Virtually islamic guidelines

5,153 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,153
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,273
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtually islamic guidelines

 1. 1. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Guidelines Virtually Islamic:
 2. 2. AÃmlp ÂInb Ap-{K-l-§Ä¡v µn ImWn-¡Ww • hnthIw • AtcmKyw • k¼¯v • IpSpw_w,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 3. 3. temI ]ptcm-K-Xn-bpsS Ncn{Xw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 4. 4. CâÀsäv • 1957  Ata-cn-¡³ {]Xn-tcm[ Bh-iy-§Ä¡mbn P·saSp-¯p. • hfsc thK-¯n kzoIm-cyX e`n¨p • `qan-im-kv{X-]-c-amb ]cn-[n-I-fnà • BtKmf hym]-I-ambn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p¶p • hyàn-IX I¼yq-«-dp-I-fpsStbm sävhÀ¡p-I-fp-sStbm ]cm-Pbw CâÀs-änsâ sam¯-¯n-epÅ hnizm-k-o-b- sXsb _m[n-¡p-I-bn-Ã. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 5. 5. tkh--§Ä • www (world wide web) • Remote access (hnZqc I¼yq-«n-§v) • Business • Social networking • Researches • News • Entertainment,.... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 6. 6. Good IN good OUT Garbage IN garbage OUT WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 7. 7. I¼yq-«À ssXn-IX (ethics) • ]IÀ¸m-h-Imiw (copyright) • tZiob {]mtZ-inI hnIm-c-§sf amn-¡Ww • AÇoe Nn{Xw/hoUntbm/DÅ-S¡w F¶nh {]N-cn-¸n-¡m³ ]mSn-Ã. • ssk_À tamj-W-§Ä ]mSnà WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 8. 8. • CkvemanI {]t_m-[ {]hÀ¯§Ä hfsc hyh-Øm-]n-X-ambn S-¯m³ kuI-cy-apÅ al-¯m b Ap-{K-l-amWv bYmÀ°-¯n CâÀs-äv. • ]T Kth-j-W km[y-X-IÄ • temIw Hcp BtKmf {Kma-am-Ip-t¼mÄ ½psS {]t_m-[ taJ-e-IÄ hn]p-e-am-Ip-I-bm-Wv. • Cu mW-b¯nsâ adp-hiw ]qÀ®ambpw Ccp-«m- Wv ; ss]im-Nn-I-X-I-fpsS hnlm-c-tI{µw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 9. 9. CâÀsäv D]-tbm-Kn-¡p¶ coXn-b-p-k-cn¨v kzÀ¤w tSn-sb-Sp-¡mpw cIw Xnc-sª-Sp-¡mpw km[n-¡p-¶p.
 10. 10. acW Znw ½psS Ìmäkv F´m-bn-cn¡pw ? ½psS a¿¯v BscÃmw a-kvI-cn-¡pw.... ½psS J_-dnsâ sRcp¡pw ..... msf ]c-tem-I-¯v.... Fsâ {]hÀ¯§Ä s]mfn-ªp-t]m-Iptam?
 11. 11. CâÀs-änse NXn-¡p-gn-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 12. 12. FÃm-hcpw ·-sb-¡p-dn-¨mWv _n(-k)-tbmSv tNmZn-¨n-cp-¶-Xv. F¶m lpssZ^ (d) Xn·Isf- ¡p-dn-¨m-bn-cp¶p tNmZn-¨-Xv. B Xn·-Ifn n¶v hn«pn¡p¶Xn-m-bn-cp¶p AXv. ·-I-f-t¸mse Xn·-Ifpw ½Ä Xncn-¨-dn-b-Ww. F¦nte Ah-bn n¶v hn«p-n¡m³ ap¡v km[n-¡p-I-bp-Åq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 13. 13. • Ge-Êp-IÄ • am{´nI¯In-Sp-IÄ • am{´nI hkvXp-¡Ä ]c-ky-§Ä Ap-`h IY-IÄ • hgn-tI-SpI-fn-te¡v Xncn-¨p-hn-Sp¶ Hm¬sse³ cNIÄ/hoUn-bm-IÄ • CâÀsän AÔ-hn-izm-k-§fpsS henb tiJc§Ä. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 14. 14. • {Inkv-akv, HmWw,... • Bsc¦nepw Hcp kapZmbt¯mSv tbmPn ¨m Ah³ Ahcn s]«hmbn • ]qÀÆnI kapZmb§sf ]n´p-S-cp¶ AhØ. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 15. 15. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • _nZv-A-¯p-IÄ • Xo{h-hmZ Nn´-IÄ • lmIn-an-¿¯v hmZ-§Ä • apAvXkneo Nn´-IÄ • kq^o Xzco-J¯v Nn´-IÄ • tamtU-WnÌv Ckvemw hmZn-IÄ hyXn-bm--§sf kq£n-¡pI !
