Excel

5,990 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Excel

 1. 1. MICROSOFT EXCEL 2007
 2. 2. 1.0 MEMULAKAN & MENAMATKAN MICROSOFT EXCEL 3. Klik MS. Office 2. Pilih Program 4. Klik MS. Office Excel1. Klik Start
 3. 3.  Seterusnya, anda akan dipaparkan seperti Rajah di bawah:-
 4. 4.  Untuk menamatkan MS. Excel anda hanya perlu klik “Office Button “ untuk keluar.  Atau anda juga boleh klik pada ikon keluar :-
 5. 5. 1.2 PERSEKITARAN MS. EXCEL Title Bar Tetingkap Name Box Formula Bar Ribbon
 6. 6. SAMB… Column Heading Row Heading Cell Scroll Bar Insert Sheet Tab Worksheet Status Bar
 7. 7. 1.3 BUKU KERJA, HELAIAN KERJA DAN MUKA SURAT DALAM HELAIAN KERJA  Excel akan membuka satu buka kerja (workbook) baru dengan name “Book 1” Sekiranya buku kerja telah disimpan (save), maka nama yang disimpan tadi akan dipaparkan seperti “Projek 1”
 8. 8.  Helaian kerja boleh insert, delete , rename, Move or copy dan Tab colour mengikut keperluan. Right klik pada sheet yang ingin diubah mengikut keperluan.
 9. 9. 1.4 EDIT DAN FORMAT HELAIAN KERJA / WORKSHEET1.4.1 Mengubah Format Sel - Format sel terdiri daripada Number, Alignment, Font, Borders, Fill dan Protection. -Pilih tetingkap ribbon Home tab, klik Numbergroup - Kotak dialog Format Cell dipaparkan seperti di tera.
 10. 10. 1.4.2 Mengubah Saiz Sel - Pilih, Home tab, pada Cellsgroup, klik Format - Pada Cell Size , klik pada Row Height untuk mengubah saiznya atau Column Height untuk mengubah saiznya.
 11. 11. 1.5 MENAMBAH BORDER, SHADING DAN COLOR1.5.1 Menambah border - Pada Format Cells, klik Borders untuk membuat garisan pada kotak . Pilih jenis “Line” dan warna bagi sel yang dipilih.. Pilih bahagian yang ingin dibuat “Line”
 12. 12. 1.5.2 Menambah Shading dan colour - Pada Format Cells, klik Fill untuk memilih warna atau pattern atau kedua-duanya sekali. Kemudian klik OK.
 13. 13. 1.5.3 Mengunakan Format Painter - Format Painter digunakan untuk menyalin format sel dari satu sel kepada selyang lain. - Pilih satu sel yang formatnya hendak disalin. - Klik ikon Format painter seperti ikon di bawah - Letakkan kursor pada sel yang hendak disalin formatnya dan klik.1.5.4 Mengunakan Auto Fill - Ia berfungsi untuk mengisi data secara automatik pada sel-sel yang lain.- Terdapat 4 : Copy cells, Fill series, Fill with Formatting and Fill without
 14. 14. 2.0 FORMULA Formula adalah operasi pengiraan secara manual. Operator-operator aritmetik digunakan bagi melaksanakan operasioperasi asas matematik ( +, -, /, *). Simbol Formula OPERASI SIMBOL Tambah + Tolak - Darab / Bahagi *
 15. 15. 2.1 Menulis Ungkapan dalam Formula Bar2.1.1 Operasi Jumlah (Autosum) - Buka satu lembaran kerja baru. - Taip harga bagi kopi, nescafe dan Milo pada sel B3, B4 dan B5 - Klik pada sel yang hendak diaktifkan untuk menjumlahkan nilai-nilai seperti di bawah:-
 16. 16. SAMB.. - Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM - Klik pada arahan SUM - Sel-sel akan terpilih secara automatik dengan wujudnya garisan putus-putus dalam column B3, B4 dan B5 seperti di bawah:-
 17. 17. SAMB.. - Kemudian tekan Enter. - Nilai-nilai dalam sel-sel B3 hingga ke B5 akan dijumlahkan. Dalam kes ini jumlah keseluruhan harga minimum berkenaan ialah RM 4.05 seperti dibawah.
 18. 18. 2.1.2 Operasi Jumlah (Manual) - Berdasarkan rajah di atas tambahkan nilai-nilai pada sel B3 dan B5 sahaja. - Klik pada sel yang hendak diaktifkan untuk jawapan ; B6. - Taip =SUM pada sel B6. - Seterusnya taip B3+B5 dalam sel B6 - Tekan Enter - Nilai akan dijumlahkan seperti dibawah dan bagi operasi tolak, darab danbahagi masih menggunakan cara yang sama hanya penggunaan simbol sahajayang berlainan.: Perhaikan ruang fx dan jumlah menunjukkan operasi yang sama.
 19. 19. 2.2 Menggunakan Fungsi Asas- Fungsi ialah satu kumpulan arahan pengiraan yang meringkaskan operasi pengiraanyang panjang dan kompleks kepada arahan yang mudah.2.2.1 Operasi Mencari Minimum (MIN)- Min merupakan angka terkecil atau terendah dalam sel-sel yang telah diaktifkan. Langkah-langkah operasi MIN ialah:-  Taip nombor yang dikehendaki pada sel B3, B4, B5 dan B6  Klik pada sel yag hendak diaktifkan untuk menjumlahkan nilai-nilai :B7  Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM dan pilih arahan MIN.  Sel-sel akan terpilih secara automatik seperti di paparkan. Kemudian tekan ENTER.. Nilai Min ialah 63
