1.0 PANGKALAN DATA1.1  Pengenalan Pangkalan data   1.1.1 Mengenalpasti pangkalan data   1.1.2 Mengenalpasti sistem ...
Sistem Fail Biasa Sebelum konsep pangkalan data diperkenalkan, data dalam sistem berkomputer disimpan dengan menggunakan...
Konsep Fail Biasa  Sistem fail digunakan untuk menyimpan semuamaklumat dalaman dan luaran yang berkaitan dengansesuatu p...
Sistem Berasaskan Fail  HEA   Sistem Kuliah       Fail Kuliah   Data Pensyarah               ...
Kelemahan Konsep Fail Biasa1  Pengulangan Data    Tiada kawalan pusat menyebabkan data yang sama           ...
cont             Fail yang disimpan dalam format yang berlainan  Ketidakbersandaran4            ...
Pangkalan Data???      8
Contoh kegunaan Pangkalan Data Perpustakaan         TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan  9
Contoh kegunaan Pangkalan Data Pasaraya       TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan  10
Contoh kegunaan Pangkalan Data Kad kredit        TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan  11
Contoh kegunaan Pangkalan Data Pelancongan        TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan  12
Pangkalan Data Pangkalan data merupakan himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori penggu...
Jenis-jenis pangkalan data                    BILANGAN  JENIS       JENIS           ...
 Data Vs Maklumat– Data : merupakan fakta mentah mengenai sesuatu perkara dan belum diproses   • Eg:harga barang, mar...
• Bagaimana komputer menyimpan data– Bermula dari unit terkecil hingga yang terbesar dalam pangkalandata iaitu:• Bit – by...
Konsep Pangkalan Data Konsep pangkalan data timbul hasil daripada keperluan untuk membina sistem pemprosesan data yang ba...
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) adalah satu sistem perisian yang memboleh...
Sistem Berasaskan Pangkalan DataKonsep: • program/aplikasi • pangkalan data • Sistem pengurusan pangkalan data (SPPD/DB...
Pangkalan Data  HEA   Sistem Kuliah                      Data Dewan               ...
Pangkalan Data 2 jenis kaedah penempatan pangkalan data:-  Berpusat (centralized)  Teragih (distributed)
Pangkalan Data Pangkalan Data Berpusat   Semua fail-fail yang berkaitan disimpan didalam satu lokasi   storan.   Pa...
Pangkalan Data Berpusat  Pengguna              Pengguna  Johor Bahru             Alor Setar  ...
Pangkalan Data Kelemahan   Fail data hanya boleh dicapai pada komputer host sahaja   Jika berlaku kerosakan pada host...
Pangkalan Data Pangkalan Data Teragih  Sebahagian atau keseluruhan pangkalan data disimpan pada  host yang berasingan...
Pangkalan Data Teragih  Pengguna         Pengguna Johor Bahru        Alor Setar         Lokasi ...
Persekitaran Sistem Pangkalan DataTerdiri drp 5 komponen utama:1. Perkakasan2. Perisian   - Sistem Pengopersian   - Pe...
Persekitaran Sistem Pangkalan Data
Komponen Persekitaran SPPD Perkakasan  Komponen ini melibatkan semua peranti fizikal sistem.  Contoh: microkomputer, m...
Perisian  i. Perisian sistem kendalian – (O/S, utility & perisian    rangkaian)  ii. Sistem Pengurusan Pangkalan Dat...
Cont… Pengguna  Pengguna Akhir Biasa    Merupakan pelanggan yang menggunakan SPPD untuk mendapatkan    maklumat...
Cont…Data- Ia merupakan data mentah yang disimpan di dalam fail dan hasil daripada analisis terhadap organisasi yang terdi...
Cont… Pereka Bentuk Pangkalan Data   Orang yang mempunyai pengetahuan teknikal tentang pangkalan data.   Tanggungja...
Kebaikan dan Kelemahan SPPD     KEBAIKAN            KELEMAHANKawalan terhadap data lemah    Kesukaran p...
Cont…     KEBAIKAN               KELEMAHAN                    Kos pembinaan SPPD dan...
ISTILAH ASAS PANGKALAN DATA ISTILAH                  TAKRIFAN                  CONTOH ...
Cont….  ISTILAH                TAKRIFAN                 CONTOH  KHAS       Seku...
Pangkalan DataPersekitaran : Perpustakaan            Entiti  Fail : Buku        Atribut Nama     ...
TERMINOLOGI PDENTITI         KUNCI  ENTITI LEMAH    HUBUNGAN  ENTITI KOMPOSIT  ENTITI SUPERKELAS  ENTITI S...
TERMINOLOGI PDENTITI Objek dunia nyata yang boleh menyimpan data dan dapat dikenalpasti dengan jelas. Ia boleh wujud se...