 16. 16. kq£n-¡pI • Adnhv • CJvemkv • bpàn-Zo£ ! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 17. 17. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AÇoe Nn{X-§Ä/DÅ-S-¡-§Ä tUän§v kwhn-[m--§Ä tkmjy aoUn-b-IÄ IÅhmÀ¯-IÄ
 18. 18. Nmän§v kwhn-[m--§Ä • FbÀ sabn Ih-dp-I-fpsS A´-I³ • hg-n-tI-SpI-fn-te-¡pÅ Xmt¡m • Ip«n-IÄ¡n-S-bn-te¡v A[mÀ½nI Nn´-IÄ • {]W-bhpw Ap-_Ô hy`n-Nmc Nn´-Ifpw Ian-Xm-¡Ä ]mÀ¡nencp-¶v kwkm-cn-¡p-¶Xpw Nmäv dqan-en-cp-¶v kwkm-cn-¡p-¶Xpw hy`n-Nm-c-¯nsâ ]cn-[n-bn-emWv hcn-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 19. 19. tkmjy F³Pn-o-b-dn§v • nba hncp-²-amb H¶v kw`-hn-¡p¶p F¶v tXm¶n- ¡msX Bfp-Isf sXän-²-cn-¸n¨v hnh-c-§Ä tNmÀ ¯n-sb-Sp-¡p¶ coXn. DZm:- t^m¬ ImÄ, C sabn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 20. 20. • AUn-£v Imc-W-am-Ip¶p • A{I-aW hmk hf-cp¶p • Ap-I-cW {`aw Hm¬sse³ sKbn-ap-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 21. 21. ^njn§v (Phishing) • hyàn hnh-c-§Ä tamjvSn-¡p¶ coXn • C-þsabn- en¦pIfmÄ I_-fn-¸n-¡p¶p • DZm:þ n§Ä¡v ]¯v tImSn cq] e`n-¨n-cn-¡p-¶p. Adn-bm¯ C sabn-ep-IÄ¡v reply Ab-¡-cpXv Pop up Ifn hy¡n hnh-c-§Ä ÂI-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 22. 22. ssk_À _pÅn-bn§v • ]cn-lm-kw, tXtPme-[w, Ak`yw þ {]N-cn-¸n-¡Â • aäp-Å-hsc A]-am-n-¡p¶ ktµ-i-§Ä • mWn-¸n-¡p¶ t^mt«m/hoUntbm F¶nh {]N-cn-¸n-¡Â WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 23. 23. km¼-¯nI X«n-¸p-IÄ • tem«-dn-IÄ • tee-§Ä • tjm¸n§v & jn¸n§v • _m¦v, {IUnäv ImÀUv X«n-¸p-IÄ • Hm¬sse³ tPmen-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 24. 24. IÅ hmÀ¯-I-fpsS {]Nmcw • t^kv_-p-¡v, hm«vkv B¸v XpS-§n-b-h-bn-eqsS Nn´n-¡p-¶-Xnepw thK-¯n IÅ hmÀ¯-IÄ {]N-cn-¡p-¶p. • AÃm-lp-hnsâ dkq (k)-bpsS t]cn t]mepw IÅ lZo-kp-IÄ {]N-cn-¡p-¶p. Kuchw Bfp-IÄ hnkva-cn-¡p-¶p. • hmÀ¯-I-fpsS kXy-k-ÔX hne-bn-cp-¯Ww. tijta sse¡pw sjbdpw BImhq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 25. 25. dnbm-enän tjmIÄ • AnkvemanIw • apkvenwI-fmb BWpw s]®pw Hcp-an¨v kZm-Nmc koa-IÄ adn-I-S¶v tÌPn XpÅn-¡-fn-¡p¶p. • icoc {]ZÀiw Ckvemw hntcm-[n¨p • a¡sf A¯cw {]hÀ¯§Ä¡v hn«p-sIm-Sp-¡-cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 26. 26. • Ckvemansâ Iq¸m-b-a-Wnªv ldm-amb Imcy- §Ä lem-se¶ cq]-¯n Ah-X-cn-¸n-¡p-¶ tcpw ·-bp-an-Ãm¯ am[y-a-§Ä WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • kwKoXw • Ay-]p-cp-j-·m-cpsS ap¶n sIm©n¡pg-b • Hud¯v ad-bm¯v hkv{X [mcWw • A`n-bw/Um³kv njn²amb Imcy-§Ä A´y-m-fnsâ AS-bm-f-§Ä
