Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ . ศ . 2468 ด้วยความเห็นชอบของ หลวงภักดีดำรงฤทธิ์ นายอำเภอเมื...
คือที่ดินที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ได้ย้ายที่เรียนมาที่ใหม่ เมื่อวันที...
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
  นตํถิ  วิชชาสม  มิตตํ “ ไม่มีมิตรใดจะเสมอด้วยความรู้ ” ปรัชญา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลั...
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานและการสืบค้น ข้อมูล นักเรียนมีคุณภาพตามมา...
นักเรียนมีทักษะแลความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเส...
บริบท / ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน
เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมือง เด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวที่มีฐานะที่ขาดแขลนเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง ผู้...
มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาท ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะ นำเสนอให้กับผู้ปกคร...
การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางแกนกลาง  51  สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกร...
ก่อนที่เราจะใช้หลักสูตร เริ่มใช้หลักสูตรในปีแรกต้องมีการศึกษาและ ติดตามสำนักเขตมาเป็นที่ปรึกษาก่อนที่โรงเรียนนำมาใช้หลักสู...
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ ทำให้อาจารย์ที่ โรงเรียนไม่รู้จะว่าจะต้อง ปรึกษาใคร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้อ...
ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดรา...
จุดเด่นของทางโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนในฝัน นักเรียนต้องมี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ...
ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการจักรสาน วิชาการและการงานอาชีพ ไม่มีการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกเหนือจากคุ...
โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอะไรบ้าง ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
โครงการตามแผนที่โรงเรียนให้มาแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ละ 4 งาน ที่โรงเร...
โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
รูปแบบของหลักสูตรเป็นอย่างไรก็ต้องสอนอย่างนั้น แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกในการใช้หลักสูตรเนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีครูไม่เ...
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
ยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง  5 ด้าน เวลาเรียน 80%  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียน...
ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนใช้ ถ้าใช้อย่างจริงจังตามหลักสูตรวางไว้ ก็น่าจะได้ผล แต่ถ้าหลักสูตรอยู่ต่างหากผู้สอนอยู่ต่าง...
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นางสาวนิตยา โต๊ะหลี รหัสนักศึกษา 52E102010 </li></ul><ul><li>2. นางสาวบัสเราะห์ เจะเละ รหัสน...
Thank you
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สัมภาษณ์รร.บ้านน้ำกระจาย

827 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สัมภาษณ์รร.บ้านน้ำกระจาย

