Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הכרת דוחות כספיים

2,880 views

Published on

מצגת להכרת מושגים בסיסיים בעולם החשבונאות והדוחות הכספיים.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

הכרת דוחות כספיים

 1. 1. ‫‪054-4999773nesher.finance@gmail.com‬‬ ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫המצגות המצורפות הנן בבעלותה של שרונה נשר - רו"ח ,‬ ‫והשימוש בהן הוא רק באישור בכתב של שרונה נשר – רו"ח . חל איסור‬ ‫להעתיק, לשכפל, למסור, להפיץ את המצגות המצורפות ללא אישור בכתב‬ ‫של שרונה נשר.‬ ‫הנתונים במצגות הם בגדר המלצה. שרונה נשר לא תישא בכל אחריות בגין‬ ‫כל נזק ישיר או עקיף, בגין השימוש בהמלצות ובמידע המוצג במצגות‬ ‫המצורפות.‬ ‫שרונה נשר, רו"ח‬
 2. 2. ‫3779994-450‬ ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫הכרות עם‬ ‫הדוחות הכספיים‬ ‫שרונה נשר, רו"ח‬
 3. 3. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫למה העסק צריך דוחות כספיים???‬ ‫דיווחים סטטוטוריים - דיווח‬ ‫‪‬‬ ‫למוסדות המס‬ ‫מידע לבעלי המניות‬ ‫‪‬‬ ‫כלי ניהולי לבעל העסק‬ ‫‪‬‬ ‫ומנהליו לניתוח הפעילות‬ ‫וקבלת החלטות‬
 4. 4. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫דוחות כספיים - הכרות ראשונית‬ ‫‪ ‬מושגים בסיסיים בחשבונאות‬ ‫‪ ‬מושגים בסיסיים בניהול ספרים‬ ‫‪ ‬סוגים של דוחות כספיים‬ ‫‪ ‬הנתונים בדוחות - מהיכן?‬ ‫‪ ‬הכרות לעומק של הדוחות‬
 5. 5. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫מושגים בסיסיים בחשבונאות:‬ ‫העלות ההיסטורית - כל פעולה פיננסית נרשמת לפי הערך ביום‬ ‫ביצוע העסקה.‬ ‫התקופה החשבונאית - הדוחות נערכים כך שישקפו את‬‫פעילות העסק לתקופה מסוימת, ויתנו מידע על מצב העסק לנקודת‬ ‫זמן ספציפית.‬ ‫שלמות הוצאות - הדוחות נערכים לאחר שבוצעו התאמות‬ ‫והשלמות שיציגו את התמונה הנכונה לתקופה ולנקודת הזמן‬ ‫)פחת, תשלומי מראש, הכנסות לקבל וכדו(.‬
 6. 6. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫מושגים בסיסיים בניהול ספרים:‬ ‫הנהלת חשבונות חד צידית - רישום של הכנסות והוצאות העסק בלבד.‬‫הנהלת חשבונות דו צידית - רישום כל פעולה פעמיים, הן בצד החובה והן בצד‬ ‫הזכות וכך מתאפשר גם רישום של נכסים ,התחייבויות והון.‬ ‫צד חובה וצד זכות - בצד חובה נרשמים הנכסים של העסק וההוצאות של‬ ‫העסק. בצד זכות נרשמים ההתחייבויות של העסק , ההכנסות של העסק וההון של‬ ‫העסק.‬ ‫כרטיס/כרטסת - רישום כל הפעולות מסוג מסוים לתקופה מוגדרת . בכרטסת‬ ‫קיימים כרטיסים מאזניים וכרטיסים תוצאתיים.‬‫מאזן בוחן - ריכוז כל יתרות הכרטיסים, לפי יתרות בחובה ויתרות בזכות. סכום‬ ‫כל הכרטיסים, בניהול ספרים דו צידי, חייב להיות שווה לאפס.‬
