Power point presentation1

30,711 views

Published on

Power point presentation1

 1. 1. Ang Republic ng Rome at angImperyong Roman
 2. 2. MGA LAYUNIN• Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang roman;• Nailalarawan ang pamahalaan ng REPUBLIC ng Rome;• Nasusuri ang mga hakbang ng pakikibaka ng mga plebeian upang magkaroon ng karapatan;• Naipapaliwanag ang mga pagbabago dulot ng paglawak ng kapangyarihan ng Rome;at• Naipapaliwanag kung paano napag buklod-buklod ang Imperyong Roman sa panahon ng Pax Romana.
 3. 3. ANG PASIMULA NG ROME*Ang Rome ay itinatag sa kalagitnaan ng ikawalong siglo B.C.E.ng isang sangay ng mga Indo-Europeo.Sila ay mga Latin at ang lugar na napili nila ay ang Platine,isa sa pitong burol malapit sa Tiber River.*Noong ikapitong siglo B.C.E., ang mga Latin ay tinalo ng mga Etruscan ang kalapit na tribu sa hilaga ng Rome.*Senate-isang lupon ng tagapayo sa hari.*Patrician-mahahalagang tao sa lipunan,karamihan ay may-ari ng malaking lupain.
 4. 4. Etruscan Man
 5. 5. Pagtatag ng Republic*Nawala ang posisyon ng hari sa itinatag na republic.*Ang tungkulin ng dalawang consul ay pangunahan ang hukbo*Naging pinakamakapangyarihan ito at sakop ang ugnayang panlabas o foreign affairs.*Sa Republic, ang Senate ay binubuo ng 300 kasapi na pinili at hinirang ng mga consul.
 6. 6. Pakikibaka ng mga Plebein para sa Pantay na Karapatan *Isang Assembly ang nilikha upang kumatawan sa karaniwang tao. *Ang taggapan ng tribune ay nilikhaupang pangalanan ang karapayan ng mga plebeian laban sa mga mapang-abusong opisyal.*Noong 449 B.C.E., ang mga plebeian ay nagtagumpay sa kanilang kahilingan na isulat ang lahat ng batas ng Rome.
 7. 7. NG PAGLAWAK NG KAPANGYARIHANG ROMAN*Habang patuloy ang pagkakasangkot ng Rome sa mga usaping panlabas,dinagdagan ng Senate ang kapangyariha at katanyangan nito sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga kasunduaan.*Ang monopolyo ng kapangyarihan ng Senate ay nagpalala sa katiwalian sa pamahalaan.*Masama naman ang naging epekto ng mga digmaan sa pagsasaka.Ang timog na bahagi ng Italy ay lubos na nasira dahil sa pamiminsala na ginawa ng hukbo ni Hannibal.
 8. 8. HANNIBAL
 9. 9. ANG BANTA NGDIGMAANG SIBIL
 10. 10. *Itinuring ng magkapatid na Tiberius at Gaius Gracchus,kapwa tribune,ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap bilang panganib sa katatagan ng Republic.*Noong 123 B.C.E. sinundan ni Gaius Gracchus ang hakbang tungo sa pagbabago na sinimulan ng kanyang nakakatandang kapatid.*Nilinaw ng kamatayan ng magkakapatid na Gracchus ang mainit na tunggalian ng dalawang grupo – ang Senate at ang kalaban nito.
 11. 11. *Upang ibalik ang kapangyarihan at katanyagan ng Senate,ginawa niyang 600 ang miyembro ng Senate at inalis niya ang karapatan ng Assembly na maghain ng panukalang batas nang walang pagsang-ayon ng Senate.
 12. 12. Tiberius at Gaius Gracchus
 13. 13. Caesar BilangDiktador
 14. 14. Caesar*Sya isang Romanong pinunong militar at pampulitika. Susi siya sa pagbabagong-anyo ng Republikang Romano tungo sa pagiging Imperyong Romano. Ipinalawak ng kaniyang pagsakop ng Gallia ang daigdig Romano hanggang sa Dagat Atlantik at nagbigay daan ito sa pagpapakilala ng mga impluwensyang Romano sa ang ngayon ay Pransya, kung saan ang mga bunga nito ay kapuna-puna. Nagdulot din ito sa pagkalipol ng mga wikang Keltik sa Gallia. Noong 55 BCE inilunsad ng Caesar ang kauna-unahang paglusob ng mga Romano sa Britain.
