Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פורמט להכנת תכנית עסקית

923 views

Published on

פותחים עסק? אחד המפתחות להצלחה היא תכנון העסק ברמת המוצר, בשיווק, התפעול והפיננסים. להלן פורמט של תכנית עסקית סטנדרטית שתקל עליך את מלאכת התכנון.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פורמט להכנת תכנית עסקית

 1. 1. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫נשר‬–‫כספים‬ ‫ניהול‬‫עסקית‬ ‫תכנית‬‫השם‬‫העסק‬:‫בעלים‬:‫כתוב‬‫העסק‬ ‫ת‬:‫טלפון‬:‫פקס‬:‫אי‬-‫מייל‬:‫התוכנית‬ ‫כתיבת‬ ‫תאריך‬:
 2. 2. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫תוכן‬‫עניינים‬23456789010.‫עניינים‬ ‫תוכן‬2.‫מנהלים‬ ‫תקציר‬3.‫העסק‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫תיאור‬4.‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬5.‫השוק‬ ‫תיאור‬6.‫המתחרים‬ ‫תיאור‬7.‫השיווקית‬ ‫האסטרטגיה‬8.‫והניהול‬ ‫הייצור‬ ,‫התפעול‬ ‫מערך‬9.‫פיננסית‬ ‫תחזית‬
 3. 3. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫מנהלים‬ ‫תקציר‬‫מטרת‬‫התוכנית‬‫העסקית‬.‫תיאור‬‫של‬‫היזם‬,‫החברה‬,‫המנהלים‬.‫תיאור‬‫תמציתי‬‫של‬‫המוצר‬‫והשוק‬.‫יעדים‬‫ולו‬"‫ז‬‫ליישום‬.‫סיכום‬‫תחזיות‬‫פיננסיות‬.‫משאבים‬‫נדרשים‬‫ליישום‬‫התוכנית‬.
 4. 4. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫העסק‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫תיאור‬‫החזו‬? ‫ן‬‫העסק‬ ‫של‬ ‫ויעדים‬ ‫מטרות‬?‫העסק‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬-?‫בעסק‬ ‫לך‬ ‫חשוב‬ ‫מה‬‫יגרמו‬ ‫גורמים‬ ‫אלו‬?‫להצליח‬ ‫לעסק‬?‫שלו‬ ‫התחרותיים‬ ‫היתרונות‬ ‫יהיו‬ ‫לדעתך‬ ‫מה‬‫אישי‬ ‫ניסיון‬ ‫איזה‬‫אנו‬‫מביא‬‫ים‬?‫וחזקות‬ ‫מיומנויות‬ ,‫החדש‬ ‫לעסק‬‫לכך‬ ‫והסיבות‬ ‫ההתאגדות‬ ‫אופן‬?
 5. 5. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫המוצר/השרות‬‫מה‬?‫עונה‬ ‫הוא‬ ‫צורך‬ ‫איזה‬ ‫ועל‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫המוצר‬‫מדוע‬‫ה‬?‫השוק‬ ‫לצורכי‬ ‫מתאים‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬?‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מבדלים‬ ‫איך‬‫מי‬‫או‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫והעקיפים‬ ‫הישירים‬ ‫מתחריו‬ ‫הם‬?‫השירות‬‫מה‬?‫המוצר‬ ‫של‬ ‫הטכני‬ ‫המפרט‬?‫המוצר‬ ‫של‬ ‫יצורו‬ ‫יעלה‬ ‫כמה‬?‫השוק‬ ‫מחיר‬ ‫ומה‬‫מוצר‬ / "‫"תפור‬ ‫מוצר‬ / "‫"מדף‬ ‫מוצר‬ ‫זהו‬ ‫האם‬?"‫"מותאם‬,‫טלפונית‬ ‫תמיכה‬ ,‫(הובלה‬ ‫נחוצים‬ ‫נלווים‬ ‫שירותים‬ ‫אילו‬‫תיקונים‬?)