 20. 20. 2.2.2 Operasi Mencari Maksimum (MAX)- MAX merupakan angka terbesar atau tertinggi dalam sel-sel yang telah diaktifkan. Langkah-langkah operasi MAX ialah:-  Taip nombor yang dikehendaki pada sel C3, C4, C5 dan C6  Klik pada sel yag hendak diaktifkan untuk menjumlahkan nilai-nilai :C7  Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM dan pilih arahan MAX.  Sel-sel akan terpilih secara automatik seperti di paparkan. Kemudian tekan ENTER.. Nilai Max ialah 85.
 21. 21. 2.2.3 Operasi Mencari Purata (Average) - Average memberikan nilai purata aritmetik.  Taip nombor yang dikehendaki pada sel D3, D4, D5 dan D6  Klik pada sel yag hendak diaktifkan untuk menjumlahkan nilai-nilai :D7  Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM dan pilih arahan AVERAGE.  Sel-sel akan terpilih secara automatik seperti di paparkan. Kemudian tekan ENTER.. Nilai PURATA ialah 70.75.
 22. 22. 2.2.4 Operasi Kiraan Sel (Count) - COUNT memberikan bilangan sel yang mengandungi nombor dalam julat tertentu.  Taip nombor yang dikehendaki pada sel B3, B4, B5 dan B6  Klik pada sel yag hendak diaktifkan untuk menjumlahkan nilai-nilai :B11  Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM dan pilih arahan Count Numbers.  Sel-sel akan terpilih secara automatik seperti di paparkan. Kemudian tekan ENTER.. Nilai Count ialah 4.
 23. 23. 2.2.4 Operasi Kiraan Julat (COUNTIF) Fungsi COUNTIF mengira bilangan sel dalam suatu julat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Julat adalah julat sel yang anda akan kira. Kriteria adalah kriteria dalam bentuk nombor, persamaan atau teks yang mengenalpasti sel yang akan dikira. Countif digunakan untuk mencari bilangan pelajar yang mendapat markah bagi seiap kategori . Dalam kes pemarkahan pelajar, kategori tersebut ialah A, B, C, dan D. Langkah-langkahnya :-  Taip teks seperti berikut:-
 24. 24.  Aktifkan sel untuk jawapan yang diperlukan iaitu C14. Klik pada HOMEtab dan pada Editinggroup klik ikon AUTOSUM dan pilih arahan More Function. Kotak dialog Insert Function akan dipaparkan. Pada “Select a Function” pilih arahan COUNTIF. Kemudian klik OK
 25. 25.  Kotak dialog Function Arguments akan dipaparkan. Drag sel yang diperlukan untuk tujuan pengiraan julat Taipkan Kriteria A atau B atau C atau D pada ruang Criteria.
 26. 26. 3.0 MEMBINA CARTA MENGGUNAKAN CHART WIZARD3.1 Membina Data-data dalam Lembaran Kerja - Masukkan data seperti rajah di bawah:
 27. 27. - Blokkan data yang hendak ditukarkan dalam bentuk carta- Klik pada INSERTtab dan pada chartsgroup klik pilih jenis chart yang dikehendaki. Klik di sini sekiranya ingin memilih chart yang lain.
 28. 28. - Carta seperti di bawah akan dihasilkan:- 20 18 16 14 12 Makan 10 Minyak 8 Hiburan 6 4 2 0 Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jummat Sabtu
 29. 29. 3.1 Membuat Pengubahsuai pada carta - Klik pada carta yang di hasilkan. - Tetingkap Ribbon Chart Tools akan muncul. - Klik pada Designtab dan pada Datagroup klik Select Data
 30. 30. - Kotak dialong Select Data Source akan dipaparkan.- Anda boleh memilih data yang dikehendaki. Sebagai contoh anda boleh memblokkan data hari dan makan sahaja. Carta akan menukarkan paparan maklumat seperti dipaparkan
 31. 31. 3.2 Memasukkan Data dalam chart - Klik pada carta yang di hasilkan. - Pada Tetingkap Ribbon Chart Tools akan muncul. - Klik pada Layouttab dan klik pada Labelgroup bagi memasukan :- 1. Tajuk carta 2. Tajuk paksi y ( menegak ) atau paksi x( mendatar) 3. mengubah bentuk paparan lagenda 4. Data Label 5. Data Tabel.
 32. 32. 3.3 Carta siap dihasilkan.- Klik pada carta yang di hasilkan.- Pada Tetingkap Ribbon Chart Tools akan muncul.- Klik pada Designtab dan pada Locationgroup , klik Move chart.- Kotak dialong Move chart seperti dibawah akan dipaparkan. Pilihan option ini untuk melihat paparan chart di Sheet yang baru. Pilihan option ini untuk melihat paparan chart di Sheet yang sediada dan dibuat pilihan sheet yang mana dikehendaki.
 33. 33. 3.4 Membina Carta dalam Halaman carta- Cara lain membina cart adalah dengan menekan kekunci F11 (keyboard). Kekunci ini adalah kekunci “creare a chart”. AKlik pada carta yang di hasilkan.- Pada Tetingkap Ribbon Chart Tools akan muncul.- Klik pada Designtab dan pada Locationgroup , klik Move chart.- Kotak dialong Move chart seperti dibawah akan dipaparkan.
 34. 34. Sekian Terima kasih…

×