Cont… Entiti mewakili orang, tempat, objek, konsep atau peristiwa. Entiti dilabelkan dengan kata nama dan menggunakan hu...
Contoh entiti   Entiti         ContohIndividu    Pelanggan, pekerja, pembekalTempat     Daerah, negeri, ...
STAF        PELAJAR     KURSUS          Contoh Perwakilan Entiti dalam ERD   Jenis Entiti     ...
Entiti: PELAJAR                 75115  Farazila Yusof                 75794  Wan Haniza ...
i) ENTITI LEMAH  Contoh;  Tanggungan Pekerja
ii) ENTITI KOMPOSIT  Ia wujud kerana adanya hubungan entiti yang kompleks. Ia  adalah entiti yang dimudahkan dari hubung...
iii) ENTITI SUPERKELAS dan ENTITI SUBKELAS Jenis ini digunakan untuk mewakili sekumpulan entiti yang mempunyai ciri-ciri...
ATRIBUT Huraian atau ciri-ciri sesuatu entiti. Butiran-butiran yang memperihalkan ciri-ciri sesuatu  entiti. Atribut y...
NamaNo_matrik                 Alamat            PELAJAR      Perwakilan Atribut di dalam ...
Menamakan Atribut Menggunakan kata nama  Contoh : No_matrik, Nama, Alamat Nama atribut adalah unik dalam satu jenis en...
Keputusan   Lulus, GagalJantina    Lelaki, PerempuanMarkah     (0,100)CGPA      (0,4)Status     Aktif,...
Jenis Atribut  Atribut Mudah  Atribut Nilai Tunggal  Atribut Nilai Komposit  Atribut Nilai Berbilang  Atribut Te...
i)  ATRIBUT MUDAH   Ia hanya mempunyai satu komponen, wujud secara bebas   dan tidak boleh dipecahkan. Maksud beba...
iii) Atribut Nilai Komposit  Atribut yang boleh dipecahkan kepada unit-unit atau  komponen-komponen. Ia mempunyai bany...
iv) Atribut Nilai Berbilang  Sukar untuk proses penjelmaan  Untuk memudahkan proses penjelmaan, atribut nilai  berbilan...
v) Atribut Terbitan  Atribut yang diterbitkan daripada atribut lain daripada entiti  yang sama atau entiti yang berlain...
KEKUNCI Untuk memudahkan pencarian maklumat dalam pangkalan data, maka dalam setiap rekod yang disimpan akan mempunyai ...
Kunci Calon Merujuk kepada atribut-atribut yang dapat mengecam entiti secara unik Entiti boleh dicam secara unik melalui...
Kunci Primer (Identifier) Merujuk kepada pemilihan satu daripada kunci calon bagi mengecam jenis entiti secara unik. Pem...
Nama    Matrik                          Alamat                  PELAJARAtri...
DOMAIN ATRIBUT ( Data Type )Ia merupakan set nilai sesuatu atributContoh;Domain atribut nombor pekerja adalah integer (1-3...
NILAI NOLNilai nol ialah nilai yang tidak wujud, tidak diketahui padamasa tertentu atau tidak berkaitan. Dalam keadaan ini...
Perhubungan Merupakan gam yang melekatkan pelbagai komponen dalam ERD( entiti perhubungan) Label yang digunakan biasany...
Darjah Perhubungan  Merujuk kepada bilangan entiti yang terlibat dalam   sesuatu perhubungan.  Tiga kategori darjah ...
Perhubungan UnariIa merupakan hubungan yang melibatkan satu hubungan sahaja.Hubungan berlaku diantara kejadian-kejadian di...
PERHUBUNGAN BINARI Hubungan Binari Hubungan Binari adalah hubungan di antara dua entiti dan ia merupakan jenis hubungan...
PERHUBUNGAN TERNARIHubungan Ternari merupakan hubungan serentak di antara tiga entiti.Contohnya;PENAJA tawarkan BIASISWA k...
Ringkasan Kategori Darjah PerhubunganSALMI BAHAROM  SIM3300/SIM3303          69
Kardinaliti Kardinaliti hubungan menyatakan bilangan hubungan antara satu entiti dengan entiti yang lain. Contoh; PENS...
Satu kepada Satu (1:1)          1           1    STAF       mengurus       JABATANSa...
Satu kepada Banyak (1:M)            1           M    PELANGGAN          membuat    T...
Banyak kepada Banyak (M:N)              M            N      PELAJAR           men...
Merekabentuk pangkalan data Pangkalan data direkabentuk berdasarkan data yang diperlukan untuk kajian. Model data hubunga...
REKA BENTUK PANGKALAN DATAFaktor-faktor yang dititikberatkan dalam merekabentuk pangkalan data:1.  Maklumat penting yang ...
