Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בנושא‬ ‫המשימתי‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬
‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫התומך‬ ‫המערך‬
‫שניה‬ ‫מליאה‬
1
19‫ינואר‬2016|‫ט‬'‫התשע‬ ‫שבט‬"‫ו‬
‫גב‬'‫רוס‬ ‫עפרה‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬
‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫מנהלת‬
2
‫השולחן‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬
3
‫יצירת‬‫מערך‬‫תומך‬‫לניצולי‬‫השואה‬,‫אשר‬‫ייתן‬‫מענה‬
‫לצרכי‬‫הניצולים‬‫אשר‬‫מעבר‬‫לזכויות‬‫ה...
4
‫התומך‬ ‫המערך‬
‫השואה‬ ‫בניצולי‬
‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫רפואיים‬ ‫מענים‬
‫ונפשיים‬
‫צוות‬‫א‬'‫צוות‬‫ב‬'
‫העל‬ ‫מטרת‬
‫המליאה‬ ‫מטרות‬
5
‫שיתוף‬‫ועדכון‬‫לגבי‬‫תוצרי‬‫השולחן‬‫בשנת‬2015.
‫דיון‬‫בנוגע‬‫ליישום‬‫התוצרים‬–‫מפתחות‬‫הצלחה‬,
‫אתגר...
‫גב‬'‫אביטל‬ ‫קולט‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬
‫יו‬"‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫ר‬
6
‫יום‬ ‫סדר‬
7
•‫פתיחה‬:‫יושבי‬‫הראש‬‫של‬‫השולחן‬
•‫הצגת‬‫תוצרי‬‫השולחן‬‫לשנת‬2015
•‫דיונים‬‫בקבוצות‬‫קטנות‬-‫יישום‬‫המודלי...
‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫תוצרי‬
8
‫עו‬"‫נורמן‬ ‫ענת‬ ‫ס‬
‫הסוציאלי‬ ‫השירות‬ ‫מנהלת‬,‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬
‫...
‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬
•‫גיבוש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫התוכניות‬‫והשירותים‬‫אשר‬‫תפקידם‬
‫לתת‬‫מענה‬‫לצרכים‬‫חברתיים‬‫של‬‫הניצול...
‫חברתיים‬ ‫צרכים‬-‫הבדידות‬
10
•‫הבדידות‬‫הינה‬‫בעיה‬‫מרכזית‬‫של‬‫ניצולי‬‫השואה‬,
‫ולמרות‬‫פרויקטים‬‫שמטרתם‬‫הפגת‬‫בדידות‬...
‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫מטרת‬:
11
‫מתן‬‫מענה‬‫מעשי‬,‫איכותי‬,‫מקצועי‬‫וקבוע‬‫לניצולים‬
‫שמרגישים‬‫בדידות‬‫תוך‬‫ש...
‫המודל‬ ‫מתבסס‬ ‫עבודה‬ ‫הנחות‬ ‫אילו‬ ‫על‬?
12
•‫קיימים‬‫גופים‬‫התנדבותיים‬‫ארציים‬‫ו‬‫מקומיים‬,‫המפעילים‬‫תכניות‬
‫שונות...
‫הצוות‬ ‫תוצר‬:‫המתנדבים‬ ‫מארג‬
13
•‫המארג‬‫ינוהל‬‫ויתואם‬‫על‬‫ידי‬‫הרשות‬‫לזכויות‬‫ניצולי‬‫שואה‬‫ויהווה‬
‫שותפות‬‫אסטרטג...
14
‫מתנדבים‬ ‫מארג‬-‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬
‫מגזרית‬ ‫בין‬‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫ותיאום‬ ‫בניהול‬
‫שואה‬ ‫ניצולי‬
‫פניות‬ ‫שי...
‫עו‬"‫זילברשטיין‬ ‫שרה‬ ‫ס‬-‫היפש‬
‫ראשת‬‫ציבור‬ ‫פניות‬ ‫תחום‬,‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬
15
‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫תוצ...
‫ונפשיים‬ ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬:‫דיווח‬
•‫מיפוי‬‫צרכי‬‫הניצולים‬‫בהקשר‬‫של‬‫מענים‬‫רפואיים‬,
‫פרא‬-‫רפואיים‬,‫נפשיים‬‫ו...
‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫תמונת‬
17
.1‫קיים‬‫פיצול‬‫רב‬‫בין‬‫שירותים‬‫רפואיים‬‫וחברתיים‬‫דבר‬‫היוצר‬
‫קושי‬‫של‬‫הניצול‬‫להכירם‬,‫להת...
‫הצוות‬ ‫המלצות‬
18
•‫הצוות‬‫סבור‬‫כי‬‫תיאום‬‫הטיפול‬‫במקרה‬‫של‬‫ניצולים‬
‫מורכבים‬‫ועריריים‬‫הגרים‬‫בקהילה‬‫הינו‬‫צורך‬‫מ...
‫הטיפול‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫תפקידיו‬
19
•‫חיבור‬‫ותיאום‬‫בין‬‫הניצול‬‫לבין‬‫מגוון‬‫תוכניות‬‫ושירותים‬
‫קיימים‬–‫רפואיים‬‫וחברתיי...
‫השירות‬ ‫מיועד‬ ‫למי‬?