 27. 27. CâÀsäv {]Wbw • anÊv ImÄ {]W-b-§Ä • n§sf {]W-bn-¡p-¶-Xp-t]mse AhÀ aäp- Å-h-scbpw {]W-bn-t¨-¡mw. • hnhm-l-ti-j-apÅ Pohn-X-¯nepw hnizm-kyX kwi-bn-¡-s¸Spw • hnhm-l-¯np ap¼pÅ {]Wbw hy`n-Nm-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 28. 28. hnIrXamb ssewKnI k¦Â]§Ä • kv{Xosb hkvXp-hmbn ImWp-¶p. • arK§sf t]mepw ap-jy³ C¶v Zpcp-]-tbmKw sN¿p¶p. • GbnUvkv a-p-jyÀ¡n-S-bn {]N-cn-¨Xv Nn¼m³kn- I-fn n¶msW¶ hkvXpX F{X t]À¡-dnbmw!! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 29. 29. I¨-hS X{´-§Ä cm{Xn 10 aWn¡v tijw samss_ I¼-n-IÄ Hm^-dp-IÄ ÂIp-¶p. ?? • Ian-Xm-¡Ä • Ahn-lnX _Ô-§Ä ]c-ky-§Ä/ Google Ads WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 30. 30. CkvemanI acym-Z-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 31. 31. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 32. 32. AÃm-lphnsâ ma-¯n Bcw-`n-¡pI ‫هللا‬ ‫بسم‬ AÃm-lp-sh-¡p-dn-¨pÅ kvacW Am-h-iy-§-fn n¶v XncnªpI-f-bm³ s½ klm-bn-¡p-¶p. ssZh-kva-cWbpÅ ]mkvthUp-IÄ DZm:-þ #$Godis1!! !ittakullaah*** (*iFearAllah*) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 33. 33. kemw ]dªp XpS-§pI ‫وبركاته‬ ‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫اسالم‬ • Nmän-§v, t^m¬ ImÄ, C sabn F¶nh XpS-§p-t¼mÄ kemw ]d-bpI “n§Ä hnizm-kn-I-fm-Ip-¶Xv hsc kzÀ¤-¯n {]th-in-¡p- I-bn-Ã. n§Ä ]c-kv]cw kvtln-¡p-¶-Xp-hsc hnizm-kn-I- fm-Ip-I-bn-Ã. n§Ä kvtln-¡p-¶-h-cm-Im³ Rmsmcp Imcyw Adn-bn¨p Xc-s«tbm? n§Ä¡n-S-bn kemw hym]n- ¸n-¡p-I.” WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 34. 34. kabw Zp-cp-]-tbm-K-s¸-Sp-¯-cpXv َ‫ُون‬‫ض‬ ِ‫ر‬ْ‫ُع‬‫م‬ ِ‫و‬ْ‫غ‬َّ‫ل‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ AhÀ Am-h-iy-§fn n¶v Xncnªv Ifbp¶-h-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 35. 35. GIm-´-X-bn kq£-aX ]peÀ¯pI • B I®p-Isf cIw kv]Àin-¡p-I-bnà • AÃm-lphnsâ XW e`n¡pw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AÃm-lpsh HmÀ¯v I®o-scm-en-¸n-¨-hÀ ldm-ap-I-fn-te¡v F¯n-tm-¡-p¶-hÀ • ]c-tem-I¯v Ah-cpsS Aa-ep-IÄ s]mfn- ªp-t]mIpw
 36. 36. ]Ww Am-h-iy-ambn Nne-h-gn-¡-cpXv nÝ-bambpw [qÀ¯·mÀ ]nim-Np-¡-fpsS ktlm-Z-c-§-fm- Ip¶p. ]nimtNm Xsâ mYtmSv µn sI«hm-Ip-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • sKbn-ap-IÄ • NqXm-«-§Ä • t]m¬ sskäp-I-fn-te¡v k_vkv{In-]vj³ • Am-hiy tjm¸n§v ioe-§Ä
 37. 37. ]en-i-bp-ambn _Ô-s¸-S-cpXv ]eni Xn¶p¶hsbpw Xoän¡p¶hsbpw FgpXnsh¡p¶htbpw km£nIsfbpw AÃmlphnsâ dkq i]n¨ncn¡p¶p • Hm¬sse³ sImÅn-sh-¸p-IÄ • NqXm-«- aÂk-c-§Ä, s_äp-IÄ • tem«-dn-IÄ,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 38. 38. A-m-h-iy-§-fn n¶v I®p-Isf Xmgv¯Ww I®-p-I-fpsS I«p-tm-«hpw a-Êp-IÄ ad-¨p-sh-¡p- ¶Xpw Ah³ (A-Ãm-lp) Adn-bp-¶p. ½psS I®p-IÄ¡v AÇo-e-X-bpsS se³kv thtWm? WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 39. 39. aäp-Å-hsc D]-{Z-hn-¡p¶ coXn-bn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 40. 40. P-§-fn hnSp-hm-¡p-IÄ hnebv¡p hm§p¶ NneÀ, AhÀ Hcp hnh-c-hp-an-ÃmsX ap-jys ssZh- amÀ¤-¯n n¶pw sXän-¨p-I-f-bp-¶-Xnpw AXns ]qÑn¨pXÅmpamWv {ian-¡p-¶Xv. A¯-c-¡mÀ¡v Xs¶-bmWv nµy-amb in£-bp-Å-Xpw. Ignbp¶Xpw Xn·Ifntes¡¯n¡p¶ hntmZ hÀ¯am§sf Dt]£n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 41. 41. • kwKoXw • t]mtWm-{K^n • knna • ImbnI aÂk-c-§Ä ({In-¡-äv, IPL,..) • kocn-b-ep-IÄ • Bß-l-Xy-IÄ • kzhÀ¤-cXn • Hfn-t¨m-«-§Ä WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Iuam-c-¡m-cpsS Bth-i-§Ä
