Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסברים + פורמט הכנת תכנית עסקית

1,332 views

Published on

לפני שפותחים עסק, או לפני שנכנסים להשקעה עסקית, מומלץ מאד לבדוק את הכדאיות העסקית. אחד הכלים החשובים שקיימים הוא בניית תכנית עסקית. על מנת להקל על יזמים, בניתי פורמט סטנדרטי של תכנית עסקית עם הסברים פשוטים למילוי.

Published in: Business
 • Be the first to comment

הסברים + פורמט הכנת תכנית עסקית

 1. 1. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫פורמט‬‫עסקית‬ ‫תכנית‬ :‫מבוא‬ " :‫אמר‬ ‫קנדי‬ ‫שג'ון‬ ‫וכמו‬ ‫ממשית‬ ‫עסקית‬ ‫למציאות‬ ‫היזמי‬ ‫הרעיון‬ ‫הפיכת‬ ‫היא‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫מטרת‬Efforts and courage are not enough without purpose and direction"‫ע‬ ,‫בעסק‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,‫ל‬‫גם‬ ‫אלא‬ , ‫ויכולת‬ ‫רצון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫צריך‬ ‫להצליח‬ ‫מנת‬ ,‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫הכוון‬ .‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בעוד‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫רוצים‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ,‫שלנו‬ ‫העסקיים‬ ‫היעדים‬ ‫הם‬ ‫המטרות‬ .‫וכוון‬ ‫מטרות‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬.‫שהוגדרו‬ ‫ליעדים‬ ‫האופטימלית‬ ‫בדרך‬ ‫אותנו‬ ‫שתביא‬ ‫היא‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬‫שמעניק‬ ‫תהליך‬‫מ‬ ‫הבנה‬ ‫ליזם‬‫ל‬ ‫עמיקה‬.‫להצליח‬ ‫לעסק‬ ‫יגרום‬ ‫מה‬ ‫גבי‬‫מעורב‬ ‫יהיה‬ ‫שהיזם‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬ .‫העסק‬ ‫ועבור‬ ‫עבורו‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫לגבי‬ ‫חשובות‬ ‫לתובנות‬ ‫להגיע‬ ‫יוכל‬ ‫וכך‬ ‫התכנית‬ ‫כתיבת‬ ‫בתהליך‬ ‫פעילה‬ ‫בצורה‬ :‫מישורים‬ ‫במספר‬ ‫העסק‬ ‫לפעילות‬ ‫ולהתייחס‬ ‫לכלול‬ ‫צריכה‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ 1.‫תקציר‬‫מנהלים‬-‫מפרט‬‫בקיצור‬‫את‬‫עיקרי‬‫התוכנית‬..‫התהליך‬ ‫בסוף‬ ‫נכתב‬ 2.‫המוצר‬-‫ת‬‫י‬‫אור‬‫המוצר‬‫או‬‫השירות‬,‫הצורך‬‫עליו‬‫הוא‬‫עונה‬,‫הערך‬‫המוסף‬‫שלו‬. 3.‫השוק‬-‫סקירת‬‫הענף‬‫בו‬‫רוצים‬‫לפעול‬‫ונתח‬‫השוק‬‫אותו‬‫רוצים‬‫להשיג‬. 4.‫המתחרים‬-‫בדיקת‬‫המתחרים‬,‫המחירים‬‫שלהם‬,‫היתרונות‬‫והחסרונות‬‫שלהם‬,‫מי‬‫הלקוחות‬‫שלהם‬. 5.‫אסטרטגיה‬‫ש‬‫י‬‫ווקית‬-‫מיצוב‬‫המוצר‬,‫מיתוג‬‫המוצר‬,‫קהל‬‫היעד‬,‫דרכי‬‫הפרסום‬,‫תמחור‬,‫יעדי‬‫הכנסות‬‫ומכירה‬. 6.‫מערך‬‫התפעול‬,‫הייצור‬‫והניהול‬-‫פיתוח‬,‫שלבי‬‫הייצור‬,‫תכנית‬‫לגיוס‬‫כ‬"‫א‬‫ומבנה‬‫ארגוני‬,‫מערך‬‫ספקים‬,‫ציוד‬‫ומיכון‬, ‫מיקום‬. 7.‫תחזית‬‫פיננסית‬-‫תכנון‬‫וצפי‬‫הכנסות‬‫להוצאות‬,‫רווחיות‬,‫צרכים‬‫מימוניים‬,‫השקעות‬,‫נקודת‬‫איזון‬. ‫ספר‬ ‫עם‬ ‫לצאת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ ‫ולכן‬ ,‫העסק‬ ‫להקמת‬ ‫האמצעי‬ ‫אלא‬ ‫המטרה‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫שמתחילים‬ ‫לפני‬ ‫אך‬ ‫עב‬‫כ‬‫לכן‬ .