Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת סופית רקע בהיר

321 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת סופית רקע בהיר

 1. 1. ‫אשכולות‬ ‫מפגש‬‫שותפים‬ ‫אשכול‬‫תלמידים‬–2‫באפריל‬2014 ‫מורים‬ ‫אשכול‬–7‫באפריל‬2014 ‫המשותפת‬ ‫היוזמה‬ ‫והטכנולוגי‬ ‫המדעי‬ ‫בחינוך‬ ‫למצוינות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬
 2. 2. 12:00-12:45 ‫מליאה‬:‫לעבודה‬ ‫והכנה‬ ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫בקבוצות‬ •‫שותפות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ •‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫מודל‬ 13:00-15:00 ‫בנושאים‬ ‫בקבוצות‬ ‫דיון‬: ‫בחירה‬,‫וסיום‬ ‫התמדה‬,‫והצטיינות‬ •‫זיהוי‬‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫קיים‬ ‫בהן‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫לפעולה‬ ‫מובהק‬ •‫פיתוח‬‫אסטרטגיות‬ ‫לקידום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫והבניית‬ ‫במסגרת‬ ‫הפעולה‬‫הקבוצה‬ 15:00-15:30 ‫הפסקה‬ 15:30-16:00 ‫מליאה‬:‫הנבחרים‬ ‫הפעולה‬ ‫כיווני‬ ‫הצגת‬ 16:00-16:45 ‫דיון‬:‫לעבודת‬ ‫משותפים‬ ‫מכנים‬ ‫זיהוי‬ ‫מנחים‬ ‫וקווים‬ ‫כולו‬ ‫האשכול‬‫לפעולתו‬ 16:45-17:00 ‫הבאים‬ ‫והצעדים‬ ‫סיכום‬ ‫המפגש‬ ‫יום‬ ‫סדר‬
 3. 3. Collective ImpactIsolated Impact      
 4. 4. ‫מקצועות‬‫מדעיים‬: ‫מתמטיקה‬,‫פיסיקה‬,‫כימיה‬(‫בשלב‬‫ב‬'‫היוזמה‬ ‫תתמקד‬‫גם‬‫בביולוגיה‬) ‫מקצועות‬‫טכנולוגיים‬: ‫חמשת‬‫מגמות‬‫העילית‬:‫ביוטכנולוגיה‬,‫הנדסת‬ ‫אלקטרוניקה‬‫ומחשבים‬,‫הנדסת‬‫מכונות‬,‫הנדסת‬ ‫תכנה‬,‫מדעית‬–‫הנדסית‬ ‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫גבולות‬ ‫היוזמה‬‫הביניים‬ ‫חטיבת‬ ‫בגילאי‬ ‫תתמקד‬‫ותיכון‬ ‫היוזמה‬‫מכירה‬‫בחשיבות‬‫של‬‫עידוד‬‫מצוינות‬‫בגילאים‬ ‫צעירים‬‫יותר‬‫ובכיתות‬‫סוף‬‫בית‬‫הספר‬‫היסודי‬‫כנקודת‬ ‫זמן‬‫קריטית‬‫נוספת‬.(‫בשלב‬‫ב‬'‫היוזמה‬‫תתמקד‬‫גם‬ ‫בגילאים‬‫אלה‬) ‫הגילאים‬ ‫טווח‬ ‫מדעי‬ ‫המקצועות‬ ‫קשת‬-‫טכנולוגי‬
 5. 5. ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬,‫מורים‬,‫תלמידים‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫צה‬"‫ל‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫עסקי‬ ‫מגזר‬ ‫ותעשייה‬ ‫עסקיות‬ ‫חברות‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫קרנות‬ ‫עמותות‬ ‫מדע‬ ‫מוזיאוני‬ ‫ומכללות‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫רשתות‬ ‫השותפים‬ ‫רשת‬
 6. 6. ‫תכניות‬‫גדולות‬ ‫באמצעות‬‫גדול‬ ‫כוח‬ ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫יתרונות‬ ‫הדדית‬ ‫העשרה‬‫מעגל‬ ‫הרחבת‬ ‫ההשפעה‬–IMPACT
 7. 7. ‫פרקטיקות‬‫משותפת‬ ‫לעבודה‬ ‫שותפות‬ ‫רמות‬ ‫ממוקד‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬Collaboration ‫מתמשך‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬Partnership ‫ליבה‬ ‫שותפות‬Core/Strategic Partnership ‫שיתוף‬Sharing ‫הובלה‬/‫השתתפות‬Participation