 42. 42. ½psS tPmenIfpw ]T-hpw ad¶p D]-tbm-Kn-¡-cpXv 1. GIm´sb 2. Iq«pImsc 3. Hgnhp kabs¯ 4. buÆs¯ kq£n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 43. 43. sXäpIÄ sN¿mpÅ {]tNm-Z--§Ä “Fs¶ Bcpw ImWnà ” “CX{X henb sXämtWm? ” “CsXms¡ sNbvXn«pw Fsâ {^³knv Hcp Ipg-¸-hp-an-Ã.” “Fs¶ BÀ¡pw Adn-bm-m-hnà ” “a-sÊm¶v XWp-¸n-¡m³ CsXs¶ klm-bn¡pw ” “CsXms¡ Nn{X-§-f-tÃ, icn-¡p-a-ÃtÃm ” “R§Ä à kplr¯p¡Ä am{X-amWv ” “R§Ä hnhmlw Ign-¡m³ Xocpam-n-¨-]-cmWv ” C§s Fs´Ãmw Imc-W-§Ä... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 44. 44. Iq«p-sI«v HcmÄ Xsâ kvtln-Xsâ aX¯nembn-cn-¡pw. AXnm n§-fn-tem-tcm-cp-¯cpw Xm³ Bcp-ambn Iq«p-Iq-S-W-sa¶v Nn´n-¡s« (A-_q-Zm-hq-Zv, XnÀan-Zn) kplr¯p¡Ä At¶ Znhkw i{Xp-¡-fm-bn-cn-¡pw, kq£-aX ]men-¨-h-scm-gn-sI. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 45. 45. • {]mb-]qÀ¯n F¯n-bm hnhmlw Ign-¡m³ Ckvemw nÀt±in¨p. km[y-a-Ãm-¯-h-tcmSv tm¼pjvTn-¡mpw. • I®p-Isf Xmgv¯m³ nÀt±in¨p. {]IrXn]-c-ambn BWnv s]®n-tmSpw s]®nv BWntmSpw BIÀjWw tXm¶pw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 46. 46. tm¼v • AÃm-lp-sh-¡p-dn-¨pÅ kvacW kZm ne- nÀ¯p¶p. • IqSp-X-embn kÂIÀ½§Ä sN¿mpw k Nn´IÄ sh¨v ]peÀ¯mpw klm-bn-¡p-¶p. • tZtlÑIsf nb-{´n-¡m³ ]cn-io-en-¸n-¡p¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 47. 47. • AÃm-lp-hnsâ ma KpW hnti-j-W-§Ä ]Tn-¡pI • FÃmw ImWp-¶-h³, FÃmw Adn-bp-¶-h³, ..... • P-§-fn n¶v ad-¨p-sh-¨mepw AÃm-lp-hn n¶v ad-¨p-sh- ¡m³ km[n-¡p-I-bn-Ã. • sNbvX Hmtcm {]hÀ¯hpw msf lmP-dm-¡-s¸Spw AÃm-lpsh Adn-bm-pw ]Tn-¡mpw {ian-¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 48. 48. • sXäp-IÄ¡v ½Ä ad kzoI-cn-¡p¶p! F¶m B adsb krjvSn¨-hn n¶v ap¡Xv ad-¨p-sh-¡m³ km[n-¡ptam? • {_ukÀ lnÌdn ½Ä ¢nbÀ sN¿p¶p. ½psS IÀ½-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯p¶ {KÙ-¯n n¶Xv ¢nbÀ sN¿m³ ap¡v km[n-¡ptam? • ss{]häv {_ukn§v sN¿pt¼mÄ ae-¡p-IÄ tcJ-s¸-Sp-¯p-¶p- sh¶ Imcyw ad-¡-cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 49. 49. _n(-k) ]dªp: Bsc¦nepw ZpÀamÀ¤-¯n-te¡v £Wn-¨m £Wn-¨-hv Ahs Ap-K-an-¨-h-cpsS Xpey in£ e`n-¡pw. AXv Ah-cpsS ]m]-¯nv Hcp Ipdhpw hcp-¯p-I-bn-Ã. (apkvenw) Hcp sXäv sNbvXm lrZb-¯n Hcp Idp¯ ]pÅn hogpw. Xu_ sNbvXm AXv ambv¡-s¸-Spw. Xn·-IÄ A[n-I-cn-¸n-¨m Idp¯v ]pÅn hep-Xm-Ipw, lrZbw Ccp- f-S-ª-Xm-Ipw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 50. 50. sXäp-IÄ kw`-hn-¨m F{Xbpw s]s«m¶v Xu_ sN¿pI • kw`-hn-¨-Xn tJZw thWw • hogvN kw`-hn¨ nÀ_Ô _m[y-X-IÄ nd-th-ä-Ww. • D]{Z-hns¨¦n £a tNmZn-¡Ww • a-Êns AÃm-lp-hn-pÅ Ap-k-c-W-bpsS Ibv]v Ap-`-hn-¸n-¸n-¡p-I, Ah-tm-SpÅ [n¡m-c- ¯nsâ am[pcyw Bkz-Zn-¨-Xp-t]m-se. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 51. 