إغتيال الحريري وتداعياته

1,097 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

إغتيال الحريري وتداعياته

 1. 1. !*" cn; –:;¼Šb;F½·I;S¨n ʼô ³:µ¿Ë´ŸÁF;Ɵ:_Fà g ¹´¬B ½Å_B; ³:½ÅdbÃcf_¸ƒ ؍GúÐ ëcTm ڍZw æ°_TÐ Ómœ`É ÚmIÎ oJœcX
 2. 2. ΟȬ†¥Gí·²È°V ‘ÇÚΤGí· ¾/--3 *Ã.1/4
 3. 3. ÈcÅc€:¶;ÆG£: oe–TÐ ‰vÌ CK Œ=mgKÐz=í
 4. 4. ÊX·_¬–: À Ê·_¬–:DLí ºNh˜fUÐ ‹nB {e7 nfh˜i DL ê —UÐí Ò [UÐí ºNCn_UÐ ÑÚ {eÐ {_=í ºŒx{UÐ êŽx OÎ ën—Al= ‹g_˜ ŒYí =nÉÌí UˊšSí
 5. 5. ˜TŽY : ënT ŒYí ºï}x}Ð ˆhRÚ ˆ=n—UÐ ënf˜U ÊÐÚÛí hýÚ ŠšS {bRÓÐPL ì{_=í Ð|w Š˜S ŠšSí º{UnB Œ—A zhZUÐ ënf˜U šaY ŠYn_UÐ 3n_UÐ d˜S ŒYÒnLØí Š”nRÌ Ê5dL ŋgfh= ŒY ënT ºënf˜U ænxÚÌí Ó5h8í ë{Y …h+ ŒY æøùÐ
 6. 6. pxڎH : Ø{_UÐ Ð|w ŒY }›TÌ ŠšSí
 7. 7. Ún`É énaJÌí ëŽf—Y ׎hIí êÐ}T ðNhfJn˜UÐ ŒcUí ºnYnL N? ›UÐ ÑÚnbx nY é B ëŽY}œCÐ pdšbUÐ Ø{_ ënf˜U :
 8. 8. }BË í{L ïÌ ŒY Ned—Cn= ð hcf {IÌ ÐŽinT ‹gýnadAí ÒÐ~`UÐÓnaÉ ëú ºÓЎYúÐ oJnži ø ŒfR ºÓønhšQøÐ ì|w ŒL Ô{ši nY{fLí‹gdeL øÎ ‹)Ú DL 뎔}_x êŽxí ‹wڎ˜S : ‹g_afx ŒUí ºqxŽJ {S ‹45LÌ
 9. 9. Ò}a`CÐí Ža_UÐ ‹4 Ð éj—fR ºyUn[UÐ 7ºÈ°¿Ñ?ÊVÛ¸«Å£n_CÐ ¶Ún : ënf˜U nw{gI šUÐ ÔÐ{AúÐ ‹wÌ ŒY ï}x}Ð énhšQÐ ënT5d›Y ߎ_Y hfxÚí ºŠhe!Ð EZ=í ºyd[UÐ ßnxÚ énhšQn= Ša² 3 ì“j= 3n_UnR{” p”našiÐ E]#Ð Ô{Ð Ð|w }œR {bR ‰UÙ ŒL ð Rí ºï}x}Ð énhšQn= ŠaAŒY fZš—i ø îÚn[ií Ned—YNfJЎCÐ …h+ nghR èÚnI ïڎ—UÐ é šAøÐpah_” Ø{_UÐ pdhdS ºïڎ—UÐ ên^fUÐ Ê eL ŒY î}BÌ pLŽe6í ºp_hZUÐ øÎ ‰UÙ
 10. 10. E?jšUЇýЎJ ŒY ‹wEQ ëíØ ‹gR{gš—x ï}x}Ð énhšQÐ ëÌ pf—UÐ ëŽed—CÐ èÚØÌ ´ÒÐ~`UÐ ÓЎS éŽBØ |fY ëŽR{gš—Y ‹w Š= º‹gšYÐ}Tí ‹wÚíØí ‹w؎@í : ënf˜U
 11. 11. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: Á‹gýÐÚÛíí ‹gý5dL Ún˜Tí ên_UÐ ‹ghšaY ën—U DL ÐíÚ}Sí
 12. 12. ënf˜U OÎ NhfJn˜UÐ ‹ghR {b_UÐí ŠÐ ŠwÌ …h+í Nb=n—UÐ ‹*ÐÚÐÛí ÊnHÍÚí
 13. 13. %.
 14. 14. Šeš² {_x 3 nY F[UÐ ŒYí ºacx nY ‹hUÐ ŒY ‹4ni {S ij=q_eš@Ðí ºënf˜U : phfJn˜UÐ pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ {” p”našiøÐ ÐíØnS Ð|4íø Œx|UÐ ‹wí ºšeýnSí ï}x}Ð ˆhRÚ Œ= {_H ÚnhšBÐ DL Ón=nžšiøÐ : ‹gšedT ð ðŒY ìŽ=Ì ‹4|B 5T ‹4|žhH Šwí ºÐ{Q ŠLnR Žw nY ëíÚ{x øí ºÐ{_H ëŽR}_x Ȋ˜SŠgR
 15. 15. ìFS : ï}x}Ð ˆhR}U Ún[šiøÐí NhfJn˜UÐ ŒY ênbšiøÐ ìíØÐÚÌ ï|UÐ ŠT}/ šUÐ ÔÐ{A±U ‹gRí ÒÊÐ}S ʎHí ºënh—fUÐ xG_x æŽH êÌ ºÚŽ_ZUÐ Ð|w }eš—x ÈnfšYj=“Ì ‡hTí ÈïE[fUÐ aýn]UÐ ên^fdU ï}x}Ð ˆhRÚ dBÌ ‡hT ŒcUí ȍýnS{ÉÌ ~LÌ ŒY —ai {_x ÚnÉí º{HúÐ „RnA ph[žI 7µ·cϸ£IȂ½³?Ä«ngaÉí šUÐ ºphUnšUÐ Ò{LnbUÐ ‹gšinxØ ¢HkY ŒL ëí£n_CÐ ëŽhfJn˜UÐ ÔÚíëÌ Œcex ŒY ëí~hexí º‹gbRЎx o˜—= êŽS ŠT OÎ ëŽdhex ‹4Žb= pYúÐ Ê5dL
 16. 16. Œcex ø Œ, ìŽL{¶…R} ÑÐ~AÌ DL Ўfehw ‹? ºëŽhfJn˜UÐ o—šiÐ {bR nfdhdí nfLÐ{B Š@Ì ŒYííÌ phTÐGIøÐ ºpx}Ð ºÚ5_šHøÐ ŒY Ú}šUÐ ºph=}_UÐ Ò{AŽUÐ pSÐFUÐ ÓÐÚn_ZUÐphiŽhg[UÐ Ón]]žCÐí â5JúÐ pYínbYí N]—dR }x} ºphL5š@øÐ pUÐ{_UÐ
 17. 17. phcx}YúÐíÑÐ~AúÐí º£nfUÐ {˜L én+í ºr_˜UÐ Ñ~A ÓÐÚn_ZUÐ ì|) îØni Œ,í
 18. 18. -}_UÐ ŒJŽUÐ : phYŽbUÐ
 19. 19. ënh˜UÐ Ð|w }TÙ .jhH ¼
 20. 20. ÊX·_¬–: Œx}caCÐí NhHnh—UÐ Ún˜T ЎU5šHÐ ÓÐÚn_ZUÐ ì|w ëŽ_R}x Œx|UÐ ënT ÐÙÎíNhYŽbUÐ ënAÌ : =} ï|UÐ ï}x}Ð ˆhRÚ ïŽgš— ø ÐÙ5dR ºÑ}_UÐ ÈNxÚn—hUÐíE›cUÐ ‹d_ {S NhfJn˜UÐ …Y dYn_ pxÐ{= ŒY NA {_= ënT ï}x}Ð ëj= ‰IÌ øïE[fUÐ ïڎ—UÐ ên^fUÐí º Ð Ñ~= e—x nYí ºŠYÌ pT}A ŒY ŠT ënT º‹gfL ðšUÐ ‹gšhbí ‹gLÐ{Bí ‹w}cY hfh_= î}x ënT ºR B ëŽd_axí nþhI U ëŽUŽbxýnf=Ì ŒY hUÎ ÜnfUÐ Ñ}Sú }x’= ax ënT ºÜnfUÐ Ñ|TÌ ŒY ‹gd_9ºÓnY{#Ðí éЎYúÐ ‹ghUÎ ê{bx ºênYúÐ OÎ Ñ}0 ënT {bR ‰UÙ ‹QÚí º=nÉÌíënT! dBÐØ ŒY qh˜UÐ ëŽR}_x Œx|UÐ {AÌ fL énS ºphUí{UÐ ŠRnCÐ : ‹4 ƒHŽšx ð ð
 21. 21. ënf˜U ÊÐÚێU n—hýÚ ëŽcx ëÌ Š˜S pxڎ—UÐ ph@ÚnždU Ð}xÛí ï}x}ÐÐð{HÌ ŒcUí ºphbšUÐ êÐ{žšHÐ {h«í ºaJЎL ƒ˜x ºphwÐØ ënT ÑúÐ! {H̺ìÍnS{ÉÌí ìíÚnZš—Y hUÎ = e0 5= }?jšUÐ {x{I n_aiÐí Šœ_šY ˆ1Ì Œ=øÐ!ìØ{gšx ÖÐÚí ºï}x}Ð …Y dYn_ : yUncUÐ fJn˜UÐ g@í ŒL }aHÌ Ð|4ímSí ºënT nY ënT ‹? ºênYúÐ OÎ Ñ}ghU ï}x}Ð ênYÌ én6 ˆ˜x ‹dR ºì{LŽšxíNhfJn˜UÐ }cY ŒL ÓÐ{d6 ošcU ÊnI ŽUí ºš=}9 nfU Šœ—x ëÌ ëíØ ˜i ï}x}Ð õDL ЎY{bxô ŒU º€ ø U ЎUnS Œx|UÐ ýnS{ÉÌ ê c= ˆ?í fcUí º‹gLÐ{Bí
 22. 22. paHkY pdaQ fY ì|wí ‰UnhšQЌx|UÐ ÚnœšUÐí Œx}caCÐí NhHnh—UÐí Nx}c—_UÐ ŒY ÓnþY ï}x}Ð Š›YígšiÐ ‹? ºŸŽ]UÐ Œ=Ðí ºebd_UÐ Œ=Ðí ºE[i Œ=Ð ØnaAú ÊnHÍÚí Š= ÊnT  ЎinTºafUÐ íÌ Œœ—UÐ ìE[Y ënT }BùÐ ‹g_=í ºï}x}Ð hUÎ gšiÐ nY OÎ ‹g_=NeLÐÛ ‹g—aiÌ ëŽLØn¶ šY OÎí ȋgb˜H ŒY ÑÚnœš= Êøkw …ašfx ø šY OlR ô Èphaýn]Un= ëŽfYkx øí ºëŽhi5dL ‹¹ÌÒ [UÐ ŠRÌ hdL ng˜An[= øí pf—Un= ‹cU ëjI øí ºëŽhi5dL ‹šiÌ º‹_i ´‹š@}B ŽUí šA pfH ŠwÌ ‹šiÌ NhfJn˜UÐ hxnbYí Ón=n—A : ‹cfcUí º‹hd—šUÐí
 23. 23. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: Ã
 24. 24. ê{fUÐ hR …afx ø qSí : Ò}CÐ pbhbÐ ì|w ëŽaZšcx ‹cfY Ünií º‹T؎d@ ŒYìØn_=Ì šZ= YŽbUÐ }caUÐ pd1 ŒY Žwí ºÒ{Ln˜šY ÓÐGR : hbšUÐ ˆx{É óóº}]R pY Hí ºošcx 5hR šAУ hR f˜œ_x ënTí ºpxÚn—hUÐí ph›_˜UÐí px£nfUÐÌ}SÌ ënhAúÐ ‚_= aR º‹cšahÉ : Pfx n, oœ_Ì ë R nx Ò}Y ÓÐÙ U qdS ô ­ ôënhAÌ :í ºên^fUÐ DL Ênf?í Œ=øÐ íÌ ënT ÑúÐ {HÌ = OØÌ yxWš= ÒØnIÎ nghR ðšÉ B nY f=n@jR ÈèÐÙí Ð|w N= …+Ì ‡hcR ºYn^ií {H±U Ð{bi Ì}SÌ î}BÌnfhf?Ì pxE[CÐ nfšYÌ nxnS …Y ˆašx ënT ÐÙÎí º_Y ŠLnašií ºE#Ð …Y ŠYn_ši Œi‡SŽCÐ íÌ F#Ð ënT ÐÙÎí ºpah[UÐ ÊnS{ÉÌ ŒY ëí}BË ÑnšT hdL f?Ì íÌ hdL
 25. 25. Yn^ií {HúÐ ni{bi ‰UÙ æ BÐ|w Ê5LÛ ŒL Ú{[x ï|UÐ yxWšUÐ }wnK …Y ëŽdYn_š ‹ciÌ f_x Ð|w qdS
 26. 26. phfJn˜UÐ {hbLí ºÔŽdCÐ ¶Ún ŒL æ}]UÐ ëŽ`í ºên^fUЌií ºph=}_UÐ p`dUÐ ÑÐØËí {LЎS o—A egai ºënh= ºyxW ºFB nfYnYÌ énS=ji R ºn) ˆ]fUÐ Ú}c ‰_eHÌ šUÐ phfJn˜UÐ ì|w nYÌ ºnfFB o—A ‹? ºnwÍnf=Ì ðN= ên^fUÐ Ð|w ni؎L ‰fwÙ ŒL oh`x fKÌ ø }BË }YÌ pe? ºniÛí n4 ‹bi øí ºn) ­phcx}YúÐ Ón]]žCÐí â5JúÐ {” pxŽS ‡SЎY Ùn Ð DL }BùÐ NÐí NЀh_ií ºëíڎgbY Œií 5hH ø nwÛFi ø ‡hcR ºniØ = æ{gš— šUÐ phiŽhg[UÐ
 27. 27. ‡HkCÐ -}_UÐ qe[UÐ WLŒx}caCÐí NhHnh—UÐ q_e! º }YúÐ ënT ŽU º~x~_UÐ bx{É qdS ð ð ­ø Ð{AÐí nLŽ”ŽY ÒÚí{dU qd_!í lڎT! ÒÚíØ ‹4 qe^ií Ñ}_UÐ NhY LüÐíŒY pd›YúÐ Ñ¦í ºØÐ}]šHøÐí yh”ŽšUÐ hšbx nY øÎ ‹gdUÐ ºìEQ OÎ ìÛínœši‰š_eH ŠhdS Š˜S qdS šUÐ phfJn˜UÐ! Žw ⎔ŽCÐ Ð|w ºrx{Ðí ‹x{bUÐÌ{˜i ‹? ºzxÚnšUÐí ç}aUÐ : N[[žšY Ê5dL Ò|nHj= qþ@ ‹? ºn) ˆ]fUÐ Ú}cngšdÉí ºn) ëŽfx{x šUÐ ‹*{hbLí ºphfJn˜UÐ ç}aUÐ ÒjZi p˜d]UÐ xÚ{š= Ú}bCкÑ}_dU {x{ZUÐ ‹gw}Tí ŠhdšUÐí âÐ{#Ð : ‹g˜hUnHÌí ºÜŽœCÐ {ýnb_= pbh?ŽUÐ
 28. 28. ÊX·_¬–: ċ¹ŽHÚ{x íÌ ºfxØ ‹) Ð ~LÌ Œx|UÐ N_=nšUÐí p=n[UÐ ŒY Ñ}_UÐ ÒØnSíYn#Ð ë}bUÐ : ÝnL Šhd@ 3nL Žwí ºÐ~`UÐ {YnA -ú phfJn˜UÐ yýnR!ÑnšTŒY Y HüÐ 3n_UÐ ì{gI nYí ºç}aUÐ ì|w Ýn_šiÐ ŒY {g_UÐ ox}S ënTí ºï}œ4Ð õÖí  pRn”Î ŒY {= øí ºç}aUÐ ì|w ݎh@ ï{xÌ DL ox} í ÚnYØí pS}R óqd šUРڎ[_UÐ :í W_UÐ Ð|w : {@ nY nghšbx Ð~`UÐ ÑnšT DL Ónbhd_í