20
‫מוצע‬‫כי‬‫אוכלוסיית‬‫היעד‬‫לקבלת‬‫השירות‬‫תהיה‬‫בעלת‬‫ארבעה‬
‫מאפיינים‬‫מצטברים‬:
‫מצב‬‫משפחתי...
‫הטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫יתבצע‬ ‫כיצד‬?
21
‫כי‬ ‫מוצע‬‫באמצעות‬ ‫יתבצע‬ ‫הטיפול‬ ‫תיאום‬‫טיפול‬ ‫מתאמת‬‫אשר‬–
‫תבצע‬‫הערכה‬(inta...
22
‫הניצול‬ ‫איתור‬
‫מגוון‬ ‫באמצעות‬‫גורמים‬
‫לנותן‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬
‫השירותים‬
‫מתאמת‬‫משובצת‬ ‫טיפול‬
‫לניצול‬
‫עושה‬ ‫ט...
23
‫תכנית‬ ‫בונה‬ ‫טיפול‬ ‫מתאמת‬
‫אישית‬ ‫מותאמת‬
‫ליישום‬ ‫דואגת‬ ‫טיפול‬ ‫מתאמת‬
‫במכלול‬ ‫היעזרות‬ ‫תוך‬ ‫התוכנית‬
‫הש...
24
‫המודלים‬ ‫בין‬ ‫הממשק‬
‫מארג‬
‫המתנדבים‬
‫מתאמי‬
‫הטיפול‬
25
‫מסתכל‬ ‫כשאני‬/‫שנה‬ ‫ת‬
‫קדימה‬,‫הגורמים‬ ‫יהיו‬ ‫מה‬
‫בהצלחת‬ ‫המרכזיים‬
‫המודל‬ ‫יישום‬
('‫ההצלחה‬ ‫מפתחות‬')?
‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫לשתף‬ ‫מוזמנים‬-Socrative
•‫שלכם‬ ‫הניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫מסרון‬ ‫נשלח‬ ‫אלו‬ ‫ברגעים‬.
•‫באופן‬ ‫יוצגו‬ ‫שתשיב...
‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫דיונים‬
27
‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫חברי‬
28
‫אילה‬‫פאר‬,‫משרד‬‫הרווחה‬
‫איציק‬‫מויאל‬,‫הקרן‬‫לרווחה‬‫לנפגעי‬‫השואה‬‫בישראל‬
‫אלירן‬...
‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫חברי‬-‫נפשיים‬
29
‫שרה‬‫זילברשטיין‬‫היפש‬,‫המשרד‬‫לשוויון‬‫חברתי‬
‫פרופ‬'‫יצהל‬‫ברנר‬,‫בית‬‫חולי...
‫קרבים‬ ‫פרויקטים‬–‫מהקהל‬ ‫נציגים‬
30
‫מהדיונים‬ ‫תובנות‬
31
‫המודלים‬ ‫יישום‬:
‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
‫ואתגרים‬
‫שלכם‬ ‫התובנות‬ ‫שיתוף‬...
32
‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
•‫יצירת‬‫נהלי‬‫עבודה‬‫ברורים‬‫בין‬‫הארגונים‬‫כולל‬‫כתובת‬
‫ברורה‬‫בכל‬‫ארגון‬,‫בפרט‬‫מול‬...
‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
•‫למידה‬‫ממודל‬‫ביטוח‬‫לאומי‬
•‫גיוס‬‫המתאמים‬–‫מבין‬‫אנשי‬‫מקצוע‬‫קיימים‬)‫אחיות‬
‫ועובד...
‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫אתגרים‬
•‫הזמן‬–‫ההיערכות‬‫של‬‫כתיבת‬‫המכרז‬‫תיקח‬‫הרבה‬‫זמן‬‫ולכן‬‫יש‬
‫לחשוב‬‫על‬‫פתרונות‬‫ביניים‬‫ומינ...
‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
•‫איתור‬‫מתנדב‬‫ובחינת‬‫מחויבות‬-‫בדיקה‬‫של‬‫מוטיבציה‬
‫והרצון‬‫להשקיע‬‫לאורך‬‫זמן‬.‫יש...
‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
•‫איתור‬‫ניצולים‬–‫באמצעות‬‫רשימות‬‫של‬‫קופות‬‫החולים‬
‫על‬‫פי‬‫פרמטרים‬‫רפואיים‬‫שמשקפ...
‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬
•‫תיאום‬‫בין‬‫כל‬‫הגורמים‬,‫שהניצול‬‫לא‬‫יפול‬‫בין‬‫הכסאות‬
‫בגלל‬‫ריבוי‬‫גורמים‬‫שמטפל...
‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫אתגרים‬
•‫תיאום‬‫ציפיות‬–‫במקרה‬‫של‬‫הפרשי‬‫גילאים‬‫גדולים‬‫מדי‬‫בין‬‫הניצול‬
‫והמתנדב‬.
•‫ירידה‬‫קוגני...