51. ZnIvdp-Ifpw {]mÀ°Ifpw A[n-I-cn-¸n-¡pI ss]im-NnI Nn´-Ifpw t{]c-W-IfpamWv ap-jys Xn·-I- fn-te¡v bn-¡p-¶-Xv. Ah-bn n¶v c£ tSm³ dpJn¿ id-C¿ a-kvImcw icn-bmw-h®w nÀÆ-ln¡pI hy`nNmc¯n-te-s¡-¯n-¡p¶ kml-Ncy§sf XS-bpI à Iq«p-Imsc Xnc-sª-Sp-¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 52. 52. Ønc-ambn Zo³ ]Tn-¡p¶ kwhn-[m--§-fn t_m[-]qÀÆw I®n-I-fm-IpI ^nXv-Isf Aa-ep-I-fm adn-I-S-¡pI Adn-hp-Å-h-cp-ambn kwkm-cn-¡p-I. {]mb-ambm hnhmlw Ign-¡pI t_m[-hÂI-cWw kab {Iao-I-cWw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 53. 53. Cl-tem-I¯v sh¨v HcmÄ asäm-cm-fpsS yq-X-IÄ ad- ¨p-sh-¨m Jnbm-a¯v mfn AÃmlp Ahsâ yq- X-IÄ ad-¨p-sh-¡pw. (apkvenw) ½psS ktlm-Z-c-§-fpsS A`n-amw kwc-£n-¡Ww WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 54. 54. • mhv Imc-W-amWv ap-jy-cn A[n-Ihpw c-I-¯n {]th-in-¡-s¸-Sp-I. • mhn-sbpw P-t-{µn-b-s¯bpw kq£n- ¡p-¶-hÀ¡v kzÀ¤w WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 55. 55. AÃm-lphnsâ XW oXnammb `cWmXnImcn AÃmlphnsâ amÀ¤¯n hfÀ¶ bphmhv ]Ånbpambn aÊv _Ôs¸«h³ AÃmlphnsâ t]cn kvtln¡pIbpw AÃmlphn sâ t]cn ]ncnbpIbpw sNbvXhÀ 1 2 3 4 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 56. 56. AÃm-lphnsâ XW IpeoXbpw kuµcyapÅ Hcp kv{Xo ZpÀS¸nv £Wn¨m Rm³ AÃmlphns `bs¸Sp¶p F¶v ]dªh³ Zmw ÂIpIbpw heXv ssI ÂIp¶Xv CSXv ssI AdnbmsX ad¨v sh¡pIbpw sNbvX-h³ GIm´Xbn AÃmlphns¡pdn¨v HmÀ¯v I®oscmen¸n¨h³. 5 6 7 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 57. 57. AUn-£³ CâÀs-än AUn-£v Imc-W-am-Ip¶ {][m taJ-e-IÄ • t]mtWm-{K^n • Nmän§v • sKbn-an§v • NqXm«w WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 58. 58. Hgn-hp-k-abw Nn´-IÄ t{]cI iàn (Nn{Xw/i_vZw,..) ico-chpw aÊpw amdn-¯p-S-§p¶p sXäv sN¿p¶p WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 59. 59. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION AS-bm-f-§Ä • sXäp-IÄ sN¿p¶Xn AhÀ¡v kt´mjw tXm¶pw • aXNn«I-fn n¶v ]Xps¡ DÄh-enbpw • kZm aÊv `bw nd-ª-Xm-bn-cn¡pw • AhÀ cl-ky-ambn Xn·-IÄ sN¿pw • kzbw-t`mKw t]mepÅ t¾Ñ amÀ¤-§Ä kzoI-cn¡pw
 60. 60. “FÃmw XpS-§p-¶Xv Nn´-I-fn n¶m-Wv, ]n¶o-Sh Bi-b-§-fm-Ip-¶p. tijw hm¡p-Ifpw {]hÀ¯nIfp- am-Ipw. ]Xnsb Ah ioe-ambn amdpw” – C_vp J¿nw Zpio-e-§sf s]m«n-¨p Ifbp-I, ½Ä kzX-{´-cm-IpI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 61. 61. ap-jycn A[n-Ihpw jvS-s¸-Sp-¯p¶ Ap-{K-l-§Ä 1. BtcmKyw (bp-h-Xzw) 2. Hgnhp kabw a-kvImc {Iaw Pohn-X-{I-a-am-¡pI Ae-k-amb a-ÊmWv ]nim-Nnsâ ]Wn-¸pc WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 62. 62. CâÀsänse ià-amb hyh-km-b-§Ä 1. tkmjy sävhÀ¡n§v 2. t]m¬ hyh-kmbw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 63. 63. • {]tXyI I½yq-Wn-än-I-fn-te¡v hyàn-IÄ Iq«w IqSmpw NÀ¨-IÄ S-¯mpw A`n-{]m-b-§-fpw ]T- -§fpw ]¦psh¡m-pÅ kwhn-[mw • kulrZ§Ä hnI-kn-¸n-¡m³ • amÀ¡-än-§v, hntm-Z-§Ä • {Kq¸v Nmäv kwhn-[m--§Ä,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION tkmjy sävhÀ¡n§v
