Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CompVision מצגת אבי ניר- מנכ"ל

1,188 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CompVision מצגת אבי ניר- מנכ"ל

 1. 1. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות תגמול בכירים לאור תיקון 02‬ ‫מורה נבוכים‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪CompVision‬‬ ‫דצמבר 2102‬ ‫1‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 2. 2. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תוכן – על מה נדבר היום?‬ ‫תגמול בכירים – על מה צריך להסתכל?‬ ‫•‬ ‫מדיניות תגמול בתכלס‬ ‫•‬ ‫קשר בין ביצועים לתגמול - מהחוק לפרקטיקה -‬ ‫•‬ ‫דוגמאות מהחיים‬ ‫המטרה שלי – לעשות קצת סדר ולהקל את תהליך העיכול‬ ‫2‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 3. 3. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תגמול בכירים – על מה צריך להסתכל?‬ ‫- לוי אשכול‬ ‫"אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה"‬ ‫3‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 4. 4. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫חבילת השכר והתגמול לבכירים‬ ‫הטבות ותנאים נלווים‬ ‫רכיבי שכר משתנים‬ ‫רכיבי שכר קבועים‬ ‫• סוציאליות‬ ‫• בונוסים‬ ‫• קרן השתלמות‬ ‫• שכר קבוע‬ ‫• (עמלות)‬ ‫• רכב‬ ‫• תגמול הוני‬ ‫• חופשה‬ ‫• הבראה, מחלה‬ ‫רכיבי שכר מיוחדים‬ ‫• ביטוחים‬ ‫• מענקי חתימה‬ ‫• ארוחות‬ ‫• תנאי פרישה‬ ‫• תקשורת, עיתון‬ ‫(כולל אי תחרות)‬ ‫• נסיעות וביגוד‬ ‫תחרות בשוק‬ ‫עלויות‬ ‫חוק ורגולציה‬ ‫מדיניות תגמול‬ ‫4‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 5. 5. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות תגמול = אומנות האיזונים‬ ‫על אילו איזונים יש להקפיד?‬ ‫5‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 6. 6. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות התגמול בתכלס‬ ‫כאן דרוש סדר‬ ‫6‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 7. 7. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫מדיניות ותכנית – קצת סדר‬ ‫מדיניות תגמול – קביעות והנחיות ברורות למבנה וגובה התגמול,‬ ‫•‬ ‫לתהליכים (לדוגמה: עדכוני שכר), לתכניות (לדוגמה: תכנית בונוס, תכנית‬ ‫תגמול הוני) ולהסדרים (לדוגמה: הסדר פרישה).‬‫תכנית תגמול (רכיב בחבילת התגמול) – כל תכנית ספציפית במזומן או‬ ‫•‬‫בהון המניות - בד"כ מדובר תכנית מענקים (בונוס), אופציות/מניות, פאנטום‬ ‫וכיוצ"ב.‬ ‫7‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 8. 8. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫בניית מדיניות התגמול – הצק ליסט של התהליך‬ ‫כל מה שצריך זה לענות בצורה מפורטת על 7 שאלות?‬ ‫מהן מטרות מדיניות התגמול?‬ ‫•‬ ‫מהם עקרונות היסוד של המדיניות?‬ ‫•‬ ‫מהם (וכמה) רכיבי חבילת התגמול?‬ ‫•‬ ‫כיצד נגדיר ונמדוד את ההצלחה?‬ ‫•‬ ‫מהם יחסי שכר (פנימה והחוצה) הראויים?‬ ‫•‬ ‫מה עושים ביחס לתנאים הקיימים בחברה כיום?‬ ‫•‬ ‫מה עושים ביחס לחריגים?‬ ‫•‬ ‫8‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 9. 9. ‫תגמול בכירים‬ ‫-‬‫לאור תיקון 02‬ ‫"להפוך את הפשוט למסובך זה רגיל.‬ ‫להפוך את המסובך לפשוט, ממש פשוט, זו יצירתיות" - צארלי מינגוס‬ ‫קשר בין ביצועים לתגמול‬ ‫מהחוק לפרקטיקה‬ ‫דוגמאות מהחיים‬ ‫(לפעמים זה גם פשוט, זה תמיד צריך להיות ברור!!)‬ ‫9‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 10. 10. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫תוכנית בונוס על שקף אחד‬ ‫עמידת החברה‬ ‫בסט של מדדים ויעדים‬ ‫שלב‬ ‫ראשון‬ ‫תקציב הבונוס‬ ‫לחלוקה‬‫פקטור‬ ‫חלוקת הבונוס‬ ‫לפי עמידה‬ ‫ביעדים‬ ‫שלב‬ ‫שני‬ ‫יעדי‬ ‫הערכת‬ ‫היחידה‬ ‫יעדי חברה‬ ‫מנהל‬ ‫הארגונית‬ ‫%04‬ ‫%02 ?‬ ‫%04‬ ‫01‬ ‫אין להעתיק, לשכפל 03 סודישימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬ ‫01‬ ‫או דצמבר 21‬ ‫לעשות‬
 11. 11. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫משקולות לפי רמות מדידה‬ ‫רמת יחידה‬ ‫הערכת‬ ‫רמת‬ ‫סה"כ‬ ‫עסקית /‬ ‫קבוצות מנהלים‬ ‫מנהל‬ ‫החברה‬ ‫מקצועית‬ ‫%53‬ ‫%001‬ ‫---‬ ‫%56‬ ‫מנכ"ל‬ ‫(דירקטוריון)‬ ‫%001‬ ‫%52‬ ‫%05‬ ‫%52‬ ‫עסקי‬ ‫%001‬ ‫%53‬ ‫%03‬ ‫%53‬ ‫מטה‬ ‫לכל מנהל ייקבעו מדדים אישיים בהתאם לתפקידו בחברה.‬ ‫•‬ ‫המשקלות לרכיבים יקבעו בהתאם למידת החשיבות ולמידת‬ ‫•‬ ‫ההשפעה של המנהל על הביצועים.‬ ‫11‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 12. 12. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫חבילת ותכנית הבונוס‬ ‫•סף התשואה יקבע מידי שנה ע"י הדירקטוריון‬ ‫על בסיס מחיר ההון.‬ ‫רכיבי שכר הבכירים‬ ‫•הבונוס יינתן כאחוז מהרווח שמעל מחיר ההון‬ ‫•מנגנון של קנס (בונוס שלילי) על אי עמידה‬ ‫ביעדי הבנק.‬ ‫תגמול‬ ‫3‬ ‫•תשלום הבונוס ייפרס על פני מספר שנים‬ ‫הוני‬ ‫•לדירקטוריון שיקול דעת לגבי היקף התקציב‬ ‫(%01±).‬ ‫בונוס‬ ‫• מוגדרת תקרת הבונוס במונחי מספר‬ ‫מבוסס‬ ‫2‬ ‫משכורות‬ ‫ביצועים‬ ‫•חלוקת המענק למנהלים תתבצע על פי‬ ‫תוצאות כלל הבנק, ‪ KPI’s‬והערכת הממונה.‬ ‫שכר‬ ‫1‬ ‫קבוע‬ ‫21‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 13. 13. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קביעת ציון החברה לחישוב הבונוס‬ ‫היעד‬ ‫טווח‬ ‫לשנת‬ ‫משקל‬ ‫השפעת המדד‬ ‫מדד‬ ‫הביצוע‬ ‫2102‬ ‫%02‬ ‫רווחיות‬ ‫תשואה על ההון‬ ‫‪ CR‬ביטוח כללי יחס תביעות‬ ‫%5.7‬ ‫רווחיות‬ ‫לפרמיות בביטוח הכללי‬ ‫נקודת מינימום‬ ‫שעור ביטולים בחא"ט - ביטוח‬ ‫שמתחתיה לא‬ ‫%5.21‬ ‫רווחיות‬ ‫ופנסיה‬ ‫הושג ביצוע‬ ‫%02‬ ‫‪E.V‬‬ ‫‪ N.B.V‬חא"ט‬ ‫המזכה בבונוס,‬ ‫%5‬ ‫‪E.V‬‬ ‫‪ N.B.V‬ביטוח בריאות‬ ‫ונקודת מקסימום‬ ‫שמעבר אליה לא‬ ‫%5‬ ‫רווחיות‬ ‫פרמיות ביטוח כללי‬ ‫ניתן תגמול נוסף‬ ‫%51‬ ‫רווחיות‬ ‫עמידה בתקציב הוצאות‬ ‫הוצאות, מותג, תרבות‬ ‫%01‬ ‫מדד שירות הקבוצה‬ ‫ארגונית‬ ‫%5‬ ‫תרבות ארגונית, מותג‬ ‫חדשנות‬ ‫%001‬ ‫סה"כ משקל‬ ‫31‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 14. 14. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫משקולות מדדי החברה לקביעת תקציב הבונוס‬ ‫תקציב הבונוס ייגזר ממידת העמידה של החברה במדדים המפורטים‬ ‫•‬ ‫בטבלה. בעמידה ב-%001 מהיעדים ישתחרר %001 מהתקציב ובעמידה‬ ‫מעל היעדים ישתחרר תקציב נוסף בהתאם לקו התשלום‬ ‫יעד/הערות‬ ‫משקל‬ ‫שם המדד‬ ‫‪XXXX‬‬ ‫%03‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫‪YYYY‬‬ ‫%03‬ ‫מחזור המכירות‬ ‫מדד ת"א 001 – קבוצה מוגדרת של‬ ‫ביצועי המניה בשוק ביחס למדדים‬ ‫%01‬ ‫6 חברות ייחוס‬ ‫רלבנטיים‬ ‫שיקול דעת ‪ BOD‬בנוגע לביצועי‬ ‫%03‬ ‫החברה באופן כללי בשנת‬ ‫העבודה הרלבנטית‬ ‫%001‬ ‫סה"כ‬ ‫41‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 15. 15. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קו התשלום – נוסחת הבונוס (1)‬ ‫%571‬ ‫%051‬ ‫אחוז מסך הבונוס‬ ‫%521‬ ‫%5.2‬ ‫%001‬ ‫%57‬ ‫%05‬ ‫%52‬ ‫%0‬ ‫%09‬ ‫%001‬ ‫%011‬ ‫%021‬ ‫%031‬ ‫%041‬ ‫%051‬ ‫אחוז עמידה ביעד‬ ‫51‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 16. 16. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫קו התשלום – נוסחת הבונוס (2)‬ ‫סכום הבונוס שיחולק בפועל ייקבע בהתאם לאחוז העמידה ביעדי החברה:‬ ‫%002‬ ‫חסם עליון‬ ‫%571‬ ‫%051‬ ‫אחוז מסך הסל‬ ‫%521‬ ‫%7.1‬ ‫%001‬ ‫%57‬ ‫%05‬ ‫%5.2‬ ‫%52‬ ‫%0‬ ‫%07‬ ‫%08‬ ‫%09‬ ‫%001‬ ‫%011‬ ‫%021‬ ‫%031‬ ‫%041‬ ‫%051‬ ‫אחוז עמידה ביעד‬ ‫סף תחתון‬ ‫* קו התשלום מתייחס לציון המשוקלל של כל מדדי החברה‬ ‫61‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 17. 17. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫ראיה ארוכת טווח - קביעת תקציב הבונוס‬ ‫סל הבונוס ייגזר מהרווח המאוחד* לפני מס של החברה.