‫פעילותו‬ ‫במהלך‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫שתשמש‬ ‫תכנית‬ ‫ועם‬ ‫לפעולה‬ ‫אופרטיבית‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫אלא‬ "‫עסקית‬ ‫תכנית‬ " ‫שיקרא‬ ‫רס‬ ‫יעדים‬ ‫ותגדיר‬ ‫ריאלית‬ ‫תהיה‬ ‫שהתוכנית‬ ‫חשוב‬‫מומלץ‬ ,‫עצמנו‬ ‫של‬ ‫היזמי‬ ‫ברעיון‬ ‫להתאהב‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫שלרובנו‬ ‫ומאחר‬ ‫מדידים‬ ‫שנית‬ ‫נכונות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫שיאפשרו‬ ‫תשובות‬ ‫חיפוש‬ ‫תוך‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫שאילת‬ ‫יכלול‬ ‫העסקית‬ ‫התכנית‬ ‫הכנת‬ ‫שתהליך‬‫ן‬ ‫חברים‬ ,‫לעמיתים‬ ‫הן‬ ,‫למשוב‬ ‫העסקית‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫,חשוב‬ ‫במקביל‬ . ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫פיהן‬ ‫על‬ ‫לבסס‬‫משפחה‬ ‫בני‬ , .‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫וכמובן‬ ‫הנוחות‬ ‫לשם‬ ‫אך‬ ,‫לגביו‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫צריך‬ ‫עסק‬ ‫כל‬‫הכנתי‬‫תוכנית‬ ‫לפורמט‬ ‫דוגמא‬ .‫העסקים‬ ‫לרוב‬ ‫להתאים‬ ‫שיכולות‬ ‫מייצגות‬ ‫שאלות‬ ‫עם‬ ‫עסקית‬
 2. 2. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫השם‬‫העסק‬: ‫בעלים‬: ‫כתוב‬‫העסק‬ ‫ת‬: ‫טלפון‬: ‫פקס‬: ‫אי‬-‫מייל‬: ‫התוכנית‬ ‫כתיבת‬ ‫תאריך‬:
 3. 3. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫תוכן‬‫עניינים‬ 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1.‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 2.‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ 3.‫העסק‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫תיאור‬ 4.‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ 5.‫השוק‬ ‫תיאור‬ 6.‫המתחרים‬ ‫תיאור‬ 7.‫השיווקית‬ ‫האסטרטגיה‬ 8.,‫התפעול‬ ‫מערך‬‫והניהול‬ ‫הייצור‬ 9.‫פיננסית‬ ‫תחזית‬
 4. 4. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫מתבקשים‬ ,‫בשת"פ‬ ‫עסקי‬ ‫גורם‬ ‫לעניין‬ ‫כדי‬ ‫או‬ ‫ממשקיעים‬ ‫או‬ ‫מבנק‬ ‫מימון‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫להכין‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫העסקית‬‫תקציר‬‫המ‬ ‫התוכנית‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫סיכום‬ ‫בעצם‬ ‫הוא‬ ‫המנהלים‬ ‫תקציר‬ .‫מנהלים‬‫וצג‬‫בכמה‬ ‫ע‬‫מ‬‫ודים‬‫בודדים‬‫הוא‬ ‫המנהלים‬ ‫תקציר‬ ‫מטרת‬ .‫העסקית‬ ‫התכנית‬ ‫הכנת‬ ‫תהליך‬ ‫בסוף‬ ‫נכתב‬ ‫ולכן‬‫ולעורר‬ ‫מחד‬ ‫הקורא‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫ב‬‫ו‬.‫מאידך‬ ‫ולקרוא‬ ‫להמשיך‬ ‫עניין‬ ‫מוגשת‬ ‫התוכנית‬ ‫כאשר‬ ‫בעוד‬ ,‫הפיננסי‬ ‫הסיכום‬ ‫על‬ ‫בתקציר‬ ‫דגש‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫לבנק‬ ‫נמסרת‬ ‫התוכנית‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫יש‬ ‫ד‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫למשקיעים‬.‫בעסק‬ ‫והמנהלים‬ ‫היזם‬ ‫תיאור‬ ‫על‬ ‫גש‬ :‫מנהלים‬ ‫התקציר‬ ‫של‬ ‫הפרקים‬ ‫ראשי‬ ‫להלן‬ ‫מטרת‬‫התוכנית‬‫העסקית‬. ‫תיאור‬‫של‬‫היזם‬,‫החברה‬,‫המנהלים‬. ‫תיאור‬‫תמציתי‬‫של‬‫המוצר‬‫והשוק‬. ‫יעדים‬‫ולו‬"‫ז‬‫ליישום‬. ‫סיכום‬‫תחזיות‬‫פיננסיות‬. ‫משאבים‬‫נדרשים‬‫ליישום‬‫התוכנית‬.