‫המפגש‬ ‫סיכום‬
40
‫השתתפותכם‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬/‫ן‬
43
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי שאוה - מצגת מליאה 19.1.16

2,393 views

Published on

מצגת מתוך מפגש המליאה השני של השולחן העגול המשימתי בנושא המערך התומך בניצולי השואה

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי שאוה - מצגת מליאה 19.1.16

 1. 1. ‫בנושא‬ ‫המשימתי‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫התומך‬ ‫המערך‬ ‫שניה‬ ‫מליאה‬ 1 19‫ינואר‬2016|‫ט‬'‫התשע‬ ‫שבט‬"‫ו‬
 2. 2. ‫גב‬'‫רוס‬ ‫עפרה‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫מנהלת‬ 2
 3. 3. ‫השולחן‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬ 3 ‫יצירת‬‫מערך‬‫תומך‬‫לניצולי‬‫השואה‬,‫אשר‬‫ייתן‬‫מענה‬ ‫לצרכי‬‫הניצולים‬‫אשר‬‫מעבר‬‫לזכויות‬‫הכספיות‬,‫ובכלל‬‫זה‬ ‫צרכים‬‫רגשיים‬,‫נפשיים‬‫ופיזיים‬,‫יונגש‬‫לכלל‬‫הניצולים‬ ‫בהתאמה‬‫למצבם‬‫הפיזי‬‫ויאפשר‬‫להם‬‫ניצול‬‫אפקטיבי‬ ‫של‬‫תכניות‬‫ושירותים‬.
 4. 4. 4 ‫התומך‬ ‫המערך‬ ‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫ונפשיים‬ ‫צוות‬‫א‬'‫צוות‬‫ב‬' ‫העל‬ ‫מטרת‬
 5. 5. ‫המליאה‬ ‫מטרות‬ 5 ‫שיתוף‬‫ועדכון‬‫לגבי‬‫תוצרי‬‫השולחן‬‫בשנת‬2015. ‫דיון‬‫בנוגע‬‫ליישום‬‫התוצרים‬–‫מפתחות‬‫הצלחה‬, ‫אתגרים‬‫ודרכי‬‫התמודדות‬. ‫כיצד‬‫כל‬‫אחד‬‫מהארגונים‬‫המשתתפים‬‫יכול‬‫לתרום‬ ‫ליישום‬‫מיטבי‬‫של‬‫התוצרים‬? ‫עדכון‬‫לגבי‬‫פרויקטים‬‫קרבים‬‫לגביהם‬‫מתבקש‬‫סיוע‬ ‫מחברי‬‫ה‬‫שולחן‬
 6. 6. ‫גב‬'‫אביטל‬ ‫קולט‬,‫השולחן‬ ‫ראש‬ ‫יושבת‬ ‫יו‬"‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫ר‬ 6
 7. 7. ‫יום‬ ‫סדר‬ 7 •‫פתיחה‬:‫יושבי‬‫הראש‬‫של‬‫השולחן‬ •‫הצגת‬‫תוצרי‬‫השולחן‬‫לשנת‬2015 •‫דיונים‬‫בקבוצות‬‫קטנות‬-‫יישום‬‫המודלים‬:‫מפתחות‬ ‫הצלחה‬,‫אתגרים‬‫ודרכי‬‫התמודדות‬. •‫הצגת‬‫פרויקטים‬‫בהם‬‫מתבקש‬‫סיוע‬‫מחברי‬‫השולחן‬ •‫דיווח‬‫תובנות‬‫למליאה‬ •‫סיכום‬
 8. 8. ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫תוצרי‬ 8 ‫עו‬"‫נורמן‬ ‫ענת‬ ‫ס‬ ‫הסוציאלי‬ ‫השירות‬ ‫מנהלת‬,‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫עו‬"‫מרוז‬ ‫תמי‬ ‫ס‬ ‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫ארצית‬ ‫מפקחת‬,‫הרווחה‬ ‫משרד‬
 9. 9. ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ •‫גיבוש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫התוכניות‬‫והשירותים‬‫אשר‬‫תפקידם‬ ‫לתת‬‫מענה‬‫לצרכים‬‫חברתיים‬‫של‬‫הניצולים‬(‫בראשם‬- ‫בעיית‬‫הבדידות‬). •‫אבחנה‬‫בין‬‫צרכי‬‫קבוצות‬‫הניצולים‬‫השונות‬. •‫מתן‬‫דגש‬‫על‬‫התנדבות‬(‫איתור‬,‫גיוס‬,‫מיון‬‫והשמת‬ ‫מתנדבים‬;‫הדרכה‬,‫ליווי‬‫וייעוץ‬‫מתמשכים‬‫למתנדבים‬;‫מעקב‬ ‫ובקרה‬‫וכיו‬"‫ב‬). 9
 10. 10. ‫חברתיים‬ ‫צרכים‬-‫הבדידות‬ 10 •‫הבדידות‬‫הינה‬‫בעיה‬‫מרכזית‬‫של‬‫ניצולי‬‫השואה‬, ‫ולמרות‬‫פרויקטים‬‫שמטרתם‬‫הפגת‬‫בדידות‬,‫כלל‬‫המערכות‬ ‫מתקשות‬‫לתת‬‫מענה‬‫למלוא‬‫היקף‬‫הבעיה‬.‫מתוך‬‫מחקר‬ ‫שנערך‬‫במכון‬‫ברוקדייל‬(2009),‫נמצא‬‫כי‬‫כ‬-40%‫מניצולי‬ ‫השואה‬‫דיווחו‬‫על‬‫חוויית‬‫בדידות‬. •‫צורך‬‫זה‬‫משותף‬‫לכל‬‫אוכלוסיות‬‫הניצולים‬–‫עצמאים‬, ‫מרותקי‬‫בית‬‫והניצולים‬‫שנמצאים‬‫במוסדות‬.