REKA BENTUK PANGKALAN DATA               76
Pendekatan Rekabentuk Pangkalan datao   `Bottom-Up    -mula mentakrif atribut    - sesuai untuk pangkalan data ya...
AKTIVITI REKA BENTUK PANGKALAN DATA Rekabentuk Konseptual    - pemodelan data    - penormalan    - Pengesahan mo...
NORMALIZATION DAN ER   DIAGRAM
RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R       ENTITI       HUBUNGAN       ATRIBUT       KUNCI ATRIBUT
RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R DATA ITEM  ATRIBUT BERBILANG NILAI       ATRIBUT KOMPOSIT       ATRIBUT TERBITAN
1    1    PENYERTAAN WAJIBE1    R    E2   1    M    KARDINALITI 1:ME1    R    E2   M    M...
Pengenalan kepada pangkalan data (bab1)
Pengenalan kepada pangkalan data (bab1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengenalan kepada pangkalan data (bab1)

48,721 views

Published on

Pengenalan kepada pangkalan data (bab1)

 1. 1. 1.0 PANGKALAN DATA1.1 Pengenalan Pangkalan data 1.1.1 Mengenalpasti pangkalan data 1.1.2 Mengenalpasti sistem Pengurusan Pangkalan data (DBMS) 1.1.3 Mengenalpasti istilah pangkalan data : jadual, atribut, atribut kekunci, atribut komposit, somain, rekod, perhubungan. 1.1.4 Merekabentuk pangkalan data 1.15 Membina jadual dasar pangkalan data.
 2. 2. Sistem Fail Biasa Sebelum konsep pangkalan data diperkenalkan, data dalam sistem berkomputer disimpan dengan menggunakan sistem fail biasa. Oleh itu, sebelum anda mendalami konsep sistem pangkalan data, anda perlu mengetahui konsep fail biasa. Keperluan memahami maksud dan masalah yang wujud dalam konsep fail biasa membolehkan anda menghindari dari mengulangi kesilapan yang sama. Secara tidak langsung anda turut mampu mengendalikan proses peralihan sistem fail biasa kepada sistem pangkalan data.
 3. 3. Konsep Fail Biasa Sistem fail digunakan untuk menyimpan semuamaklumat dalaman dan luaran yang berkaitan dengansesuatu projek, produk, tugas, pelanggan atau pekerja. Padakebiasaannya terdapat banyak fail dalam sebuahorganisasi, dan untuk langkah-langkah keselamatan, setiapfail dilabelkan dan disimpan di kabinet berbeza yangdikunci atau dilokasi yang selamat.
 4. 4. Sistem Berasaskan Fail HEA Sistem Kuliah Fail Kuliah Data Pensyarah Data Dewan Kuliah Data Pelajar HEP Sistem Aktitvi Fail Aktiviti Data Aktiviti Pelajar Data PelajarBendahari Sistem Biasiswa Fail Data Pelajar Biasiswa Data Penaja TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 5
 5. 5. Kelemahan Konsep Fail Biasa1 Pengulangan Data Tiada kawalan pusat menyebabkan data yang sama disimpan berulangkali Data atau rekod yang sama disimpan dalam 2 atau - Data Lewah lebih fail - Ketidakselarasan Data dalam satu fail dikemaskini tanpa mengemaskini fail lain terutama sekali fail yang data disimpan oleh jabatan lain - Kawalan data yang Terdapat jabatan yang mempunyai data yang tidak lemah lengkap2 Data yang disimpan berasingan menyukarkan Pengasingan data proses mendapatkan maklumat apabila memerlukan gabungan 2 atau lebih fail3 Perubahan format data memerlukan penulisan Kebersandaran Format aturcara yang baru samada untuk memasukkan Data data atau memproses data tersebut
 6. 6. cont Fail yang disimpan dalam format yang berlainan Ketidakbersandaran4 menyebabkan ia tidak serasi dan sukar untuk Fail dikemaskini dan diproses Sukar untuk membuat hubungan antara rekod- Kesukaran rekod yang tersimpan dalam setiap jabatan dalam5 mewakilkan data satu organisasi. Oleh itu, agak sukar untuk organisasi menggambarkan operasi organisasi secara menyeluruh dan tepat
 7. 7. Pangkalan Data??? 8
 8. 8. Contoh kegunaan Pangkalan Data Perpustakaan TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 9
 9. 9. Contoh kegunaan Pangkalan Data Pasaraya TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 10
 10. 10. Contoh kegunaan Pangkalan Data Kad kredit TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 11
 11. 11. Contoh kegunaan Pangkalan Data Pelancongan TID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 12
 12. 12. Pangkalan Data Pangkalan data merupakan himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. “A database is a self-describing collection of integrated records” David M. Kroenke
 13. 13. Jenis-jenis pangkalan data BILANGAN JENIS JENIS PENGGUNA SAIZ CONTOH KEGUNAAN SENIBINA SEREMPAKPersendirian Komputer 1 < 10 Megabyte Sistem pribadi pangkalan data (internal) KlinikOrganisasi Komputer pusat 25 – 100 Trillion byte Sistem (centralized) tempahan tiket kapal terbangKumpulan kerja pelanggan - < 25 < 100 Megabyte Sistem(work group) Pelayan (client- pangkalan data server) perpustakaanUmum Internet Tidak terhad Beberapa ratus Perdagangan (external)/onlin Megabyte elektronik eOrganisasi Teragih > 100 Berbilion byte Syarikat insuranGlobal (distributed) multinasional