‬ ‫•‬ ‫יעד הרווח לפני מס לשנת 2102 - ‪ X‬מיליון ₪.‬ ‫•‬ ‫המדידה תתבצע על ידי חישוב ממוצע משוקלל נע על פני שלוש שנים‬ ‫•‬ ‫בהתאם לטבלה הבאה:‬ ‫משקל‬ ‫שנה‬ ‫%05‬ ‫2102 - השנה בגינה משולם הבונוס‬ ‫%03‬ ‫1102‬ ‫%02‬ ‫0102‬ ‫71‬ ‫* רווח מאוחד לפני מס ובונוס (רווח כולל) בנטרול אירועים חריגים‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 18. 18. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫פריסת התשלום על פני שנים‬ ‫הבונוס השנתי יופקד בחשבון בונוסים רעיוני.‬ ‫•‬ ‫המנהלים ימשכו מידי שנה מיד לאחר ההפקדה של הבונוס השנתי %05‬ ‫•‬ ‫מהיתרה בחשבון הבונוסים.‬ ‫היתרה בחשבון הבונוסים צמודה למדד.‬ ‫•‬ ‫במידה ויחושב בונוס שלילי הוא יקזז יתרה חיובית בחשבון הבונוסים‬ ‫•‬ ‫(עד יתרה שלילית של 3 משכורות בחשבון הבונוסים).‬ ‫5102‬ ‫4102‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫דוגמה להמחשה:‬ ‫3102‬ ‫2102‬ ‫1102‬ ‫0102‬ ‫531‬ ‫52-‬ ‫001‬ ‫001‬ ‫בונוס‬ ‫061‬ ‫05‬ ‫051‬ ‫001‬ ‫יתרה לאחר הפקדה‬ ‫08‬ ‫52‬ ‫57‬ ‫05‬ ‫משיכה %05‬ ‫08‬ ‫52‬ ‫57‬ ‫05‬ ‫יתרה לאחר משיכה‬ ‫81‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 19. 19. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫ועל ניהול סיכונים כבר דיברנו?‬ ‫91‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 20. 20. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫כמה משפטים במקום סיכום‬‫מי מכיר אדם שחושב שמשלמים לו יותר מידי?? בלרצות עוד אין פסול, העניין‬ ‫•‬ ‫הוא לקבוע, מהו תשלום ראוי (ה"כמה") ומהי הדרך הראויה לקבלו (ה"איך")‬ ‫נושא התגמול החומרי של מנהלים מקיף סוגיות של ערכים, תפיסות עולם,‬ ‫•‬ ‫הערכה עצמית, ציפיות, מקומי ביחס לסביבה, תחושת ההתקדמות ועוד.‬ ‫כסף עם רגשות כבר אמרנו?‬ ‫תיקון 02 בהחלט מסבך את הדברים (אולי קצת יותר מידי?) ויחד עם זאת,‬ ‫•‬‫יוצר הזדמנות לחיזוק עקרונות של ממשל תאגידי, קריטריונים ברורים להגדרת‬ ‫הצלחה ותגמול בגינה, הוגנות, איזון אינטרסים ועוד כמה דברים טובים.‬ ‫ואולי הכי חשוב – מחזק את השימוש בתגמול ככלי ניהולי!‬ ‫•‬ ‫הרעיון – להוסיף לרגש גם קצת היגיון‬ ‫02‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬
 21. 21. ‫תגמול בכירים‬‫לאור תיקון 02‬ ‫בהצלחה‬ ‫ותודה על ההקשבה‬ ‫תשמרו על קשר‬ ‫אבי ניר‬ ‫‪avi@compvision.co.il‬‬ ‫"אם אתה עובד רק בשביל המשכורת שלך, לא משנה כמה אפסים‬ ‫יש בה, אתה עדיין בתחתית סולם ההגשמה העצמית" (גק ניקולסון)‬ ‫12‬ ‫אין להעתיק, לשכפל או לעשות שימוש כלשהו ללא אישור בכתב מחברת ‪CompVisiom‬‬

×