 7. 7. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫זכות‬ ‫חובה‬ ‫אשראי בבנק‬ ‫יתרת העו"ש‬ ‫דוגמא למאזן‬ ‫חובות לעובדים‬ ‫פיקדונות‬ ‫בוחן:‬ ‫מוסדות מס‬ ‫חובות של לקוחות‬ ‫חובות לספקים‬ ‫מלאי‬ ‫הלוואות של החברה‬ ‫רכוש קבוע‬ ‫‪‬חשוב:‬ ‫פחת נצבר‬ ‫קניות חומרי גלם‬ ‫בניהול ספרים דו צידי, מאזן‬ ‫הכנסות ממכירות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫הבוחן חייב להיות מאוזן -‬ ‫צד החובה זהה לצד הזכות.‬ ‫הכנסות מריבית‬ ‫הוצאות ריבית‬ ‫הון ועודפים‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫סה"כ זכות‬ ‫סה"כ חובה‬
 8. 8. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫סוגים של דוחות כספיים:‬ ‫מאזן - מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון של‬ ‫החברה בנקודת זמן.‬ ‫דוח רווח והפסד - סיכום הביצועים של העסק‬ ‫לתקופה מוגדרת.‬ ‫דוח תזרים מזומנים - סיכום תנועות מזומנים‬ ‫של העסק לתקופה מוגדרת ולפי סוגי פעילות‬ ‫שונים.‬
 9. 9. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫מאיפה מגיעים הנתונים של‬ ‫הדוחות?‬ ‫‪ ‬ספרי הנהלת החשבונות של‬ ‫העסק.‬ ‫‪ ‬הסכמים וחוזים ואירועים‬ ‫משמעותיים של העסק.‬ ‫‪ ‬ניתוחים כלכליים על מצב‬ ‫העסק והענף‬
 10. 10. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫חברה לדוגמא בע"מ‬ ‫מאזן ליום 13 בדצמבר 9002‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫התחייבויות:‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫נכסים:‬ ‫05‬ ‫הלוואות לז"ק‬ ‫052‬ ‫יתרת מזומנים‬ ‫07‬ ‫עובדים‬ ‫031‬ ‫פיקדונות וני"ע‬ ‫03‬ ‫מוסדות מס‬ ‫005‬ ‫לקוחות חייבים, נטו‬ ‫054‬ ‫ספקים וזכאים שונים‬ ‫021‬ ‫חייבים שונים‬ ‫006‬ ‫סה"כ התחייבויות ז"ק‬ ‫05‬ ‫מלאי‬ ‫002‬ ‫הלוואות לז"א‬ ‫050,1‬ ‫סה"כ נכסים לז"ק‬ ‫001‬ ‫עתודה לפיצויים‬ ‫005‬ ‫השקעות‬ ‫003‬ ‫סה"כ התחייבויות לז"א‬ ‫005‬ ‫רכוש קבוע, נטו‬ ‫051,1‬ ‫הון ועודפים‬ ‫000,1‬ ‫סה"כ נכסים לז"א‬ ‫050,2‬ ‫סה"כ התחייבויות והון‬ ‫050,2‬ ‫סה"כ נכסים‬
 11. 11. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫מאזן:‬ ‫המאזן נותן לנו מידע בדבר מצב הנכסים וההתחייבויות‬ ‫של העסק לנקודת זמן.‬ ‫שמו של הדוח מאזן נגזר מכך שהמאזן חייב להיות‬ ‫מאוזן. הנכסים שווים להתחייבויות בתוספת ההון‬ ‫והעודפים.‬ ‫למאזן מצורפים ביאורים המפרטים את הרכבי היתרות‬ ‫ומוסיפים מידע שלא ניתן לכמת אותו.‬
 12. 12. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫נכסים?‬ ‫כל משאב שנמצא בבעלות‬ ‫או בשליטה של העסק‬ ‫שהוא בעל ערך ואמור‬ ‫לייצר תועלת עתידית‬ ‫לעסק‬‫לדוגמא: כסף, חובות של לקוחות, מלאי, ציוד, השקעות‬
 13. 13. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫התחייבויות?‬ ‫כל חוב קיים או עתידי של‬ ‫העסק המייצג עסקאות‬ ‫שבוצעו בעבר ולכן מהווה‬ ‫בסיס לתביעה על נכסי‬ ‫העסק.‬‫לדוגמא: חובות לספקים, חובות לעובדים, אשראי בבנק‬
 14. 14. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫הון?‬ ‫הון המניות הוא בעצם ההון הפרטי שהביאו‬ ‫בעלי המניות לתוך העסק.‬
 15. 15. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫עודפים?‬ ‫כל הרווחים שנצברו במהלך כל חיי העסק‬ ‫מיום הקמתו בניכוי הדיבידנדים ששולמו‬ ‫לבעלי במניות.‬