 11. 11. ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫מטרת‬: 11 ‫מתן‬‫מענה‬‫מעשי‬,‫איכותי‬,‫מקצועי‬‫וקבוע‬‫לניצולים‬ ‫שמרגישים‬‫בדידות‬‫תוך‬‫שיתוף‬‫פעולה‬,‫איגום‬‫משאבים‬ ‫ותיאום‬‫בין‬‫כל‬‫הארגונים‬,‫תוך‬‫חצי‬‫שנה‬‫ובמהירות‬.
 12. 12. ‫המודל‬ ‫מתבסס‬ ‫עבודה‬ ‫הנחות‬ ‫אילו‬ ‫על‬? 12 •‫קיימים‬‫גופים‬‫התנדבותיים‬‫ארציים‬‫ו‬‫מקומיים‬,‫המפעילים‬‫תכניות‬ ‫שונות‬‫בתחום‬‫החברתי‬. •‫בגופים‬‫אלו‬,‫מספר‬‫ניצולי‬‫השואה‬‫המקבלים‬‫סיוע‬‫הינו‬‫מוגבל‬, ‫בשל‬‫תקציב‬‫ומס‬'‫המתנדבים‬.‫במציאות‬‫הקיימת‬‫לגופים‬‫אלה‬‫יכולת‬ ‫גדילה‬‫מוגבלת‬. •‫תפיסה‬‫של‬‫שותפות‬‫בין‬‫מיגזרית‬‫רחבה‬:‫איתור‬‫ומינוף‬‫החוזקות‬ ‫של‬‫כל‬‫אחד‬‫מהשותפים‬,‫הישענות‬‫על‬‫תשתיות‬‫קיימות‬,‫איגום‬ ‫משאבים‬‫ותיאום‬.
 13. 13. ‫הצוות‬ ‫תוצר‬:‫המתנדבים‬ ‫מארג‬ 13 •‫המארג‬‫ינוהל‬‫ויתואם‬‫על‬‫ידי‬‫הרשות‬‫לזכויות‬‫ניצולי‬‫שואה‬‫ויהווה‬ ‫שותפות‬‫אסטרטגית‬‫בין‬‫מגזרית‬-‫ממשלה‬,‫רשויות‬‫מקומיות‬, ‫ארגונים‬‫חברתיים‬‫וגורמים‬‫עסקיים‬. •‫המארג‬‫יפעל‬‫במקביל‬‫ל‬‫תאום‬‫בין‬‫הגופים‬‫ההתנדבותיים‬‫הקיימים‬ (‫ממשלתיים‬,‫רשויות‬‫מקומיות‬‫ומגזר‬‫שלישי‬)‫ברמה‬‫הארצית‬ ‫והמקומית‬,‫ולפיתוח‬‫והקמת‬‫מערך‬‫התנדבותי‬‫חדש‬‫שיופעל‬‫על‬ ‫ידי‬‫גוף‬‫מוביל‬,‫וייצר‬‫פלטפורמת‬‫התנדבות‬‫שתתופעל‬‫ברמה‬ ‫המקומית‬‫והארצית‬.
 14. 14. 14 ‫מתנדבים‬ ‫מארג‬-‫אסטרטגית‬ ‫שותפות‬ ‫מגזרית‬ ‫בין‬‫לזכויות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫ותיאום‬ ‫בניהול‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫פניות‬ ‫שירכז‬ ‫הרשות‬ ‫מוקד‬ ‫ניהול‬ ‫ומתנדבים‬ ‫ניצולים‬ ‫של‬ ‫הניצול‬ ‫הפניית‬/‫לאחת‬ ‫המתנדב‬ ‫המארג‬ ‫זרועות‬ ‫משתי‬ ‫מתפעלת‬ ‫זרוע‬ ‫מערך‬ ‫התנדבותי‬ ‫חדש‬ ‫מתאמת‬ ‫זרוע‬ ‫גופי‬ ‫בין‬ ‫ההתנדבות‬ ‫הקיימים‬ ‫החדש‬ ‫והמערך‬
 15. 15. ‫עו‬"‫זילברשטיין‬ ‫שרה‬ ‫ס‬-‫היפש‬ ‫ראשת‬‫ציבור‬ ‫פניות‬ ‫תחום‬,‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬ 15 ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫תוצרי‬-‫נפשיים‬
 16. 16. ‫ונפשיים‬ ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬:‫דיווח‬ •‫מיפוי‬‫צרכי‬‫הניצולים‬‫בהקשר‬‫של‬‫מענים‬‫רפואיים‬, ‫פרא‬-‫רפואיים‬,‫נפשיים‬‫וטיפולים‬‫תומכים‬. •‫בחינת‬‫צרכי‬‫הניצולים‬‫בחלוקה‬‫לקבוצות‬‫הניצולים‬‫השונות‬ (‫מרותקי‬‫בית‬,‫עצמאיים‬,‫מוסדיים‬). •‫גיבוש‬‫המלצות‬‫לטיוב‬‫המענים‬‫הנ‬"‫ל‬‫והנגשתם‬,‫תוך‬ ‫מיקוד‬‫באוכלוסיית‬‫מרותקי‬‫הבית‬. 16
 17. 17. ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫תמונת‬ 17 .1‫קיים‬‫פיצול‬‫רב‬‫בין‬‫שירותים‬‫רפואיים‬‫וחברתיים‬‫דבר‬‫היוצר‬ ‫קושי‬‫של‬‫הניצול‬‫להכירם‬,‫להתמצא‬‫במערכות‬‫המספקות‬‫אותם‬ ‫ולהתמודד‬‫עם‬‫בירוקרטיה‬. .2‫אדם‬‫הנמצא‬‫במצב‬‫רפואי‬‫מורכב‬‫נדרש‬‫לבצע‬‫בדיקות‬‫רבות‬, ‫להגיע‬‫לטיפולים‬‫רבים‬‫ובדרך‬‫כלל‬‫אדם‬‫כלשהו‬(‫לרוב‬‫בן‬‫משפחה‬ ‫קרוב‬)‫נדרש‬‫לנהל‬‫את‬‫יישום‬‫הטיפול‬‫הרפואי‬‫בו‬.‫במקרה‬‫של‬ ‫ניצולים‬‫עריריים‬‫ישנו‬‫קושי‬‫של‬‫ממש‬‫לעשות‬‫זאת‬,‫ולעתים‬ ‫קרובות‬‫הדבר‬‫בלתי‬‫אפשרי‬.