 5. 5. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫העסק‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫תיאור‬ ‫לפני‬‫שמתחילים‬‫כאן‬ ‫להתייחס‬ ‫ניתן‬ .‫לעסק‬ ‫יסוד‬ ‫אבן‬ ‫שמהווים‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫להגדיר‬ ‫יש‬ ,‫העסקית‬ ‫התוכנית‬ ‫הכנת‬ ‫את‬ ‫ועסקיים‬ ‫שירותיים‬ ,‫מוסריים‬ ,‫חברתיים‬ ‫לאלמנטים‬‫ועוד‬‫התוכנית‬ ‫הכנת‬ ‫תהליך‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ‫את‬ ‫שהגדרתם‬ ‫ברגע‬ . ‫קריטריונים‬ ‫אותם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫ייבדק‬ ‫תמיד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫פשוט‬ ‫יהיה‬ ‫העסקית‬‫שקבעתם‬.‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫החזו‬? ‫ן‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬? ‫העסק‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬-?‫בעסק‬ ‫לך‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬ ?‫להצליח‬ ‫לעסק‬ ‫יגרמו‬ ‫גורמים‬ ‫אלו‬ ?‫שלו‬ ‫התחרותיים‬ ‫היתרונות‬ ‫יהיו‬ ‫לדעתך‬ ‫מה‬ ‫אישי‬ ‫ניסיון‬ ‫איזה‬‫אנו‬‫מביא‬‫ים‬?‫וחזקות‬ ‫מיומנויות‬ ,‫החדש‬ ‫לעסק‬ ‫לכך‬ ‫והסיבות‬ ‫ההתאגדות‬ ‫אופן‬?
 6. 6. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫המוצר/השרות‬ ‫המוצר‬–‫חשוב‬ .‫העסק‬ ‫בסיס‬ ‫הוא‬‫להתיחס‬‫אובייקטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫אליו‬‫ולבחון‬‫שקיים‬ ‫צורך‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫שעונה‬ ‫מוצר‬ .‫שלנו‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ולא‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫בדיקה‬ ‫היא‬ ‫אובייקטיבית‬ ‫בדיקה‬ .‫בשוק‬ ‫לשנות‬ ‫אמור‬ ,‫צורך‬‫ה‬ ‫את‬‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫מצב‬‫הפוטנציאלי‬‫לא‬ ,‫שינוי‬ ‫אין‬ ‫אם‬ .‫כאב‬ ‫להקטין‬ ‫או‬ ,‫עונג‬ ‫להגדיל‬ :‫תתנו‬‫מענה‬‫צורך‬ ‫על‬ ‫ולא‬‫תביאו‬‫תועלת‬‫הוא‬ ‫ללקוח‬‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫יש‬ ,‫צורך‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫שהמוצר‬ ‫ברגע‬ .‫בכסף‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ .‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫יהיה‬ ‫הלקוח‬ ‫וכמה‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫מה‬?‫עונה‬ ‫הוא‬ ‫צורך‬ ‫איזה‬ ‫ועל‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫המוצר‬ ‫מדוע‬‫ה‬?‫השוק‬ ‫לצורכי‬ ‫מתאים‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ?‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מבדלים‬ ‫איך‬ ‫מי‬‫הם‬‫או‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫והעקיפים‬ ‫הישירים‬ ‫מתחריו‬?‫השירות‬ ‫מה‬?‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הטכני‬ ‫המפרט‬ ?‫המוצר‬ ‫של‬ ‫יצורו‬ ‫יעלה‬ ‫כמה‬ ?‫השוק‬ ‫מחיר‬ ‫ומה‬ ‫מוצר‬ / "‫"תפור‬ ‫מוצר‬ / "‫"מדף‬ ‫מוצר‬ ‫זהו‬ ‫האם‬?"‫"מותאם‬ ,‫טלפונית‬ ‫תמיכה‬ ,‫(הובלה‬ ‫נחוצים‬ ‫נלווים‬ ‫שירותים‬ ‫אילו‬ ‫תיקונים‬?)