 14. 14.  Data Vs Maklumat– Data : merupakan fakta mentah mengenai sesuatu perkara dan belum diproses • Eg:harga barang, markah pelajar– Maklumat :merupakan hasil daripada data yang telah diproses yang mempunyai makna dan berguna kepada pengguna. • Eg:perbandingan harga mengikut tempat :Prestasi pelajar
 15. 15. • Bagaimana komputer menyimpan data– Bermula dari unit terkecil hingga yang terbesar dalam pangkalandata iaitu:• Bit – byte – medan/field – rekod – fail – pangkalan data. Bit Bait / Rekod Fail Medan Huruf Bait / Bit Medan Rekod Huruf
 16. 16. Konsep Pangkalan Data Konsep pangkalan data timbul hasil daripada keperluan untuk membina sistem pemprosesan data yang banyak bagi menyokong aplikasi-aplikasi di organisasi yang memerlukannya. Organisasi ini memerlukan sistem pemprosesan data untuk menyimpan data tentang aktiviti harian mereka dan interaksi mereka dengan persekitaran luar.
 17. 17. Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) adalah satu sistem perisian yang membolehkan pengguna mentakrif, mencipta, menyusun, mengemas kini, mengurus dan menyelenggarakan pangkalan data. SPPD turut mengawal capaian terhadap data dalam pangkalan data.
 18. 18. Sistem Berasaskan Pangkalan DataKonsep: • program/aplikasi • pangkalan data • Sistem pengurusan pangkalan data (SPPD/DBMS) Pengguna Pangkalan DBMS data
 19. 19. Pangkalan Data HEA Sistem Kuliah Data Dewan Kuliah Sistem Data Pensyarah HEP Sistem Aktitvi Pengurusan Pelajar Pangkalan Data Pelajar Data Data AktivitiBendahari Sistem Biasiswa Data Penaja
 20. 20. Pangkalan Data 2 jenis kaedah penempatan pangkalan data:-  Berpusat (centralized)  Teragih (distributed)
 21. 21. Pangkalan Data Pangkalan Data Berpusat  Semua fail-fail yang berkaitan disimpan didalam satu lokasi storan.  Pangkalan data disimpan di dalam komputer bersaiz besar seperti komputer kerangka utama.  Kebaikan  Menjimatkan kos penggunaan beberapa buah komputer  Menyediakan kemudahan pengurus pangkalan data  Memudahkan proses backup
 22. 22. Pangkalan Data Berpusat Pengguna Pengguna Johor Bahru Alor Setar Lokasi Pusat Kuala LumpurTID1103/Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan 24
 23. 23. Pangkalan Data Kelemahan  Fail data hanya boleh dicapai pada komputer host sahaja  Jika berlaku kerosakan pada host, keseluruhan data tidak boleh dicapai  Kesesakan pada rangkaian
 24. 24. Pangkalan Data Pangkalan Data Teragih  Sebahagian atau keseluruhan pangkalan data disimpan pada host yang berasingan, khususnya yang dekat dengan sesuatu lokasi pengguna  Terdapat 2 jenis:  Salinan  Sebahagian  Kebaikan  Capaian yang lebih pantas  Kemudahan backup  Kelemahan  Kos penyelenggaraan yang lebih tinggi  Masalah keselamatan
 25. 25. Pangkalan Data Teragih Pengguna Pengguna Johor Bahru Alor Setar Lokasi Pusat Johor Bahru Alor Setar Kota Baharu Kuantan Kuala Lumpur Pengguna PenggunaKota Baharu Kuantan
 26. 26. Persekitaran Sistem Pangkalan DataTerdiri drp 5 komponen utama:1. Perkakasan2. Perisian - Sistem Pengopersian - Perisian DBMS - Perisian penggunaan/aplikasi3. Manusia @ Pengguna4. Tatacara/prosedur5. Pangkalan Data
 27. 27. Persekitaran Sistem Pangkalan Data
 28. 28. Komponen Persekitaran SPPD Perkakasan  Komponen ini melibatkan semua peranti fizikal sistem. Contoh: microkomputer, minikomputer, kerangka utama dan peranti-peranti komputer Perisian  Komponen ini pula melibatkan koleksi aturcara yang yang digunakan oleh komputer dalam Sistem Pangkalan Data, sistem pengendalian , aturcara aplikasi dan mana-mana perisian rangkaian jika rangkaian digunakan
 29. 29. Perisian i. Perisian sistem kendalian – (O/S, utility & perisian rangkaian) ii. Sistem Pengurusan Pangkalan Data (Database Management System / DBMS) iii. Perisian penggunaan – (bahasa peringkat tinggi/Structured Query Language) PERISIAN POPULAR  Microsoft Access, dBASE III Plus, FoxBASE Plus, Oracle, MS SQL Server, SoftBASE, Clipper, Paradox
 30. 30. Cont… Pengguna  Pengguna Akhir Biasa  Merupakan pelanggan yang menggunakan SPPD untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan tugas mereka. Mereka juga menggunakan aturcara aplikasi untuk melaksanakan operasi rutin organisasi  Pengguna Akhir Atasan  Merupakan penggguna yang terlatih dalam menggunakan bahasa pertanyaan secara talian. Kumpulan pengguna ini mengetahui struktur pangkalan data dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh SPPD. Cth Pengamal sistem pangkalan data (developer): Pengaturcara, pentadbir data, pentadbir pangkalan data .
