Sumbangan islam dalam biologi

5,572 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
193
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sumbangan islam dalam biologi

 1. 1. A3007TAMADUN ISLAM<br />PENSYARAH:<br />USTAZAH HASANI<br />
 2. 2. AHLI KUMPULANSHARINAHSITI FATIMAHRAZ AZRAINHANIAH HANIMDINA BISYIRAH<br />
 3. 3. SUMBANGAN ISLAM DALAM BIOLOGI<br />
 4. 4. BIOLOGI<br /><ul><li>Sains yang berkaitandenganstuktur,fungsi, perkembangan,taburandanproseshiduppadabenda yang hidup.
 5. 5. Sainsmengenaikehidupandanmenumpukankepadaciri-cirifizikaldantabiathidupan yang hiduppadamasasekarangdanmasasilam.
 6. 6. Benda yang paling halusseperti virus @ bakteriahinggamanusia.</li></li></ul><li> BIOLOGI SEKULARISME<br /><ul><li>Kajiandarisuduthubunganbenda-bendahidupdenganalamsekeliling.</li></ul> TRADISI ISLAM<br /><ul><li>Dikajipadatahap yang lebihtinggi,bukansetakathubungansesamabendasahajatetapihubungansesamabendasebagaiayat @ tanda-tandakebesaran Allah SWT.</li></li></ul><li>AHLI SAINS ISLAM<br /><ul><li>peganganketuhanan yang kukuhdanmeletakkanhanya Allah SWT sahaja yang MahaMengetahui,MahaBerkuasadanMahaPencipta.
 7. 7. penyelidikandanpengetahuan yang diperolehimendekatkankepadaPenciptaNya.</li></li></ul><li>AHLI SAINS BARAT MODEN<br /><ul><li>pengetahuandanpenyelidikan yang diperolehimenjauhkandanmenyesatkanmerekadaripada-Nya.
 8. 8. Kefahamanyang sempittidakmenampakkankepadakeagungan Allah SWT dankeajaibanciptaan-Nya.</li></li></ul><li>BIOLOGI DALAM AL-QURAN<br />Mengenaialamhaiwandariberbagaisudut.<br />“Dan Allah SWT telahmenciptakansemuajenishaiwandariair,makasebahagianhaiwanituada yang berjalandiatasperutnyadansebahagianberjalandenganduakaki,sedangsebahagian (yang lain) berjalandenganempatkaki.Allah SWT menciptaapa yang dikehendaki-Nya,sesungguhnya Allah SWT MahaBerkuasakeatassegalasesuatu”.<br /> (surah an-Nur:45)<br />
 9. 9. Mengenaikejadianmanusia.<br />“kamitetapkandalamrahim,apa yang kamikehendakisampaiwaktu yang ditentukan, kemudiankamikeluarkankamusebagaibayi, kemudian (denganberansur-ansur) kamusampailahkamukedewasaan, dandiantarakamuada yang dipanjangkanumurnyasampainyanyuk,supayadiatidakmengetahuilagisesuatu pun yang dahulunyatelahdiketahuinya”.<br /> (surah al-Hajj : 5)<br />
 10. 10. Kepelbagaiandankeindahanalamhaiwan.<br /> “ Dan diatelahmenciptabinatangternakanuntukkamu, padanyaada (bulu) yang menghangatkandanberbagaifaedahdanmanfaatdansebahagiannyakamumakan.Dankamumemperolehpandangan yang indahpadanya, ketikakamumelepaskannyaketempatpenggembalaan.Daniamemikulbeban-bebanmukesuatunegeri yang kamutidaksanggupsampaikepadanya,melainkandengankesukaran ”<br />(surah an-Nahl : 5-7)<br />
 11. 11. Kegunaanbinatangternak.<br />“Dan sesungguhnyapadabinatangternakitu<br />benar–benarterdapatpelajaranbagikamu.kamimemberiminumandaripadaapa yang beradadalamperutnya (berupa) susu yang bersihantaratahidandarah,yangmudahditelanbagiorang-orang yang meminumnya”<br />(surah an-Nahl : 66)<br />
 12. 12. TOKOH BIDANG BIOLOGI<br />ABU UTHMAN AMAR IBN BAHR AL JAHIZ<br /><ul><li>Kitab al Hayawan.
 13. 13. Hal tentangbinatang,sifat-sifatbinatang,penyakit- penyakitdancarapenyembuhannya.
 14. 14. Mengkajitidakkurangdari 350 binatang.</li></li></ul><li>AL ASMAIE<br />Asma’i dari Basrah (739-783 M)<br />Kitab al-Ibil.<br /> Kitab al-Khail.<br /> Kitab al-Wuhusy.<br /> Kitab al-Sya’ (mengenai biologi haiwan).<br /> Kitab al-Khalq al-Insan (mengenai anatomi manusia).<br />
 15. 15. AL-DAMIRI<br /> kitab “Hayat al-Hayawan” dan dicetak beberapa kali di Kaherah.<br />sebahagiannya diterjemahkan ke Bahasa Inggeris oleh A.S.G. Jayakar.<br />
 16. 16. AL RIYASA IBN JARIT<br /><ul><li>menulis mengenai limau dan rubab dan penggunaannya.</li></ul>IBNU QUTAIBAH<br /><ul><li>kitab al akhbarberkaitanzoologi.</li></li></ul><li>AL-GHAFIQI<br /><ul><li> dari Cordava
 17. 17. mengkelaskan tumbuhan yang dikutip dari Sepanyol dan Afrika dengan nama Latin dan Berber.
 18. 18. Beliau telah menerbitkan sebuah buku tentang tumbuh tumbuhan
 19. 19. 50 buah jenis pokok buah-buahan telah dijadikan rujukan oleh pakar-pakar lain.</li></li></ul><li>AL- BAITAR<br /><ul><li>menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1,400 jenis dadah yang diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan bahan galian.
 20. 20. Karyanya al-Mughni fi al-Adwiyah al-Mufradah dan al-Jami’fi al-Adwiyah al-Mufradah paling berpengaruh dibidang farmakologi.
 21. 21. karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Perancis dan Jerman. </li></li></ul><li>KESIMPULAN<br />Ayat-ayat al-Quran telahmendorongahlisainsmendalamibidangbiologisertamenyumbangkankaryauntukrujukanpadamasasekarang.Halinimenjadiperingatandaripada Allah SWT kepadakitauntukmelihatdanberfikirtentangkeagungan Allah SWT.kitadapatmeneliti,mengkajidanmemikirkeatasciptaan-Nyasertamengambilfaedahdaripadanya.<br />
 22. 22. RUJUKAN<br />1. Unit Agama Dan Moral JabatanPengajian Am, PoliteknikUngku Omar , 2009 ,Tamadun Islam,<br /> Perak DarulRidzuan : ProduksiNur-Johan Sdn.Bhd.<br />2. MahmoodZuhdi Bin AbdMajid , 2000 , Tokoh-TokohKesarjanaanSains Islam, kualalumpur : DewanBahasadanPustaka.<br />3. Http://tamanilmu.com/tokoh-tokoh<br />

×