 7. 7. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫השוק‬: ‫לאחר‬‫שהגדרתם‬‫מאפיין‬ ‫ומה‬ ‫בשוק‬ ‫קיימים‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫כמה‬ ‫לבדוק‬ ‫חשוב‬ ,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫טרנדים‬ ,‫חליפין‬ ‫שער‬ ,‫מדיני/בטחוני‬ ‫מצב‬ ,‫מעונתיות‬ ,‫מרגולציה‬ ‫מושפע‬ ‫הענף‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫חשוב‬ .‫פועלים‬ ‫אנו‬ ‫בו‬ ‫הענף‬ ‫את‬ '‫וכדו‬ ‫חולפים‬–.‫נכון‬ ‫לזה‬ ‫נערכים‬ ‫ואיך‬ ‫העסק‬ ‫מבחינת‬ ‫המשמעות‬ ‫ומה‬ .‫וותק‬ ,‫רווחיות‬ ,‫צמיחה‬ ‫פוטנציאל‬ ,‫היקף‬ ?‫בנוי‬ ‫הענף‬ ‫איך‬ ?‫ברגולציה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫מי‬?‫אותם‬ ‫מאפיין‬ ‫ומה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫והלקוחות‬ ‫הצרכנים‬ ?‫בענף‬ ‫החברה‬ ‫משתלבת‬ ‫כיצד‬ ?‫בענף‬ ‫יש‬ ‫כניסה‬ ‫חסמי‬ ‫איזה‬ ‫מה‬?‫השוק‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫הגורמים‬ ?‫בענף‬ ‫הקיימים‬ ‫והאיומים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫מה‬
 8. 8. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com :‫המתחרים‬ ,‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ,‫לזכור‬ ‫חשוב‬ .‫המתחרים‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫השוק‬ ‫מסקירת‬ ‫כחלק‬‫אתם‬‫ובבדיקת‬ ‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫ממציאים‬ ‫לא‬ ‫תשובות‬ ‫הרבה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫המתחרים‬‫שיחסכו‬‫לכם‬‫טעויות‬ ‫והרבה‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬‫המתחרים‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫חשוב‬ .‫את‬ ‫ולהשוות‬ ‫שלנו‬ ‫העסק‬, ‫אליהם‬‫העס‬ ‫של‬ ‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫את‬ ‫לאבחן‬ ‫בכך‬‫להשקיע‬ ‫ובמה‬ ‫להתחזק‬ ‫צריך‬ ‫העסק‬ ‫במה‬ ‫ולדעת‬ ,‫ק‬ ‫צוות‬ ‫אפיון‬ ,‫העסקה‬ ‫תנאי‬ ,‫תדמית‬ ,‫מחיר‬ ,‫זמינות‬ ,‫איכות‬ ,‫שירות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫להיעשות‬ ‫יכולה‬ ‫ההשוואה‬ . ‫יותר‬ '‫וכדו‬ ‫מיקום‬ , ‫פיננסי‬ ‫מצב‬ ,‫ההנהלה‬. ‫מי‬‫הם‬‫המתחרים‬? ‫מה‬‫המוצר‬‫שהם‬‫מוכרים‬?‫מה‬‫היקף‬‫הפעילות‬‫שלהם‬? ‫כיצד‬‫המוצר‬/‫השירות‬‫שלהם‬‫עונה‬‫על‬‫הצורך‬? ‫איך‬‫המתחרים‬‫יגיבו‬‫לכניסת‬‫גורם‬‫נוסף‬‫לשוק‬? ‫מהם‬‫הח‬‫ו‬‫זקות‬‫והחולשות‬‫שלהם‬?‫גם‬‫בפועל‬‫וגם‬‫ת‬‫דמיתית‬.