 31. 31. Cont…Data- Ia merupakan data mentah yang disimpan di dalam fail dan hasil daripada analisis terhadap organisasi yang terdiri daripada entiti, atribut dan perhubungannyaTatacara- komponen ini pula meliputi peraturan, piawaian dan panduan rekabentuk sehinggalah kepada penggunaan pangkalan data serta SPPD.
 32. 32. Cont… Pereka Bentuk Pangkalan Data  Orang yang mempunyai pengetahuan teknikal tentang pangkalan data. Tanggungjawabnya adalah merekabentuk model logikal dan seterusnya membangunkan pangkalan data fizikal Pengaturcaraan Pengguna  Orang yang bertugas menulis aturcara bagi melaksanakan fungsi-fungsi tertentu pangkalan data mengikut spesifikasi yang diberikan oleh pengguna dan pentadbir pangkalan data Pentadbir Pangkalan Data (DBA)  DBA pula merupakan orang yang bertanggungjawab di atas perancangan, ciptaan, rekabantuk, penyelenggaraan dan kawalan pangkalan data demi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna.
 33. 33. Kebaikan dan Kelemahan SPPD KEBAIKAN KELEMAHANKawalan terhadap data lemah Kesukaran proses pembangunankerana kebanyakan data disimpan akan memberi kesan kepadadi satu lokasi. prestasi sistemKeselarasan data lebih tinggi Saiz SPPD yang besar melibatkanapabila kawalan terhadap data storan yang banyak.lemah dilaksanakan
 34. 34. Cont… KEBAIKAN KELEMAHAN Kos pembinaan SPPD danLebih maklumat dapat di jana penyediaan perkakasan lain yangdaripada jumlah data yang sama tinggi Kos peralihan dan larian sama adaPerkongsian data di antara individu dari sistem manual atau sistem failatau jabatan tertentu biasa kepada sistem pangkalan data yang tinggiIntegriti data, baik pulih, sokongandan keselamatan yang lebih baik Kesan kegagalan lebih tinggi keranaseperti pengguna kata laluan, pengguna dan aplikasi amatpenyulitan serta penambahan bergantung kepada SPPDkawalan serempak
 35. 35. ISTILAH ASAS PANGKALAN DATA ISTILAH TAKRIFAN CONTOH KHAS Fakta asas. Ia boleh terdiri daripada individu, tempat, peristiwa atau konsep. Jika data digunakan secara Data bersendirian, ia tidak memberikan apa-apa makna dalam 1998, sejarah, fajar bakti konteks sesuatu permasalahan. Bilangan buku sejarah, Data yang telah diproses dan berada dalam struktur yang Maklumat berguna untuk membolehkan keputusan dibuat tahun-tahun penerbitan buku sejarah Organisasi tempat pangkalan data direka bentuk dan Perpustakaan, Universiti ,Persekitaran dibangunkan Hospital, bank Persekitaran: Suatu objek yang unik dan boleh dikenalpasti dalam Perpustakaan Entiti persekitaran tertentu Entiti: Buku, Pengarang Entiti: Buku Atribut / Atribut Nama: Tajuk Buku, medan / Ciri-ciri yang menghuraikan tentang suatu entiti No ISBN item data Atribut Nilai: Sejarah,AA6190
 36. 36. Cont…. ISTILAH TAKRIFAN CONTOH KHAS Sekumpulan stribut/medan/item data yang Rekod diperlukan oleh sesuatu entiti AA61.90, Sejarah Sekumpulan rekod yang diperlukan oleh sesuatu Fail entiti Fail Buku, Penerbitan Pangkalan Data: Katalog Pangkalan Persekitaran: Sekumpulan fail-fail yang diperlukan oleh organisasi Data Perpustakaan Fail: Buku, Pengarang, Penerbit
 37. 37. Pangkalan DataPersekitaran : Perpustakaan Entiti Fail : Buku Atribut Nama Nama NoISBN TajukBuku Tahun Penerbit PengarangR Formale QA76.76 Harry 1996 Wiley Methodko Computer QA78.12 Peter 1999 Prentice Halld Auditing AA61.90 Sejarah Zain 1998 Fajar Bakti Atribut Nilai
 38. 38. TERMINOLOGI PDENTITI KUNCI ENTITI LEMAH HUBUNGAN ENTITI KOMPOSIT ENTITI SUPERKELAS ENTITI SUBKELASATRIBUT ATRIBUT MUDAH ATRIBUT KOMPOSIT ATRIBUT TUNGGAL ATRIBUT BERBINAG ATRIBUT TERBITAN DOMAIN ATRIBUT NILAI NOL
 39. 39. TERMINOLOGI PDENTITI Objek dunia nyata yang boleh menyimpan data dan dapat dikenalpasti dengan jelas. Ia boleh wujud secara fizikal seperti individu, tempat, benda atau sesuatu yang wujud secara konseptual seperti peristiwa.