 29. 29. ÚnššUÐí Nh˜hd[dU nwŽY{S šUÐ ÓnY{#Ð Bún=í Ð~`UÐ WL ð ïÛÚ{UÐí ºŸŽ]UÐí ºebd_UÐí ºE[i Œ=Ð ân˜Ì Ð{x{ í ºëŽhfJn˜UÐ Êøkw
 30. 30. ph=}_UÐí Ñ}_UÐ ëŽw}cx ºëŽh=Ž_I ‹wí ºph=}_UÐ phYŽbUÐ Ún_I ëŽ_R}x‹*ninhT I š ëÌ ëŽZ¶ ‹¹ú ngýÐ{LÌ {UÌ ŒY ‹wí ºph=}_UÐ Ò{AŽUn= ëíØnfx
 31. 31. ph=}_UÐ Ò{AŽUÐ ŠK : phaýn]UÐÊna#Ð :í º©Žhg[UÐ ënhcUÐ DL ÊnbUÐí ºN]—dR }x} OÎ ëŽL{xHnfši íÌ —fi ëÌ nfU ێ« øí º‹g_Y ëŽb—fxí ëŽiín_šhR pfxng[dU ‹0{xÌ ëí{exphfh]—daUÐ Ó5hžCÐ : ëŽhfJn˜UÐ Êøkw ng˜cÚÐ šUÐ phL5!Ðí pxØ}aUÐ y=Ð|CÐ ó: Nhfh]—daUÐ {” nwŽHÚnY šUÐ ºphýЎZ_UÐ ÓønbšLøÐí Šå÷šåbUÐ pHnhH øí ºënf˜d=
 32. 32. N]—dR â}R! ìŽeHÌ nY pxڎ—UÐ ÓÐ}=nžCР뎜H …Z=Ì ŒYí ºpxڎH ÷ óâЎiÌ ŠT U ЎY{Sí ºFTúÐ ën]hZUÐ iŽe—x ŒY …Y ЎaUn Œx|UÐ êŽhUÐ ‹wíŒY ‹wØÐ{@Ì Š_R 5T ºçÐ}_dU px}c—_UÐ ÐŽS é šAÐ Š@Ì ŒY Ò{Ln—CÐí ‹L{UÐ
 33. 33. ÚnššUÐ …Y Š˜SÒnin_Y ‹d_í fh]—dR ‰iÌí 5hHø ºìEQí Ð|w æ}_ qiÌ ~x~_UÐ bx{É ðï{xÌ DL çÐ}_UÐ : ëŽhfh]—daUÐ U ß}_šx nY nxÌ ‹d_í º‹*5h8 : ‰dwÌ
 34. 34. NhfJn˜UÐ ÊøkwºèÐÙí Ð|w ëŽR}_ Ñ}_UÐ Œx}caCÐí NhHnh—UÐí NhY LüÐ P_Y ‹šiÌ: ëí}=ncí Š= ëŽþ]ž ‹cfcU ºngfY Ê¡ ŒL pÉn#Ð ‹c—Un6 : ëŽ?{ší ô ôåhR hU iŽY{žš— ï|UÐ ‹cHŽYnS ëú ºŒY~UÐ Úí}Y …Y n¹ŽHnfš ‹? ºnwE—a ó
 35. 35. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¼»Š›Y : ëŽ_b Ð|4í º‡d í ˆRÌ ˆh” EcašUÐ Ð|w Š›Y ëí{_í ºphfJn˜UÐ yd][Y
 36. 36. ÓnSnfšUÐ ì|wØØ}x ÚnÉí ºÊnbU ŒY }›TÌ : fY _eH nY ÊVUÐ ‚_= ‹ga ºÐ|w bx{É ¬ ­ ó õR ŒY ê{É ÐÙÎ NTGZCÐ ÊnS{ÉúÐ ‚_= ênYÌ õ ­ ð ó‹? ºëŽhfJn= ‹¹Î nbA ìŽd_R Š_ ô
 37. 37. fhf_x ë R éŽbx 5T ‡hxšeR ºpdYnœCÐ Šh˜H DL ŽUí ºfY _e—x nY ‹ga {S bx{É ënT ÐÙÎ ŒcUí ­ëí{RЎšx Œx|UÐ ph=}_UÐ ÑÐ~AúÐ ÒØnSí ºëŽh=nbfUÐí ºëŽhY LüÐí ëŽYnCÐ ‹gax ÈÓíE=í ˆZYØ DLÓÐ{x{gšUÐ {” ëŽeL~x 5T pxڎH ÒWfU ÓÐ}/kCÐ ëí{b_x ˆZYØ aRºp=n]#Ð p[fY fJn˜UÐ ên^fUÐ hýÚ Ú{[šx ‹? ºphiŽhg[UÐphcx}YúÐ Ón]]žCÐí
 38. 38. 玘—CÐ EQ b1 ŒL F_ šUÐ pAÚn!Ð ÓÐÚn˜_UÐ ˆd]xí: pYínbCÐí º©Žhg[UÐ í{_UÐ DL pYínbCÐ Ún[šin= ëŽdaš² ÓíE= :í phHÚnaUÐ ëÐ}xÎ Š@Ú ehLÛí º Ð Ñ~= e—CÐ p_hZUÐ Ñ~A f_ ‹gYŽgaYo_ZUÐ nYÌ ºÊÐ{aUÐí pUŽ]˜UÐí ‹h^_šUÐ ÑnbUÌ hdL ëŽax ï|UÐ º Ð Wi Œ—AЎ—hU ÊøkgR ºpdHn˜UÐ ‹gšYínbYí ëŽhfh]—daUÐ nYÌ ºnLØí ý5dLí =Ð~Aj= ©nf˜dUÐ
 39. 39. nf{d@ Ênf=Ì ŒY Nda`CÐ Êøkw {fL ÚnaÉÌ ŒY }›ŤY ŠT : NhfJn˜UÐ ŒL N_RÐ{CÐ íÌ N˜œ_CÐ Êøkw }›TÌ ëÌ :n?úÐ p›Un?í
 40. 40. Mdc–BÐ ëЍAüÐ ‹X ‰ ºMgX°GüÐ ‹X Šv ÓíE=í ˆZYØ 7ÎÊ·?K·±Ò?°ƒÑØ×ýĬÉÏK»½NÏK¼«ºˆZY{= NhfJn˜UÐ ên^i àŽb—= oUn]x ŒY ŠT {” ©Žhg[UÐ ên^fUÐ ‡Sí ‹gšœAí ºŠhýГΠÊ5LÛ ŒY ìEQí ëíÚnI ën—U DL Ón²WšUÐ ì|w ÓÊn@ {SíŒY ëŽZ¶í ºìڎYÌ ˆýnSØ ëŽR}_x º‡h_” ên^i …Y ëín_šUÐ ëŽdax ‹¹Ì ‰UÙ :쎘UnJ 5iÎí ºên^fUÐ Ð|w àŽb—= Ў˜Un]x 3 ºnhin]x}=í n—i}Rí ncx}YÌ Ð|Tí ºŠx{˜UÐ
 41. 41. ÊX·_¬–: ¼¼Œcx 3 ŽdR ºìnxÎ fY ï|UÐ ehdSüÐ Úí{UÐ ŒY inY}Aí ºpLn]UÐ qh= OÎ Ò؎_Un=ênL {HúÐ „RnA Ñ biÐ |feR ºhUÎ ëncx}YúÐ ‹) Ên! ‹cÐ : ëŽxE[fUÐ
 42. 42. n4ЎAÌ Œ—AÌ : phcx}YúÐ pxڎ—UÐ ÓnS _UÐí ê¼Ä»ëЍA³T o—šfx ŒY ŠT êÐ{LÎ DL ¿Ä ‹SÚ ïڎ—UÐ ëŽinbUÐ fx ð ðŒY ‹w}^i : NhY HüÐ ŠTí ºnbAøí nb=nH ëŽinbUÐ Ð|w Ўb˜J {Sí ºMdc–BÐØ ˜UÐ ‚_= : ëŽed—CÐ ëЎBüÐ ŠYn_šx ‡hT ïÚØÌ fšhU ºMdc–BÐ ëЍAüÐ ÈìEQ øí ëŽinbUÐ Ð|w ëŽdg« ø ‹wí ºên^fUÐ Ð|w …Y ph=}_UÐ: ‡bx ŒU Ðí ºpxڎH Önhš@Ð ëí{x}x ‹wÊnadAí ëncx}YúÐ ëÌ ßGafU ÒÐ~`UÐ ‡É OÎ }Bv= íÌ ŠcZ= ëŽxE[fUÐ ÛnfhHí ºpf—UÐ ëŽed—CÐ øÎ ‹gg@í ´
 43. 43. çÐ}_UÐ : ‹¹ÐŽBÎ Š_R 5T ïÌ ºNdšCÐëÎ ‹cUŽb= éÙnžšCÐ ‹caSŽY ëŽSŽ— ‹ciÎ nf{d@ Ênf=Ì nx
 44. 44. nfiЎBÎ nx{Tk p`YÐ{UÐ ˆýnbÐ ŒcU ÈpxڎH …Y Œií ên^fUÐ hUí ºnxڎH êŽhUÐ æ{gš—CÐ ÷ õ ÷ôecAí {Hj= qR{gšHÐ 5T ºÊV= æ{gš— 3 ¦nÐ W_UÐ : pxڎH ëÌ ÷ ô È ÑŽdbCn=! }YúÐ ëŽega ‡hcR ºšaýnJí 7ºÈ°¿ÌfÉfƒÑ?ÀFÚÇye]x ø ÓÐ}ci ‹šfT ëÌ {_= ënf˜U ÒØnH ‹cd_@í º}x}Y }bR {_= Ð ‹TnfQÌ {bUºënf˜U ÊÐÚÛí hýÚ ëŽcx ëÌ d= ºÒÚÐÛí ŠhTí ëŽcx ëÌ p_”ÐŽšCÐ ‹cšdýnL ŒY {AÌ ð
 45. 45. ‹chdL Ð ˆA ЎHnfší ‹cUЎYÌí ‹c—aiÌ OΠЎfT} R º3n_UÐ : nSŽY}Y ð @ÚíºhdLí U p=}9 ßnB ën—iÎ ïjT Žwí ºˆx}]UÐ Ð|w : ‹T{UÐí ‹cb˜H ð5T ºn_h+ ÜnfUÐ ngfY ØnašHÐ šUÐ p˜h]UÐ U5LÌ ‹wÌ ŒL Ð|w -nšT : q?{ {SíЎ_b ëÌ ÐíÚ|AÐí ºpdhd@ é5LÌ ŒY ê{S 5hR ì}?Ì ÐŽašSnR ºýn]BÌ ‚_= ŒL q?{
 46. 46. Ên]BÌ ŒY hR …Sí 5hRDL oUnJ ‡UÌ N? ? ŒY }›TÌ xÚ{ ‹ch=ú ënf˜U : ÜnfUÐ —fx ŒUí
 47. 47. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¼½DL Ўd[A ‹gfY ÓnþYí ºph˜f@úÐ Ón_Yn!Ð }gIÌ ŒY Ў@} Þn#Ð =n—A ð ðÐ|wí ºÊÐ}baUÐ DL nxŽfH ngLێx šUÐ UЎYÌ ÒnTÛ nxÌ ÐŽ—fx ŒUí ºìÐڎšT{UÐ ÒØngI
 48. 48. E#Ð ŠeL : ‡dH E# ‡dB EB ЎiŽcí º= Ðí}ža ëÌ `˜fx n, ðe—x nCí ºpYnL p_hZUÐ paýn]U ê{b ëÐ}xÎ ëÌ ‹cx{U nYŽd_Y ŒchU ŒcUíŒY E›Tí n—i}Rí nhUn]xÎ ŒY ŠT ê{bí ºpUíØ phiÐ~hY ŒY }›TÌ pÉnB Ð Ñ~=ènfw hdR pf—UÐ ŠwÌ nYÌ ºÒERŽUÐ ÓÐ{Ln—CÐ îÚn[fUÐ Ón—HkC ph=}`UÐ éí{UÐ ´ph_+ éЎAÌ hUÎ qUË nY ‹chdL a¶ øí ºpxE#Ðí phehd_šUÐ ‹*n—HkY f˜šx ŒYÊnf=Ì {—x ŠgR
 49. 49. ŽY ‹? ºê HÎ oýnÉ ‹hL~UÐ ox}` {_= phY HüÐ {ÉnbCÐ Èpf—UÐ Šwú ê{b šUÐ ÓÐ{Ln—CÐ ŒY ЎaLnxí Ò}`›UÐ ì|w ï}x}Ð ´ï{ýnbL Ñ~A Žwí ºph_hZUÐ paýn]UÐ ÒØnhS OŽšx ï|UÐ Žw Ð Ñ~= e—x nY
 50. 50. Ñ}_UÐí ënf˜U yUn[Y DL pY{bY ÓÐ|Un= ëÐ}xÎí ph_hZUÐ paýn]UÐ yUn[Yí º-Ž_I: ÓnR B ŒY ‹gfh= nY ‹QÚ ‹gý5LÛí ‹gý5dL pedT {AŽš pUj—Y ŠT :í
 51. 51. Ñ~Ð ìÚ}bx ï|UÐ ïÌ}UÐ鎝š phAí}UÐ ì|wí ºîÚn[fdU phAí}UÐí ph¶ÚnšUÐ ph_@}CÐ ‹w piÚn]CÐí
 52. 52. phHnhH OÎ ÓønÐ ‹^_Y :ï}x}Ð ˆhRÚ Ên@ nY{fLí ºphi5dL ënf˜U é bšHÐ |fY ‹*ØnhbR pf—UÐ ŠwÌ nYÌ ´šUÐ peýnbUÐ : Š›ešhR éíúÐ j]#Ð nYÌ ÅNAØnR Œxj]B ‹gb= ocÚÐ ‹cÐ OÎÒ{hbL ê HüÐ f˜šx ënT ŒY ‹gfh= hdR ºŒxÚnZš—Yí ÊÐÚÛíí ÑЎfT nwÚnš¶ ënT ð
 53. 53. ÒnhA ên^ií p_x í nTŽdHí3í ºØng]”øÐí ‹d^UÐ âЎiÌ ÌŽHÌ nYŽcA {gL : ‹4ni {bR ©n›UÐ j]#Ð nYÌ
 54. 54. ‹ghUÎ o—šfx ø ijTí ëncR º‡SЎCÐ ŒY ‡SŽY ïÌ : ‹gfL ‹d^UÐ …RÚ éín²‹TnxÎ ‹? ‹TnxÎ
 55. 55. ï}x}Ð Únh nxí
 56. 56. ï}x}Ð {_H nxí
 57. 57. ï|w|Ð ÊmeÌ mwpYŽcÐ DL ênL mY {S nw
 58. 58. ngegR :í ºÔÐ{AúÐ ÒÊÐ}S : Ўþ] ëÌ
 59. 59. ÊX·_¬–: ¼¾pf—UÐ ŠwÌ éÐ~x 5R ‰UÙ …Yí ºngfY ŠT : px}›TúÐ ëŽd›/ ‹šiÌí -nhfUÐ dœCÐí ´‹chUÎí ºënf˜U ŒY Õ}¶ 3 NhfJn˜UÐ ÒÐ~`UÐ €h@ ëjTí ‹d^UÐí €hegšdU 뎔}_šx‹X ~Xm#Ð ÔÐz@Ì 9 MQRBÐ ;mvÌ ¨m—R zgHÚ ygYTÐ ™`BÐ ‰—a™GÐ ŠhU{UÐëme—T ‰—? ™`X ڍ[@ 9 Òzwz!Ð ‡w|TÐ 9RX ;mvÌí ê½»»Á êmK àm—H |fHÊm™QüÐ ÚÐØ 9 Šv’Ìí Ême›–TÐ owmKÚ oþgv ~gýÚí ºíۍ!Ð LK zd7 ygYTÐ