 1. 2. ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 2. 3. โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ . ศ . 2468 ด้วยความเห็นชอบของ หลวงภักดีดำรงฤทธิ์ นายอำเภอเมืองสงขลา โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดน้ำกระจายเป็นที่เรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลพะวง 1 ( วัดน้ำกระจาย ) ต่อมา พ . ศ . 2483 ทางราชการได้งบประมาณซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 3. 4. คือที่ดินที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ได้ย้ายที่เรียนมาที่ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ . ศ . 2484 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ปัจจุบัน โรงเรียนมีที่ดิน 9 ไร่ 3 งาน เปิดเรียน 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 630 คน ข้าราชการครู 33 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน จ้างครู 1 คน นักการภารโรง 2 คน
 4. 5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
 5. 6.   นตํถิ  วิชชาสม  มิตตํ “ ไม่มีมิตรใดจะเสมอด้วยความรู้ ” ปรัชญา
 6. 7. วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ มีสุขภาพอนามัยดี ห่างไกลยาเสพติด มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นชุมชนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขี
 7. 8. จุดมุ่งหมายของโรงเรียน นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการสร้างงานและการสืบค้น ข้อมูล นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านกีฬา นักเรียนมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 8. 9. นักเรียนมีทักษะแลความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนสามารเชื่อมโยงความรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายของโรงเรียน ( ต่อ )
 9. 10. บริบท / ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน
 10. 11. เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมือง เด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีครอบครัวที่มีฐานะที่ขาดแขลนเพราะเป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลตัวเมือง ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะพาลูกไปเรียนในเมืองเพราะคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าตามความคิดตามความเชื้อของผู้ปกครอง ในส่วนนี้ก็จะมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ย้ายมาทำงานที่โรงงาน อาชีพผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้าง ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาให้กับเด็ก
 11. 12. มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองไม่ค่อยมีบทบาท ส่วนใหญ่แล้วทางโรงเรียนจะ นำเสนอให้กับผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมแต่ไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีความพร้อมทางด้านเวลา เศรษฐกิจและองค์ประกอบอีกหลายอย่าง แต่ผู้ปกครอง ก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้ในบางเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานอาชีพ เพราะมันเป็นเรื่องการดึงชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
 12. 13. การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางแกนกลาง 51 สู่หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกระบวนการมีอุปสรรค / ปัญหา อะไร และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
 13. 14. ก่อนที่เราจะใช้หลักสูตร เริ่มใช้หลักสูตรในปีแรกต้องมีการศึกษาและ ติดตามสำนักเขตมาเป็นที่ปรึกษาก่อนที่โรงเรียนนำมาใช้หลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนจะมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรก่อน ซึ่งมีการเปรียบเทียบหลักสูตร ใหม่กับหลักสูตรเก่าจะมีวิทยากรจากสำนักงานเขตของเขตพื้นที่การศึกษามา ให้ความรู้
 14. 15. เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ ทำให้อาจารย์ที่ โรงเรียนไม่รู้จะว่าจะต้อง ปรึกษาใคร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีในการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ เช่น ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
 15. 16. ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดราวิชาเพิ่มเติมคืออะไร
 16. 17. จุดเด่นของทางโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนในฝัน นักเรียนต้องมี ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 17. 18. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีการเพิ่มเติมพิจารณาจากเกณฑ์หรือสิ่งใด
 18. 19. ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการจักรสาน วิชาการและการงานอาชีพ ไม่มีการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกเหนือจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน เพราะทางโรงเรียนถือว่าคุณลักษณะอันพึงประสงทั้ง 8 ด้านสมบูรณ์แล้ว
 19. 20. โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆอะไรบ้าง ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
 20. 21. โครงการตามแผนที่โรงเรียนให้มาแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ละ 4 งาน ที่โรงเรียน จะต้องทำและจะต้องมีโครงการในแต่ละ 4 งานนี้ด้วย
 21. 22. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
 22. 23. รูปแบบของหลักสูตรเป็นอย่างไรก็ต้องสอนอย่างนั้น แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกในการใช้หลักสูตรเนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจายมีครูไม่เพียงพอใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ต้องเอาครูที่ไม่ได้สอนในรายวิชานั้นๆไปสอนวิชาอื่นด้วย
 23. 24. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่านมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตรอย่างไร
 24. 25. ยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน และสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้าน เวลาเรียน 80% กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้นักเรียนจะต้อง ผ่านกิจกรรมที่ขึ้นอยู่ตามรายวิชา
 25. 26. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร
 26. 27. หลักสูตรจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนใช้ ถ้าใช้อย่างจริงจังตามหลักสูตรวางไว้ ก็น่าจะได้ผล แต่ถ้าหลักสูตรอยู่ต่างหากผู้สอนอยู่ต่างหากก็ไม่เกิด ประโยชน์อะไรมาก
 27. 35. สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นางสาวนิตยา โต๊ะหลี รหัสนักศึกษา 52E102010 </li></ul><ul><li>2. นางสาวบัสเราะห์ เจะเละ รหัสนักศึกษา 52E102013 </li></ul><ul><li>3. นางสาวฟาตีมะห์ หะยีเจ๊ะยี รหัสนักศึกษา 52E102015 </li></ul><ul><li>4. นางสาวฮานีซะห์ สาและ รหัสนักศึกษา 52E102036 </li></ul>
 28. 36. Thank you

×