 18. 18. ‫הצוות‬ ‫המלצות‬ 18 •‫הצוות‬‫סבור‬‫כי‬‫תיאום‬‫הטיפול‬‫במקרה‬‫של‬‫ניצולים‬ ‫מורכבים‬‫ועריריים‬‫הגרים‬‫בקהילה‬‫הינו‬‫צורך‬‫מרכזי‬ ‫ובהתאם‬–‫ממליץ‬‫על‬‫מודל‬‫תיאום‬‫טיפול‬. •‫בנוסף‬,‫עולה‬‫כי‬‫קיים‬‫פער‬‫בין‬‫צרכים‬‫למענים‬‫קיימים‬ ‫בנוגע‬‫ל‬‫הסעות‬‫מרותקי‬‫בית‬‫לטיפולים‬‫ולבדיקות‬.
 19. 19. ‫הטיפול‬ ‫מתאם‬ ‫של‬ ‫תפקידיו‬ 19 •‫חיבור‬‫ותיאום‬‫בין‬‫הניצול‬‫לבין‬‫מגוון‬‫תוכניות‬‫ושירותים‬ ‫קיימים‬–‫רפואיים‬‫וחברתיים‬–‫בהתאם‬‫לצורכי‬‫הניצול‬. •‫סיוע‬‫ביישום‬‫המלצות‬‫רפואיות‬(‫קביעת‬‫תורים‬,‫תיאום‬ ‫הסעה‬‫לבדיקות‬/‫טיפולים‬‫למרותקי‬‫בית‬‫וכו‬'). •‫זיהוי‬‫צרכים‬‫אשר‬‫ניתן‬‫לתת‬‫להם‬‫מענה‬‫באמצעות‬ ‫מתנדבים‬(‫בפרט‬–‫הפגת‬‫בדידות‬)‫וחיבור‬‫בין‬‫הניצול‬‫לבין‬ ‫מארג‬‫המתנדבים‬ •‫סיוע‬‫במיצוי‬‫זכויותיו‬‫של‬‫הניצול‬
 20. 20. ‫השירות‬ ‫מיועד‬ ‫למי‬? 20 ‫מוצע‬‫כי‬‫אוכלוסיית‬‫היעד‬‫לקבלת‬‫השירות‬‫תהיה‬‫בעלת‬‫ארבעה‬ ‫מאפיינים‬‫מצטברים‬: ‫מצב‬‫משפחתי‬:‫ניצול‬‫ערירי‬‫ו‬/‫או‬‫ללא‬‫בני‬‫משפחה‬‫מדרגה‬‫ראשונה‬ ‫החיים‬‫בישראל‬‫ו‬/‫או‬‫ללא‬‫משפחה‬‫אפקטיבית‬‫ביחס‬‫אליו‬;‫וכן‬– ‫מצב‬‫רפואי‬:‫מצב‬‫רפואי‬‫מורכב‬‫הדורש‬‫התערבות‬‫רב‬‫מערכתית‬‫של‬ ‫שירותי‬‫בריאות‬‫וחברה‬; ‫מגורים‬:‫מתגורר‬‫בביתו‬‫בקהילה‬; ‫אינו‬‫מקבל‬‫שירות‬‫תיאום‬‫טיפול‬‫מגורם‬‫אחר‬:‫הניצול‬‫אינו‬‫מקבל‬ ‫שירות‬‫של‬‫תיאום‬‫טיפול‬‫מגורם‬‫אחר‬(‫ארגון‬‫או‬‫אדם‬‫פרטי‬).
 21. 21. ‫הטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫יתבצע‬ ‫כיצד‬? 21 ‫כי‬ ‫מוצע‬‫באמצעות‬ ‫יתבצע‬ ‫הטיפול‬ ‫תיאום‬‫טיפול‬ ‫מתאמת‬‫אשר‬– ‫תבצע‬‫הערכה‬(intake)‫מול‬‫מטפלים‬ ‫וגורמים‬ ‫הניצול‬. ‫תכתוב‬‫תוכנית‬‫הטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫תיישם‬‫תוך‬ ‫הטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬‫היעזרות‬‫הגורמים‬ ‫במגוון‬ ‫הניצול‬ ‫מתגורר‬ ‫בו‬ ‫באזור‬ ‫הקיימים‬ ‫והיוזמות‬. ‫חוץ‬ ‫במיקור‬ ‫הרשות‬ ‫מתוך‬ ‫יבוצע‬ ‫המודל‬(out sourcing)‫ותוך‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫ופיקוח‬ ‫השירות‬ ‫נותן‬ ‫בתוך‬ ‫מקצועית‬ ‫בקרה‬.‫מתאמת‬ ‫החיצוני‬ ‫השירותים‬ ‫נותן‬ ‫במסגרת‬ ‫תופעל‬ ‫הטיפול‬.