 6. 6. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫השוק‬:,‫היקף‬ ?‫בנוי‬ ‫הענף‬ ‫איך‬.‫וותק‬ ,‫רווחיות‬ ,‫צמיחה‬ ‫פוטנציאל‬?‫ברגולציה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫האם‬‫מי‬?‫אותם‬ ‫מאפיין‬ ‫ומה‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫והלקוחות‬ ‫הצרכנים‬?‫בענף‬ ‫החברה‬ ‫משתלבת‬ ‫כיצד‬?‫בענף‬ ‫יש‬ ‫כניסה‬ ‫חסמי‬ ‫איזה‬‫מה‬?‫השוק‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫הגורמים‬?‫בענף‬ ‫הקיימים‬ ‫והאיומים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫מה‬
 7. 7. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com:‫המתחרים‬‫מי‬‫הם‬‫המתחרים‬?‫מה‬‫המוצר‬‫שהם‬‫מוכרים‬?‫מה‬‫היקף‬‫הפעילות‬‫שלהם‬?‫כיצד‬‫המוצר‬/‫השירות‬‫שלהם‬‫עונה‬‫על‬‫הצורך‬?‫איך‬‫המתחרים‬‫יגיבו‬‫לכניסת‬‫גורם‬‫נוסף‬‫לשוק‬?‫מהם‬‫החוזקות‬‫והחולשות‬‫שלהם‬?‫גם‬‫בפועל‬‫וגם‬‫ת‬‫דמיתית‬.
 8. 8. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫האסטרטגיה‬‫השיווקית‬:‫איזה‬‫תדמית‬‫רצויה‬‫בעיני‬‫הלקוחות‬(?‫לוגו‬?‫עיצוב‬‫מקום‬?‫עיצוב‬‫מוצר‬)?‫מי‬‫הלקוחות‬‫הראשונים‬‫שיקנו‬‫את‬‫המוצר‬?‫כיצד‬‫ניתן‬‫להגיע‬‫אל‬‫לקוחות‬‫אלה‬?(‫מדיה‬?‫חוק‬‫ה‬spam)?‫מה‬‫ערוץ‬‫ההפצה‬‫המתאים‬( ?‫חנות‬?‫סוכנים‬)?‫מהו‬‫תקציב‬‫הפרסום‬‫וקידום‬‫המכירות‬??‫בוחרים‬ ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫איזה‬‫איך‬‫מתמחרים‬?‫איך‬‫בונים‬‫את‬‫מערך‬‫הגביה‬?‫מכירות‬ ‫תחזית‬?
 9. 9. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫מערך‬‫התפעול‬,‫הייצור‬‫והניהול‬:‫איפה‬‫ממקמים‬‫את‬‫העסק‬( ?‫עלות‬,‫נגישות‬,‫גודל‬,‫מיקום‬‫מתחרים‬‫העסק‬ ‫מיצוב‬ ,)‫אילו‬‫עובדים‬‫נדרשים‬‫למערך‬?‫איזה‬‫נותני‬‫שירותים‬‫וספקים‬‫נדרשים‬‫למערך‬?‫מה‬‫שלבי‬‫הייצור‬?‫איזו‬‫בקרת‬‫מלאי‬‫תבוצע‬( ?‫מלאי‬‫מינימום‬?‫ערך‬‫מלאי‬‫הכרחי‬?‫נוהל‬‫עודפים‬)?‫אילו‬‫הכנות‬‫נדרשות‬‫ברמה‬‫המשפטית‬??‫הצפויות‬ ‫העלויות‬ ‫מהן‬
 10. 10. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com:‫פיננסית‬ ‫תחזית‬‫מה‬‫תחזית‬‫המכירות‬‫מוצרים‬ ‫סוגי‬ ‫לפי‬( ?‫כמות‬X‫מחיר‬)‫מה‬‫יעדי‬‫הרווחיות‬‫ל‬21‫הקרובים‬ ‫החודשים‬?‫תקציב‬‫ל‬3‫עד‬5‫ה‬‫שנים‬‫הקרובות‬?‫מהי‬‫נקודת‬‫האיזון‬?‫כמה‬‫מימון‬‫ראשוני‬‫נדרש‬‫לביצוע‬‫התוכנית‬(?‫עלות‬‫הקמה‬?‫הון‬‫חוזר‬?‫השקעות‬‫בציוד‬?(‫מהם‬‫מקורות‬‫המימון‬?‫אילו‬‫בטחונות‬‫קיימים‬?
 11. 11. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫עיקריים‬ ‫יעדים‬ ‫תכנית‬‫מס‬‫תחום‬(‫פיננסי‬/‫שיווק‬/‫מכירות‬/‫ייצור‬/‫ארגוני‬ ‫מבנה‬/‫משאבי‬‫אנוש‬/‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬)‫יעד‬‫מדד‬‫יעד‬ ‫תאריך‬‫הערות‬12345678
 12. 12. ‫פקס‬153-77-2170102 |‫טל‬077-2170100 |‫נייד‬054-4999773 |nesher.finance@gmail.com‫תכנית‬‫ע‬ ‫משימות‬"‫היעדים‬ ‫פ‬‫מס‬‫יעד‬ ‫עבור‬(‫מספר‬/‫שם‬)(‫אופציונאלי‬)‫המשימה‬‫להשגת‬ ‫אמצעים‬‫המשימה‬‫זמנים‬ ‫לוח‬‫אחראי‬‫הערות‬1234567

×