 60. 60. Ê5c^TÐ ‹X zY@í MQRBÐ ‹K âmQzTÐ Xm7í ºæm–K zd7 ygYTÐ maTÐÒÊmGüÐí ÓmhmvüÐí nw{^™TÐ ‹X ŠvØøíÌ Òmhm^X MQRBÐ ;mvÌ ÖŸ ëÌ z^íºogTízTÐ MhЍaTÐí ëm–hüÐ ça@ „X Rme™w m, ºoghm–hüÐí owO—TÐ oXÐ|bTÐ NÎ ;m™TÐ ëmg—Tm ™`BÐ NØ̍Ì! ‹›G 9 mfcšd „d–h 3 ™TÐ ogmvÚüÐ nw{^™TÐ ngTmGÌ CK me^cIÐ zaTÓmQV™TÐ ºÑ•TÐ ºÊm|fbTÐ ºçÐ|^TÐ 9 Mc™œBÐ Mgbw|XúÐ ïzwÌ CK nw|P‹X Ðz@Ðí ðm—cI ncIÌ mhÌ ºëme—T 9 MQRBÐ „X ÜÚm/ mfcS ogR°AÌ°TÐ Ò|KÐzTÐ ð|wÛíí Òڍge–TÐ ØÐjQ oXbÐ ~gýÚ Êøjv M ‹X |SÙ ‹,í MTíj–BÐ „g+„Q|h Ž™@ owڍfd!Ð ™`X „X Ѝdcb™gT Êm™QüÐ ÚÐzT Ѝ=iw ëÌ p`™Q z1Ì ogcAÐzTÐ ðºÓÐÚÐØüÐ |šSÌ 9 ÐØm–Q qg^= ëme—T 9 ‡m–TÐ eXúÐ Ûmf!Ð mwma pTÐÛ ø ÙÎ Šc]Tкëme—T 9 oe–TÐ ‰vú MQRBÐ Óm`cX x™Q ÚÐ|d™Gm êgTÐ z^ ‰—ah ‹T æm“Ìí ´mX ‡aœ™w 3 ëkQ UŽb= inh= ‹šBí mfgQ ocI5BÐí ‰g?i™TÐ ÚÐ|d™Gm ‰—ah ‹Tíð°gT `TÐ ÚÐØ 9 |d™–X êmZ™KÐ NÎ MQRBÐ ;mvÌ ÐKØÌ æ–Q ºŒ nTmhMdc–BÐ „g+ ЍKØÌ æ–Q ˆTÙ ‹X Ê  ‡aœ™w 3 ëÎ oghm oc@|X 9í ºÐÚm¹í ð
 61. 61. `TÐ ÚÐØ! 9 êmZ™K°TÚn˜T Ê5dL ŒY ºpf—UÐ ŠwÌ ph_@}Y ŒY .j pxí{CÐ pBWUÐ ì|w Š= ënh˜UÐ Ð|w ´‹cU Ў[dBÌí ºfxØ f= Ži ýn]BÌ ŒL ÐíÛín9í Þ BüÐ pxnQ ‹ch=ú Ў[dBÌЎ”}_í ºŠÉnR êŽx : ‹cšeýnS ÑnžšiÐ DL pf—UÐ ŠwÌ ÐŽd1í º‹ch=Ì {_= ŒY ´
 62. 62. phf—UÐ paýn]UÐ ŠBÐØ ‹cYŽ[B ŒY pCnK pde
 63. 63. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¼¿ëí{h_ Šwí f—UÐ âÚnZUÐ ‚˜i ëŽd›ex Œx|UÐ Ê5d_UÐ Êøkw {_= ‹cU ŒeR Ȉx}]UÐ pxÐ{= : ëŽUÐ~ ø ‹šiÌí º‹cÐ : ‹cš=}9 ‹xŽbŒU f—UÐ âÚnZUÐ ëÌ ‰š=}9 p?Ð{Aí ‰=n˜I : éÐ~ ø qiÌí ‹dLÐ z^G mwÓn=nžšiøÐ êŽx ‹c1}x ŒUí çŽ]UÐ ŒL oI {bR ºYún= çn—x ënT 5T çn—xø éŽSÌ î}BÌ Ò}Yí ºdwnT ŒL ‹d^UÐ ‡hH Ў_R}í ˜fU Ў˜hœš— 3 nY pYØnbUЌx|UÐ ëŽhhi5d_UÐ ëíÚnZš—CÐ ‰fL{¶ øí ÔÐ{AúÐ ÒÊÐ}S : º{_H nx ]
 64. 64. 54n›YÌí …œ_@ EeH øí ºà ˜f@ {hUí ‰_afx ŒUí º‰= ëŽ]h² ðØn—R DL n”nR ð hUØ n0{wnZC ê{b Š˜bš—CÐ phýnR ëÎ z^G mw ȉUÙ DL ÚУüÐ ÐÙ5dR º‹cn—HkY 7ºÈ°¿ÎÀj·¼¸j¼¸·Ç 麋cfh= N˜UÐ ÓÐÙ Ö ÉÎí ‹cRŽaÉ {hAŽ OÎ ‹TŽL{i Œií ŠxŽJ {YÌ |fY ð ðÓnR #Ðí º•ŽaUÐ w •ŽaUÐ éÐ~ R ºE` {S 5gY nþhI î}i ø êŽhUÐ nffcUíºênYúÐ OÎ Ñí}4Ð ŒR ëí{h« º‹chR Œx}^fCÐ ‚_=í ºzHGí …HŽšëÎ ënf˜U : ëŽhfJn˜UÐ _fÉ nY ëí}xí ÓÚnJ ŽUí Ò~fL ŠýnbUÐ éŽb= ëŽc—ešxí ðº‹4 ‡U~šUÐ : n_Hí ëí}B{x ø ‹gR ‹? ŒYí ºÊn]BÌ ŒY }›TÌ hU = ЎRGLÐ
 65. 65. ‹ghdL Ênf›UÐ :í‰UÙ ŒL ð Rí ºNadžšY NS}ašY ënf˜U : p_hZUÐ ënT oe–TÐ ‰vÌ Ê5b@ mw ´Šåó˜ õåS ŒåY ð åH}åY Ú{å[UÐ åHŽåY ‹ågYnåYÎ Ênå@ ‹å? Ún—hUÐí NåehUÐ Nå= ëŽLێåY ‹ågR ð…= é B ân]šHnR º‹L{UÐ âЎiÌ …heœ= ÐØí~Yí ºïŽd) n”Ú {e7 ëÐ}xÎ ìnIˆZYØ : ‹gýnadA …Y ëín_šUn= ‹w nwí º
 66. 66. n) ëŽed² ЎinT nY pdbi ‹gdbi NfHŒY pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ Õí}B {_= ‹wÚíØ éÊnšx 3í ºp? ? ؎bL |fY ënf˜U ëŽec²
 67. 67. ënf˜Up_hZUÐ bbA nY ‹ciЎBü Ўbb ëÌ ‹T~œ_x ø pf—UÐ ŠwÌ Ê5cA nx ‹šiÌí
 68. 68. ÊX·_¬–: ¼À
 69. 69. Eh`šUÐ Ñn˜Hj= ‹|BÌí º‹TnxЎi ‹š[dBÌ ÐÙÎ ‹šaýnJ Ênf=ú ðph_@}Y ŒL 뎛˜xí ‹wØ{0 Ð}]B ènfw ëÌ ëí}x pf—UÐ ŠwÌ Ñn˜I ëÎ: ‹gš_SíÌí ºîÚnhA ‹gšd_@ šUÐ ‹gšdþHÌ ŒL ‹g˜h9í ºngdK : ëíkhaš—x ÈÒnL{UÐí Ê5d_UÐ n0Ì º‹TEQ Ñn˜ZUÐ Êøk4 ŒeR ºpAØnR Ên]B̋gdUÐ …+Ðí ºpYúÐ ì|w ÊÐ{LÌ {hTí Ón]]že= Œx{AŽCÐ èØn˜L W= ‹gdUÐÑÚ {eÐ ëÌ niЎLØ }BËí ºŠh˜—UÐ ÊЎH OÎ ‹wØÚí º‹gaÉ {Aíí º‹*nšI
 70. 70. NCn_UÐ eÇfib¼† Ã.1/4Íf]ÜÐa?–// ¾/--3gȼJ.5
 71. 71. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¼Á
 72. 72. ¼Â ¶ÃÖ:µo¨³: ÎÀj·¹Ã@ϸ£Í?¿?¤»
 73. 73. zTmA ‹–@ ygYTÐ émg™PÐ
 74. 74. Ým—@úÐ oe™Q
 75. 75. oge[TÐ ÔÐz@Ì
 76. 76. ogKm+ xÐ{X
 77. 77. „meBÐ †g`
 78. 78. ŠbÐ Ò}f?Ì
 79. 79. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¼Ã
 80. 80. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¼ÄˆhRÚ ˆ=n—UÐ ënf˜U ÊÐÚÛí hýÚ Ònh= îØíÌ ï|UÐ âí}CÐ ÚnœaiøÐ phZL ð{hIÚ {e7 zhZUÐ pxڎge!Ð šaY nLØ ºfY n˜x}S íÌ ˜TŽY : ënT ŒYí ºï}x}кˆJnfCÐ ŽšaY ì–A ºphf—UÐ paýn]UÐ : NUík—edU …HŽY â5š@Ð OÎ ©n˜bUÐÊÐÚێUÐí Ê5d_UÐ ŒY E˜T Ø{Lí ºnhd_UÐ phf—UÐ phLPUÐ ‹TnCÐ ÒnSí hýÚí
 81. 81. Nb=n—UÐ ÓÐÚÐێUÐ ÊnHÍÚíÚ{ÉÌ º{h_= íÌ ox}S ŒY = Š[šx nYí º‹hUúÐ Ô{dU N_ešœCÐ ÜÚÐ{ {_=í nšUÐ ënh˜UÐ ëŽ_ešœCÐ3m]TÐí |ým!Ð émg™PøÐ Ð{v ŠfXzÉí ŠfKÐÚ ‹w{TÐ ëme—T 9 oe–TÐ Mdc–BÐ ëÎ ´‰™R ëÌ ëí|^YgT ºŒT{í ŒýmK odR 9 ví ŒgaQÐ|Xí ï|w|Ð ‡gQÚ ~gý|TÐ oTízTЍ`™bw 3 Šví ºŠf™XÐ|Sí ŠvÚíØí Šv؍?í 9 ŠfQzf™–w ï|w|Ð ~gý|TÐÒme!Ð †Yb Šf™—TmXí Šfa@ ‹K Ѝ™b–w ‹Tí ºÊÐ|beTÐ odw|!Ð ì{4 Úmbe™Gøm‹Xí º`bw mX Šg[TÐ ‹X Š4mh zR Š¹Ì ëec^w Šví ºŠf™—Rm^Xí ЍhmS ðmwÌ MX|›BÐzw 9 m*mgKÐz=í m*mg`cA ‰b og[aTÐ ì{v ë^[w Š¹Îí º‰d™² z^w 3 mX EZTЉdœ™w ëÌ CK ëíØzYwí ºogX°GüÐí og|^TÐ oXúÐ Dd“ 9í º¨me—cTÐ n^YTÐ
 82. 82. zg^ZTÐ Ð{v CK ocXmbTÐ Š*mgTíj–X „gd!Љ?Ú ëme—T 9 oe–TÐ Mdc–dcT o—–eTm ‹bw 3 zgfYTÐ ï|w|Ð ‡gQÚ ~gý|TÐ ´D—bTÐ ëm–hüÐí ‡wzZTÐí ×úÐ Š^h ŒgQ Ðíz?í ŠfebTí łaQ oTíØ ‰?Úí oGmgG ¬Š)m—H ŠcKí ºŠf@Ð|? ŽGËí ºmf—^ÉÌí æí|]TÐ ˆc@Ì 9 Šf—hm? NÎ †Rí ï{TЋITÐ ŠK zR Œc[Qí ºŠf™XÐ|Sí ŠfRa@ ‹K „QÐØí ºÓm^Xm!Ð ŽRÚÌ 9 Š*mmHí öÒØm^™GÐí ºŒT zfY= ëme—T ‰S 9 mvmKÚ ™TÐ Ú5KüÐí Ême—TÐ ÒØmKÎ ÒD–dQ ºŒcXmbŒ=ÐÛm›hÎ ‹X Ûm›hÎ ;ízTÐí -|^TР–BÐ CK ïÚm[Ð ìÚíØí Œ™hmbX ëme—TÒmKzX ŒmgP ëbgGí ºoX±Tí ‹IcT ÒÚm–A m¹ú ߍ^= ø ŒT me=Úm–Aí ºÒDšbTÐ ð ð
 83. 83. °—a™–Xí Ð¥m@ Š4 3Ìí ë}@
 84. 84. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ½»…HŽCÐ f—UÐ Y HüÐ dœedU íÌ ºÊnšRüÐ ÚÐ{U ‹dLÌ 5hR ˆ˜—x 3Mš=Ð ï|UÐ fJn˜UÐ ên^fUÐ ÓЎS é šAÐ ŠK : Ú{É {S ŽgR ºënh˜UÐ Ð|w Š›Y ÚÐ{ÉΌY ŠT …Y yYn—š øí ‹A} ø ÓЎbUÐ ì|wí ©nf˜dUÐ ì{_= ŒYí ºïڎ—UÐ o_ZUÐ =Šwú ph_@}Y FTÌ Žw ngg@í : ‡bx ï|UÐ Ð|w ënT ÐÙÎ pÉnž=í ºngg@í : ‡bx
 85. 85. pg@ ŒY Ð|w ºënf˜U : pf—UÐ ´ÖŽ”ŽUÐ : pxnQ ºÒÚn˜_UÐ ïŽS ºpœgdUÐ {x{I ënh˜UÐ ënT {bR ºî}BÌ pg@ ŒYíŒYúÐ Ò~g@Ì Žw ‹gšCÐí oJnžCÐ ëj= ‹gax ëÌí {= ø ìÌ}bx ŒY ŠTí ºpAÐWUÐí
 86. 86. ënf˜U : nwÍ eLí pxڎ—UÐên^fUn= p]˜}CÐ Ê5HúÐ ‚_= â5š@øÐ Ð|w : èÚnI {bR p›Un? pg@ ŒYí ÊÐÚێUÐ å hýÚ ‹gfh= ŒYí ºï}x}Ð ˆhRÚ Úí{`CÐ hý}dU på”Ún_CÐí ºïڎ—UЇUn8 ënh˜UÐ ëÌ …Yí ºØÐ}Y ‹hA}UÐ {˜L ânR{UÐ }xÛíí ºYÐ}T }eL fhA :ŒY ÊЎ@úÐ ëú ŠSúÐ DL Ñn—iøÐ íÌ ºßÐGLøÐ ‹wÚí{be= ënT 5R º‹gaSЎCênYÌ ‹gHíÍÚ ÐŽf² ëÌ øÎ ‹g_HŽ= hUí ºp˜?ŽšY }LnZCÐí p˜gšdY ‹4ŽA{_= HÌÚ …R}x ëÌ YÐ}T }eL ˆ=n—UÐ ÊÐÚێUÐ hýÚ éínA {bUí ºpaÉn_UÐ ðzhZUÐ šaCÐ DL nYŽœw ŒZR ºY HüÐ dœCÐ ënh= qd šUÐ Ón=nžšiøÐ ðpþR {” pf—UÐ ŒY phHnhH pþR OÎ ÛniÐí ºìØí{A Ûín9 iÌ 5LÐÛ ©n˜bUÐ {hIÚ ´hBÌí {heÐ {˜L h=Ì p_eH øŽUí ºìÛín9 ŒY~UÐí hdL {ÚÐ YŽœw ŒcU ºî}BÌ
 87. 87. ŸnhH ÚíØ ïÌ U ënT nC {hIÚºënf˜U ë{Yí ˆJnfY ‡dš8 ŒY Ê5d_UÐ }Jnb ï}x}Ð ÒÛnf@ …hhZ :í‹wÚnSíí ‹geý5L }^fY ënTí ºên_UÐ šaCÐ ‹gY{bšx ÒÛnf!Ð ÊÐÚí N_eš6 ÐíÚnHí©n˜bUÐ zhZUÐ ŒY NdHÐ}CÐ {AÌ ê{b ºê LüÐ ŠýnHí ‡dš8 {fL phY LÎ ÒØnY ðëÎ ình7 DL Øn= én_aiøÐí Ñn@jR ºÔ{Ð Ð|w DL nbhd_ fY odJíÓØÚí šUÐ ÓÐÚn˜_UÐ Ú}T ‹?