 22. 22. 22 ‫הניצול‬ ‫איתור‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬‫גורמים‬ ‫לנותן‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫השירותים‬ ‫מתאמת‬‫משובצת‬ ‫טיפול‬ ‫לניצול‬ ‫עושה‬ ‫טיפול‬ ‫מתאמת‬ ‫הערכה‬(intake)‫בשיתוף‬ ‫ואחות‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫מטפלים‬ ‫חולים‬ ‫קופות‬,‫רווחה‬, ‫ניצולים‬ ‫ארגוני‬,‫ארגונים‬ ‫חברתיים‬,‫הרשות‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לזכויות‬, ‫משפחה‬ ‫בני‬,‫במהלך‬ ‫אשפוז‬,‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ועוד‬. ‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫רווחה‬ ‫גורם‬ ‫מכניסה‬ ‫לאינפוטים‬ ‫עזרה‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ ‫ו‬ ‫אפקטיבית‬/‫או‬ ‫תיאום‬ ‫שירות‬ ‫מגורם‬ ‫טיפול‬ ‫אחר‬–‫מדווחת‬ ‫נסגר‬ ‫והתיק‬
 23. 23. 23 ‫תכנית‬ ‫בונה‬ ‫טיפול‬ ‫מתאמת‬ ‫אישית‬ ‫מותאמת‬ ‫ליישום‬ ‫דואגת‬ ‫טיפול‬ ‫מתאמת‬ ‫במכלול‬ ‫היעזרות‬ ‫תוך‬ ‫התוכנית‬ ‫השירותים‬ ‫ונותני‬ ‫הגורמים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫תקופתית‬ ‫הערכה‬/‫בקרה‬ ‫השירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ופיקוח‬ ‫מקצועית‬ ‫ברשות‬ ‫והסוציאלי‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫מתאמת‬ ‫של‬ ‫דיווח‬ ‫לממונה‬ ‫לרבות‬-‫גורמים‬ ‫רפואיים‬,‫מארג‬ ‫רווחה‬ ‫וגורמי‬ ‫המתנדבים‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫שינויים‬– ‫לשלב‬ ‫חזרה‬ ‫ה‬intake-
 24. 24. 24 ‫המודלים‬ ‫בין‬ ‫הממשק‬ ‫מארג‬ ‫המתנדבים‬ ‫מתאמי‬ ‫הטיפול‬
 25. 25. 25 ‫מסתכל‬ ‫כשאני‬/‫שנה‬ ‫ת‬ ‫קדימה‬,‫הגורמים‬ ‫יהיו‬ ‫מה‬ ‫בהצלחת‬ ‫המרכזיים‬ ‫המודל‬ ‫יישום‬ ('‫ההצלחה‬ ‫מפתחות‬')?
 26. 26. ‫ב‬ ‫אותנו‬ ‫לשתף‬ ‫מוזמנים‬-Socrative •‫שלכם‬ ‫הניידים‬ ‫לטלפונים‬ ‫מסרון‬ ‫נשלח‬ ‫אלו‬ ‫ברגעים‬. •‫באופן‬ ‫יוצגו‬ ‫שתשיבו‬ ‫התשובות‬‫אנונימי‬‫המסך‬ ‫על‬. 26 ‫לכתובת‬ ‫היכנסו‬: ‫כניסה‬ ‫קוד‬ ‫הזינו‬: SKREDWQX https://b.socrative.com/login/student/
 27. 27. ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫דיונים‬ 27
 28. 28. ‫חברתיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫חברי‬ 28 ‫אילה‬‫פאר‬,‫משרד‬‫הרווחה‬ ‫איציק‬‫מויאל‬,‫הקרן‬‫לרווחה‬‫לנפגעי‬‫השואה‬‫בישראל‬ ‫אלירן‬‫קרן‬,‫ועד‬‫המשפחות‬‫למעונות‬‫ניצולי‬‫השואה‬ ‫אוסנת‬‫סטוצ‬'‫ינר‬,‫עיריית‬‫הוד‬‫השרון‬ ‫אסנת‬‫רייכמן‬,‫המשרד‬‫לשוויון‬‫חברתי‬ ‫בני‬‫לייזר‬,‫אל‬"‫ה‬ ‫גלית‬‫מבורך‬,‫משרד‬‫הרווחה‬ ‫דליה‬‫גאון‬,‫עיריית‬‫פתח‬‫תקווה‬ ‫ורה‬‫שלום‬,‫ביטוח‬‫לאומי‬ ‫טלי‬‫רסנר‬,‫עמך‬ ‫יהונתן‬‫שוורצמן‬,‫משרד‬‫הרווחה‬ ‫ירון‬‫מרקוס‬,‫ועידת‬‫התביעות‬ ‫לימור‬‫ברנע‬,‫לתת‬‫בשביל‬‫החיים‬,‫בנימינה‬ ‫לימור‬‫מרגלית‬,‫ג‬'‫וינט‬‫ישראל‬‫אשל‬ ‫ליאורה‬‫ארנון‬,‫מיזם‬‫ההתנדבות‬ ‫סוזי‬‫רונן‬,‫לתת‬ ‫שירי‬‫ברטל‬,‫רוח‬‫טובה‬ ‫הצוות‬ ‫ראשות‬:‫מרוז‬ ‫ותמי‬ ‫נורמן‬ ‫ענת‬
 29. 29. ‫רפואיים‬ ‫מענים‬ ‫צוות‬ ‫חברי‬-‫נפשיים‬ 29 ‫שרה‬‫זילברשטיין‬‫היפש‬,‫המשרד‬‫לשוויון‬‫חברתי‬ ‫פרופ‬'‫יצהל‬‫ברנר‬,‫בית‬‫חולים‬‫מאיר‬ ‫פרופ‬'‫צבי‬‫זמישלני‬,‫אוניברסיטת‬‫תל‬‫אביב‬ ‫ד‬"‫ר‬‫מרטין‬‫אורבך‬,‫עמך‬ ‫ד‬"‫ר‬‫אירית‬‫לקסר‬,‫משרד‬‫הבריאות‬ ‫ד‬"‫ר‬‫מילכה‬‫דונחין‬,‫המרכז‬‫לשלטון‬‫מקומי‬ ‫ד‬"‫ר‬‫זוריאן‬‫רדוסמיסלקי‬,‫קופת‬‫חולים‬‫מכבי‬ ‫יעלה‬‫כהן‬,‫אל‬"‫ה‬ ‫אלירן‬‫קרן‬,‫ועד‬‫המשפחות‬‫למעונות‬‫ניצולי‬‫השואה‬ ‫ישראלה‬‫שוורצמן‬,‫הקרן‬‫לרווחה‬‫לנפגעי‬‫השואה‬‫בישראל‬ ‫ראשת‬‫הצוות‬:‫ד‬"‫חיה‬ ‫ר‬‫בלומנקרנץ‬ ‫טלי‬‫שגב‬,‫קופת‬‫חולים‬‫מכבי‬ ‫ג‬'‫ני‬‫ברודסקי‬,‫מכון‬‫ברוקדייל‬ ‫תמי‬‫מרוז‬,‫משרד‬‫הרווחה‬ ‫דיתי‬‫שדה‬,‫עירית‬‫ירושלים‬ ‫לריסה‬‫ראם‬,‫קופת‬‫חולים‬‫כללית‬ ‫ירון‬‫מרקוס‬,‫ועידת‬‫התביעות‬ ‫זהבה‬‫כהן‬,‫הרשות‬‫לזכויות‬‫ניצולי‬‫השואה‬ ‫טובה‬‫כץ‬,‫קופת‬‫חולים‬‫לאומית‬ ‫מירה‬‫הורוביץ‬,‫קופת‬‫חולים‬‫מאוחדת‬ ‫משואה‬‫אופיר‬,‫קופת‬‫חולים‬‫מאוחדת‬
 30. 30. ‫קרבים‬ ‫פרויקטים‬–‫מהקהל‬ ‫נציגים‬ 30
 31. 31. ‫מהדיונים‬ ‫תובנות‬ 31
 32. 32. ‫המודלים‬ ‫יישום‬: ‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ ‫ואתגרים‬ ‫שלכם‬ ‫התובנות‬ ‫שיתוף‬... 32
 33. 33. ‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ •‫יצירת‬‫נהלי‬‫עבודה‬‫ברורים‬‫בין‬‫הארגונים‬‫כולל‬‫כתובת‬ ‫ברורה‬‫בכל‬‫ארגון‬,‫בפרט‬‫מול‬‫קופות‬‫החולים‬. •‫נהלי‬‫עבודה‬–‫מה‬‫עושה‬‫מתאם‬‫הטיפול‬‫במצב‬‫של‬ ‫הידרדרות‬ •‫חשיבות‬‫העובדה‬‫שיש‬‫גורם‬‫מתאם‬‫אחד‬‫ברשות‬– ‫היסטורי‬. •‫חשיבות‬‫איתור‬‫והפניית‬‫הניצולים‬‫הרלוונטיים‬‫למוקד‬ ‫הרשות‬‫על‬‫ידי‬‫כל‬‫הגורמים‬‫הרלוונטיים‬ 33
 34. 34. ‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ •‫למידה‬‫ממודל‬‫ביטוח‬‫לאומי‬ •‫גיוס‬‫המתאמים‬–‫מבין‬‫אנשי‬‫מקצוע‬‫קיימים‬)‫אחיות‬ ‫ועובדים‬‫סוציאליים‬) •‫הגדרה‬‫ברורה‬‫מהו‬‫מרותק‬‫בית‬? •‫רצף‬‫טיפולי‬‫עם‬‫ניצולי‬‫השואה‬‫אין‬‫זמן‬‫וצריך‬‫לתת‬‫לניצולי‬ ‫השואה‬‫רצף‬‫טיפולי‬‫מוקדם‬‫יותר‬‫מאשר‬‫כלל‬‫האוכלוסיה‬ 34
