buku skrap untuk kepentingan unit piawai

38,057 views

Published on

supreme............

Published in: Education
2 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
302
Comments
2
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

buku skrap untuk kepentingan unit piawai

 1. 1. Pertama sekali, kamiingin mengucapkanterima kasih kepadacikgu untukmemberikan peluangini dan mengucapkanterima kasih kepadaibu, bapa,abang danorang membantukami untukmelakukan bukuskrap ini.
 2. 2. Takrif, persetujuan dan kegunaan unit ukuran telahmemainkan peranan yang utama dalam usaha manusia sejakdari awal-awal lagi sehingga hari ini. Sistem-sistemukuran yang berbeza sama sekali amat biasa pada suatuketika, tetapi kini terdapat satu piawai sejagat, iaitu SistemUnit Antarabangsa(SI), yang merupakan bentuk sistemmetrik yang moden yang telah atau sedang diiterimaguna diseluruh dunia.Amerika Syarikat hampir pasti merupakan negara yangterakhir untuk menerimaguna sistem ini, walaupun sistem inisemakin digunakan di sana.Dalam perdagangan, timbang dan ukur seringnya dikawaloleh peraturan kerajaan untuk memastikan keadilan dangambaran. Bureau international des poidset mesures (BIPM)telah ditugasi untuk memastikan keseragaman ukuran-ukurandi seluruh dunia serta kebolehkesanan kepada(SI). Metrologi ialah sains untuk mengembangkan timbangdan ukur negara, serta timbang dan ukur antarabangsa yangboleh diterima.
 3. 3. Dalam bidang-bidang fizik dan metrologi, unit-unitmerupakan piawai-piawai untuk mengukur kuantitifizikal dan yang perlu diberikan takrif yang jelas supayaberguna. Kebolehulangan ujian merupakan pokok kaedahsaintifik dan oleh itu, satu sistem unit yang piawai dapatmemudahkan pelaksanaan ini. Sistem-sistem unit saintifikmerupakan perbaikan konsep timbang dan ukur yangdikembangkan untuk tujuan perdagangan sejak lamadahulu.Sains, perubatan, dan kejuruteraan seringnyamenggunakan unit-unit ukuran yang lebih besar atau lebihkecil daripada unit-unit yang digunakan dalam kehidupansehari-hari, dan merujuk kepada unit-unit mereka denganlebih tepat. Pemilihan unit-unit ukuran yang bijak bolehmembantu para penyelidik dalam penyelesaianmasalah (sila lihat, umpamanya analisis dimensi).
 4. 4. Sistem unit yang berbeza diasaskan oleh pilihan set unitasas yang berbeza. Sistem unit yang paling luasdigunakan adalah Sistem Unit Antarabangsa, atau SI.Terdapat tujuh unit asas SI. Semua unit SI lain bolehditerbitkan dari unit asas tersebut.Bagi kebanyaknkuantiti, unit amatlah diperlukan untuk membicarakansesuatu nilai kuantiti fizik. Sebagai contoh, memberiseseorang kepanjangan tertentu tanpa menggunakansesuatu unit amatlah mustahil kerana kepanjangan tidakboleh diperihalkan tanpa menggunakan sebarangrujukan bagi nilai tersebut.Tidak semua kuantitimemerlukan unit mereka masing-masing. Denganmenggunakan hukum fizik, unit kuantiti bolehdinyatakan sebagai gabungan unit bagi kuantiti lain.Maka, hanya satu set kecil unit diperlukan. Unit-unit inidianggap sebagai unit asas. Unit lain adalah unitterbitan. Unit terbitan adalah untuk kemudahan,memandangkan unit-unit itu boleh dinyatakan dalamunit asas. Unit yang mana menggunakan unit asasadalah satu pilihan.Unit asas SI bukanlah set unitterkecil. Set terkecil telahpun ditakrifkan. Terdapat setyang medan elektrik dan magnet berkongsi. Inibergantung kepada hukum fizik yang menunjukkanbahawa medan electrik and magnet adalah manifestasiyang berbeza bagi fenomena yang sama. Dalambeberapa bidang sains, sistem unit lebih digunakanberbanding sistem SI.