 15. 15. Si Julius Caesar Bilang isang Diktador*Si Caesar ay naging gobernador ng Gaul kung saan matagumpay niyang napalawak ang mga hangganan ng Rome hanggang France at Belgium.Ang kanyang mga tagumpay ay hindi lingid sa kaalaman ng mag tao sa Rome,dahilan upang siya ay makilala.
 16. 16. *Bilang Diktador,binawasan niya ang kapangyarihan ng Senate ngunit dinagdagan naman niya ang bilang nito,mula 600 naging 900. *Binigyan ng Roman citezenshipang lahat ng naninirahan sa Italy. *Sa mga lalawigan, ang pagbabayad ng buwis ay inayos habang ang pamamahala ay pinagbuti.
 17. 17. *Nakipaglaban at nanalo si Caesar sa isang digmaang sibil na nag-iwan sa kaniyabilang tunay at kaisa-isang puno ng daigdig Romano. Nagsimula siya ng malawakang pagbabago ng lipunan at pamahalaang Romano. Iprinoklama siyang panghabambuhay na diktador, at lubos niyang isinentralisa, o isinaisa, ang humihina at nagwawatak-watak nang pamahalaan ng Republika. Nakipagsabwatan ang kaibigan ng Caesar na si Marcus Brutus upang patayin siya nang pataksil sa pag-asang mailigtas ang Republika. Siya ay pinatay sa loob ng senado ng kanyang kaibigan na si brutus, pagpatay nang pataksil .
 18. 18. Julius Caesar
 19. 19. AUGUSTUS: Unang Roman Emperor
 20. 20. OCTAVIAN AUGUSTUS*Siya ang kauna-unahang naging pinuno sa imperyo ng mga Romano*Bago namatay si Caesar, ginawa niyang tagapagmana ang kanyang apo sa pamangkin na si Octavion.*Noong 43 B.C.E., binuo ni Octavion ang Second Triumvirate kasama sina Mark Anthony at Marcus Lepidus upang ibalik ang kaayusan sa Rome
 21. 21. *Sa loob ng sampung taon, naghati sa kapangyarihan sina Octavion at Mark Anthony.*Habang nasa Egypt,napamahal kay MarkAntony si Cleopatra, reyna ng Egypt.
 22. 22. *Naganap ang isang malaking labanan sa pagitan ng dalawangpwersa sa Actium noong 31 B.C.E. *Ang katagang“augustus” ay karaniwang ginagamitpatungkol sa isang banalna lugar o banal na akto.
 23. 23. Si Octavion at Mark Antony
 24. 24. LIMANGSIGLI NGIMPERYO
 25. 25. *Sa silangan, ang pinakamalayong hangganannito ay ang Euphrates River;sa kanluran,ang Atlantic Ocean; sa hilaga, ang Rhine River atDanube River, at sa timog ang Sahara Desert.*Sa pangkalahatan, ang unang dalawa at kalahating siglo ng imperyo ay tahimik at masagana.
 26. 26. *Kadalasang tinatawag ang panahong ito bilang PaxRomana o Kpayapaang Roman. *Sagana ang imperyo sa lahat ng uri ng pagkain na nanggagaling sa Egypt, Hilagang Africa at Sicily. *Sa labas ng imperyo, isangmasaganang kalakalan ang nag uugnay sa Rome at ibat-ibang bahagi ng Asya.
 27. 27. *Ang mga makatang sila Virgil,Horce at Ovid ay nabuhay sa panahong ito. *Sinulat ni Virgil angAeneid,ang ulat ng paglalakbay ni Aeneas pagkatapos ng pagbagsak ng Troy. *Si Ovid naman ang nagbigaybuhay ng mitong mga Greek at Roman sa akda nyang Metamorphoses.
 28. 28. *Sinulat ni Pliny ang NaturalHistory,isang tangka upang pa- isahin ang lahat ng nalalaman tungkol sa kalikasan.*Sinulat ni Tacitus ang History and Annals na tungnkol sa imperyo sa ilalim ng pamamahala ng mga Julian at Flavian Ceasar. *Sinulat ni Livy ang From the Founding of the City, ang kasaysayan ng Rome.
 29. 29. Mga EmperadorPagkataposni Augustus
 30. 30. TIBERIUS
 31. 31. CALIGULA
 32. 32. NERO
 33. 33. *Nang namatay si Augustus ang titolong imperator ay iginawad g Senate kay Tiberius.(14-37 C.E)bilang emperador hanggang sa katapusan ng imperyo noong 476 C.E., ang Romeay nagkaroon ng iba’t-ibang uri ng emperador.