 8. 8. ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫להצלחת‬ ‫מפתחות‬ ‫ואמון‬ ‫היכרות‬‫יתרונות‬ ‫הבנת‬ ‫היוזמה‬ ‫אדומים‬ ‫קווים‬‫בחינת‬: •‫מה‬‫אנו‬‫מהשותפות‬ ‫מקבלים‬ •‫לשותפות‬ ‫לתת‬ ‫מוכנים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ •‫מציאותית‬ ‫היא‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ובדיקת‬. 1234
 9. 9. ‫המשותפת‬ ‫העבודה‬ ‫להצלחת‬ ‫מפתחות‬/‫המשך‬ ‫קבלת‬ ‫החלטות‬ ‫מעקב‬,‫סמכויות‬ ‫תקשורת‬ ‫דרכי‬ ‫ושקיפות‬ ‫זמינות‬ ‫תוך‬ ‫שותפות‬ ‫שלבי‬ ‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫ועבודה‬ ‫עבודה‬ ‫חלוקת‬ ‫מציאותית‬ 5678 ‫אינטרסים‬ ‫אין‬=‫שותפות‬ ‫אין‬
 10. 10. ‫שותפים‬ ‫אשכול‬:3‫להשפעה‬ ‫בדרך‬ ‫פעילות‬ ‫דרגות‬‫קולקטיבית‬ ‫האשכול‬ ‫של‬ ‫שותפות‬ •‫לטווח‬ ‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫הרחוק‬ •‫השדה‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ •‫מגזרית‬ ‫בין‬ •‫מובהק‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫שת‬"‫בין‬ ‫פ‬2-3‫ארגונים‬ ‫לקידום‬‫המשותף‬ ‫המצע‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ארגונים‬ ‫בין‬ ‫לומד‬ ‫אשכול‬ •‫שיתוף‬‫בידע‬ •‫ולמידה‬ ‫מחקר‬ •‫ופיתוח‬ ‫חסמים‬ ‫ניתוח‬ ‫משותף‬ ‫פתרונות‬ •‫מדידה‬‫משותפת‬
 11. 11. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫ב‬-5‫יחידות‬ ‫מתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫המוכיחים‬ ‫כישורים‬‫גבוהים‬‫במיומנויות‬‫חקר‬ ‫ולמידה‬‫התואמים‬‫למאה‬‫ה‬–21 ‫במתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫התלמידים‬‫מאוכלוסיות‬ ‫היעד‬:‫פריפריה‬,‫תלמידות‬,‫המגזר‬‫הלא‬ ‫יהודי‬,‫והמגזר‬‫החרדי‬-‫ב‬–5‫יחידות‬ ‫מתמטיקה‬,‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬ ‫תלמידים‬ ‫אשכול‬-‫יעדים‬ ‫בחירה‬ ‫התמדה‬ ‫וסיום‬ ‫הצטיינות‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬
 12. 12. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫הבוחרים‬ ‫ומתמידים‬‫בלימוד‬‫הוראת‬‫מתמטיקה‬ ‫ומדעים‬ ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫למתמטיקה‬, ‫מדעים‬‫וטכנולוגיה‬,‫שהינם‬‫בעלי‬ ‫הכשרה‬‫ומיומנויות‬‫להוראה‬‫איכותית‬ ‫ורלוונטית‬. ‫הגדלת‬‫מספר‬‫המורים‬‫והמורות‬‫מקרב‬ ‫אוכלוסיות‬‫היעד‬–‫פריפריה‬,‫המגזר‬ ‫הלא‬‫יהודי‬‫ומהמגזר‬‫החרדי‬. ‫מורים‬ ‫אשכול‬-‫יעדים‬ ‫גיוס‬ ‫ליווי‬ ‫ותמיכה‬ ‫הכשרה‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫מעמד‬ ‫וקריירה‬
 13. 13. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫הדיאלוג‬ ‫העמקת‬ ‫עם‬‫החינוך‬ ‫משרד‬ •‫פנים‬ ‫תהליך‬ ‫משרדי‬ •‫עם‬ ‫ייעודיים‬ ‫דיונים‬ ‫המשרד‬ ‫נציגי‬ ‫לומדת‬ ‫יוזמה‬ •‫מפגשים‬‫רבעוניים‬ •‫מדדים‬ ‫בנושא‬ ‫מפגש‬ ‫משותפים‬ ‫היוזמה‬ ‫השקת‬ ‫לדרך‬ ‫ויציאה‬... •‫המצע‬ ‫של‬ ‫סופי‬ ‫גיבוש‬ ‫המשותף‬ •‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫השקת‬ ‫תכניות‬ ‫ומאגר‬-‫יוני‬ •‫התנעה‬ ‫כנס‬-‫ספטמבר‬ •‫מיתוג‬ ‫תהליך‬ ‫השלמת‬ •‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משותפת‬ ‫פעילות‬ ‫האשכול‬ ‫של‬ ‫בהתאם‬‫היום‬ ‫לדיון‬...
 14. 14. ‫רבה‬ ‫תודה‬!

×