Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫פורום שיתופים למנכ"לים- מחזור ו'‬

‫תפיסות תפקיד‬
‫מנכ"ל ארגון חברתי‬
‫מהי תפיסת תפקיד?‬
‫תפיסת תפקיד היא סך המשמעויות הנגזרות ממרכיבי התפקיד של בעל תפקיד. היא כוללת התייחסות‬
‫לתחומי העיסוק ש...
‫מפת הממשקים‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forum2

842 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Forum2

  1. 1. ‫פורום שיתופים למנכ"לים- מחזור ו'‬ ‫תפיסות תפקיד‬ ‫מנכ"ל ארגון חברתי‬
  2. 2. ‫מהי תפיסת תפקיד?‬ ‫תפיסת תפקיד היא סך המשמעויות הנגזרות ממרכיבי התפקיד של בעל תפקיד. היא כוללת התייחסות‬ ‫לתחומי העיסוק של בעל התפקיד, למכלול הביצועים, לממשקי העבודה, למשימות ולהתנהגויות‬ ‫הנלוות למילוי תפקיד כלשהו. תפיסת התפקיד מספקת אמירה עקרונית כוללת המסייעת בהתמודדות‬ ‫יומיומית.‬ ‫תפיסת תפקיד היא שילוב של שני מרכיבים עיקריים: ההקשר, הארגון שבו מתבצע התפקיד, והמקצוע‬ ‫של בעל התפקיד. ניתן לומר כי תפיסת תפקיד היא הביטוי של בעל מקצוע מסוים כאשר הוא פועל‬ ‫בארגון מסוים.‬ ‫תפיסת התפקיד היא המצפן שאמור לכוון את החלטות ופעולות האדם בתפקידו. היא החזון/ האני‬ ‫מאמין של הגדרת התפקיד בהתבסס על הגדרת התפקיד והמקצוע של בעל התפקיד.‬ ‫תפיסת התפקיד נותנת ביטוי לחוויה הסובייקטיבית של האדם - מכלול האמונות והתפיסות של פרט‬ ‫כלפי תפקידו וכלפי האופן שבו הוא משפיע על עצמו ועל זולתו (בשונה מהגדרת תפקיד 'יבשה').‬ ‫תפיסת התפקיד הינה גורם משמעותי במערך השיקולים קבלת ההחלטות של המנכ"ל החברתי.‬
  3. 3. ‫מפת הממשקים‬

×