 88. 88. ëùÐ {_= qc—i ŒUí ºpf—UÐ ŠwÌ ‹w NR{gš—CÐ ´
 89. 89. }T|UÐ ‡iùÐ ënh˜UÐ :
 90. 90. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ½¼ ðï|UÐ 5R ºpRÛnœCÐ øí ânR{iøÐ Ò{I º©n˜bUÐ {hIÚ zhZUÐ ŒL nRí}_Y hUënT ï|UÐ ïڎ—UÐ ên^fUÐ {” ҎbUÐ ì|w Š›e= æŽSŽUÐ OÎ ënf˜U Ê5dL iЎBÎí _RØÒ~g@Ìí pxڎge!Ð hýÚ én›YÌ ŒY iЎLÌí ên^fUÐ Ð|w Ê eL {”í ºì{d= Šš² ȊYÌ pT}Aí Ð Ñ~A ŒY ŠT {”í phinf˜dUÐ ŒYúÐ phUnšUÐ Ò}baUÐ ÓØÚí …HŽCÐ f—UÐ Y HüÐ dœCÐ ënh= :z^w 3 mX EZTÐ ‹Xí º`bw mX Šg[TÐ ‹X Š4mh zR oe–TÐ ‰vÌ Šví ´
 91. 91. ‰d™²énhšQÐ pex}@ ŒL ëŽ?{šx ø ÒnbUÐí Ê5d_UÐ ŒY iЎBÎí šaCnR ÐÙÎ ð ðð ÉnR Ð{A q_”íí º‹gšCËí ‹*~w {S pex}!Ð ì|w qinT ëÎí ºnw{Aí ï}x}Ð óŠå÷šåbUÐí ºéøÙüÐí }gbUÐ ŒY }x}Y zxÚn ŒL ëŽ?{šx 5iÎí ºì{YÌ énJ ï|UÐ ‹wF[U‹wÚíØ ÊÐØÌ ŒY ‹¹nY}Aí €hegšUÐ ŒL ð R º‹wێYÚ ÓønhšQÐí L5!Ð ¬ ô
 92. 92. ‹w{d˜U fJn˜UÐ é šAøÐ {gL : øÎ …]bfx 3 ï|UÐ æPCÐ Ÿnh—UАšaCÐ ngInL šUÐ pCkCÐ ÔÐ{AúÐ ì|w ŒY ÕÙ5i ß}_fH Mx 5hRí ðíÌ pah_” qinT 5gY ‹gfY {AÌ Ò}TÐÙ nwn—f ëÌ Ð{@ o_[xí ºÊ5d_UÐ iЎBÎí p=Žb›Y
 93. 93. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ½½ _³;Z½gRÆk³:¶;ÆG£:3ü Ã Ô ðpdRnA nYnL PL p? ? b˜Hí ê¼ÄÃÄ ênL : …Sí iÌ …Y Ô{Ð Ð|) Ì{˜i ð ðÊ5dL …h+ DLí ºÊnšRüÐ ÚÐØ DL nBÚnÉ niÐí{L ënT iú ºphYÐ{UÐ ÔÐ{Aún=
 94. 94. pL5!Ðí pf—UÐ Šwú o—šfx ŒY ŠT DLí ºënf˜U ÒnLØí ´Ð|wí ºpxڎH ÓЎS ngfh= ŒYí ºph=}L âØÚ ÓЎb= oUn]x ënT {UnB Œ—A zhZUÐÚn˜T ŒY ìE`T ‹4 ð heL ëŽcx ëÌ ‚RÚ {bR Å}BùÐ ˜iÙ nYÌ º}aš`x ø oiÙ ‹w{fL3 ‹) šdÉ ŒcU º‹4 ð heL ëŽcx ëÌ zhZUÐ ‚RÚ ºŠ@Ì Ú{ií |I nY øÎ êŽbUÐ ó õô
 95. 95. ç BÌ p?nYØí …”ÐŽí yYn— ŒY fL æ}L 5= ‹g_Y ŠYn_šx ënTí º…]bfOÎ ëŽ_eš—x ÊnšRüÐ ÚÐØ : NdYn_UÐ Ê5d_UÐ ŒY ìEQí ©n˜bUÐ {hIÚ zhZUÐ ënTº}BùÐí NÐ N= d[ šUÐ ÓÐ{x{gšUÐ ŒL ‹g?{² Žwí º{UnB Œ—A ‹gžhIº‹g˜ncY ŒY p=}bY DL ÊnšRüÐ ÚÐØ DL éngf šUÐ Š=nfbUÐ ïíØ ëŽ_e—x ЎinTíâØ}UÐ ÓЎS {ýnS oh]#Ð YnH L{šHÐ nY{fL Ð 1Ú ‹gžhI …Y ЎinTín¹j= q˜› ÓÐÚn˜L ŒY nghdL oõšT nYí º}œaf 3 šUÐ Š=nfbUÐ DL _dJÌí ºph=}_UÐ ôénhšQÐ ÔØn p)nZY pbx}]= ‹gžhI ÒÚnhH Eœaš= {gZCÐ Ð|w gšiÐ ‹? ºpxڎH
 96. 96. ï}x}Ð ˆhRÚø ЎinT Œx|UÐ ÊnšRüÐ ÚÐØ : NdYn_UÐ Ê5d_UÐ iЎBÎí ©n˜bUÐ {hIÚ zhZUÐ ëŽUÊn—šx ЎinT ºé šAøÐ {gL éЎJ ‹g—aiÌ DL ëŽfYjx Ðf]Ú­ÒÈí·Á»?¿§ÂÇaÁ‰c?™…RÐ{CÐ ënT 5T ºënf˜U ŒY pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ Õí}ž= oUn]x ënT EaÉ è}x}]˜UÐënTí ºÓÐÊÐ{šLÐ ŒY U 뎔}_šx nY }cfš—xí ºënf˜U îÚn[i çŽbA ŒL NYúЄRn= ÊnbšUøÐí ˆZYØ ÒÚnxÛ OÎ iŽL{hR ºp_f][Y piŽhd= {I ëŽd=nbx ëŽxڎ—UÐ
 97. 97. ënf˜U ŒY ‹*ЎS Õí}B {_= ‹*ŽL{U p=nœšHøn= ‹w{_xí º‚R}Un= Ø}x ënTí º{HúÐ
 98. 98. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ½¾ngeHÚ ÊÐ}1 àŽ]B ènfgR º{x{I ŒTÚ OÎ ïíjx iÌ ‹d_x ënT EaÉ è}x}]˜UÐø šUÐ àŽ]#Ð ì|w {AÌ piÚЎCÐ è}x}]= ënTí ºënf˜U éŽB{= pxڎ—U ЎiÙÌ Œx|UÐ
 99. 99. n) Ün—CРێ«ënT Ð|cw ºënf˜U ‹cA : NxE[fUÐ ÒÐ~`dU ÊnT  ЎinT {bR p_hZUÐ …@Ð}Y nYÌ Ð Wi Œ—Aí ë ˜Sí Ð ŠR N—Aí Œx{UÐ eIí ºýnašBÐ Š˜S Ú{[UÐ HŽYºënf˜Uí pxڎH ŒY ŠT : ëŽUŽ«í ëŽUŽ[x ЎinT ºŸnhH éík—eT ï}= h˜ií: ~TÐ}Y ‹g_˜U ënTí ºohSÚ íÌ oh—A ëíØ pf—UÐ ŠwÌ N= …hZšUÐ ëíPfx ЎinTí ´
 100. 100. ëncY ŠT ŒY ‹wÚn[iÌ nghdL {RЎšx ˆZYØ Ñ}S ofxÛ q—UЌx{wnœCÐ Ê IÌ DL Ð Wi Œ—A pUŽ]= q_fÉ ëŽZCÐ Ž!Ð Ð|w : ðošcCÐ : ЎL Yún= ënT ï|UÐ Žwí ºNhinf˜dUÐí Nhfh]—daUÐ ŒY pf—UÐ ŠwÌ ´
 101. 101. hnIí ÐFÉ eh8 ÚÛn6 p˜AnÉ ŠYÌ pT} Ÿnh—UÐéík—Y ‹w{Aí ënf˜U p_hZU ëÌ ÑÐ}`šHøÐ øí oœ_UÐ fY bfx ø n,íhý}Un= Ò n˜Y ƒ˜}x ï|UÐ ‡hÉni {e7 æí}_CÐ ÓÐ}=nžCÐ ƒ=n” Žw ºÞnBpxE[fUÐ pYŽcÐ ŠBÐØ E˜T ëjI U ënTí ºïE[i ƒ=nUÐ Ð|wí º{HúÐ „RnA{˜L pxڎge!Ð hýÚ oýni ënf˜U ‡dY ŒL éík—edU ֎e—Y EQ ënTí ºpha#ÐënT šUÐ pfhgCÐ pbx}]Un= ‹g_Y ŠYn_šUÐí ºp_hZUÐ ëjI : ŠB{šUÐ êÐ{B ‹hdÐ
 102. 102. îÚn[fUÐ íÌ pf—UÐ …Y n) ŠYn_šx ´Šc= x{Ln—Yí ÛíÚ{UÐ ŠbL zhI ëŽdYn_x ëŽxڎ—UÐ ëŽdšCÐ ënT ‰U|Tí…Y ‹¹ín_ o˜—= pinwÎ íÌ pUÊn—Y pxj= ‹4 Ў”}_šx 3í ºêÐGAÐí }x{b
 103. 103. ê¼Äý ênL ënf˜dU ‹gAnhš@Ð é B NhdhýГüÐëíØ ‹w~hh/ ëí}x Ê5d_UÐ iЎBÎí ˆA UÐí ˆ=n—UÐ ên_UÐ šaCÐ ënT ðŠB{šUÐ ŒL Ð{h_= ‹gfY ënT ŒY šAí ºpdYn_CРʎ—= î}BúÐ ‡ýЎ]UÐ ŒY ‹wEQ1Ú yUn[UÐ ˜É ڎšT{UÐ zhZUÐí ºénhšQøÐ ŒY ‹d—x 3 NdšCÐ ëíkI :
 104. 104. ‰UÙ DL pd›YúÐ {AÌ Ð
 105. 105. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ½¿ m;CRÖ:ʼG§3ü Æ»;J ;‹ghdL ˆdJÌí º nCÐ ë}bUÐ ŒY Ónhfhš—UÐ pdA}Y : ënf˜U : Ó}gK pS}RÐ|w ëÌ ì}TÙÌ n,í ºV˜Ð ïÚ}4Ð Ð {˜L ‹gžhI OÎ p˜—i phe—šUÐ ì|w ëŽhinf˜dUÐ ðŒY }R iÌ 5LÐÛ º nCÐ ë}bUÐ ŒY Ónhfh—e#Ð pdA}Y : ênZUÐ ˆZYØ é~i zhZUÐ NeTnÐ Nh˜hd[UÐ Øng]”Ð o˜—= —ai DL ŒYjx ø nghR Ón= ëÌ {_= pZ˜Ð ðêÌ ìnLØÐ 5hR nSØnÉ ënT Šw º= ‹g[=}í U Ÿ hH hw ڎJÐFYüÐ ‹cA ênxÌ È}BË ß}`U Ên@ iÌìÚncRÌ OÎ ‹gL5šHÐí hdL ‹gR}_ {_= fY Ðí}ai ˆZYØ Ê5dL ŒcU ºïÚØÌ ø òºÐَ˜fY ðøí~_Y —ai {@í ŒY~UÐ ŒY NA {_=í ºÚ|Ð ŒY ÊV= nghUÎ ŽL{x šUÐ ð öÓíE= ÚnhšBÐí pU~_UÐ ì|w ŒY ÚÐ}aUÐ øÎ fY ënT 5R ºfL {_š˜xí fY Ú|² ŠcUnR
 106. 106. šYnSÎ ëncY‹g—aiÌ ÐŽf[² 3 Œx|UÐ ënf˜U Ñn˜I ‚_= ànHíÌ : ðøŽ˜S ïÚ}4Ð {@í ðÓЎS f˜ øŽU ÐØí{7 b= 鎘bUÐ Ð|w ŒcUí ºphLPUÐ êŽd_UÐ ŒY iØúÐ {n=
 107. 107. ‹4 Ò{Ln—CÐí ‹L{UÐ âЎiÌ ‡dš8 ‹x{bí º‹4 ïڎ—UÐ ŒYúкҎbUn= ÒE›T {@n—Y DL Ðí}]hH ënf˜dU fJn˜UÐ ïڎ—UÐ é šAøÐ ŠK aRšaY ëŽchU ˜dÐ ÚÐ~i ‹gžhI ЎIÚí ºÊnšRüÐ ÚÐØ DL Ò}]h—dU Ў]]B 5T
 108. 108. ‹gfh= {hAŽUÐ ï}wÛúÐ Žw ënTí ºënf˜U: n*nLn+í n*nLØí pYúÐ Ê5dL ŒY E›T }ac= éŽb pL5!Ð ì|w qinT ðÊ5dL YÐ{S ŒY ÐØ{L }ac qinT 5T ºY HüÐí -}_UÐ NCn_UÐ :í ºënf˜Un¹ín_ a ø qinTí ºphY HüÐ pYúÐ }x{bí ÛÐ~šLÐ …”ŽY ‹w Œx|UÐ ê HüЊ@Ú ŒxØí Ò{hbL ŒL }^fUÐ ‚`= n4 }xÚnbšUÐ ‹x{bí ºënf˜Uí pxڎH ŒYÌ Ò~g@Ì …Y ‹gR ënf˜U : ‹wÍÐ{LÌ nYÌ º_Y ëŽdYn_šx ï|UÐ ŒYúÐ
 109. 109. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ½ÀºpL5!Ðí pf—UÐ ŠwÌ Ê5dL }ýnHí x{Ln—Yí ên_UÐ šaCn= pd›, ÊnšRüÐ ÚÐØ X ´
 110. 110. ҎbUn= nwŽ˜[šQÐ šUÐ {@n—Cn= êŽhUÐ oUn] wí
 111. 111. ÊnbUÐ ênYÌ ‹w{” îínLØ q_RÚ šUÐ phY HüÐ pxE#Ð {ÉnbCÐ ph_+ Xh=Ì énhšQn= NegšCÐ ŒYí ºï}x}Ð ˆhRÚ Œ= {_H ì؎bx ï|UÐ Š˜bš—CÐ Únh X
 112. 112. pS}aUÐ ì|w ÒØnS ŒY nªí én_UÐ {˜L ؎e7í {1̐šaY |hed ºoxØ oå@Ú zhZUÐ OÎ p˜—i ëŽh˜@}UÐ íÌ phY HüРҎšaUÐ ph_+ X
 113. 113. phRŽÉ pLn+ wí ºíÚnšaT {1Ì ˆ=n—UÐ pxڎH
 114. 114. ënf˜U â}R ºëŽed—CÐ ëЎBüÐ ïÌ ºphY HüÐ pL5!Ð XØÐÚÌ ŒY nYÌ ºén+üÐ Šh˜H DL }TÙ ï|UÐ Ð|wí ºphad—UÐ ÓnLŽeœCÐ pRnT X
 115. 115. Ênf›šHÐ EQ ŒY pf—UÐ ŠwÌ Ê5dL ÓnLn+í ÒnLØ pRnT ëíØn_x ‹gR ÅWÐ ´ pL5!Ð ì|w ëЎLÌí ÊnadA Mx 5hR }T|i Š=nbCÐ :í
 116. 116. phinf˜dUÐí pxڎ—UÐ ŒYúÐ Ò~g@Ì XŒY nªEQí ïڎ—UÐ YŽbUÐ Ñ~Ðí r_˜UÐ Ñ~T ënf˜U : pxڎH ÊnadA X
 117. 117. phi5d_UÐ ÑÐ~AúÐÒ}]h— qinT nY{fL ph=}`UÐ ÓíE= éŽBØ ‹4 qdgH šUÐ wí
 118. 118. ŠYÌ pT}A X
 119. 119. nCÐ ë}bUÐ ŒY Ónhfhi5›UÐ ƒHÐíÌ : nghdL~TÐ}Y ëŽdš²í º‹gfY E›T ‹gRŽaÉ : Š= ºênL ŠcZ= p_hZUÐ …Y ëŽiín_šx X
 120. 120. pL5!Ð ì|w ÒØnhS : pegYŒåYÌ Ûnågå@ ‹ågåY{åžåšå—åx ënåT Œåx|åUÐ Óí}åhå= ëÐ}åLÛ! ŒåY }åhå›åT ‹ågåhUÎ ‹åiÐ XŒYúÐ Ûng! Ê eL Ў˜ÉjR ºpx}gI oÐíÚ Š=nbY phfh]—daUÐ }x}šUÐ påeå^åfåY
 121. 121. ïڎ—UÐ ðpYúÐ Ê5dL ŒY 3nL ïÌ nghT~x ø šUÐ pL5!Ð ì|w ŒY n_h+ pf—UÐ ŠwÌ s” ´
 122. 122. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ½Áên^fUÐ êŽbx ëÌ ‹gai Œi ЎUÊn—í ºìEQ : øí ënf˜U : ø dRí ed_= {š_x‡—fx fxØ Ñ bin= êŽbx ëÌ nYÌ ºp_f[UÐ ì|w {h« ŽgR ºï}c—L Ñ bin= ïڎ—UÐ: ЎiŽcx 3 U Ê eL ‹gfY ðø{= …hU nwÊ5dL fxí ºnghUÎ ešfx ø paýnJ {ýnbLq`d= 5gY fL ӎc—UРێ« ø }YÌ Ð|gR ºÒŽLØí ‹dL ŠwÌ ênxúÐ ŒY êŽx ÈÓnhšUÐ ðº}BË {_= nYŽx ì  ‹Snašx ï|UÐ ï{šUÐ Ð|w 鎘S Ñn˜ZUÐ ‚_= …]š—x 3 ðÒÐ~`UÐ Š˜S ŒY nI}Y ënT ï|UÐ º˜dA ÚÐ~i ŽL{CÐ pS}aUÐ ì|w ‹hLÛ énhšQn= ЎYnbRº‹)ÐŽÉ Ðí{baR ºìŽ_fÉ Œx|dU pxŽS p_aÉ UnhšQÐ ënTí ºënf˜U šaY ëŽchU ð‹4 pS L ø Œx|UÐ Ñn˜ZUÐ ŒY ÒE›T ÐØÐ{LÌ ëŽdbš_x Ò}afš—Y }eT Ўbd]iÐípxEB Ón—HkYí {wn_Y ЎbdQÌ {bR ÓønbšLøÐ ŒL ð Rí ºénhšQøÐ ÔØn=
 123. 123. ýЎZL ŠcZ=ø ï|UÐ ox|_šUÐ {_=í ºpbýnR pL’= pecCÐ qdcZ ºÓønbšLøÐ {_=Ê eL ëŽegšCÐ ngšÉ Bí ëŽbbCÐ nw{x}x šUÐ ÓnRÐGLøÐ qhõdYÌ Šeš² ÷ôpxÐ{= ˜dÐ énhšQÐí ºêŽJ}#Ð : ÓønhšQøÐ DL Ў=Ú{ {Sí ºphUŽÉúÐ ëÐ؎—dUpecCÐ nghR qdcZ šUÐ ng—ai pL’Un=í ºënf˜U : ‹4 …HÐí ƒ]8 |hafšU3í ºfY ox}bUÐ íÌ {=kCÐ Œœ—UÐí ºêÐ{LüÐ N= ÖíÐG šUÐ êncAúÐ ÓÚ{É
 124. 124. éngYÎ ïÌ ëíØ ÓnYÐ{LüÐ |haf : p]d—UÐ ëЎš î|AÌ Ò|X éÐj–TÐ ØmKíÓn=n[L Ê5LÛ íÌ ŠhýÐ“Î Ê eL pL’UÐ ì|w Š›e= ê{_xí ‹Tn² ø ÐÙnC ó ô ôEeHí ºï}= h˜ií ºà ˜f@ {hUíí ºpbh˜A MxÎ én›YÌ ŒY ÛíÚ{UÐí p_hZUÐí piÚЎCÐ ÈngdeTj= ÊnhAÌí Ó5h8 ÐíØn=Ì Œx|UÐ º…œ_@ºîÚn[fUÐ ànHíÌ : phh—Y phZ˜A pS}R …fÉ ÒÐ~`UÐ ëŽdšCÐ …h]š—x Šwí ÈEaÉ è}x}]˜dU ð x{= ëŽchU h—Y ˜dA ÚÐ~i ØÐ{LÎí pþh* íÌ
 125. 125. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ½Â 3;¼B:ÄNÃЎLn]šHÐ ŽUí ºp_hZUÐ íÌ ÛíÚ{UÐ øí îÚn[fUÐ ànHíÌ : ø ºÐŽ_h]š—x ŒU ºø
 126. 126. Ўd_ax ŒdRênL Ў@}žR ºˆJnfCÐ …h+ : ‹? ºÓíE= : pf—UÐ {fL F[UÐ ëí~8 |ai ´Ún˜T nw؎bx ënTí ºén›CÐ ÒÚØni Ò}wn^Y : Šhdb= ˜dÐ ŠšbY {_= ïÌ ê¼ÄÄÁÕ}B ëÌ U ˆ˜—x 3 ŒY nghR èÚnIí ºphY HüÐ ÓnL5!Ð ÒØnSí ºÒnL{UÐí Ê5d_UÐêncAúÐ ëí}cfš—xí ºNCn^UÐí ‹d^Un= ëíØ{fx ëí}wn^šCÐ ënT ºÒ}wn^Y :…xÚnZCÐ pLn+ {” ëŽaš0 ЎinT 5T º‹gYÐ{LÎ ‹ ŒY DL ëŽ1Gxí ºÒ}ýn!Ð
 127. 127. Ndbš_CÐ ŒL ÕÐ}Rün= 뎘Un]xí ºÝn˜AúÐ pxE#Ð“Ì ÒÚnx~= ênS {bR ºânœI ‡SŽY U ënT ©n˜bUÐ {hIÚ zhZUÐ ên_UÐ šaCÐç JÎ DL ìF@Ì n, ºêŽL ëni{L ên_UÐ oýnfUÐ ÓÐÊnLØÐ ya= Ø{wí ºNdbš_CÐ
 128. 128. ‹*nadY énaSÎí º‹gfY E›T ÖГ 7ºÈ°·ÎqÙ]ÇÒ~g@Ì qeLÛ 5T ºphad—UÐ ÓnLŽeœCÐí Ýn˜AúÐ pS}R N= pdcZCÐ Œc 3 ð
 129. 129. n_h+ pf—UÐ ŠwÌí Ýn˜AúÐ N= qinT 5iÎí ºŒYúÐ ´
 130. 130. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ½Ã ÊƼs³:M:_R3ü K³;J ;Pi énbY DL q_dJÐ ox}S qSí |fYí©Ì øÎ ºngfhA : ngfL q˜šTn)}bUí ºphRn”Î ph]` ŒY hR nC ºMx 5hR dbi qf—šHnR ºphinf˜dUÐ âÐPUÐ pd6 N”Ún_CÐí NUík—CÐ …Y n* É ÒŽSí ºÔ{Ð ŒY pdœCÐ ï̇x}B : pxڎ—UÐ ÓÐ}=nžCÐ Ó bš_Y ŒY Nh—d=Ð}]UÐ N=Ún4Ð {AÌ énSênYÌ ÓÐ}œašYí Š=nfS pxڎ—UÐ phinf˜dUÐ pTGZCÐ ÓÐ}=nžCÐ qbUÌ ê¼ÄÄÄ ÊnšIíqUnJ p_HÐí ÓønbšLÐ pde= nw{_= qYnS ‹? ºd=Ð}J : phh—CÐ ýnfcUÐ
 131. 131. %.éŽgY ox|_šU …BÌ Œ, ºpfx{CÐ : Ñn˜ZUÐ ÓÐPLÜ{iÐ rhA ºphfUÐ pb]fY én˜@ OÎ ‹gAГ ˆdJÌ Œx|UÐ ‚_= owÙ {Sí ðpLn+ ŒY ënT ŠSúÐ DL Ð{AÐí ëÌ ŠhS ÓÐ}=nžCÐ …Y NdYn_UÐ ŒY Ø{L ‹gfh=ênL ŒY êŽx éíÌ pf—UÐ ÜÌÚ phZLí ph=nwŽUÐ phad—dU Ò{Z= pxØn_CÐ Ýn˜AúÐ ­Êøkw ŒY pLŽe6 N= èn˜šIÐ Š[A ënåYÚ }gI Ênf?Ì ‰UÙ ënTí ê½»»»îŽH ngfL æ}_x ø ph—d=Ð}J phadH pT} p_=n pLÐÙÎ f˜Y : qinT Ñn˜ZUÐ|BÌ nw{_= î}@ pb]fCÐ : ÒjœR Ó}gK €hœdU pxÚíØí ºphed—UРҎL{UЌY Õí}#Ð æ{) ‰UÙí ºpLŽeœCÐ Š˜S ŒY pfhwÚ pxÚí{UÐ {ýnS ohbfUÐ ƒ=nUÐ
 132. 132. pb]fCÐnw{Líí ê —šHøn= ng_fSÌí ì~œš šUÐ pLŽeœCÐ ƒ=nUÐ ßínR ngYŽx ðº€h!Ð …Y énšbUÐ íÌ èn˜šIøÐ ïŽf Œc 3 n¹j= šR}_C Ð}^i ºŽa_UÐí ënYún=hý}UÐ ŒYí ºÚÐÛnL ëŽexÚ {he_UÐí º{h—UÐ Šh+ ÊЎdUÐ ŒY Ø}UÐ ìÊn@ Š[Ð NAí ðî}bUÐ ÓÐPL énJ ï|UÐ ‡hf_UÐ _R{CÐ ‡[bUn= }YÐíÌ nh[žI ؎ ŠhYÎ: ЎinT Œ, NfJЎCÐ ŒY Ø{L šœhšf= {gZšHÐ ºpb]fCÐ : éŽbÐí âÚÐ~CÐí ôƒ=nUÐ hR ënT ï|UÐ é~åfCÐ DL ‡[bUÐ ~T} ‹?