 35. 35. ‫טיפול‬ ‫מתאמי‬:‫אתגרים‬ •‫הזמן‬–‫ההיערכות‬‫של‬‫כתיבת‬‫המכרז‬‫תיקח‬‫הרבה‬‫זמן‬‫ולכן‬‫יש‬ ‫לחשוב‬‫על‬‫פתרונות‬‫ביניים‬‫ומינוף‬‫מארג‬‫המתנדבים‬. •‫הנגשת‬‫השירות‬‫לניצולים‬ •‫בקרה‬‫ופיקוח‬‫מקצועיים‬-‫ווידוא‬‫שאין‬‫ניצול‬,‫סקרי‬‫שביעות‬‫רצון‬ •‫כתובות‬‫ברורות‬–‫הן‬‫של‬‫הרשות‬‫כגורם‬‫מרכז‬‫והן‬‫בארגונים‬‫השונים‬ •‫מתאם‬‫הטיפול‬‫צריך‬‫להשיג‬‫את‬‫אמונו‬‫של‬‫הניצול‬‫וזו‬‫בעיה‬‫לא‬‫קלה‬ ‫היום‬. •‫הסרת‬‫חסמים‬‫משפטיים‬ 35
 36. 36. ‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ •‫איתור‬‫מתנדב‬‫ובחינת‬‫מחויבות‬-‫בדיקה‬‫של‬‫מוטיבציה‬ ‫והרצון‬‫להשקיע‬‫לאורך‬‫זמן‬.‫יש‬‫הכרח‬‫להתחייבות‬‫לשנה‬. ‫עדיפות‬‫למתנדבים‬‫מבוגרים‬. •‫הכשרה‬–‫הכשרה‬‫מרוכזת‬‫מותאמת‬‫לסוגי‬‫המתנדבים‬ ‫השונים‬,‫שנותנת‬‫כתובות‬‫ברורות‬‫והנחיות‬‫להתמודדות‬‫עם‬ ‫בעיות‬‫שחורגות‬‫מהמתנדב‬,‫ומגדירה‬‫גבולות‬‫ברורים‬. •‫ליווי‬‫חודשי‬‫של‬‫המתנדבים‬‫על‬‫ידי‬‫רכז‬(‫כולל‬‫ביקורי‬‫בית‬ ‫עתיים‬‫של‬‫הרכז‬),‫כולל‬‫מפגש‬‫אחת‬‫לחודש‬(‫בין‬‫אם‬‫הדרכה‬, ‫העשרות‬‫או‬‫על‬‫מנת‬‫לפרוק‬‫לחצים‬). 36
 37. 37. ‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ •‫איתור‬‫ניצולים‬–‫באמצעות‬‫רשימות‬‫של‬‫קופות‬‫החולים‬ ‫על‬‫פי‬‫פרמטרים‬‫רפואיים‬‫שמשקפים‬‫בדידות‬. •‫איתור‬‫ניצולים‬‫באמצעות‬‫קמפיין‬‫כללי‬. •‫סיוע‬ ‫מקבלים‬ ‫שלא‬ ‫ניצולים‬ ‫לאיתור‬ ‫טלפוני‬ ‫מערך‬- (‫המתנדבים‬ ‫המארג‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫שני‬ ‫בשלב‬)‫מערך‬ ‫בניית‬ ‫לניצולים‬ ‫וטלפונים‬ ‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫זורמת‬ ‫תקשורת‬ ‫של‬(‫שלא‬ ‫הצטרפו‬‫לפרויקט‬)‫ניתן‬ ‫ובמה‬ ‫בעיותיהם‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לסייע‬. 37
 38. 38. ‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫הצלחה‬ ‫מפתחות‬ •‫תיאום‬‫בין‬‫כל‬‫הגורמים‬,‫שהניצול‬‫לא‬‫יפול‬‫בין‬‫הכסאות‬ ‫בגלל‬‫ריבוי‬‫גורמים‬‫שמטפלים‬‫בו‬. •‫מתן‬‫האפשרות‬‫לניצול‬‫לבחור‬‫מתנדב‬. •‫בחינה‬‫של‬‫הפריסה‬‫הגיאוגרפית‬‫וגם‬‫של‬‫כמות‬"‫הנהנים‬ ‫מהשירות‬". •‫חשיבות‬‫גבוהה‬‫למתנדבים‬‫דוברי‬‫שפות‬ 38
 39. 39. ‫המתנדבים‬ ‫מארג‬:‫אתגרים‬ •‫תיאום‬‫ציפיות‬–‫במקרה‬‫של‬‫הפרשי‬‫גילאים‬‫גדולים‬‫מדי‬‫בין‬‫הניצול‬ ‫והמתנדב‬. •‫ירידה‬‫קוגניטיבית‬–‫מצבים‬‫בהם‬‫צריך‬‫להכין‬‫את‬‫המתנדב‬‫כיצד‬ ‫להתמודד‬‫איתו‬‫ובמידת‬‫הצורך‬‫להפנות‬‫לגורמים‬‫אחרים‬‫עם‬‫כתובת‬ ‫ברורה‬. •‫תחלופה‬‫של‬‫מתנדבים‬ •‫כפל‬‫טיפולים‬‫בניצול‬ •‫מיון‬‫המתנדבים‬ •‫מינימום‬‫בירוקרטיה‬ 39
 40. 40. ‫המפגש‬ ‫סיכום‬ 40
 41. 41. ‫השתתפותכם‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬/‫ן‬ 43

×