 64. 64. 1997 2003 2004 2005 (launchedfor everyone) 2006 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 65. 65. • t]m¬ sskäp-I-Ä = 4.2 anÃy³ • Znt 25 % skÀ¨p-IÄ • t]m¬ Ønc-ambn ImWp¶ CâÀsäv D]-t`m-àm-¡Ä =42.7 % • t]m¬ hn]Wn = hÀj-¯n 4.9 _ney¬ tUmfÀ (A-Xm-bXv hÀj-¯n Rs. 30,135 tImSn) t]m¬ hyh-kmbw (Statistics of 2005-06, familysafemedia.com) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 66. 66. • t]m¬ sskäp-I-Ä Gähpw IqSp-X nÀan-¡p-¶Xv ]ÝmXy cmPy-§-fmsW¦n AXv Ønc-ambn nco-£n- ¡p-¶-Xnepw skÀ¨v sN¿p¶Xnepw ap¶n-ep-ÅXv apkvenw `qcn-]-£ cmjv{S-§-fm-Wv. DZm:þ ]m¡n-Øm³, CuPn-]vXv • 2006 se ]T--§Ä C´ysb aq¶m-a-mbn F®n-bn-cn- ¡p-¶p. (Statistics of 2005-06, familysafemedia.com) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 67. 67. t]mtWm-{K^n AUn-£³ Hcp kplr¯v aZy-¯nv AUnIväv BIp-¶-Xp-t]m-setbm AXn-t-¡mÄ Kuc-h-ap-Å-Xp-amb AUn-£³ Xs¶- bmWv t]mtWm-{K-^n-bpw. Iuam-c-¡m-cmb Im¼kv hnZymÀ°n-I-fn C¯cw AÇo- e-§-Ä thK-¯n thtcm«w e`n-¡p-¶p. Hcp aZy-]mn aZy-¯nv ASn-a-bm-b-Xp-t]mse Xs¶-bmWv t]mtWm-{Km^n Nn{X-§Ä ImWp-¶-h-cpw. Ah-cpsS Xe- t¨m-dmWv Ah-cpsS _mÀ F¶p-am-{Xw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 68. 68. (-_n-tb,) o kXy-hn-izm-kn-I-tfmSv Ah-cpsS ZrjvSnIÄ Xmgv¯p-hmpw P-t-{µn-b-§Ä Im¯p-kq-£n-¡mpw ]d-bpI (24:30) A]-I-S-¯m tm¡n-t¸m-Ip-¶-Xnv {]iv-an-Ã. ]n¶o-SpÅ tm«w ]mSn-Ãm-¯-Xm-Wv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 69. 69. kv{XoI-fpsS hkv{X [mcWw • ]pcp-j-·mÀ¡v ImgvN-bmWv ssewKnI DWÀÆv  Ip- ¶-Xv. kv{XoIÄ¡v Bi-b-hn-n-a-b-hpw. • áX ad-¡m¯ kv{XoIsf ImWpt¼mÄ ]pcp-j-·m- cpsS ico-c-¯n sStÌm-Ìn-tdm¬ F¶ tlmÀtam¬ DÂ]m-Xn-¸n-¡s¸Sp-¶p. • sStÌm-Ìn-tdm¬ ]pcpj ico-c-¯n A{I-aW hmk- tbm skIvkn-tm-SpÅ XmÂ]-cytam Pn-¸n-¡p-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 70. 70. sStÌm-Ìn-tdm¬ A{I-aW hmk skIvkv • ]oV§Ä • sIme-]m-X-I-§Ä • ayKob kz`m-h-§Ä • CW-I-tfmSv • Ap-h-Z-o-b-amÃm¯h-tcmSv • kzbw-t`mKw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Ch-bn H¶v apjy Pohn-X-¯nv An-hm-cy-am-Wv. AXv CW- tbm-sSm-¶n¨v Nne-h-gn-¡mmWv Ckvemw nÀt±in¡p-¶-Xv.
 71. 71. • kv{XoIÄ Hcn-¡epw Ah-cpsS t^mt«m-IÄ t^kv_p-¡ntem aäp tkmjy aoUn-b-I-fntem CS-cp-Xv • kv{XoIÄ ]qÀ® hnh-c-§Ä sän ÂI-cpXv • Zpc-´-§Ä hnfn¨p hcp-¯-cpXv • lrZb-¯n tcmK-ap-Å-hÀ¡v Ah Xs¶ [mcmfw. • kv{XoIÄ Cu D½-¯nv ]co-£-W-amWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 72. 72. in£  Cl¯n  J_dn  ]ctemI¯v n§Ä hy`n-Nm-c-t¯mSv ASp-¯p-t]m-I-cp-Xv. XoÀ¨- bmbpw AXv oN-amWv. lo-amb amÀ¤-hpw. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 73. 73. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION t]mtWm-{K^n hnhm-l -Po-hn-X-¯nsâ ASn-¯-d-IÄ XIÀ ¡p-¶p. A¯c-¯n-ep-ÅhÀ hnhmlw sNbvXXv CâÀs- än-s-bm-Wv. ho«n aXNn«-tbmsS Pohn-¡p¶p F¶v [zn-¸n-¡p-Ibpw Im¼-kp-I-fn A[À½-§Ä¡v tXrXzw ÂIpIbpw sN¿p¶ sshcp²y kz`mhw C¶v ]e-cnepw {]I-S-amWv.