 9. 9. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫האסטרטגיה‬‫השיווקית‬: ‫זה‬ ‫בפרק‬‫לבדוק‬ ‫תתחילו‬‫בפני‬ ‫עומדים‬ ‫כלים‬ ‫איזה‬‫כם‬‫והח‬ ‫היתרון‬ ‫ומה‬ ‫והפצה‬ ‫לשיווק‬‫י‬.‫שיווקי‬ ‫כלי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫סרון‬‫גם‬ ‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫מתמחרים‬‫המוצר‬ ‫את‬‫ובודקים‬‫ה‬ ‫האם‬;‫למיצוב‬ ‫מתאים‬ ‫מחיר‬‫קובעים‬‫והתקציב‬ ‫הפרסומיים‬ ‫הכלים‬ ‫ומה‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫את‬ .‫מספיק‬ ‫הוא‬ ‫למה‬ ‫ברשותנו‬ ‫שעומד‬ ‫לפרסום‬ ‫איזה‬‫תדמית‬‫רצויה‬‫בעיני‬‫הלקוחות‬(?‫לוגו‬?‫עיצוב‬‫מקום‬?‫עיצוב‬ ‫מוצר‬)? ‫מי‬‫הלקוחות‬‫הראשונים‬‫שיקנו‬‫את‬‫המוצר‬? ‫כיצד‬‫ניתן‬‫להגיע‬‫אל‬‫לקוחות‬‫אלה‬?(‫מדיה‬?‫חוק‬‫ה‬spam)? ‫מה‬‫ערוץ‬‫ההפצה‬‫המתאים‬( ?‫חנות‬?‫סוכנים‬)? ‫מהו‬‫תקציב‬‫הפרסום‬‫וקידום‬‫המכירות‬? ?‫בוחרים‬ ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫איזה‬ ‫איך‬‫מתמחרים‬? ‫איך‬‫בונים‬‫את‬‫מערך‬‫הגביה‬? ‫מכירות‬ ‫תחזית‬?
 10. 10. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫מערך‬‫התפעול‬,‫הייצור‬‫והניהול‬: ‫אחרי‬‫שבניתם‬,‫המתאים‬ ‫השיווק‬ ‫מערך‬ ‫את‬‫את‬ ‫הגדרתם‬‫המוצר‬‫את‬ ‫ואפיינתם‬‫ל‬ ‫אפשר‬ ,‫השוק‬‫ל‬ ‫התחיל‬‫המערך‬ ‫את‬ ‫בנות‬ .‫העסק‬ ‫של‬ ‫התפעולי‬‫ממוקדים‬ ‫יותר‬ ‫שתהיו‬ ‫ככל‬‫וספציפיים‬‫וגם‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫להרים‬ ‫קל‬ ‫יותר‬ ‫גם‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬ ,‫התשובות‬ ‫במתן‬ ‫מדויקת‬ ‫הערכה‬,‫מבנה‬ ‫ואחזקת‬ ‫שכירות‬ ,‫ראשוני‬ ‫מלאי‬ ‫רכישת‬ ,‫ובשיפוצים‬ ‫בציוד‬ ‫השקעות‬ ,‫שכר‬ ‫(עלויות‬ ‫עלויות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫בלתי‬ ‫הוצאות‬ ‫של‬ ‫סעיף‬ ‫להוסיף‬ ‫נשכח‬ ‫ובל‬ ,'‫וכדו‬ ‫לחו"ל‬ ‫נסיעות‬ ,‫מקצועיים‬ ‫שירותים‬ ‫נותני‬ ,‫בנק‬ ‫ועמלות‬ ‫אשראי‬ ‫עלויות‬ ,‫מיסים‬ ‫בין‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫צפויות‬5%-15%‫במידת‬ ‫תלוי‬ ,‫הביטחו‬‫ן‬‫שלכם‬.)‫שמצאתם‬ ‫בנתונים‬ ‫איפה‬‫ממקמים‬‫את‬‫העסק‬( ?‫עלות‬,‫נגישות‬,‫גודל‬,‫מיקום‬ ‫מתחרים‬‫העסק‬ ‫מיצוב‬ ,) ‫אילו‬‫עובדים‬‫נדרשים‬‫למערך‬? ‫איזה‬‫נותני‬‫שירותים‬‫וספקים‬‫נדרשים‬‫למערך‬? ‫מה‬‫שלבי‬‫הייצור‬? ‫איזו‬‫בקרת‬‫מלאי‬‫תבוצע‬( ?‫מלאי‬‫מינימום‬?‫ערך‬‫מלאי‬‫הכרחי‬? ‫נוהל‬‫עודפים‬)? ‫אילו‬‫הכנות‬‫נדרשות‬‫ברמה‬‫המשפטית‬? ?‫הצפויות‬ ‫העלויות‬ ‫מהן‬
