bm{Xbnse
kp¶-¯p-IÄ
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
bm{X t]mIp¶ hyàn
aäpÅhtcmSv bm{X
tNmZn¡Â kp¶¯mWv
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLA...
aq¶mfpIÄ bm{X
]pds¸SpIbmsW¦nÂ
Ahcn Hcmsf Aaodmbn
nÝbn¡s«. (A_qZmhqZv)
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomisl...
aWnmZhpw (s_Ãv ),
mbbpapÅhtcmsSm¸w
ae¡pIÄ IqsS
t]mhpIbnÃ. (apÉnw)
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicm...
ho«n n¶v ]pds¸Spt¼mÄ
‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ‫لى‬َ‫ع‬ ُ‫ـت‬ْ‫ل‬َّ‫ك‬ َ‫و‬َ‫ت‬ ، ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬
َ‫ة‬ َّ‫ـو‬ُ‫ق‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ...
“ AÃmlphnsâ ma¯nÂ,
AÃmlphnsâ ta Rm³
`cta¸n¨p. AÃmlphns
sImണ്ടÃmsX Hcp iànbpw
IgnhpanÃ.” (A_qZmhqZv, XpÀapZn )
WISD M www...
{]hmNI³(k) X_p¡v
bp²¯nv thണ്ടി
hymgmgvNbmWv ]pds¸«Xv,
hymgmgvN ]pds¸Sphm³
At±lw Cãs¸Smdp-
ണ്ടmbncp¶p. (_pJmcn)
WISD M www....
AÃmlphnepw, A´ymfnepw hniz
kn¡p¶ Hcp kXyhnizmknn¡v
Xsâ alvdansâ IqsSbÃmsX Hcp
cm{Xnbpw, ]Iepw bm{Xm ZqcapÅ
bm{X ]mSnÃm¯XmI...
‫هللا‬ ‫بسم‬
AÃm-lp-hnsâ ma-¯nÂ
( Rm³ ]pd-s¸-Sp-¶p)
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL I...
‫هللا‬‫أكبر‬
‫أكبر‬ ‫هللا‬
‫هللا‬‫أكبر‬
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSI...
‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ر‬َّ‫خ‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬
‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ ِ‫ر‬ْ‫ق‬ُ‫...
‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ن‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ْ‫س‬َ‫ن‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬
‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫...
ِ‫ر‬َ‫ف‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ب‬ِ‫ح‬‫َّا‬‫ص‬‫ال‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬
ُ‫ُوذ‬‫ع‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ا...
َ‫ُون‬‫ب‬ِ‫آي‬َ‫ُون‬‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ت‬َ‫ون‬ُ‫د‬ِ‫اب‬َ‫ع‬
‫ون‬ُ‫د‬ِ‫م‬‫ا‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ل‬
WISD M www.wisdomislam.org |...
َّ‫م‬‫ـ‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬‫ـ‬ ِ‫ض‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫عـو‬َ‫أ‬ ‫ـي‬ِّ‫ن‬ِ‫إ‬
ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫م‬‫ِـ‬‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ ...
AÃmlpth, Rm³ hgn sXäpItbm
sXän¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw,
Rm³ hyXnNen¡pItbm hyXnbm¯nv
hnt[bam¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw,
B{Ian¡p...
DbÀ¶ {]tZi§fneqsS bm{X
sN¿pt¼mÄ ‫اكبر‬ ‫أهلل‬
Xmgv¶ {]tZ§fneqsS
k©cn¡pt¼mÄ Xkv_olv
‫هللا‬ ‫سبحان‬
WISD M www.wisdomislam.o...
aq¶v {]mÀ°IÄ D¯cw
e`n¡p¶XmWv, AXn bmsXmcp
kwibhpanÃ. A{Ian¡s¸«hsâ
{]mÀ°, bm{X¡mcsâ
{]mÀ°, k´m¯n
sXnscbpÅ ]nXmhnsâ ]mÀ°.
F...
H¶n¨v Cd§pIbpw,
H¶n¨ncp¶v `£Ww
Ign¡pIbpw sN¿pI
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMI...
a-kvImcw
PwDpw Ikvdp-am¡n
a-kvI-cn-¡pI
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSIO...
in£bpsS Hcp `mKamWv bm{X. AXv
n§fpsS Dd¡ s¯bpw,
`£Ws¯bpw, ]mobs¯bpw
XSbp¶p. BcpsSsb¦nepw (bm{XbpsS)
Dt±iw ]qÀ¯nbmbm Ah³ s...
WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION
Together.. Towards.. Peace...
WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionG...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yaatraa maryaathakal

499 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yaatraa maryaathakal

 1. 1. bm{Xbnse kp¶-¯p-IÄ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 2. 2. bm{X t]mIp¶ hyàn aäpÅhtcmSv bm{X tNmZn¡Â kp¶¯mWv WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 1
 3. 3. aq¶mfpIÄ bm{X ]pds¸SpIbmsW¦n Ahcn Hcmsf Aaodmbn nÝbn¡s«. (A_qZmhqZv) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 2
 4. 4. aWnmZhpw (s_Ãv ), mbbpapÅhtcmsSm¸w ae¡pIÄ IqsS t]mhpIbnÃ. (apÉnw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 3
 5. 5. ho«n n¶v ]pds¸Spt¼mÄ ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ‫لى‬َ‫ع‬ ُ‫ـت‬ْ‫ل‬َّ‫ك‬ َ‫و‬َ‫ت‬ ، ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ َ‫ة‬ َّ‫ـو‬ُ‫ق‬ ‫ال‬ َ‫و‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ح‬‫اهلل‬ِ‫ب‬ ّ‫ال‬ِ‫إ‬. WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 4
 6. 6. “ AÃmlphnsâ ma¯nÂ, AÃmlphnsâ ta Rm³ `cta¸n¨p. AÃmlphns sImണ്ടÃmsX Hcp iànbpw IgnhpanÃ.” (A_qZmhqZv, XpÀapZn ) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. {]hmNI³(k) X_p¡v bp²¯nv thണ്ടി hymgmgvNbmWv ]pds¸«Xv, hymgmgvN ]pds¸Sphm³ At±lw Cãs¸Smdp- ണ്ടmbncp¶p. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 5
 8. 8. AÃmlphnepw, A´ymfnepw hniz kn¡p¶ Hcp kXyhnizmknn¡v Xsâ alvdansâ IqsSbÃmsX Hcp cm{Xnbpw, ]Iepw bm{Xm ZqcapÅ bm{X ]mSnÃm¯XmIp¶p. (apÉnw) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 6
 9. 9. ‫هللا‬ ‫بسم‬ AÃm-lp-hnsâ ma-¯n ( Rm³ ]pd-s¸-Sp-¶p) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 7
 10. 10. ‫هللا‬‫أكبر‬ ‫أكبر‬ ‫هللا‬ ‫هللا‬‫أكبر‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 11. 11. ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ر‬َّ‫خ‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ان‬َ‫ح‬ْ‫ب‬ُ‫س‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫ن‬ ِ‫ر‬ْ‫ق‬ُ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ُون‬‫ب‬ِ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ُ‫م‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ن‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ك‬ُ‫ل‬َ‫أ‬ْ‫س‬َ‫ن‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫و‬ْ‫ق‬َّ‫ت‬‫ال‬ َ‫و‬ َّ‫ر‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬ ِّ‫و‬َ‫ه‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َّ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫و‬ْ‫اط‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ُ‫ه‬َ‫د‬ْ‫ُع‬‫ب‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. ِ‫ر‬َ‫ف‬َّ‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ب‬ِ‫ح‬‫َّا‬‫ص‬‫ال‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ُ‫ُوذ‬‫ع‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِّ‫ن‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫األ‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ة‬َ‫ف‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ر‬َ‫ظ‬ْ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬‫آ‬َ‫ك‬ َ‫و‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬َّ‫س‬‫ال‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫ث‬ْ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫األ‬ َ‫و‬ ِ‫ال‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ق‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ء‬‫ُو‬‫س‬ َ‫و‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. َ‫ُون‬‫ب‬ِ‫آي‬َ‫ُون‬‫ب‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ت‬َ‫ون‬ُ‫د‬ِ‫اب‬َ‫ع‬ ‫ون‬ُ‫د‬ِ‫م‬‫ا‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ل‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. َّ‫م‬‫ـ‬ُ‫ه‬ّ‫ل‬‫ال‬ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬‫ـ‬ ِ‫ض‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ذ‬‫عـو‬َ‫أ‬ ‫ـي‬ِّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫م‬‫ِـ‬‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ، ‫ل‬َ‫ز‬ُ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َّ‫ل‬ ِ‫ز‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ، ‫ـل‬َ‫ض‬ُ‫أ‬ ‫ـم‬َ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫أ‬ّ‫ـي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫ه‬ْ‫ـج‬ُ‫ي‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ل‬َ‫ه‬ْ‫ج‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ، WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 16. 16. AÃmlpth, Rm³ hgn sXäpItbm sXän¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw, Rm³ hyXnNen¡pItbm hyXnbm¯nv hnt[bam¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw, B{Ian¡pItbm B{Ian¡s¸SpItbm sN¿p¶Xn n¶pw AhnthIw sN¿pItbm AhnthI¯nv hnt[bam¡pItbm sN¿p¶Xn n¶pw nt¶mSv Rm³ A`bw tNmZn¡p¶p. ( XpÀapZn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 17. 17. DbÀ¶ {]tZi§fneqsS bm{X sN¿pt¼mÄ ‫اكبر‬ ‫أهلل‬ Xmgv¶ {]tZ§fneqsS k©cn¡pt¼mÄ Xkv_olv ‫هللا‬ ‫سبحان‬ WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION
 18. 18. aq¶v {]mÀ°IÄ D¯cw e`n¡p¶XmWv, AXn bmsXmcp kwibhpanÃ. A{Ian¡s¸«hsâ {]mÀ°, bm{X¡mcsâ {]mÀ°, k´m¯n sXnscbpÅ ]nXmhnsâ ]mÀ°. F¶nhbmWh. (XnÀanZn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 8
 19. 19. H¶n¨v Cd§pIbpw, H¶n¨ncp¶v `£Ww Ign¡pIbpw sN¿pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 9
 20. 20. a-kvImcw PwDpw Ikvdp-am¡n a-kvI-cn-¡pI WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 10
 21. 21. in£bpsS Hcp `mKamWv bm{X. AXv n§fpsS Dd¡ s¯bpw, `£Ws¯bpw, ]mobs¯bpw XSbp¶p. BcpsSsb¦nepw (bm{XbpsS) Dt±iw ]qÀ¯nbmbm Ah³ s]s«¶v Xsâ ho«pImcpsS ASpt¯¡v aSt§ണ്ട- XmWv. (_pJmcn) WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION 11
 22. 22. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×