 16. 16. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫על אילו שאלות המאזן עונה?‬‫1. האם העסק הוא בר פירעון? האם העסק יכול לממן‬ ‫את התחייבויותיו לז"ק מנכסיו הנזילים?‬ ‫3. מה הרכב המימון של העסק ?‬ ‫5. האם הרכב הנכסים של העסק מתאים לפעילותו‬ ‫ומתאים לנהוג בענף בו הוא פועל?‬
 17. 17. ‫חברה לדוגמא בע"מ‬ ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫דוח רווח והפסד‬‫לשנה שנסתיימה ביום 13 בדצמבר 9002‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫005,4‬ ‫הכנסות, נטו‬ ‫עלות המכירות:‬ ‫048‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫005‬ ‫קניות ושינוי במלאי‬ ‫002‬ ‫קבלני משנה‬ ‫007‬ ‫תקורה‬ ‫042,2‬ ‫סה"כ עלות המכירות‬ ‫רווח גולמי 062,2‬ ‫059‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫020,1‬ ‫הוצאות שיווק ומכירה‬ ‫רווח תפעולי 092‬ ‫05‬ ‫הוצאות מימון, נטו‬ ‫רווח נקי לפני מס 042‬ ‫06‬ ‫הוצאות מס‬ ‫רווח נקי לתקופה 081‬
 18. 18. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫דוח רווח והפסד:‬ ‫הדוח נותן לנו מידע בדבר הביצועים הפיננסיים של‬ ‫העסק בתקופת זמן מוגדרת.‬ ‫שמו של הדוח רווח והפסד נגזר מכך שהדוח מסתיים‬ ‫בשורת רווח או הפסד שמסכמת את פעילות העסק‬ ‫לתקופה המדוברת.‬ ‫הדוח מציג את הכנסות העסק ומפרט את כל הוצאותיו‬ ‫בכל התחומים: התפעוליים, היצרניים, המכירתיים ,‬ ‫המנהליים והמימוניים.‬ ‫לדוח מצורפים ביאורים המפרטים את הרכבי היתרות.‬
 19. 19. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫הכנסות?‬ ‫כל ההכנסות של‬ ‫העסק מפעילות‬ ‫שוטפת‬ ‫)לדוגמא: מכירות, מתן‬ ‫שירותים(.‬
 20. 20. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫הוצאות?‬ ‫כל הוצאה שהוצאה לצורך יצור ההכנסה.‬ ‫לדוגמא: עלות המכירות, הנהלה, שיווק ומימון.‬
 21. 21. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫רווחים והפסדים אחרים?‬ ‫הרווחים או ההפסדים שאינם מהפעילות‬ ‫השוטפת של העסק ומטבעם הינם חד‬ ‫פעמיים, מוצגים בנפרד .‬ ‫למשל, מימוש רכוש קבוע, רווחים על‬ ‫השקעות ז"א, תוצאות מפעולות מימוניות.‬
 22. 22. ‫נשר – ניהול כספים‬ ‫__________________________________________________________________‬ ‫על אילו שאלות דוח רווח והפסד עונה?‬ ‫1. האם העסק הוא רווחי?‬‫3. ממה מורכבות עלויות המכר והאם הם דומות לנהוג בענף?‬ ‫5. האם שיעור הוצאות התפעול דומה לנהוג בענף?‬ ‫7. האם ניתן לקצץ או לייעל הוצאות?‬ ‫9. מהן הפעילויות הרווחיות של העסק?‬
 23. 23. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫חשוב מאד!‬ ‫‪ ‬כדאי להקפיד על דיווחים ברמה‬ ‫תקופתית‬ ‫‪ ‬מומלץ לבקש מהרו"ח לערוך אותם‬ ‫סמוך ככל האפשר לסיום התקופה‬
 24. 24. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫לסיכום‬ ‫דוחות כספיים משמשים למספר מטרות:‬ ‫ככלי ניהולי לקבלת החלטות‬ ‫3.‬ ‫כדיווח מסודר ואחיד על מצב החברה.‬ ‫5.‬
 25. 25. ‫נשר – ניהול כספים‬‫__________________________________________________________________‬ ‫תודה רבה‬

×