 5. 5. Penggunaan unit piawai (standardunits) dalam pengukuran bolehmemudahkan komunikasiantarabangsa dan kehidupanseharian kita.Masalah mungkin timbul jika unitpiawai tidak digunakan. Sebagaicontoh, harga sesuatu barang ituditentukan berdasarkan beratatau isipadu barangan tersebut.Jika unit berat atau isipadu yangberbeza digunakan, ia akanmenyebabkan kerumitan dalammeletakkan harga barangtersebut.Satu kilogram unit piawai bagijisim adalah kuantiti jirim dalamsilinder aloi platinum-Iridium.
 6. 6. Oleh itu, apabila kita mengatakansesuatu objek itu mempunyai jisim 5kg, sebenarnya ia merujuk kepadajumlah jirim objek tersebut dalambentuk silinder piawai (standardcylinder).Sebelum Sistem Antarabangsa(International System, SI)diperkenalkan, sistem unit piawai yangdigunakan adalah foot-pound-second(FPS).Dalam sistem unit ini, foot (kaki),pound (paun) dan second (saat)digunakan sebagai unit piawai untukmengukur panjang, jisim dan masa.Panjang Inci, kaki, ela, rantai,batu meter, kilometerLuas Inci persegi, kakipersegi, ela persegi,ekarIsipadu Inci padu, kaki padu,ela padu, gelenJisim / berat Paun, auns, kati, tahil,gram, kilogram, tan,pikulPengukuran UnitPelbagai unit pengukuran yangdigunakan diseluruh dunia;
 7. 7. Unit panjang, jisim, isipadu danluas dalam Sistem ImperialBritish adalah seperti berikut;Panjang12 inci = 1 kaki3 kaki = 1 ela22 ela = 1 rantai10 rantai = 1 furlong8 furlong = 1 batu5280 kaki = 1 batu1760 ela = 1 batuIsipadu1728 inci padu = 1 kaki padu27 kaki padu = 1 ela paduJisim437.5 hantap = 1 auns16 auns = 1 paun (7000 hantap)14 paun = 1 pikulLuas144 inci persegi = 1 kaki persegi9 kaki persegi = 1 ela persegi4840 ela persegi = 1 ekar640 ekar = 1 batu persegi
 8. 8. 1 inci =25.4mm1 kaki3 =0.028 m31 kaki = 0.305m1 gelen = 4.5liter1 batu = 1.6km1 paun = 0.45kg1 kaki = 0.093m1 tan = 1016kg1 ekar =4046.9 m21 kati = 0.6 kg1 m = 3.3 kaki 1 m3 = 35.3kaki31 km = 0.6batu1 liter = 0.22gelen1 m2 = 10.8kaki21 g = 0.035auns1 hektar = 2.5ekar1 g = 0.026tahil1 ml =0.00006 inci31 kg = 1.65katiSistem Imperial Britishkepada Sistem MetrikSistem Metrik kepadaSistem Imperial BritishPertukaran faktor unit dalamsistem unit piawai
 9. 9. Unit panjang, jisim, isipadu danluas dalam Sistem ImperialBritish adalah seperti berikut;Panjang12 inci = 1 kaki3 kaki = 1 ela22 ela = 1 rantai10 rantai = 1 furlong8 furlong = 1 batu5280 kaki = 1 batu1760 ela = 1 batuIsipadu1728 inci padu = 1 kaki padu27 kaki padu = 1 ela paduJisim437.5 hantap = 1 auns16 auns = 1 paun (7000 hantap)14 paun = 1 pikulLuas144 inci persegi = 1 kaki persegi9 kaki persegi = 1 ela persegi4840 ela persegi = 1 ekar640 ekar = 1 batu persegi
 10. 10. Unit piawai pengukurandigunakan untuk tujuan yangberikut:untuk membolehkanpengukuran yang diambil olehahli sains yang berbeza supayalebih selaras.untuk membolehkanpertukaran maklumat menjadilebih mudah dan kurangmengelirukan.untuk memperbaikikoordinasi antara ahli sainsdari tempat yang berbeza.untuk membolehkan analisisdan perbandingan data yangberbeza menjadi lebih mudahkerana unit yang samadigunakan.untuk mengelakkan masalahyang berkaitan denganpenggunaan unit yang berbeza,seperti penukaran unit.
 11. 11. http://www.sains123.cikgunaza.com/2011/11/kepentingan-unit-piawai-standard-units.htmlhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Unit_ukuranhttp://www.google.com/imghp

×