 40. 40. Cont… Entiti mewakili orang, tempat, objek, konsep atau peristiwa. Entiti dilabelkan dengan kata nama dan menggunakan huruf besar. Jenis entiti merujuk kepada entiti-entiti yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Entiti akan dijelmakan dalam bentuk jadual dalam fasa rekabentuk.
 41. 41. Contoh entiti Entiti ContohIndividu Pelanggan, pekerja, pembekalTempat Daerah, negeri, negaraObjek Alat tulis, perabotPeristiwa Pesanan, tempahan, jualanKonsep Projek, akaun, unit
 42. 42. STAF PELAJAR KURSUS Contoh Perwakilan Entiti dalam ERD Jenis Entiti Contoh STAF, PELAJAR, PENSYARAH Orang Tempat DAERAH, BANDAR, NEGERI Objek BANGUNAN, PERALATAN, PRODUK Peristiwa PENDAFTARAN, PERMOHONAN Konsep KURSUS, AKAUN Contoh Jenis Entiti yang lazim digunakanSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 44
 43. 43. Entiti: PELAJAR 75115 Farazila Yusof 75794 Wan Haniza Wan Hassim 76740 Norwani Mohd Zain 77388 Zarawahida Zakaria Setiap baris 77512 Rozita Bt BahamadBerikut merupakan 77558 Armamorhana Ahmad ‘Instance entity’ 77655 Siti Amrah Zakaria Kepada entiti 78436 Siti Nor Haiza Mad Janapi Pelajar 78447 Noriati Jaminah 84781 Emilza Fuad 84817 Azli Kamarudzaman 84858 Faddly Mazlan 84904 Balkhis Diba Mansor 85013 Aina Najmi Shari 85042 Ku Irdawaty Ku YaakobSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 45
 44. 44. i) ENTITI LEMAH Contoh; Tanggungan Pekerja
 45. 45. ii) ENTITI KOMPOSIT Ia wujud kerana adanya hubungan entiti yang kompleks. Ia adalah entiti yang dimudahkan dari hubungan yang kompleks menjadi satu entiti komposit. Contoh; Pesakit Doktor Rawat Ia melibatkan satu hubungan yang kompleks. Hubungan Rawat boleh dijadikan Entiti Komposit agar hubungan ini menjadi lebih mudah.