 34. 34. *Limampung taon matapos ang panunungkulan ni Augustus ang maga emperador na simunod sakanya ay sina Caligula(37-41C.E.)at Nero(54-68 C.E.). *Nilustay ni Caligula ang pera ng imperyo samaluluhong kasayahan ng mga gladiator.
 35. 35. *Higit na malala kay Caligula si Nero dahil ipinapapatay nya lahat ng hindi nyakinatutuwaan,kabilang ang kanyang sariling ina ataswa inakusahan din sya ng panununog sa Rome at pagkatuwa habang ito ay nagaganap.
 36. 36. *May mga emperador dinnaman ang Dinastiyang Julio- Claudian na magagaling at kabilang na dito si Tiberius. *Matapos ang Dinastiyang Claudian sumunod ang Dinastiyang Flavian ang pamamayaning tinaguriang “Limang Mahuhusay na Emperador” o dakilang panahon ng imperyo.
 37. 37. *Pawang magagaling atmabubuti ang pamumuno ng limang emperador na sinaNerva,Trajan,Hadrian,Anto nius Pius at Marcus Aurelius.
 38. 38. SIDIOCLETIAN AT SICONSTANTIN E
 39. 39. *Pagkatapos ng halos isang siglo ng kaguluhanng sibil,matagumpay na pinigilnina Diocletian(284-305 C.E.)at Constantine(306-337 C.E.)ang tuluyang pagkawasak ng imperyo. *Hinati ni Dioclatian ang imperyo sa dalawang bahagi ang kanluran at silangang bahagi ng imperyo.
 40. 40. *Pansamantalang pinigil nina Dioclatian atConstantine ang digmaang sibil at paghina ng ekonomiya.*Subalit ang despotism na isang pagmamalabis sa kapangyarihan ay hindi naging mabuti para sa imperyo.
 41. 41. ANGPAMANA ATPAMUMUHA Y NG MGA ROMAN
 42. 42. BATAS• Ang mga Roman ay kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas ng lumang panahon.Ang kahalagahan ng Rwelve Tables ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri sa lipunan.
 43. 43. PANITIKAN• Ang panitikan ng Rome ay nagsimula noong kalagitnaan ng ikatlong siglo B.C.E.Subalit ang mga ito ay mga salin lamang ng mga tula at drama ng Greece.Ang halimbawa ay si Livius Andronicus na nagsalin ng Odyssey sa Latin.Si Marcus Plautus at Terence ay ang nga unang manunulat ng Commedy.
 44. 44. Colosseum ng Rome
 45. 45. ARKITEKTURA• Ang mga Roman ay marunonggumamit ng stuco,isang simento o plaster na ipinapahid na pantakip sa labas ng pader.Sila ang tumuklas ng concrete.Umaangkat sila ng marmol mula sa greece.
 46. 46. BUHAY SA LOOB NG ISANG TAHANAN• Ang mayamang pamilyangRoman ay nakatira sa bahay na gawa sa ladriyo,bato at marmol.Ang mga silid aynakaharap sa isang atrium.Sa likod nito ay may isa pang atrium kung saan madalas tumigil ang pamilya.
 47. 47. PANANAMIT• Dalawa ang kasuotan ng mga lalaking ruman ang tunic ay kasuotang pambahay na hanggang tuhod.Ang toga ay isinusuot sa ibabaw ng tunickung sila ay lumalabas ng bahay.
 48. 48. •Sa babaing Roman naman ay dalawang uri rin ang kasuotan.Ang stola ay ang kasuotang pambahay na hanggang talampakan.Angpala naman ay inilalagay saibabaw ng stola kapag nasa labas ng bahay.
 49. 49. TUNIC at TOGA
 50. 50. STOLLA at PALLA
 51. 51. LIBANGAN• Ang sentro ng libangan ng mga Roman sa panahon ng Republic ay ang mgapampublikong paliguan kung saan maaaring maglaro,makinig sa mgalektura,magbasa o kaya’ymag usap tungkol sa mga kasalukuyang suliranin.
 52. 52. AGRIKULTURA• Marami sa mga mamamayang Roman ang magsasaka.Nagtatanim sila ng trigo,barley,gulay at prutas.Mayroon ding nag-aalaga ng tupa at baka bilang kabuhayan.
 53. 53. THE END …..

×