 133. 133. ‹4ÛnfY : íÌ éŽbÐ
 134. 134. ÓnYŽd_CÐ ì|w d=Ð}J pfx{Y : phf_CÐ phY HüÐ ÓnL5!Ð Óninh= Ó{TÌ ¼
 135. 135. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ½Ä ð ðÒØnhbUÐ }Yj= hdL Ûng@üÐ î}@ n=n[Y nhA b= ŒYí º_Y ŒYí Žw ŠšbR x~œš7í ðnwÌ €hh9 DL nbAø ÓÐ}=nžCÐ qdeL {Sí º{wnI ïÌ {x} ø qinT šUÐ
 136. 136. {hgZUÐ ƒ=nUРЎ=Ù phfUÐ Ñn˜I ëÌ pœ= DšbUР؎f!Ðí ƒ=nUÐ ðÔ{A 5L Ðڎ[Y Žx{hR ƒx  ë{fU : phY HüÐ ÓnL5!Ð ‰d/í Ð|wpb?ŽY wí ºêŽhUÐ OÎ ÓÐ}=nžCÐ î{U Ndbš_CÐ NegšCÐ éЎSÌ OÎ pRn”Î ºpbhbAnY OÎ pRn”Î ºënf˜U : ën—iüÐ çŽbA Ó5^fY î{Uí ºphUí{UÐ Ža_UÐ pe^fY î{U
 137. 137. ngd]= êŽL ënT šUÐí Ó}@ šUÐ Ó5TnCÐ …ýnSí ŒY ‡[UÐ šdbi 7¦fn·L«?u@ǎwí ºphfUÐ nwÌ ŒY ÓnþCÐ énbšLn= }CÐ ÜnhUÎ phdBÐ{UÐ }xÛí ênSí
 138. 138. ð ð
 139. 139. %.åwÐ ngdYnc= î}S o” iÌ ÐÚÐ}cí ÐÚÐ}Y ŒdLÌ ­ ðh@Ž DL NYÛnL ЎinT ЎdbšLÐ Œx|UÐ ŒY n_= ëÌ âÐPUÐ énbY OÎ ‡h”ÌíŒcU ºÑn˜HúÐ aú ‹gdbš_í º‹wØÚn]í ‹w{g] qinT šUÐ p]d—dU Ón=¦ ðwí º‹w{ÉnbY æ}_í º‹g_=nš ŒYúÐ Ò~g@Ì qinTí ºÐ{@ ð hdS ënT Êøkw Ø{L
 140. 140. Òz@Ðí ì{v ºn4 niŽhL ‹gRŽaÉ N= qLÚÛ šUÐ ðp_xÚÙ ngš_fÉ šUÐ ÔÐ{AúÐ ì|w ŒY ŒYúÐ Ò~g@Ì Ó| Ð {bR 3oghmšTÐ nYÌ ¬ŒY Ñn˜ZUÐ ëíÚ|² ЎinT Œx|UÐ Ênx}=úÐ ÒnL{UÐí Ê5d_UÐ ŒY E˜T Ø{L énbšLø
 141. 141. ⒚UÐí €h]UÐ oSЎL
 142. 142. ngdYnc= î}S o” iÌ phdBÐ{UÐ }xÛí éŽbR 3ošTmšTÐ nYÌ ­ o” pedT ëú ºÚnbšAøÐí {bÐí phwÐ}cUÐ ÖíÚ pedcUÐ ì|w ŒY ֎a öp`dUÐ : 5T ÓniЎhÐ ŒY ŠSÌ Žw nY íÌ ºpUnUÐ ÓniЎhÐ …+ : ê{žš—ºãŽd˜UÐ ŒH ëíØ énaJÌ ~g@Ìí phdBÐ{UÐ }xÛí ‹g˜” Œx|UÐ N= ënTí ºp@ÚÐ{UÐ
 143. 143. ÔÐ{Aún= pS L iØÌ ‹4 Œc 3í
 144. 144. âÐPUÐ énbY oncU ÜЎSúÐ ¼
 145. 145. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¾» ȋwEQ ëíØ pf—UÐ ŠwÌ ÐÙnC ìnxÎ éÐk—UÐ OΠ؎_fR o^Ð|TÐ nYÌ ´nw5H ânb˜UÐ : pd—Y Òڎ? ØnS ˆ=n—UÐ Ð Ñ~A ênL NYÌ Mha]UÐ ˜[Rì|w ÓØÌí º€h!Ð ÓЎSí ŒYúÐ ÓЎS ŒY ŠT …Y ìÚЎ?í Žw ‰˜šIÐ ¤ânh!Ð Òڎ?¯ ȉUÙ {_= Ô{A ï|UÐ nY ‹?
 146. 146. NR}]UÐ ŒY A}@í DšS âŽSí OÎ èÚn_CÐNxڎ—UÐ ÓÐ}=n8í ŒYÌ W=í …eH q ð hdS Ún^iúÐ ŒL îÚЎzhI Ššb= ëŽegšCÐ ê{LÌ 5T º‹gfY {AÌ ê{_x ‹dR º_Y ŒYí ìŽT} ‹? ºNhinf˜dUÐíDL ‹cA 5T ºpdxŽJ ŒœH ÓЎf—= ‹ghdL ‹c² 3í º˜dÐ ÚÐ~i Ýn˜AúÐ
 147. 147. Øng]”øÐí ox|_šUÐ ŒL ‰hwni ºphfUÐ Ñn˜I؎bx ënT _hI ‹hLÛ éíúnR ºphfUÐ Ñn˜Ií Mha]UÐ N= nY ënšI ënšIí: Bún=í n) ëngš—x ø ph˜_I Uí ºÑ~Ð zxÚn ŒY pegY pdA}Y : Ð Ñ~Aºpf—UÐ ŠwÌ ÛŽYÚ ŒY ~YÚ íÌ …@}Y ‹gfh= hdR phfUÐ Ñn˜I nYÌ ºânb˜UÐí ‰˜d_= ´
 148. 148. ãŽd˜UÐ ŒH ëíØ ÐŽinT ‹gfY E›TíphfUÐ ŒY ŠT : Ñn˜ZUn= ˆ ï|UÐ ‹d^dU f—UÐ âÚnZUÐ ‚RÚ ‹QÚíé5ZUÐ : îÚn[fUÐ ÑЎi ‚_= {hxj ‹QÚí º‹gfL ÕÐ}Rün= š˜Un]Yí ºd=Ð}Jí‹gfY E›T ŒL ÕÐ}RúÐ ‹šx 3í ºn¹nh`J DL ÒWY qinT p]d—UÐ ëlR ºf—UÐ âÚnZdU{_= Ò}A Ón=nžšiÐ ˆRí Ên@ ï|UÐ {x{!Ð -nhfUÐ dœCÐ ŒY ÚÐ}S o@Že= øÎ
 149. 149. fYúÐ ên^fUÐ àŽbHí ºÒÐ~`UÐ ŠhAÚ
 150. 150. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¾¼ ÊƟ;“ UB:a·3ü  B:b ;ºï}x}Ð ˆhRÚ énhšQÐ šAí ºënf˜U ßÚÌ NhfJn˜UÐ ÒÐ~`UÐ êÐ{SÌ ÓjJí ëÌ |fYï{xÌ DL ÒØn=üÐí €hegšUÐí Øng]”øÐ âЎiÌ {Iú 뎔}_šx pf—UÐ ëŽed—CÐí ´
 151. 151. ënf˜U : ‹gýnadAí NdšCЋh8 Š›Y d=Ð}J Ñ}S phfh]—daUÐ Ó5hžCÐ ‹*ЎS qAnš@Ð é5ZUÐ aROÎ îØÌ n, ºânb˜UÐ : yšR pT} ÓЎS …Y qc˜šIÐí ºØÚn˜UÐ }¹ ‹h8í ºïíÐ{˜UÐÒ؎L {_= Önhš@øÐ Ú}c ‹? ºNhfh]—daUÐ Nhi{CÐ ÖÐíÚÌ : pAØnR }ýn—B âŽSípxڎ—UÐ ÓЎbUÐ ngšdBØ šUÐ d=Ð}J ŠeZšU èÚn_CÐ ì|w Ó{šYÐí ºÓnR}L “nx ôŒY }›TÌ ŠšS pfx{CÐ ÊnhAÌ ŒY {AÐí A aR ºpþRncšY EQí pfAnJ èÚn_Y {_=
 152. 152. d=Ð}J ŠwÌ ïí}x 5T pý5_˜HYŽbUÐ Ñ~Ð nhZhdY ŒY ŠT phfJn˜UÐ pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ oin@ OÎ ŠnSíÒØnhbUÐ ph˜_ZUÐ pg˜!Ð ÓЎSí º©nf˜dUÐ r_˜UÐ Ñ~Aí ºL5š@øÐ ïڎ—UÐpfx{CРЎfJŽšHÐ Œx|UÐ pxE[fUÐ paýn]UÐ ÓЎSí ºŠxF@ {1Ì ngHÌ}x šUÐ pYn_UÐ
 153. 153. ؎bL |fY‹h8 ŒeR pdYnT ÒØn=ü ng_=í ºy=Ð|C Ó5hžCÐ q”}_ ÓíE= :í ðÓЎbUÐ qinTí ºnxÌ piÚЎCÐ {x DL GL~UÐ Š OÎ ºpiÚЎCÐ {x DL nfhši}cUÐénšbUÐ : pTÚnZCÐ N=í }x}šUÐ pe^fY ÓЎS N= éŽ í ºpdšbUÐ Ü} pxڎ—UÐ
 154. 154. ‹hžCÐ DL ƒ`UÐ ‚hažšU NE˜T Nš=|C n”}_šR hnIí ÐFÉ 5h8 nY̺Šhe!Ð EZ= ožšfCÐ hý}UÐ ŠšbY {_= phinf˜dUÐ ÓЎbUÐ ï{xÌ DL 3ŽÃÖ:N= ˆ—fCÐ éÐ~x ø ënTí ºpbh˜A MxÎ æGCÐ ê}œCÐ ÓЎbUÐ ì|w ؎bx ënTíw phdhýГüÐ ëíÚnI ÓЎS ëÌ ÓnbhbšUÐ é B ŒY q˜?í ºNhdhýГüÐí piÚЎCÐ
 155. 155. p_h^aUÐ ÒÚ~œCÐ ì|w ÑncÚn= phinf˜dUÐ ÓЎbdU qiÙÌ šUÐ
 156. 156. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¾½êŽhUÐ Ð Ñ~A ÒØnS ‚_=í ºŠYÌ pT}A ph_hZUÐ ÓЎbUÐ {x DL 3ÊÆ»;K³:ŠYÌ pT}A ÓØíÛ {bR pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ nYÌ ºŠYÌ pT}A : NxØnhS ÊnLÌ ÐŽinTŠYÌ ÓЎS Önhš@Ð Ênf?Ìí ºp=n=Ø N_=ÚÌ ŒY }›TÌ ngfh= ŒY ënT ºpUn_R pdHj= ­Ò{œi ŒY }x}šUÐ pe^fY ÓЎS …f/í ºnghe pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ qinT NehžedUÓЎbU phdhýГüÐ ÓЎbUÐ pxn1 Š›eT ‰UÙ : ngd›Y º hnIí ÐFÉ Ên—ií énaJÌ
 157. 157. piÚЎCÐngfh= ŒY ënT ºÒØ{_šY y=Ð|Yí ÓÐÊÐ{šLø p”}L qinT {bR ph=}`UÐ ÓíE= nY̐TÐGIøÐ Y{bšUÐ Ñ~Ð ÛíÚ{UÐ ÓЎSí ŠYÌ p_hZUÐ ÓЎS ŒY ŠT Önhš@Ðpbx}_UÐ phf—UÐ pfx{CÐ ì|w ëncH ßÐ}LÌí ÖÐíÚÌí éЎYÌ ëŽdšCÐ Ön˜šHÐí ºn4ºph=}`UÐ ÓíE= OÎ pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ Ò؎_U Ñn˜HúÐ Ðíjhw {bR ‹? ŒYí ºpCn—CÐíY{bšUÐ Ñ~Ðí ºLŽhZUÐ Ñ~Ð ŒY ŠT …Y ŠYÌ pT}A ngšd_šRÐ èÚn_Y }?ÎphdwúÐ Ñ}Ð Ên¹Î ngR{w ëÎ OíúÐ Ò}CÐ : ngšUŽbY Ú}cšU ÓØn_R ºTÐGIøÐ
 158. 158. ngdhšR Š_Z šUÐ wí ȋ) ЎL{žfx ø šA ‹gdýnHíí NhfJn˜UÐ ohUnHÌ YŽS ‹gax šY ºïÚØÌ R ðŒY Ð{AÌ ëÌ {bšLÌ q—Uí ºngdwÌ ÐŽU|xí ºpfx{Cn= Ў›˜_hU phin›UÐ Ò}CÐ : ÐíØnLÔÚЎT ŒY šfx{e= ŠA nY —fx æŽH ÔÐ{AúÐ ‰d ÝnL ph=}`UÐ ÓíE= ŠwÌÈÒ؎_UÐ ì|w {_= Ð 1Ú {UnB Œ—A zhZUÐ šaCÐ énhšQÐ —fx ‡hcR ºŒ7í
 159. 159. pfx{CÐ ÊnhAÌ …h+ qUnJ šUÐ phýЎZ_UÐ ÓønbšLøÐí
 160. 160. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¾¾ ¡B;¼–:©Æ¨|3ü g·;Z ;…SÐí }YjT pxڎ—UÐ pfeh4Ð ÚÐ}ešHÐ …Y ºphdwúÐ Ñ}Ð ‡ýn]UÐ }/kY ¹Ì ô ðˆ˜Jí ºÓnhZhdCÐ pdHÌ â~åf= ÐÚÐ}S p]d—UÐ Ó| Ð º}/kCÐ {_= pYŽcA éíÌ :ípYínbY ‹¹Ì pœ= Ð Ñ~= Nd›, p_hZUÐ øÎ ÓnhZhdCÐ …h+ DL ÚÐ}bUЌýnB ŽgR ‹gšhLP= ‰cZx ŒYí º€h!Ð ˜Z px}c—L p—HkY ÐíÚnÉí ºpLíPY
 161. 161. Òz@Ðí ì{fQ ºphiŽhg[dU ŠheLíënTí ºÓnhýnaUÐí ÓnLÐÙüÐ ç Ql= }BË ÐÚÐ}S p]d—UÐ ÓÚ{ÉÌ {bR oghmšTÐ nYÌ ð ´ ¬ôpf—UÐ ŠwÌ ŒY Ñn˜I ‚RÚ nY{fLí ºÚÐ}bUÐ Ð|w ‹ghdL ˆå˜åJ ŒY éíÌ pf—UÐ ŠwÌ ´ºî}BúÐ ‡ýЎ]UÐ ŒY ‹wE`T ‹gšdYn_Y Ў˜UnJí ºd=Ð}J : ‹gšhýnR ç QÎÖ}å@í ºŠåõšåS ŒY ŠåõšôåbR N”G_CÐ ÜíÍÚ DL f˜CÐ EY{š= €h!Ð ÓЎS qYnS õ ô ô ó õ ô ónghdL ˆ˜]x 3 Ð Ñ~A Ö H Š›eT ngd›eR ph_hZUÐ ÚnfCÐ phýnR nYÌ ºÖ}å@ ŒY: = î|šåxô ðøn›Y ©nf˜dUÐí ïڎ—UÐ ÚÐ}bUÐ ÑnÉÌ }^i : q˜ÉÌí ºÚÐ}bUÐqdd” {Sí ºfJŽUÐ ‡[UÐ {hAŽ :í ºÚ5_šHøÐ Ê eLí NhdhýГüÐ pYínbY ðŒY ÐFfY q˜ÉÌí º-}_UÐ Ñ}`CÐ : Bún=í º-}_UÐ ŒJŽUÐ : Ün­fUÐ ÚnfCÐ
 162. 162. …hZšUÐ }=nfYˆd` qinT {bR ºpf—UÐ Šwú ngšhcdY ؎_ šUÐ pxE#Ð Ónh_e!nR 3ošTmšTÐ nYÌ ´Ónh_+ šAí