 46. 46. iii) ENTITI SUPERKELAS dan ENTITI SUBKELAS Jenis ini digunakan untuk mewakili sekumpulan entiti yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang sama. Walaubagaimanapun ia tidak semestinya sama. Oleh itu konsep superkelas dan subkelas diperkenalkan untuk mewakili jenis entiti yang mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi mempunyai beberapa ciri yang berbeza yang penting kepada organisasi. Contoh; Superkelas : Pekerja Subkelas : Pekerja Kontrak, Pekerja Tetap, Perunding
 47. 47. ATRIBUT Huraian atau ciri-ciri sesuatu entiti. Butiran-butiran yang memperihalkan ciri-ciri sesuatu entiti. Atribut yang penting sahaja ditunjukkan. Contoh Atribut: PELAJAR : No_matrik, Nama, Alamat NEGARA : Kod_negara, Nama_negara
 48. 48. NamaNo_matrik Alamat PELAJAR Perwakilan Atribut di dalam ERD
 49. 49. Menamakan Atribut Menggunakan kata nama  Contoh : No_matrik, Nama, Alamat Nama atribut adalah unik dalam satu jenis entiti Ikut format piawai untuk keunikan  Contoh : PELAJAR – Pel_no_matrik Pel_nama Pel_alamat Namakan atribut yang sama tetapi entiti yang berbeza dengan nama yang berbeza.  Contoh : Pel_nama, Staf_nama
 50. 50. Keputusan Lulus, GagalJantina Lelaki, PerempuanMarkah (0,100)CGPA (0,4)Status Aktif, Tangguh, Gagal, Contoh Atribut dan Domain
 51. 51. Jenis Atribut Atribut Mudah Atribut Nilai Tunggal Atribut Nilai Komposit Atribut Nilai Berbilang Atribut Terbitan
 52. 52. i) ATRIBUT MUDAH Ia hanya mempunyai satu komponen, wujud secara bebas dan tidak boleh dipecahkan. Maksud bebas di sini ialah ia tidak bergantung kepada atribut lain. Contohnya; nama, jantina, Tarikh_lahir,ii) ATRIBUT TUNGGAL Ia mempunyai satu nilai sahaja. Ia tidak smestinya atribut mudah. Contoh: No Kad Pengenalan, No Pelajar
 53. 53. iii) Atribut Nilai Komposit  Atribut yang boleh dipecahkan kepada unit-unit atau komponen-komponen. Ia mempunyai banyak komponen yang mana setiapnya wujud secara bebas. Contoh : Alamat Alamat Negeri No_rumah Jalan Poskod Bandar
 54. 54. iv) Atribut Nilai Berbilang  Sukar untuk proses penjelmaan  Untuk memudahkan proses penjelmaan, atribut nilai berbilang dijelmakan menjadi entiti yang disebut sebagai entiti lemah.  Entiti lemah merujuk kepada entiti yang bergantung kepada entiti yang lain untuk wujud. Ia mempunyai banyak nilai STAF 1 M mempunyai TANGGUNGANNo_Staf Nama Entiti Lemah
 55. 55. v) Atribut Terbitan  Atribut yang diterbitkan daripada atribut lain daripada entiti yang sama atau entiti yang berlainan.  Contoh : Atribut tarikh_lahir boleh memberikan nilai atribut umur. STAF Umur Tarikh_lahir No_Staf Nama
 56. 56. KEKUNCI Untuk memudahkan pencarian maklumat dalam pangkalan data, maka dalam setiap rekod yang disimpan akan mempunyai satu medan yang dikenali sebagai medan kekunci Kunci terdiri daripada satu atau beberapa atribut yang boleh membezakan entiti yang dihuraikan. Merupakan atribut yang digunakan untuk mengecam sesuatu entiti secara unik. Tiga jenis kunci iaitu:  Kunci calon ( Candidate key )  Kunci komposit  Kunci primer ( primary key ) – juga dikenali sebagai identifier
 57. 57. Kunci Calon Merujuk kepada atribut-atribut yang dapat mengecam entiti secara unik Entiti boleh dicam secara unik melalui  Atribut nilai tunggal  Contoh : No_Staf, No_kp  Gabungan dua atau lebih attribut  Contoh : Entiti Video – Tajuk_Video & Nama_Hero
 58. 58. Kunci Primer (Identifier) Merujuk kepada pemilihan satu daripada kunci calon bagi mengecam jenis entiti secara unik. Pemilihan berdasarkan yang mana lebih mudah diuruskan bagi pengguna pangkalan data. Contoh: No_Kp dan No_matrik merupakan kunci calon untuk entiti PELAJAR, maka No_matrik merupakan kunci primer kerana nombor matrik sudah cukup untuk mengenalpasti setiap pelajar.
 59. 59. Nama Matrik Alamat PELAJARAtribut kunci biasanya akan TIP PENTING :-digariskan di dalam modul Nilai atribut kunci ini mestilah untik dan tidakHubungan Entiti (ER) untuk boleh mempunyai nilai nol.membezakan dengan atributbukan kunci yang lain DANmenunjukkan bahawa ia adalahkunci primer
 60. 60. DOMAIN ATRIBUT ( Data Type )Ia merupakan set nilai sesuatu atributContoh;Domain atribut nombor pekerja adalah integer (1-30). Jenis-jenis integer ialah: i) Aksara ( character)ii) Nombor ( numeric)iii) Tarikh ( date)Terdapat beberapa jenis domain iaitu;i) Aksaraii) Nomboriii) Tarikhiv) Teksv) Memovi) Currencyvii) OLEviii)Ya/Tidak
 61. 61. NILAI NOLNilai nol ialah nilai yang tidak wujud, tidak diketahui padamasa tertentu atau tidak berkaitan. Dalam keadaan ininilai atribut dikosongkan ( tidak diisi dengan sebarangnilai). Tetapi ia tidak mermaksud nilai itu adalah sifar (0)Contohnya;No Pekerja. Nilai ini boleh dikosongkan kerana ia tidakberkaitan bagi mereka yang tidak bekerja.