 74. 74. Hm¬sse³ AUn-£³ ]cn-l-cn-¡m³ B{K-ln-¡p-¶- h-cmWv ]e-cpw. ‘F{X {i²n-¨n«pw km[n-¡p-¶n-Ã...’ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • sXäp-I-fn-te-s¡-¯n-¡p¶ kml-N-cy-§sf Dt]-£nt¨ ]äq. • Am-hiy Nn´-IÄ hcp-t¼mÄ a-Ên-sbpw ico-c-s¯bpw D]-Im-c{]Zamb {]hÀ¯§-fn-te¡v Xncn-¨p-hn-SpI. • ]cn-io-en-¡pI • {]mÀ°n¡pI
 75. 75. dn{^-jvsaâv • IpSpw_ kµÀi--§Ä • DÃmk bm{X-IÄ • Ncn{X {]m[m-y-apÅ Øe-§Ä kµÀin-¡Â • hnhn[ Ifn-IÄ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 76. 76. c£n-Xm-¡-tfmSv • Ip«n-IÄ¡v sNdp-{]m-b-¯n CkvemanI Ncn{X IY-Ifpw ]mT§fpw ]Tn-¸n-¨p-sIm-Sp-¡p-I. • ho«nse hnVns¸«nbpw Im_nÄ IW-£pw Ign- hXpw amän-sh-¡p-I. • Ip«n-IÄ¡v CkvemanI aqey-§Ä e`y-amIpw hn[apÅ sKbn-ap-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 77. 77. • Ip«n-IÄ A[n-Ihpw AÇo-e-X-IÄ tXSn-t¸m-Ip-¶Xv Ah-cpsS tlmw hÀ¡v ka-b-§-fn-em-Wv. • Ip«n-Isf hoSp-I-fn Xn-¨m¡n t]mI-cpXv. Ah-tcm- sSm¸w Iq«nv ‘]nim-Np-¡-fm’-bn-cn¡pw hkn-¡p-¶-Xv. • BUw_-c PohnXw sXäp-Isf sNdp-Xm¡n tXm¶n-¡pw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 78. 78. • Ip«n-I-tfmSv ]Tn-¡m³ ]d-bp-¶-tXm-sSm¸w Ah-cpsS IqsS-bn-cp¶v ]Tn-¸n-¡p-I. • Ip«n-I-tfmSv nc-´cw CS-]-g-Iw. AhÀ¡m-h-iy-amb XÀ_n-¿¯v sNdp-{]m-b-¯n ÂIWw. • CÂav tSp-¶-Xn CJvemkv thWw, AXnv AÃm-lp- sh-¡p-dn-¨pÅ icn-bmb t_m[w AhÀ¡v ÂI-Ww. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 79. 79. • n§Ä aSn ImcWw ssewKnI Pohn-X-hp-ambn _Ô- s¸« Adn-hp-IÄ a¡fn n¶v ad-¨p-sh-¨mÂ, Ip«n- IÄ CâÀs-änse ssk_À skIvkp-I-fpsS AÇoeX-I-fn n¶m-bn-cn¡pw Imcy-§Ä {Kln-¡p-I. • hnIrXhpw hnNn-{X-hp-amb ssewKnI k¦Â]§-fm-bn- cn¡pw Ah-cpsS a-Êp-I-fn CSw tSp-I. • hr² kZ§Ä Pn-¡p-¶p. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 80. 80. DÅ-S-¡-§Ä ip²o-I-cn-¡m³ (Content filtering) • CâÀs-änse skIvkv, el-f, ISp¸apÅ `mj, Ah- bpsS Nn{X-§Ä F¶nh XS-bm-pÅ amÀ¤w • CâÀsäv kzX-{´-amb Hcp taJ-e-bm-Wv. Bcpw F´pw t]mÌv sNbvtX-¡mw. • DZm:þ google safe search, K9 Bluecoat technology WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 81. 81. {]iv-§-fn AIs¸-«-h-tcm-SpÅ kao-]w • hnizm-kn-IÄ¡v sXäp-IÄ kw`-hn-¨m Ahsc ]cn- l-kn-¡-cp-Xv. sXäp-IÄ Xncp-¯p-¶-XnpÅ Ah- k-c-w ÂIp-I. AXn-m-h-iy-amb klm-b-§Ä AhÀ¡v ÂIp-I. • BhÀ¯n¨v aZy-]n¨ hyàn-tbm-SpÅ kao-]w. • Ahsc Zo³ ]Tn-¡p¶ kwcw-`-§-fp-ambn _Ô-s¸- Sp-¯p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 82. 82. • hy`n-N-cn-¡m³ Ap-hmZw tNmZn¨ hyàn-tbm-SpÅ {]hm-NI kao-]w amXrIm tbmKy-am-Wv. • c£n-Xm-¡-fpsS `mh--I-fn t]mepw hcm¯ ImgvN-IÄ Ip«n-IÄ Hfn-ªn-cp¶p ImWp-¶p. • ssKU³kv skÃpIÄ alÃpIÄ tI{µoIcn¨v Øm]n-¡p-IbmWv sÃmcp kao-]w. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 83. 83. ^e-{]-Z-amb D]-tbmKw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 84. 84. aebmfw CkvemanIv ¢mkv dqw • JpÀ-Bpw kp¶¯pw a³l-Pp-Ê-e^v Ap-k-cn¨v ]Tn-¡m³ • ssehv {]`m-j-W-§Ä • NÀ¨-Ifpw kwib nhm-cWhpw • Xlv^o-fp JpÀ-B³ ln^vfv ]Tw • A _emKv Ad_n `mjm ]Tw • kvtl kwhm-Z-§Ä • Iznkv t{]m{Km-ap-IÄ • A _pkvXm³ Ip«n-I-fpsS ]cn-]m-Sn-IÄ www.mic-room.com WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 85. 85. www.salafivoice.com WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • CkvemanI teJ--§-fpsS tiJcw • hyXn-bm I£n-Isf ]T--hn-t[-b-am-¡p¶ cNIÄ • ssehv t{_mUvIm-Ìn§v • 24 aWn-¡qdpw CkvemanIv tdUntbm kw{]-£Ww alislahradio.com salafivoice.com/radio
 86. 86. www.dawavoice.com • Ckv{emlo ]Þn-X-·m-cpsS ]`m-j-W-§Ä • hnj-b-§Ä¡-p-k-cn¨v Uu¬temUv sN¿mw • {]`m-j-IÀ¡-p-k-cn¨v Uu¬temUv sN¿mw • hnip² JpÀ-B³ ae-bmf hnhÀ¯ i_vZw • ZnIvdp-I-fpsSbpw {]mÀ°I-fp-sSbpw i_vZw • Zndm-k-¯p-±o³ WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 87. 87. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 88. 88. Fw.-F-kv.Fw sF.Sn tImÀWÀ • n§-fpsS em]vtSm-¸p-Ifpw samss_-ep-Ifpw CkvemanIhÂI-cn-¡m³ • Cþ{KÙ-§Ä • {]`m-j-W-§Ä, ¢mkp-IÄ • tkm^vä-sh-b-dp-IÄ • B¸vfn-t¡-j-p-IÄ • ]m«p-IÄ kt½-f--§-fn samss_-ep-IÄ Ckveman-I-h¡cn¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 89. 89. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION • t^kv_p-¡nse SmKn§v Hgn-hm-¡p-I. ½psS ssSwsse-n ½psS Ap-hm-Z-an-ÃmsX aämcpw H¶pw t]mÌm³ ]mSn-Ã. • ^n«dn§v tkm^vävhbdp-IÄ C³ÌmÄ sN¿pI. DZm:þ k9 • KqKnÄ ]c-ky-§Ä Hgn-hm-¡p-I • Fw.-F-kv.-Fw. sF.Sn tImÀWÀ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. ½psS m«nse ]cn-]m-Sn-I-fn Fw.-F-kv.-Fw. sF.Sn tImÀWÀ kPo-h- ambn {]hÀ¯n¡p¶p F¶Xv Dd-¸p-h-cp-¯p-I. kpc-£n-X-amb D]-tbmKw
