Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan Artikel

1,164 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ulasan Artikel

  1. 1. Tugasan 1: Ulasan Artikel Disediakan oleh: Mohd Sharilzal Anuar Bin Abdul Rahim M20091000356
  2. 2. Tajuk Artikel: Tahap Kesediaan Dan Keyakinan Pelajar Terhadap Penggunaan Ujian Adaptif Dalam Mempelajari Konsep Pengaturcaraan Komputer Oleh: Norah Binti Md Noor Noor Azean Binti Atan
  3. 3. Pengenalan <ul><li>Pengujian adaptif berkomputer merupakan kaedah lanjutan menerusi teknologi bagi penilaian dalam pembelajaran dimana komputer akan memilih dan menjana item-item ujian mengikut anggaran tahap keupayaan pelajar. </li></ul><ul><li>Pelajar yang mempunyai keupayaan tinggi kefahamannya tidak merasa bosan semasa menjawab soalan ujian yang diberikan, sementara bagi pelajar yang berkeupayaan rendah pula tidak merasa tertekan kerana mereka akan menjawab soalan pengkhususan yang bersesuaian dengan tahap kemampuan mereka. </li></ul><ul><li>Kajian ini akan membangunkan sebuah koswer berdasarkan kepada strategi latih tubi yang merujuk kepada model rekabentuk pengajaran ADDIE dalam membantu pelajar mempelajari konsep pengaturcaraan komputer. </li></ul>
  4. 4. Objektif kajian <ul><li>Membangunkan satu perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) untuk kursus Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan yang mengambilkira komponen berikut </li></ul><ul><ul><li>Strategi pengajaran latih tubi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendekatan pengujian adaptif menggunakan Teori Respon item ( item response theory ) model 1-parameter logistik atau juga dikenali sebagai model Rasch (Bhasah,2003) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembinaan soalan mengikut aras Taksonomi Bloom (aras rendah) </li></ul></ul><ul><li>Mengenalpasti tahap kesediaan pelajar menerima penggunaan Sistem Pengujian Adaptif berbantukan komputer dalam pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mengenalpasti tahap keyakinan pelajar terhadap Penggunaan Sistem Pengujian Adaptif berbantukan komputer dalam pembelajaran. </li></ul>
  5. 5. Rekabentuk Kajian <ul><li>berbentuk kuantitatif melibatkan penggunaan kaedah tinjauan deskriptif </li></ul><ul><li>Sampel kajian terdiri daripada pelajar-pelajar Sarjana Muda Sains Komputer Serta Pendidikan, di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) </li></ul><ul><li>terbahagi kepada lima fasa yang merujuk kepada fasa yang terdapat dalam model rekabentuk pembangunan ADDIE iaitu Analysis (Analisis), Design (Rekabentuk), Development (Pembangunan), Implementation (Pelaksanaan) dan Evaluation (Penilaian) </li></ul><ul><li>Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soal-selidik </li></ul>
  6. 6. Dapatan kajian <ul><li>Dapatan kajian ini dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) </li></ul><ul><li>Terbahagi kepada dua; </li></ul><ul><ul><li>tahap keyakinan pelajar </li></ul></ul><ul><ul><li>tahap kesediaan pelajar </li></ul></ul><ul><li>Kedua-dua pembolehubah yang diuji menunjukkan kesan yang signifikan untuk menggunakan sistem pengujian adaptif berkomputer dalam pembelajaran sebenar . </li></ul>
  7. 7. Kesimpulan <ul><li>Pengujian adaptif adalah lebih baik berbanding dengan pengujian yang dijalankan berasaskan kertas dan pensil ( paper based test ). </li></ul><ul><li>Para pelajar juga akan dapat mengetahui tahap kefahaman mereka dalam penguasaan dalam topik yang dipelajari. </li></ul><ul><li>Berdasarkan kepada jawapan pelajar berkaitan dengan kelebihan perisian pengujian adaptif latihtubi berbantukan komputer yang telah dibangunkan adalah selaras dengan pelbagai dapatan kajian yang telah dijalankan. </li></ul><ul><li>Pelajar berpendapat bahawa maklumbalas yang diberikan adalah cepat ( Dunkel,1999; Lilley dan Barker, 2002) dan pelajar tidak dapat meniru jawapan rakan yang sama – sama menggunakan perisian sekaligus membolehkan perisian memberikan keputusan yang sebenar tentang tahap sebenar pencapaian pelajar (Dunkel,1999; Wise & Kingsbury, 2000). </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Sekian……. </li></ul>

×