 163. 163. ph=nwÚÎ n¹Î ЎUnS o˜—UÐ }TÙ ‹wnhLÌ ëÎí ºÑn˜HúÐ aú‡dš8 DL ënf˜U ŠwÌ ŒY E›T DL ŠR n4 ënT šUÐ pxE#Ð ï}x}Ð ˆhRÚNaKŽCÐ ‚_= énbšLÐí ºÓnYn*øÐí pha—_šUÐ ÓÐÊÐ}@üÐ ŒY ‹d— 3 ‹gaýЎJqUnJ šUÐ ÓønbšLøÐ ‰UÙ DL én›Y Ñ}SÌí ºéЎYúÐí pe_JúÐ …xێ Ênf?̊B{šR ºpdhdS ênxj= ï}x}Ð ŠšbY Š˜S ºÊÐ}baUÐ DL qx~UÐ ëŽLێx ЎinT Œx|UÐ
 164. 164. ‹gfL ÕÐ}RüÐ Š@Ì ŒY ên_UÐ šaCÐ
 165. 165. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¾¿-}_UÐí ©nf˜dUÐ Šb›UÐ oAnÉí ºÓnYŽcÐ ŒY Ø{_U ÊÐÚێUÐ hý}R ºÐÙÎð ð UЎYÌ ÒnTÛ …xێ : Ð}A Œcx 3 ºCn_UÐíqincR ºPfUÐ ÚíØí Ón˜šcCÐí Ónx{šfCÐí ÓnhdcUÐí {wn_CÐí ÜÚÐ{CÐ nYÌ ðÔ{š n˜šT nghR Ðí{@ŽR ÒÚnhH ŒYúÐ ÓЎS qZšR Ò}Y ÓÐÙí ºpYÚn[UÐ p˜SÐ}CÐ {hSnwÚnJÎ : hUí ºï{b_UÐí ¶ÚnšUÐ nwÚnJÎ : pxE[fUÐ pS}aUÐ ngfYí Åç}aUÐ ŒL õô
 166. 166. = J Ø}åIí º‹w{g_Y ˆõdQÌí ºÒÚnh—UÐ ÑnTÚ ŠåbåšLnR º£n_CÐ Ÿnh—UÐ ô ¬ ôÓЎS Š˜S ŒY ên*Ð …”ŽY pf—UÐ ŠwÌ ënT ph=nwŽUÐí ÑnwÚüÐ še* N=í ´ŒY ‹g˜h[i ‹4ni îÚn[fUÐ ‚_= ëÌ }cfi ø nfT ÐÙÎí ºënf˜U : ng_=ní pxnɎUÐð ðncx  ënT ‹gfY n_= ëú pf—UÐ Šwj= ‹gšiÚnbC én6 ø ŒcUí ºŠhcfšUÐí €]˜UÐ ´ ð
 167. 167. p_hZdU nahdAí nxnɎUÐ ên^fU ðëíÊnZx nY 뎝šax ЎinT {bR ºp_hZdU = nAŽe—Y Ê¡ ŠT ënT Š=nbCÐ :í‹*n—HkYí ‹*nh_+ nYÌ
 168. 168. ohSÚ íÌ oh—A ëíØ ÓnhdTí {wn_Yí ÜÚÐ{Y ŒYÚíØ qinTí ºpUíØ ˜I ŠBÐØ pUíØ Š›/ qincR ºphfYúÐí px}c—_UÐ ‹*ЎSí pxE#ÐëŽešZx šUÐ ošcUÐí ŠýnH}Un= 3n_UÐ {/ ëncY ŠT : ÒPšfCÐ ‹*n˜šcYí ‹wPi5T º‹dHí ˜Éí UË DLí hdL Ð DÉ Ð éŽHÚ ÑnÉÌ nghR ëí}acxíÓnAŽšaUÐ ÒØnSí pYúÐ Ê5dL ŒY ‹gh_=ní N_=nšUÐ ŒY p=n[UÐ EQ ëŽešZx
 169. 169. fxØ ‹) Ð ~LÌ Œx|UÐ phY HüЍaUkC NhY HüÐ owÐ|Y ÑnšT ŒY ©n›UÐ Ê~!Ð Ó{bR NYnL ЎA Š˜SºÎ ì{h_x ëÌ ¢ií ºìÚn_šHÐ ÊnS{ÉúÐ {AÌ Š_Uí ºïí{= Œ1}UÐ {˜L ڎšT{UЊ@Ì ŒY Ón˜šcCÐ : r=Ì qAÚ ÑnšcUÐ Ún_šHÐ ŒeL r˜UÐ ©nhLÌ nY{fLíŒY Ø{L : Ón˜šcCÐ ÑnÉÌ ØÚ ëncR ºŒe? ïj=í ©n›UÐí éíúÐ Ný~!Ð ÊР©n›UÐ Ê~œdU š@nA niÌí ºØŽbaeR ©n›UÐ nYÌ ºØŽ@ŽY éíúÐ Ê~!Ð ph=}_UÐ ëÐ{d˜UкzUÎ
 170. 170. phdhL5HüÐí pxE[fUÐ Š›Y phRÐ}UÐ phfJn˜UÐ ç}adU [[B oncUÐ ëúngýnadAí nxnɎUÐ ÓЎS ŒY ënf˜U ëŽec² Œx|UÐ ëÌ r˜UÐ pxn¹ : N˜í
 171. 171. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¾ÀëÌ …Y º©n›UÐ Ê~!Ð %.…˜J ÒØnLÎ ŒY ÓíE= : Nx edU ‹d_UÐ ÚÐØ ÐŽ_fY p_hZUÐënf˜U …”í hUÎ éË nY DL {AÐí én›Y Ð|w ºp_hI íÌ pf—= U ëjI ø ©5dL oncUЈn= ‹4 ß}_šx r= ïÌ Pi ëŽ_fexí ºÊ¡ ŠT ëŽd_ax ЎinT º‹w{gL :
 172. 172. iŽšbex ï|UÐ òfY æ|Aí º{AÐí {d6 : _+ {S  nfUÐ ëÌ Ó{@ŽR ºŒY r= {_= ÑnšcUÐ DL Ó}›L ¼
 173. 173. p[šžCÐ phfx{UÐ Ónþh4Ð odJ DL Ênf= ÛíÚ{Un= ˆd_šCÐ Ñn˜UÐ ð
 174. 174. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¾Á ¹°€:ÉeÀN3ü f^;f ; phUnšUÐ Ò~g@úÐ Š˜S ŒY ‹cåxô ënf˜U ënT 7Ëi?Êj·g?Ă *.phUík—CÐ TÚnZxí ºÛng!Ð Ð|w : éíúÐ Š@}UР؎ ŠhYÎ pxڎge!Ð hýÚpT}A hýÚí º Ð Wi Œ—A Ð Ñ~A ênL NYÌí ºÜnhUÎ f=Ðí ŠhZhY }CÐ éˊ˜S pbh˜A MxÎí ºà ˜f@ {hUíí ºë HÚÌ é Jí ºphœi}R ë5hdHí ºï}= h˜i ŠYÌ
 175. 175. T wï}x}Ð ˆhRÚí Ð ‹hdH Š›Y ÒÚÐێUÐ ÊnHÍÚ phin›UÐ p˜}CÐ : .jxí
 176. 176. YÐ}T }eLí 7»Úg?Ă */ŒYúÐ îŽS {ýnSí ºph_hZUÐ paýn]UÐ ŒY Žwí {h—UÐ Šh+ ÊЎdUÐ ên_UÐ ŒYúÐ }x{Y}x{CÐ o[fY DL Ò}]h—UÐ pf—dU íÌ p_hZdU ˆ˜—x 3í ºÕnÐ ML ÊЎdUÐ MBÐ{UÐ ´ ðpx}c—_UÐ ÓÐ}=nžCÐ }x{Yí ºpiÚЎCÐ oh[i ŒY 5ýÐØ ënT {bR ºên_UÐ ŒY±U ên_UÐ ðÛng!Ð ÒØnS N= Œcx 3 ÐÙÎí º©ÐWi ŽgR eHÐ hdL é{x 5Tí ºÚÐÛnL ëŽexÚ {he_UÐ õ
 177. 177. ‹4 ð heL f—UÐ Ð|w ënT ŽUí ºphfH éŽÉÌ ŒY Žw ŒY fYúÐ ÷ ó =ËÒ?v°·g?Ă 06Ó{fHÌ ‹? ºpf—UÐ Šwú ю—fY êŽL ëni{L ên_UÐ oýnfUÐ HÌÚ DL ‡bx ´ºpYn_UÐ p=nhfUÐí é{_UÐ ÒÚÐÛí N= …e!Ð Š˜S ŒY Ô{² 3í ºé{_UÐ ÒÚÐÛí p˜hbA hUÎðÐ}cA ënTí ýnbUÐ ënf˜U ‹TnA e—x ënT ên_UÐ oýnfUÐ o[fY OŽšx ënT ŒeR
 178. 178. ‹wEQ ëíØ ‹w{Aí piÚЎCÐ DL
 179. 179. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¾Â ð ð: é{_dU Ð}xÛí ënT 5T ýnbUÐ ënf˜U ‹TnA êŽL ëni{L ënT {bR ºÐÙÎí ð…šešx ënT iÌ f_x Ð|wí ºpx}dU niÛí ‹hb øí ºé{_UÐ êG ø ÓnYŽcAº‡ýЎ]UÐ …h+ DL hU ŒcUí ºì}Yj= ‹TnÐ ÓnhA É ŒY p˜x}S ÓnhA [=ŠšbYí ºphfUÐ šhS aR º‹gýÐ{LÌ {UÌ ŒY ‹ghdL  Ì ënT pf—UÐ Šwú p˜—fUn= ŽgR ´ÓÐ}=nžCÐ ph˜SÌ : NbbCÐ s¹ DL ëíE—x ìí{Ln—Yí Žw ënT º˜dÐ NegšedU n¹Žg@Žx ЎinT šUÐ pdþHúÐ ŒYí ºpxڎ—UÐÈÜnfUÐ }acx Œ, ‰aSŽY nYí ÈphY HüÐ p_xPUÐ ‹hc ю@Ž= ŒYk ŠwnYí
 180. 180. ȉ=Ž? Wbí ‰šh Šh] ÐÙnCí ÈÒ{LnbUÐ pLn+ ŒY êÌ -nwí qiÌ Šwí
 181. 181. pdþHÌ ŒY ‰UÙ OΐfœCÐ éŽbx ºÒØn1 ëÐí}Y énhšQÐ phS aR ºˆhbšUÐ Šdx êŽL ënTíénhšQÐ phS :í phde_UÐ oc}Y hR }g^x Žx{hR ƒx  aBÌ êŽL iÎ hdLº Ü{L Ž=Ì! Òڎ]HÌ î}BúÐ Ò~g@úÐ : p=n[_UÐ ØÐ}RÌ phb=í Žw â{š=Ð ï}x}ЌY NYØnbUÐ NhUÐGHúÐ ÕnœÐ Òڎ]HÌ ÐŽLGBÐ Òڎ]HúÐ ì|w Óín* nY{fLí
 182. 182. phUÐGHúÐ Ón]d—UÐ ngš=|T šUÐ phU5ZUÐ phfCÐ px}SºØŽå ŠåhYÎ ‹åw Ò~åg@úÐ ‡ådš8 ŒåY peTnÐ p=n[_UÐ ØÐ}RjR ºÚn[šBøÐ nfþI ÐÙÎíº pååhœi}R ë5hdååHí ºêŽååL ëni{ååLí ëÐ{åå1 ÚÐÛnååLí ÕnååÐ {h—ååUÐ påå_=ÚúÐ ëŽåådbš_CÐíëÌ Eå Q ºënå f˜U : åYn—åUÐ å =í{fYí ºˆåZåYØ : på xnɎUÐ ênå^i {åýnb= ëŽå ]˜}x Êøkåw ënåTíênå å^i }åå øí påhHnh—ååUÐ ‹å *nAŽeJ ê{å ڎå Yj= ØÐ}å aiøÐ ŒååY ‹å g_fex ø ànåå˜ÚøÐ Ð|å w{å bR ºï}å x}åÐ ˆå hR}å åU …å ]åbf ø å šå UÐ ØŽå åU ÒíÐ{å Lí º‹å ýÐ{å UÐ ‹w{å håT ‰å UÙ Œå åYí ºˆå ZYØðÐØ{åL ˆd]šR ºŒYúÐ ÓЎåS è}坚 nåfwí º}å1úÐ ƒå#Р؎ådU ï}åx}åÐ på”Ún_Y Ûín圚ÓÐPåL énå bšLn= ëŽå YŽbx î}åBÌ påg@ ŒåYí ºpåg@ ŒåY Š˜bš—åCÐ Ûnad DL zxÚЎ[UÐ ŒYox|å_šUÐ qå í ºpåegšUÐ ì|åw ‹å) ëŽb[ådxí º‹ågeLÛ o—åA NhUŽåÉúÐ Ñn˜ZåUÐ ŒåY
 183. 183. ‹ghUÎ pg@ŽCÐ ‹gšUn= ÓnRÐGLÐ ‹gfY ëí|Bjx VAŽUÐÊøkw ëÌí ºš=n[Lí ؎ …fÉ ŒY px}aUÐ ì|w ëÌ æ}_x ìEQ Š˜S ï}x}Ð
 184. 184. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¾ÃŠ_ahR ÚÐ|iüÐ Ð|w {_= º}1úÐ ƒ#Ð Ûín9 ê{L ŒY U {=øí º‹4 oiÙ ø Ñn˜ZUÐ ðÒ}Y ÓÐ|R ºÖØnR j]B : p=n[_UÐ …b ninhAÌí ºˆZYØ : }YúÐ íú }YúÐ …R}x íÌpegš= Ñn˜ZUÐ ŒY ÓÐPL énbšLn= }CÐ ÜnhUΠ؎ }gÉí phdBÐ{UÐ }xÛí ênSÑn˜ZUÐ Êøkw ëŽcx ëÌ {=øí ºphUn]xüÐ ÒÚna—UÐ {” -nwÚÎ Še_= ênhbdU ƒh]žšUÐ ð
 185. 185. pf—UÐ ŠwÌ ŒY 5ýÐØ ´ŠhL5HÎ Y HüÐ phLÐ{UÐ ënTí ºNdbš_CÐ …Y ox|_šUРЎHÚnY ‹*Øn_T폚A Ð 1Ú nRŽ= {d= ŠwÌ ‹dL ëÌ nYí ºox|_šUÐ Ð|w nxn” ŒY oh]#ÐÑ}S ânb˜UÐ : ÒÚín6 î}S ŒY Ñn˜I nghUÎ ‹iÐ ºp˜BnÉ Ò}wn^Y qbd]iÐNY}œCn= Ø{f Œx}wn^šCÐ ÓnRnšw q_aÚÐí ºpxڎ—UÐ ÓÐ}=nžCÐ ~T}Y º }œfL
 186. 186. pdšbUЌx}wn^šCÐ ÓnRnš)í ºÒ}wn^Cn= Ð~Q ‹šHÚ {he_UÐ Yn—UÐ Ñí{fCÐ @ŽRéŽ ŒY VBí º=Žf@ OÎ U5I ŒY ënf˜U ŠwÌ ow}x ï|UÐ ì~T}Y Ñ}Syša= nwúÐ {Líí ºbnL DL pUj—CÐ |BjR ºI}_= ‡[_ p”našiÐ OÎ Ò}wn^CЌY pxڎ—UÐ ÓЎbUÐ Õí}B {_= ìnfedL ï|UÐí ºšiÐØÎ q˜› ŒY p˜Sn_e=í ºˆhbºU pYŽH}CÐ Øí{Ð Ûín9 iú }CÐ ÜnhUÎ phdBÐ{UÐ }xÛí oSnL Ð~Q ëÌ ënf˜U5L éík—Y phdBÐ{dU }xێT iÎ U éŽbxí ºÐ~Q @Ž= ‡bx ëÌ }CÐ éínA nY{fLí óénS 5T qdZR pUínCÐ ëÌ øŽU ì{LŽ= }=í ºŠå÷šåbUn= Yn—UÐ Ñí{fCÐ ì{LŽ ºÔ{A
