •‫נושא‬‫הבדידות‬‫משמעותי‬‫במיוחד‬‫לניצולי‬‫שואה‬‫עריריים‬. •‫המענה‬‫לצורך‬‫זה‬‫על‬‫ידי‬‫מתנדבים‬‫הוא‬‫אתגר‬,‫שיש‬‫להשקיע‬‫בו‬‫תכנון‬ ‫ויישום‬,‫שכן‬‫הוא‬‫יכול‬‫להיות‬‫אחד‬‫הפתרונות‬‫המשמעותיים‬‫לנושא‬. •‫לצורך‬‫זה‬‫מצטרפים‬‫נושאים‬‫הניידות‬‫והליווי‬‫וכן‬‫העזרה‬‫בבית‬.
 25. 25. ‫ונפשיים‬ ‫רפואיים‬ ‫צרכים‬ 26 •‫הצרכים‬‫הרפואיים‬‫והנפשיים‬‫עלו‬‫כצורך‬‫מרכזי‬‫נוסף‬‫הכולל‬: ‫טיפולים‬‫רפואיים‬‫והנגשתם‬‫לבית‬‫הניצול‬ ‫טפולים‬‫פרא‬-‫רפואיים‬ ‫טיפולים‬‫נפשיים‬ ‫טיפולים‬‫תומכים‬(‫תרפיה‬,‫פיזיותרפיה‬‫וכדו‬') ‫ציוד‬‫רפואי‬ ‫סיעוד‬ •‫החלוקה‬‫לקבוצות‬‫הניצולים‬‫השונות‬‫חשובה‬‫תוך‬‫מיקוד‬‫באוכלוסיית‬‫מרותקי‬ ‫הבית‬,‫אשר‬‫כבר‬‫היום‬‫עומדת‬‫על‬‫כשליש‬‫מהניצולים‬,‫וההערכה‬‫היא‬‫כי‬‫בשנים‬ ‫הקרובות‬‫תלך‬‫ותגדל‬.
 26. 26. ‫קורן‬ ‫אמתי‬,‫מנכל‬"‫זכות‬ ‫כל‬" ‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫המידע‬ ‫פורטל‬ 27
 27. 27. ‫דיון‬ 28
 28. 28. ‫לדיון‬ ‫השיח‬ ‫כללי‬ •‫נשמח‬‫שתהיה‬‫הקשבה‬‫הדדית‬ •‫אין‬"‫אמת‬‫אחת‬"‫ואיננו‬‫חותרים‬‫להגיע‬‫אליה‬,‫הרי‬‫כל‬‫אחד‬/‫ת‬ ‫מדבר‬/‫ת‬‫מנקודת‬‫המבט‬‫הייחודית‬‫שלו‬/‫ה‬. •‫חשוב‬‫לנו‬‫שכל‬‫אחד‬/‫ת‬‫יוכל‬‫לבטא‬‫את‬‫עצמו‬‫במהלך‬‫הדיון‬. 29
 29. 29. ‫לדיון‬ ‫שאלות‬ ‫שינוי‬ ‫מנופי‬: ‫מהם‬2-3‫מנופי‬‫השינוי‬‫המרכזיים‬‫אשר‬‫יישומם‬‫יטייב‬‫באופן‬ ‫משמעותי‬‫את‬‫מצב‬‫הניצולים‬‫בנושאים‬‫שהוגדרו‬? ‫להתמודדות‬ ‫מודלים‬: ‫לתוכנית‬ ‫דוגמאות‬ ‫מהן‬/‫היטב‬ ‫שעובדים‬ ‫מודלים‬,‫ניתן‬ ‫ומה‬ ‫מהם‬ ‫ללמוד‬? 30
 30. 30. ‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫לשתף‬ ‫מוזמנים‬-Socrative •‫שלכם‬ ‫הניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫מסרון‬ ‫נשלח‬ ‫אלו‬ ‫ברגעים‬. •‫באופן‬ ‫יוצגו‬ ‫שתשיבו‬ ‫התשובות‬‫אנונימי‬‫המסך‬ ‫על‬. 31 ‫לכתובת‬ ‫היכנסו‬: ‫כניסה‬ ‫קוד‬ ‫הזינו‬: MQSREEPU https://b.socrative.com/login/student/
 31. 31. 32 ‫מאי‬ ‫והערכה‬ ‫מיפוי‬ (‫ראיונות‬,‫קבוצת‬ ‫מיקוד‬,‫סקר‬ ‫ניצולים‬) ‫תהליך‬ ‫ועיצוב‬ ‫השיח‬ ‫ינואר‬8.6 ‫עגול‬ ‫שולחן‬- ‫מליאה‬1 ‫יוני‬ ‫שני‬ ‫עבודת‬ ‫משימה‬ ‫צוותי‬* ‫יולי‬‫ספטמבר‬‫אוקטובר‬‫נובמבר‬‫דצמבר‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬- ‫מליאה‬2 ‫קורא‬ ‫קול‬ ‫הפצת‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫אוגוסט‬‫ינואר‬ ‫סוף‬2016 ‫הצגת‬ ‫כנס‬ ‫התוצרים‬ ‫השני‬ ‫השיח‬ ‫מעגל‬ ‫עסקי‬ ‫ומגזר‬ ‫יוני‬ ‫סוף‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫ובני‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫משפחותיהם‬ *‫צוותי‬ ‫עבודת‬ ‫במהלך‬‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫המשימה‬: ‫היוועצות‬‫עם‬ ‫מקוונת‬‫המליאה‬ ‫משתתפי‬ ‫גאנט‬
 32. 32. 33 ‫שאלות‬
 33. 33. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫עבודה‬ ‫והמשך‬ ‫פוריה‬ 34

×