Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What is big data and how use that

353 views

Published on

بزرگ داده چیست
و پایگاه داده های آن

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

What is big data and how use that

 1. 1. ‫دلداری‬ ‫شهره‬
 2. 2. ‫چیست‬ ‫داده‬ ‫بزرگ‬‫؟‬
 3. 3. ‫به‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬ ‫داده‬‫ها‬‫می‬‫گویند‬ ‫که‬،‫مدیریت‬‫کنترل‬ ‫و‬‫پردازش‬‫آنها‬ ‫خارج‬‫از‬‫توانایی‬ ‫راه‬‫حلهای‬‫نرم‬ ‫افزاری‬‫موجود‬‫است‬.
 4. 4. ‫مثال‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫پزشکی‬ ‫مدارک‬ ‫آرشیوویدئو‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫شبکه‬ ‫ترافیک‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫هواشناسی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫اینترنتی‬ ‫جستجوهای‬ ‫و‬...
 5. 5. ‫بزرگ؟‬ ‫حد‬ ‫چه‬ ‫در‬ Big Data Veracity Value
 6. 6. ‫آن‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫معماری‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫زمانبرتر‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬. ‫چیست؟‬ ‫حل‬ ‫راه‬
 7. 7. ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ساختار‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬
 8. 8. ‫سال‬ ‫در‬2009 ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫ابزارهای‬ ◦،‫باال‬ ‫پذیری‬ ‫دسترسی‬ ◦،‫افقی‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ◦‫اسکیما‬ ‫بدون‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫توسط‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ NoSQL‫هستند‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬.
 9. 9. ‫انواع‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ها‬
 10. 10. ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫قدمهای‬ BIG Data
 11. 11. ‫راه‬ ‫های‬ ‫قدم‬ ‫اندازی‬ BigData
 12. 12. ?

×