Advertisement
Advertisement

природа

  1. Водопадът е природно образувание в корито или воден път, което свързва две нива на различна височина, при което водата при своето придвижване от по — високото към по — ниското пада свободно.
  2. Езерото е воден басейн (обикновено сладководен), обграден от суша.
  3. Плато̀от френски plateau, от plat - плосък) е слабо разчленена вълнообразна равнина, издигаща се над околния терен със стръмни склонове.
  4. Морето е воден басейн, част от Световния океан, често в една или друга степен обособен от него посредством различни форми на релефа. Характеризира се с индивидуален хидроложки режим и климатични особености.
  5. Изображения от Природата
Advertisement