 187. 187. Ên˜iúÐ ÓønTí šdbi U yxW : }CÐ 7ºÈ°·Ðe?r¯Çd_a nY ænœL ؎bL p? ? é B Ў_eHí ÐíÌÚ n*nLØí ënf˜U Ê5dL ëlRðniЎUÌ ÐŽ_eHí ÐíÌÚ ºpL5!Ðí pf—UÐ Šwj= phýnbUÐí phfYúÐí phHnh—UÐ Ò~g@úÐ ´ ÷ó
 188. 188. ÓønhšQøÐí phL5!Ð ÒØn=üÐí ýЎZ_UÐ ŠåšåbUÐí EY{šUÐ ŒY šI ­ ´ ÷ ÷óëŽ@~x ÐíÚn[R ºënf˜U n) qSn” šUÐ Ó bš_CÐí ŒxÛni~UÐ Ún˜BÌ ÐŽ_eHí ÐíÌÚ
 189. 189. ʼg³:µ¿É;»; · 3¶ÃÖ:µo¨³: ¾ÄënT nY Pf êŽhUÐ phinf˜dUÐ ‡[UÐí ºpxڎH 뎜H : nxnUÐ ŒY E›cUÐ E›cUn= ´
 190. 190. }gSí …xŽ9í ox|_ ŒY Ó bš_CÐ ì|w : Ô{².jx šY ïÚ{x øí º—ai DL ŒYË ‹gfY {AÌ {_x 3 pf—UÐ ŠwÌ ÒnLØí Ê5dL ´ ÈénhšQøÐ êÌ énbšLøÐ ìE[Y ëŽchH Šwí ÈìÚíØÚ}šUÐ “ Žw Ð|wí ºÒnhÐí ӎCÐ N= E˜T çÚnR pf—UÐ ŠwÌ Ê5dL {fL {_x 3 ´: ÓØÚí šUÐ phUnšUÐ Ó5dcUÐ ‹ghdL DYÌ ï|UÐ Ð|wí º‹w{fL æŽ#Ð Ò{bL ŒY ‹¹nh={_x 3 nY F[UÐ ŒYí ºacx nY ‹hUÐ ŒY ‹4ni {S ënf˜U : pf—UÐ Ned—CÐ ëÎ ­ ´ ð ÷ ó ¬ ÐŽinT nxÌ NY}œCÐ Ònf!Ð ‡Zc= ‹gš˜Un]Yí ‹gbA ŒL Ўšc—x ŒU ‹¹Ìí ºŠešåxô
 191. 191. åwÐ ‹gš˜Sn_Yí
 192. 192. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¿»
 193. 193. ¿¼ Ç»;K³:µo¨³: ½ÃÖ?¬¸VÇÂÈÉrÀ· +ÂÈÊO¤G·7ºÇÚ­Àr· 7Ë¿?O·­Àr·
 194. 194. ëwDZeTÐ ðøíÌ ð
 195. 195. ogXza™TÐ of—!Ð ÑÐ}@Ì mghm ð
 196. 196. ogeg–c`TÐ |w|œ™TÐ od]eX mšTm
 197. 197. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¿½
 198. 198. ¹¿Ò;¨´RþÄÅo¼³:3Ç»;K³:µo¨³: ¿¾ 3_XXÆÀëašw ‰v ºØŽbL p_=ÚÌ |fY ênZUÐ Ø = Ðí}e_šHÐ Œx|UÐ ëŽxE[fUÐ ëŽhfJn˜UÐ ÈëmS ‹X ðmeýmS e–TÐ Šc–BmðnY~šdY ënT ŒY f—UÐ ‹d—Cn= fLÌ ø fij= éŽbUÐ ŒY {=ø Ê{= ïÙ ÏØn= ô óøí ºfY ãí}aY ijI Ð|w ënT ŒC ‹g`˜R º Ð p_x  ÒWfU ð YnL ºfxØ êncAj= ò ö õNed—CÐ DL ю—7 ŠT ŒY ‹gaSŽY fLÌ 5iÎí ºÑЎ@í éÐkH OÎ hR p@nA ð ð5hR ß}Lj—R ºÐ|w yÐ ÐÙÎí ºphi5d_UÐ ŒY n˜x}S íÌ nhi5dL ënT ŽUí šA pf—UÐ ´ Ün­fUÐ ŒY NafÉ ŒY ‹gaSŽY Mx ¶ÃÖ:©¼o³:OÎ ëŽxE[fUÐ Šd— Ñ~Ð : ‹gý YÛí ‹*|nHÌ ŒY ‹gfY Nh›_˜UÐ ‡SŽYDL Ðí}]h—R ºNh=~Ðí Ñ~Ð ãÐ}R Ўd`šHÐí ºê ^UÐ €hRnaB Š›Y r_˜UÐ Ñ~Aø ЎinT Œx|UÐ h—HkYí Ñ~Ð ÒØnb= ЎAnJÌ ‹? ºÑ~Ð Ón—HkYí ëíkI …h+
 199. 199. Ñ~dUí ‹4 ‹gýøŽ= øí ‹) ëŽcZxënT ˆh˜]šUÐ ŒcUí ºýØn˜Yí Ñ~Ð ‹Hn= Ø{!Ð ëŽhaýn]UÐ êncÐ „ašAÐÐ|w ø ëÐíúÐ ÓЎR {_= UŽS ˆdaL ŠhZhY ŒL îí}xí ºæ šBøÐ ŠT ‡dš¶ ô
 200. 200. R}LÌ ï|UÐ r_˜UÐ ‹cA Žw ‹cÐ Ð|w øí º-~A Ñ~Ð ðŠhZheR ÅР ‹) ÐíØÐÚÌ 5iÎí º‹¹jIí N—HkCÐ ÒØnbUÐ Ø{!Ð êncÐ èGx 3¼ÄÁÁ½½¾ Ñ biÐ âŽSí Š˜S ïÌ ºê ^UÐ yf@ q ˆZYØ ÚØnQ ˆdaL ðÒ}Y ng˜AÌ šUÐ ˆZYØ OÎ Ò؎_Un= ‹d² n˜x}Q ì}eL phb= ÝnL ‹? ºpdhdS ÓnLn—=ŒY ŒYn›UÐ Ön˜É UnhšQРЎUínA ©ÐڎРê}TÌí ºìŽdšbU = J fY Œc/ ŽUí ºî}BÌÒ{hTÌ ÓnYŽd_Y ì{fLí ºÚ|Ð {x{I ënT fcU ºU~åfY Ðí£nAí ºê¼ÄÁ¾ ênL ÚÐÙË
 201. 201. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¿¿Ún]h˜UÐ Ö É nYÌ ºênxj= Ñ biøÐ Š˜S U~åfY ÚØn`R ì{LŽYí Un@Úí Ñ biøÐ ŒLì}eL phb= mYÌí ºënf˜U OÎ }R ‹? ¼ÄÁÁ½½¾ pdhU Ún^iúÐ ŒL îÚЎ ï|UÐìŽUnšQÐ nCÐ ë}bUÐ ŒY Ónhfhi5›UÐ ŠýÐíÌ :í ºxÚn=í çÐ}_UÐí ënf˜U N= ð bfšY
 202. 202. ‹ghdL daU íÌ šBŽžhIí š=}`U ÒnLÐ}Y pxÌ ëíØ xÚn= :Œx|UÐ …Y —ai {gZCÐ Ú}cí ºNœHí {x}Jí ŠhšS N= ЎincR ÒØnbUÐ phb= nYÌEQ ŒY ÊnTPUÐ {fL nY ŠT ëŽ[šex ЎinT ºê¼ÄÁÁ½½¾ Ñ biÐ : ‹wŽTÚnI|fY ‹¹{xØ Ð|wí ºÓnxnai íÌ pSí}7 çÐÚíjT ‹¹Ž^adx ‹? ºSnJ ŒY paýn]UÐ Ênf=̌Y ŠT E[Y OÎ ÊnI ŒY }^fhUí ºÐ|w nfYŽx šAí ê¼ÄÁ¾ ÚÐÙË ŒY ŒYn›UÐ Ñ biкÚn]h˜UÐ qA{Y º„RnÐ NYÌ º©ÐڎРê}TÌ ºÛÐÛ}UÐ ‡hfY ºÚn]h˜UÐ Ö ÉæíÍ}UÐ{˜L º˜L~UР؎e7 ºŠh+ @ni ºNLÛ ‡HŽx ºŸnúÐ Œx{UÐڎi
 203. 203. ‹wEQ E›Tí ºêÐ{B ‹hdÐ {˜L ºÜ J a][Y º-ngZUÐ qecA º‹—cUÐ ð ðÖ É ohbfUÐ Š›Y ÐE`É n]=n” = Ú{`x ëÌ ÚŽ[šx ˆdaL ŠhZhY ënT Šw fxØÚnCÐ EwÛ ˜šT nY pxŽH Ì}bfU È{x{@êŽx pYn_UÐ ënTÚúÐ pHnýÚ : ˆdaL ŠhZhY ÙnšHúÐ oin@ OÎ qfT ëÌ ˆ˜HÚnšBÐ {Sí º‹gšT}A Önœi {_= ÒÚÐÛí éíÌ ëŽaUkx ÚÐÙË ŒY ŒYn›UÐ pT}A én@Ú ënT ö ðqinT šUÐ Óøn[øÐ pT}A ŒL Ð{h_= àn˜UÐ Ún˜T {AÌ pR}Q : d« ëÌ ÙnšHúÐÔ ? hašT DL …x Šhi ƒ=n” pR}`UÐ ŠBØ rx{Ð éØn˜ši nfT 5fh=í ºï}9 ðyRn[xí ºnaSÐí o0 ÙnšHún= ÐÙlR ºhdL ê —dU ÙnšHúÐ ŒY ÑGbx ÖÐÚí ºêŽœiÓ5dT …˜= ÙnšHúÐ ëÙj= êØnbUÐ ª ºNh=~Ð ŒY {AÌ ngR}_x 3 ÒÚÐ}= êØnbUÐ
 204. 204. ‹ghdL ‹d—x šA íÌ ÚŽÐ OÎ qašdx ëÌ ëíØ æWiÐ ‹? f=n@jR ºaij= zYnZUÐ n_šCÐ ƒ=nUÐ Ð|w ‹HÐ ŒL ÙnšHúÐ qUjH nw{fLÑnbUúÐ ŒY hdL ç{`x ÖÐÚ ‹? ºr_˜UÐ Ñ~A ënTÚÌ {AÌ {x{@ Ö É ohbfUÐ X
 205. 205. -~A ïÌ DL ngS{QÌ ëÌ ˆ˜—x 3 nY ÙnšHúÐ ëÙÌ : ªÌ ¢ai Ó{@í nw{fL
 206. 206. ¹¿Ò;¨´RþÄÅo¼³:3Ç»;K³:µo¨³: ¿Àëí{= ìŽ@ŽUÐ }åaÉ ÐŽbÐ éŽb Òڎ?jY pecA ènfgR ÙnšHÌ nx fY èE« Ð X ÷ ô
 207. 207. pdL ô ð ð
 208. 208. Š˜S fY aUË 3 nhHnS n˜hij š^A Y DL f˜ikx ˆdaL ÙnšHún= ÐÙlROÎ éŽÉŽdU {x{@ Ö É ‰hšc {_=ô ŒL ˆAøÌ qfTí ºphin? p˜HnfY :í {x{@ ÓnRW ŒY ~e`x š_eH {Sí ˆdaL ÙnšHúÐ qUjH ºšhœhÐGHÐ È{x{@ Ö É DL ¢hý}UÐ è|BjY Žw nY X Ñm?iQ
 209. 209. %. ØnhS OÎ éŽÉŽdU Ñ~Ð ŠBØ |fY ºƒ]¶ Ì{= Å֎eJ TÙ iÎ X=~A abd ï|UÐ E`[UÐ šaUÐ ‰UÙ ëŽcx ëÌ …SŽšx ©ÐڎРê}TÌ ënT Šwí ðê¼ÄÁ¾ ÚÐÙË ŒY ŒYn›UÐ êŽx U~åfY £nhH ï|UÐ Žw Òn1 pxŽin? : n˜UnJ ënT |fY: š@íÛ }TÙí ºÐ}T|Y : ©ÐڎРì}TÙ nY Ð|wí ºdbš_hU hUí dšbhU Èn*Ð}T|YënT iÌ {bšLÌ R ºèŽcZUÐ hdL od`í º}^fUÐ {h_= ënT ©ÐڎРëÌ …Yí 𺍚aýnJí dwÌ OÎí hUÎ Œ—AÌ ï|UÐ M_UÐ ‹hwÐ}=Î {e7 šaUÐ ŒY Р }^šfx ð ðê{_U ŠB{í º€h!Ð : n]=n” ëŽchU U ƒHŽ ‹? º‹gfL nhYn7 —ai o[ií ö óó ÷ óšaýnJ Ênf=Ì ŒY pLŽe6í Žw ŠšS ëÌ êŽx ºê¼ÄÁ½ ênL b= êÐ{LüÐ ‹cA |hafӎaÉ º©n˜S Šh+ ºÜŽi}L ŠYnT ºén_fUР֎[i p_=ÚúÐ pf—UÐ àn˜UÐ ìÊ YÛ ´ì|w : NJڎšY {HúÐ „RnAí º{x{@ Ö Éí ºëÐ}eL {e7 ŒY ŠT ënTí ºŠhdBpUj—Y ëÌ {_= 5hR q˜?í ºWY …Y Ò{AŽUÐ ÒØnLÎ pœ= odA n*{gI šUÐ ÒÚ~œCÐx}cí pxڎH : ‹cÐ DL Ò}]h—dU ‹w{fL p_xÚÙ qinT Ò{AŽUÐ ÒØnLÎ
 210. 210. én[aiøÐD {S ënT ëÎí º‹x{S ›_= fxØÚnCÐí º½Ã¿ Þ ºfxØÚnCÐ EwÛ aUkC ¤ÙnšHúЯ ÑnšT ¼
 211. 211. ˆdaL Ñ J ÞЎB ŒY ënTí º}c˜Y qSí : Ñ~Ð ŒL
 212. 212. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¿Á ð‡Sí Š@Ì ŒY db›= YÚ nY{fL æn[iüÐí é{_dU n˜in6 ënT ©ÐڎРê}TÌê¼ÄÁ¾¼¼Â zxÚnš= pUí{UÐ ŒYÌ pec7 Ú{ÉÌ ï|UÐ êÐ{Lün= ‹cÐ |hafpfšR : NTÚnZCÐ NY}œCÐ ŒY Œx}BËí M_UÐ ‹hwÐ}=Î {e7 éíúÐ êÛ CÐ ˆ=‹Kni ڎšT{UÐ èÐ|iË pxڎge!Ð hýÚ ëÌ ‡HkCÐ ŒYí ºê¼ÄÁ½¿¿ odA ðnYÌ º=~Aí ©ÐڎРHÚnY ï|UÐ Ÿnh—UÐ ƒ`dU ÑnœšHnR nah_” ënT Ÿ{bUÐ ð˜_ZUÐ €hœdU Ð{ýnSí ÊЎU {_= 5hR y˜ÉÌ ï|UÐ M_UÐ ‹hwÐ}=Î {e7 éíÌ êÛ CÐ
 213. 213. êÐ{Lün= hdL ‹cÐ ÊÐÚí ij= ©ÐڎР‹gšx ëncR ºšaýnJ ên^i : 7ºÈ°·ÎqÙ]ÇëÌ ‹x{S ›_= ïÌ …h]š—xí º‹gý YÛ ŒY NxE[fUÐ Nh=~Ð ‡SŽY Žw Ð|w
 214. 214. Òz@Ðí ì{v
 215. 215. ‹) ‹wÚ{Q DL pd›YúÐ ÓÐPL }T|xº‹gfY ëŽ=}bY ng˜šT šUÐ ‹g_= ‹@Ð} íÌ ‹*Ð}T|Y : Ên@ {bR 3oghmšTÐ nYÌ òºÚn]h˜UÐí ºˆdaL r_˜UÐ Ñ~A ¢HkC p˜7 íÌ Øí ïÌ ëŽfcx ЎinT nY ‹¹Ì‹4 ëí}g^x ЎinT ‹¹Ì Å֎”íí pJn—˜= f_x Ð|wí º{h—UÐ é @í º©ÐڎÐíÓ5H ŒY ÒÛÚn= peH ì|wí º‹ghdL {bÐí phwÐ}cUÐ ëŽf]˜xí ºêÐGAøÐí ؎UÐ