 90. 90. t^kv_p-¡n n¶v tagging Hgn-hm-¡p-¶-Xnv 1 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 91. 91. ½psS timeline  DÅ t]cn (username) ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 92. 92. tijw activity log  ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 93. 93. tijw ‘posts yu’re tagged In’ Â ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 94. 94. tijw settings AS-bm-f-¯n ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 95. 95. tijw disabled _«-WnSp-¯pÅ AS-bm-f-¯n ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 96. 96. tijw enabled ¢n¡v sN¿pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 97. 97. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 98. 98. Cn n§-fpsS timeline  n§-fpsS k½-X-¯m-e-ÃmsX BÀ¡pw H¶pw tag sN¿m³ km[n-¡p-I-bn-Ã. Cn aäp-Å-hÀ tag sNbvXXv timeline  hcp-¯p-¶-Xnv timeline review sN¿pI. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 99. 99. DZm-l-cWw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 100. 100. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 101. 101. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 102. 102. DÅ-S-¡-§Ä ip²o-I-cn-¡m³ (Content filtering) • CâÀs-änse skIvkv, el-f, ISp¸apÅ `mj, Ah-bpsS Nn{X-§Ä F¶nh XS-bm-pÅ amÀ¤w • CâÀsäv kzX-{´-amb Hcp taJ-e-bm-Wv. Bcpw F´pw t]mÌv sNbvtX-¡mw. • DZm:þ google safe search, K9 Bluecoat technology WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 103. 103. google safesearch 2 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 104. 104. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 105. 105. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 106. 106. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 107. 107. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 108. 108. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 109. 109. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 110. 110. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 111. 111. Am-hiy Imcy-§Ä Bsc¦nepw search sNbvXm C{]-Imcw google ImWn-¡Ipw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 112. 112. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 113. 113. ]c-ky-§Ä Hgn-hm-¡p-¶-Xnv 3 WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 114. 114. https://adblockplus.org/en/firefox WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 115. 115. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 116. 116. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 117. 117. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION 700,000 Pn.-_n. sa½dn ImÀUv D]-tbm-Kn¨v Hcp ap-jysâ BbpÊv apgp-h³ dn¡mÀUv sN¿m³ km[n-¡psa¦n IÀ½-§-fpsS tcJ s½ ImWn-¡m³ dºnv bmsXmcp {]bm-k-hp-an-Ã. XoÀ¨-bmbpw ]cn-ip²n tSnbhÀ hnP-bn-¨n-cn-¡p-¶p. (87:14)
 118. 118. “Ahsb]än AhcpsS aÊpIÄ¡v ZrVambn t_m[yw h¶n«pw A{Iahpw Al¦mchpw aqew AhÀ AXns ntj[n¨p Ifªp.” (wev 14) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION ]pWy-¯nepw [À½-njvTbnepw n§Ä Atymyw klm- bn-¡p-I. ]m]-¯nepw A{I-a-¯nepw n§Ä Atymyw klm-bn-¡cpXv. (5:2)
 119. 119. BZansâ k´XnIfpsS aÊv, Hcp ]m{X¯n Xnf¨padnbp¶ shÅt¯¡mÄ s]s«m¶v CfInadnbp¶XmWv. lrZb¯nsâ D]a Hgnª Hcp {]tZi¯v InS¡p¶ Hcp Xqh t]msebmWv. ImäSn¡pt¼mÄ AXv amdnadnªp Ifn-¡pw.
 120. 120. lrZbs¯ Zon Dd-¸n¨p nÀ¯m³ {]mÀ°n¡pI WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 121. 121. ap-¡mbn Hcp-¡-s¸« “B {KÙ-¯n ” tcJ-s¸-Sp- ¯p-¶tXmÃmw temIÀ¡v ap¶n AÃmlp {]ZÀi-¯n-p-sh-¨mÂ... ½Ä in-¨Xp Xs¶... in-¨-Xp-X-s¶... Xncp-¯-ep-IÄ¡v ka-b-am-bn.... Xu_IÄ A[n-I-cn-¸n-¡p-I.... {]mÀ°tbm-sS....
 122. 122. WISD MGLOBAL ISLAMIC MISSION Together.. Towards.. Peace... WISD M www.wisdomislam.org | facebook.com/wisdomislamicmissionGLOBAL ISLAMIC MISSION

×