 62. 62. Perhubungan Merupakan gam yang melekatkan pelbagai komponen dalam ERD( entiti perhubungan) Label yang digunakan biasanya adalah kata kerja (verb) Contoh  Pelajar mendaftar kursus PELAJAR daftar KURSUS
 63. 63. Darjah Perhubungan  Merujuk kepada bilangan entiti yang terlibat dalam sesuatu perhubungan.  Tiga kategori darjah perhubungan iaitu:  Unari (satu entiti terlibat)  Binari(dua entiti terlibat)  Ternari(tiga entiti terlibat)SALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 65
 64. 64. Perhubungan UnariIa merupakan hubungan yang melibatkan satu hubungan sahaja.Hubungan berlaku diantara kejadian-kejadian di dalam entiti yangsama.Contohnya; Pekerja urus Pekerja PEKERJA urus
 65. 65. PERHUBUNGAN BINARI Hubungan Binari Hubungan Binari adalah hubungan di antara dua entiti dan ia merupakan jenis hubungan yang paling biasa dijumpai dalam model data. Contohnya; PELANGGAN membeli PRODUK PELANGGAN membeli PRODUKSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 67
 66. 66. PERHUBUNGAN TERNARIHubungan Ternari merupakan hubungan serentak di antara tiga entiti.Contohnya;PENAJA tawarkan BIASISWA kepada PELAJAR BIASISWA PENAJA tawarkan BIASISWA
 67. 67. Ringkasan Kategori Darjah PerhubunganSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 69
 68. 68. Kardinaliti Kardinaliti hubungan menyatakan bilangan hubungan antara satu entiti dengan entiti yang lain. Contoh; PENSYARAH di dalam universiti A mengajar satu subjek sahaja manakala PENSYARAH di dalam universiti B mengajar lebih dari satu subjek. Jenis-jenis Kardinaliti; i) Satu ke Satu (1:1) ii) Banyak ke Satu (1:M) i) Banyak ke Banyak (M:M)
 69. 69. Satu kepada Satu (1:1) 1 1 STAF mengurus JABATANSatu orang staf ( contoh ketua jabatan) akan menguruskan satujabatan dan satu jabatan akan hanya mempunyai satu ketuajabatan sahaja
 70. 70. Satu kepada Banyak (1:M) 1 M PELANGGAN membuat TEMPAHAN Satu orang pelanggan boleh membuat banyak tempahan tetapi bagi satu tempahan adalah untuk satu pelanggan sahaja PELANGGAN membuat TEMPAHANSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 72
 71. 71. Banyak kepada Banyak (M:N) M N PELAJAR mendaftar KURSUS satu orang pelajar boleh mendaftar banyak kursus dan satu kursus boleh ambil ramai pelajar PELAJAR mendaftar KURSUSSALMI BAHAROM SIM3300/SIM3303 73
 72. 72. Merekabentuk pangkalan data Pangkalan data direkabentuk berdasarkan data yang diperlukan untuk kajian. Model data hubungan dipilih untuk rekabentuk untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian data di samping dapat melakukan pelbagai fungsi pertanyaan (query).
 73. 73. REKA BENTUK PANGKALAN DATAFaktor-faktor yang dititikberatkan dalam merekabentuk pangkalan data:1. Maklumat penting yang diperlukan.2. Operasi pemprosesan dan kepenggunaan.3. Kesesuaian prestasi dengan konfigurasi perkakasan yang digunakan.4. Pengoptimuman penggunaan cakera keras.5. Maksimum-ketepatan, integriti dan konsisten data.6. Fleksibiliti-modifikasi dan susunan data. 75
 74. 74. REKA BENTUK PANGKALAN DATA 76
 75. 75. Pendekatan Rekabentuk Pangkalan datao `Bottom-Up -mula mentakrif atribut - sesuai untuk pangkalan data yang ringkas dengan data kecilo Top-down - bermula dengan pembangunan set data (high-level entities)
 76. 76. AKTIVITI REKA BENTUK PANGKALAN DATA Rekabentuk Konseptual - pemodelan data - penormalan - Pengesahan model data Rekabentuk Logikal Rekabentuk Fizikal 78
 77. 77. NORMALIZATION DAN ER DIAGRAM
 78. 78. RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R ENTITI HUBUNGAN ATRIBUT KUNCI ATRIBUT
 79. 79. RINGKASAN NOTASI RAJAH E-R DATA ITEM ATRIBUT BERBILANG NILAI ATRIBUT KOMPOSIT ATRIBUT TERBITAN
 80. 80. 1 1 PENYERTAAN WAJIBE1 R E2 1 M KARDINALITI 1:ME1 R E2 M M KARDINALITI M:NE1 R E2

×