 11. 11. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com :‫פיננסית‬ ‫תחזית‬ .‫העסק‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫הכדאיות‬ ‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫בו‬ ‫לפרק‬ ‫מגיעים‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬‫מפרטים‬‫מול‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬ ‫ואת‬ ‫ההכנסות‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫הרלוונטי‬ ‫ההוצאות‬ ‫היקף‬.‫הרווחיות‬ ‫רמת‬ ‫ואת‬ ‫ות‬‫יגיע‬ ‫שהעסק‬ ‫עד‬ ‫נזדקק‬ ‫השקעה‬ ‫ולאיזו‬ ‫המימונים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫בודקים‬ .‫להרוויח‬ ‫מתחילים‬ ‫ממנה‬ ,‫שלו‬ ‫האיזון‬ ‫לנקודת‬.‫לעסק‬ ‫מימון‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ ‫מאיפה‬ ‫בודקים‬ ‫מה‬‫תחזית‬‫המכירות‬‫מוצרים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬( ?‫כמות‬X‫מחיר‬) ‫מה‬‫יעדי‬‫הרווחיות‬‫ל‬21‫הקרובים‬ ‫החודשים‬? ‫תקציב‬‫ל‬3‫עד‬5‫ה‬‫שנים‬‫הקרובות‬? ‫מהי‬‫נקודת‬‫האיזון‬? ‫כמה‬‫מימון‬‫ראשוני‬‫נדרש‬‫לביצוע‬‫התוכנית‬(?‫עלות‬‫הקמה‬?‫הון‬ ‫חוזר‬?‫השקעות‬‫בציוד‬?( ‫מהם‬‫מקורות‬‫המימון‬? ‫אילו‬‫בטחונות‬‫קיימים‬?
 12. 12. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫עיקריים‬ ‫יעדים‬ ‫תכנית‬ ‫אופרטיבית‬ ‫עבודה‬ ‫לתוכנית‬ ‫העסקית‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫העסק‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬,‫מאד‬ ‫מומלץ‬ .‫שלהן‬ ‫הביצוע‬ ‫אחר‬ ‫ולעקוב‬ ‫המצורפות‬ ‫הטבלאות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫מס‬'‫תחום‬ (‫פיננסי‬/‫שיווק‬/ ‫מכירות‬/‫ייצור‬/ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬/‫משאבי‬ ‫אנוש‬/‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬) ‫יעד‬‫מדד‬ 1 2 3 4 5 6
 13. 13. ‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬ ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 | nesher.finance@gmail.com ‫ע‬ ‫משימות‬ ‫תכנית‬"‫היעדים‬ ‫פ‬ ‫מס‬'‫יעד‬ ‫עבור‬ (‫מספר‬/ ‫שם‬) (‫אופציונאלי‬) ‫המשימה‬‫זמנים‬ ‫לוח‬‫הערות‬ 1 2 3 4 5 6 ‫בהצלחה‬!

×