 216. 216. %.phfJn˜UÐnY{fLí ºr_˜UÐ Ñ~ ï}c—_UÐ Önf!Ð ÒØnS ЎinT {HúÐ „RnAí º{x{@ Ö Éí ºëÐ}eL {e7 ¼px}c—_UÐ ‹*ØnhS }YÐíÌ ëí|afx ЎinT ‹gý Y~= ÐíÚ{Qí º‹gšex}@ š=n[Lí M_UÐ ‹hwÐ}=Î {e7 ocÚÐ ðЎinT {HúÐí {x{@í ëÐ}eLí ºnah_” ënT én[aiøÐ ên^i ëú ‹gb= êncAÌ Ú{[ 3 ‰UÙ …Yí ºph›_˜UÐphinf˜dUÐ ŒYúÐ ÓЎS qbUÌí ºodA pfšR {_= ënf˜U OÎ }R {HúÐ ëÌ ì}TÙ Ú{« n,í º€h!Ð ŒY NA’Y
 217. 217. šh= OÎ ØnL ‹? ºpxڎH OÎ šedH ‹? hdL ‚˜bUÐ
 218. 218. ¹¿Ò;¨´RþÄÅo¼³:3Ç»;K³:µo¨³: ¿Â Ç»;K³:©¼o³:šUÐ ÓÐÚn_ZUÐí ÏØn˜edU pd?n, ÏØn˜e= ïØnf Ónþhwí ºÑÐ~AÌí ºÓnYŽcA}x} í ºphY{bšUÐí ºpx}Ðí ºphTÐGIøÐí ºph=}_UÐ Ò{AŽUnT r_˜UÐ Ñ~A n) ïØnfx
 219. 219. N]—dRëÌ OÎ n) ‰—ešUn= ëŽhfJn˜UÐ }wn^ ºˆh?ЎYí ؎gL Nh›_˜UÐ N=í ‹gfh= ënTíºŒœCÐ }gK ‹4 Ў˜dbR º‹g_Y ‹¹ín_ : ÊnTPUÐ dBÌí º‹gšTŽI qxŽS nxnUÐ Êøkw ŒYí ºçn›hYí {gL ŠcU Œx}cfšY ‹) ЎZ]=í 7ÂÈÉfq?À· 7ñØÇ@ ð ðphYŽbUÐ ÒØnhbUÐ ºr_˜UÐ Ñ~= Ўb?í {Sí ºpxڎH : n_HÐí ÐÚnh ëŽdcZxíŠ@Ì ŒY Ўde_x ëÌ DL ЎbaÐí ºén[aiøÐ : èÚnZ 3 šUÐ ˆdaL ŠhZhY pYnL~=ân]šHÐ nC çnaøÐ Ð|w øŽUí º£nfUÐ {˜L én+ pYnL~= WY …Y pxڎH Ò{AíÐí}cf pdhdS }gIj= ÚÐÙË ŒY ŒYn›UÐ Ñ biÐ {_=í º‹cÐ OÎ éŽÉŽUÐ ëŽh›_˜UÐ
 220. 220. ÊЎH ëŽx£nfUÐí ‹gR px}Ð nYÌ ºÒ{AŽdU pxØn_CÐ ‹wnxЎi ŒL Ðí}aHÌí º‹w؎g_U{hb_UÐ éínA ê¼ÄÁ¾Â¼Ã aR º‹4 Nh›_˜UÐ pinhB ëŽx£nfUÐ Šešx 3pUínCÐ ŒcUí ºpLÐÙüÐ f˜Y DLí ânR{UÐ ÒÚÐÛí DL Ê hšHøÐ ëЎdL ‹Hn@ënT šUÐ ºNx£nfUÐ ÓnT}š= ˆ˜—Y ‹dL DL ЎinT Nh›_˜UÐ ëÌ ngfY Ñn˜Hú qdZRº‹gfY {AÐí ij= Nx£nfUÐ ‹wíÌ ï|UÐ ëng˜fUÐ {e7 ïE[fUÐ ohbfUÐ n) ‹ghRЎxéŽbx ºÒ~CÐ ŒœH : ngdeL phiÐ{hCÐ pecCÐ ÓÌ{= ÓnLn—= pUínCÐ ŠZR {_=í Ð}T|Y : ©ÐڎРê}TÌp˜x}S wí ÜÚÐ{CÐ î{Aü Ò}x{Y qinTí ºÒØn_UÐ çŽR qe_i Ò{h—UÐ qUnSëЎdL ‹Hn@ pUín7 êŽx nghdL ‚˜S iÌ Ón—ešCÐ Ónx£nfUÐ ŒYí š@í~UºpLnH rd? qYÐØ ÙÎ peTn7 éŽJÌ qinT ngšeTn7 ëÌí ºÒ~CÐ ŒœH : q_”íí
 221. 221. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: ¿ÃÖ É ÖGSÐ {Sí ºˆýnSØ 2 îŽH Œx}BùÐ ŒY {AÐí ŠT peTn7 ê{ 3 5fh= énS ÊnLúÐ {AÌ ŠxŽ]UÐ Ön=Ú ŒcUí ºngYÐ{LÎ pecC Ð hýÚ MUÐ
 222. 222. %. pxڎH : ÒÌ}Yø ŸnhH êÐ{LÎ éíj= qTGIÐ fiÌ ¢ai DL ŠœHÌ ŒUºn[aiÐ r_˜UÐ Ñ~A ëÌ phiÐ{hCÐ ‹TnCÐ ÒÚ~6 {_= £nfUÐ {˜L én+ }TÙénbR ºph=}_UÐ pYúÐ ê{ øí ‹)~A æÐ{wÌ ê{ pxŽšdY ohUnHÌ ëŽ_˜šx ØnhS ëÌí ê¼ÄÁ¾Â½½ zxÚnš= U Ñn]B :…Y çnaÐ ïj= pY~dY íÌ p]˜}Y ng—ai Fš_ ø Ò{šCÐ ph=}_UÐ pxڎge!Ð ëΎwí ïŽYØí ƒd—šY š—InR ‹cA r_˜UÐ ‹cA ëú ºÒ¦nÐ pxڎ—UÐ pYŽcÐ
 223. 223. ê{UÐ ÓnYn1í ˆinZCÐ ‹cApxڎH ŠBÐØ ï£ni ŠT ŒL p=nhi Ô{šx =n]B : £nfUÐ {˜L ënTºî}BÌ Ò}Y ìŽL{B {bR ºŠ˜S ŒY ìŽL{B 5T Nh›_˜UÐ ŒcUí ºng@ÚnBí ðŒY å Yn#Ð Ñ}A fLÌ ºÒ“nB n¹Ì nå _h+ ëŽed_x ЎinT Ñ}A å UÎ ìŽå @Ú{å å šHÐíÓÐ}å Y pxڎH : ï£nfUÐ ÚnhšUРЎL{B {å bR Šå å =nå bCn=í ºê¼ÄÁ ênå å L ëÐ}x~A
 224. 224. %/ÓÐ}å å Yí 7ÎÊ»b°K·ÎÄG‚IhV@7ñ?Ê¿?NÑ~A ŒY }›TÌ OÎ º_Y ЎadšBÐ Œx|UÐ ©ÐڎРpLn+ ŒeR ŃhdB ‹wí
 225. 225. ¾½»¼ Þ º…=Ð}UÐ {dœCÐ ºŽ={Y p˜šcY º©ÐڎРê}TÌ ÓÐ}T|Y ¼ŠwÌ ïÚÐÚÙ ŒY ‹w º‹4 ˆinZCРЎ˜[ií ºëЎdL ‹Hn@ Ø}/ {” pg@ЎCÐ ÐíØnS Œx|UÐ ëŽh›_˜UÐ ½
 226. 226. ŠxŽ]UÐ Ön=Ú pecCÐ ŽLí ºMUÐ Ö É pecCÐ hýÚí º:}_UÐ ‹TnÐ ënT „RnÐ NYÌ pf—UÐ ´ ð‹wŽeHÌ ŒYí ºnxÌ pf—UÐ ŠwÌ ïÚÐÚÙ ŒY ‹w €h!Ð ŒY ЎA“ íÌ ÐŽfœH íÌ ÐŽY{LÌ Œx|UÐ ëŽx£nfUÐí ´‰åU|åT ‹w º€h!Ð àn嘔 jåaTÌ ŒåY ÓnåþY º¼ÄÁ¾ ÚÐÙË ŒY ŒYn›UÐ {_= €h!Ð ŒY ЎA“í ºNhUn[aiøn=ën ååå T {å å båR Åî} ååå BÌ på gå@ Œå Yí ºpå gå@ Œå Y Ð|å åw
 227. 227. €åhå!Ð å dåL Ò}å YÐkåY å ÐÙ {å åå= Ð|å åwí ºpå åfå—åUÐ ŠåwÌ Œå Y ´pf—UÐ ŠwÌ àn˜= 뎘L šx ЎinTí º‹4 pLÚ~Y €h!Ð ÚnÉ šA ºpxE[fUÐ paýn]UÐ Ênf=Ì ŒY 5ýÐØ Šx{˜UÐ ´ ð
 228. 228. si}]I p_SÚ DL ÚnœAÌ ‹¹jTí
 229. 229. ¹¿Ò;¨´RþÄÅo¼³:3Ç»;K³:µo¨³: ¿ÄënTí ºpxڎH ‹cA : px~YÚ pTÚnZY Êøk4í ºzUÎ
 230. 230. NhLŽhZUÐ OÎ ºï£nir_˜UÐ ŒxÛniÛ : }gbUÐí éøÙüÐ {_=í ºpxڎ—UР뎜—UÐ Êø~i Š˜S ŒY ‹wڎg+ðn[hB} ‹wŽfYí ºëŽœ—UÐ ŒY nw{_= ‹wŽ@}BÌ
 231. 231. ‚xí} ÒGR ì|wí ºaýn]Uк ên^fdU ڎcxØ ŒY }›TÌ ÐŽ—hU ‹gfcU ºÑЎií ÊÐÚÛí ‹4 ÚnÉí ºÑÐ~AÌ ÊnZil=
 232. 232. p”Ún_Y ŒY Žd ø pgcf= ŒcUí ºì{x}x nY ëíØØ}x 7ÎÊÀÊíj¸¬·fÉfWK·Î¼ À»7ñ?O·?NOÎ }˜UÐ ŒY N]—dR }x} ð Ún_I ngd›Y Ў_RÚí ºŒY~UÐ ŒY nfhA ng_Y ЎaUnpe^fY pxn1 ‹gR{w ëÌ ÐŽeLÛ ê¼ÄÂÁ ênL pxÐ{= : ënf˜U ЎdBØ nY{fLí º}gfUÐ ‹4n_RÌ ŒYí º}BË Ê¡ ‹gd_Rí Ê¡ ‹4ŽS ŒcUí ºphfh]—daUÐ pYínbCÐí }x}šUÐ}ý5” ÐíGIÐ ‹? ºngbI Žw ngR{w }x}šUÐ pe^fY ŠBÐØ ‹4 pe^fY ŒxŽcpe^fY ÓЎS ЎdnS ënf˜U :í ºyšR pe^fY ЎbIí ºÚn—hUÐ ‹Hn= î}BÌ Ó5^fY ÷ ó ó ó ðŠnS ŒY …Y nx}c—L Ўiín_í ºphfh]—daUÐ Ó5hžCÐ pY}A ЎAn˜šHÐí º}x}šUÐ ôéŽSÌ ØnTÌí ºp_hZUÐ íÌ piÚЎCÐ ÚíØ Š›Y phAnfUÐ ì|w ŒY ‹wÚíØ ëncR ºNhfh]—daUÐ ô ðºÓÐ}=nžCÐ âí}R ̎HÌ ŒY nL}R ÐíjZiÌ ˆZYØ :í ºphdhýГüÐ ÓЎbUÐ ÚíØ Š›Y ðÓ5^fCÐ ‡dš8 ŒY nRøË fxÛniÛ : ЎRnšHÐ {Sí º N]—dR â}R! ìŽeH ÷ ­
 233. 233. phfh]—daUÐpÉn#Ð {fL pRí}_Y wí pd›YúÐ ì|w fwÙ : ï}x}Ð ß}_šHÐ Šw ȍYn^ií pxE[fUÐ {HÌ …Y iín_ Ì{= nY{fL ênZUÐ Ø = : pYn_UÐíºˆdaL ŠhZhYí º©ÐڎРê}TÌ ŒY ‹w{fL ‹wÌ hU iÌ ì{dž= ÚÐØ Šwí È£nfUÐ {˜L én+í ºà ˜f@ é5Tí ºÛÐÛ}UÐ ‡hfYí ºÚn]h˜UÐ Ö Éí éÊn— Šw Ò}Y éíú ÒÚÐێUÐ pHnýÚ {HÌ hdL ß}L nY{fLífH fRÌ Œ, nªEQí yd[UÐ Œx{UÐ b íÌ ºê H oýnÉ hUí niÌ ÐÙnC ÈnghR ‹cÐ én@Ú ënf˜U DL ß}ax ï|UÐ {HÌ Žw ÐÙnCí ÈpHnh—UÐ : ì}eL
 234. 234. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: À»…Y ï}x}Ð p[bU nf”}L é B ŒY pdþHúÐ ì|w DL ohœfH Ð|w nf›= :zhZUÐ ënf˜U šaY énhšQÐ ŒL Ô{ši ‹? ÈqgšiÐ ‡hTí ÈÓÌ{= ‡hT ˆZYØ ên^i
 235. 235. Ð 1Ú {UnB Œ—A
 236. 236. À¼ L³;K³:µo¨³: ÌrÀ·¾? À·¥»ÌfÉfƒÎFf
 237. 237. ï|w|Ð Òmg@ ‹K ÒD–w Ò{—h
 238. 238. ï|w|Ð Dd“ 9 ëme—T êm]ecT ï|w|Ð mfXzR ™TÐ ÓmXz#Ð
 239. 239. ïڍ–TÐ ‰vi pa ™TÐ 3m]BÐ CK Œ=bG
 240. 240. oe–TÐ
 241. 241. Šf™BÐ v Ža—wí
 242. 242. ÈcXÅcX€:¶;XÆG£: À½
 243. 243. Èo¼³:º;œ¼³:¡·ÈcÅc€:ÊBc|3L³;K³:µo¨³: À¾ ÈcÅc€:É;ÆR ½Ÿ ÉgÅÉaC»
 244. 244. ê¼Ä¿¿ ênL ënf˜d= Ð{hÉ pfx{Y : ï}x}Ð Œx{UÐ Ên) Œ= ˆhRÚ {Uí 7ÅKieaÁ£ºÈ°ÉŒY pHÚ{CÐ fšaLÌ ºp]h—= ngJn—SÌ qinTí Š[hR pHÚ{Y OÎ MwÌ fdHÚÌp_Yn@ OÎ ngfYí º{ÉnbCÐ OÎ qdbšiÐ nw{_= ºÒ{h@ qinT .nY L ëú ƒ—bUÐ
 245. 245. p˜_É ÓЎfH qinT n¹Ì pbhbÐ ºph=}_UÐ ÓíE= ìzTÐí ‹K éawíënT phœd›UÐ p?ÚncUÐ qd[A nY{fL ºŠYnL OÎ ŠeL ÑÚ ŒY ï{UÐí éŽ ­ëÌ ï{UÐí DL ÚnÉ ÙÎ ºnfnhA pbx}J DL Ҏb= Ó}?Ì ºÓЎfH …˜H ŒY ŠSÌ ï}eL ðÔ{A nY ŒcU ÐE`É qfT º‹hd_šUÐí €h_UÐ àí  nfU }RŽhU Š˜S ïÙ ŒY }›TÌ yRncx ô ó ó ð ð…”ŽUÐ ìn9 šhUík—Y Še Ì ëÌ ML ëÌ nxÌ niÌ Ó}_I º.}TÐÙ : Ðڎa7 b= ­ ­ ôNn—= : _Y ŠeLÌí ï{UÐí ˆRÐÚÌ qfT phHÚ{CÐ Š]_UÐ ênxÌ :í º{x{!Ð
 246. 246. юf!Ð 7­ÊvÉÇ ð: ÓÐEU 2 DL Š[AÌ qfT ºNn—˜UÐ : ŠeLÌí ÐE`É qfT nY{fLºˆxØnf[UÐ Š1 :í æn]bUÐ : èÚnIÌ qfT ‡[ií ŒxÚøíØ Ži ïÌ ÚngfUÐënf˜U Š˜@ : qdeL ºÖnašUÐ ohd_í ÖnašUÐ ‡]S : ŠeLÌ qfT ‡h[UÐ :
 247. 247. phah[UÐ ÓÐÛn@üÐ ŒY ø Še_UÐ ŒY ngR}LÌ Åé5ZUÐí ânb˜UÐí ðÖnašUÐ : qdeL ‹_i ºÊnšI šHÐÚØ …=nú nahÉ d[AÌ nY ‚_= …+Ì qfT ðØí{A : ënT fcU ºšh”nb oÐÚ éíÌ Ð{x{ }TÙÌ ø ºëÐí’Tí ë{wÌí ïP= :
 248. 248. ÒEU šýnCÐ

×