Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
दृ ष ीकोन      ATTITUDE
दृषीकोन•  जीवनात होणाऱ्या, दैनंदिदन घडणाऱ्या घटनांद बद्दल चे तुमचे मत,  व त्यानुसार बदलत जाणारी तुमची जीवन शैली  म्हणजे...
दृषीकोन  तुमचा दृषीकोन तुमचे अवघे आयुष्याच बदलून टाकतो  यात फक्त २ प्रकार असतात  1) सकारात्मक दृषीकोन  2) नकारात...
सकारात्मक दृषीकोन  कु ठल्याही घटनेकडे उठणाऱ्या सकारात्मक प्रितिक्रिया  "हे आपल्या भल्यासाठीच”  कोणत्याही गोषीत "चांद...
नकारात्मक दृषीकोन  प्रत्येक गोषीत कमी शोधणे  सतत तक्रिारी करत राहणे  इतरांदना दोष देणे
तुमचा दृषीकोन  1. I feel comfortable when I am set apart from  the group.  2. I accept responsibilities when things ...
6.  I am confident in myself and my abilities.7. I am willing to take necessary risks.8. I think positively in the face o...
 11.  I see the positive qualities in other people. 12. I listen to others. 13. People describe me as a positive person....
तुम्ही जे िवचार करतात ते तुमच्याकडेच पुन्हा परतयेतात  तुम्ही इतरांदबद्दल जे िवचार करतात तेच त्यांदच्याही मनात सुरु  अस...
सकारात्मक दृिषकोनाचे फायदे
अनुभव
प्रेरणा:MOTIVATION
प्रेरणाकाहीतरी करण्याची उमेद देणारी शक्तीकाम करण्यास प्रवृत्त करणारी कारणेज्यातून आनंदद िमळू न मनाला उभारी िमळते अशी श...
तुमची प्रेरणा स्थान  कंद पनीत काम करण्याची प्रेरणा का िमळते  का नाही िमळत  काय के ल्याने तुम्ही अजून प्रेिरत होऊन का...
TALK SHOW
प्रश?
Attitude and Motivation
Attitude and Motivation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Attitude and Motivation

416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Attitude and Motivation

 1. 1. दृ ष ीकोन ATTITUDE
 2. 2. दृषीकोन• जीवनात होणाऱ्या, दैनंदिदन घडणाऱ्या घटनांद बद्दल चे तुमचे मत, व त्यानुसार बदलत जाणारी तुमची जीवन शैली  म्हणजे दृषीकोन• आपल्या िवचारांदचा व मतांदचा आपल्या वागण्या बोलण्यावर खूप प्रभाव असतो• म्हणून आपला दृषीकोन कसा आहे व तो कसा बदलता येईल याचेच प्रिशक्षण आज घ्यायचे आहे
 3. 3. दृषीकोन तुमचा दृषीकोन तुमचे अवघे आयुष्याच बदलून टाकतो यात फक्त २ प्रकार असतात 1) सकारात्मक दृषीकोन 2) नकारात्मक दृषीकोन
 4. 4. सकारात्मक दृषीकोन कु ठल्याही घटनेकडे उठणाऱ्या सकारात्मक प्रितिक्रिया "हे आपल्या भल्यासाठीच” कोणत्याही गोषीत "चांदगलेच" बघण्याचा दृषीकोन  “नाही” िकवा नकारात्मक गोषींचा िवचार न करणे
 5. 5. नकारात्मक दृषीकोन प्रत्येक गोषीत कमी शोधणे सतत तक्रिारी करत राहणे इतरांदना दोष देणे
 6. 6. तुमचा दृषीकोन 1. I feel comfortable when I am set apart from the group. 2. I accept responsibilities when things go wrong. 3. I share credit with others. 4. I am comfortable accepting a compliment. 5. I set goals and visualize accomplishing them.
 7. 7. 6. I am confident in myself and my abilities.7. I am willing to take necessary risks.8. I think positively in the face of challenges.9. I can say “no”.10. I understand my attitude towards peopleplays a role in my success.
 8. 8.  11. I see the positive qualities in other people. 12. I listen to others. 13. People describe me as a positive person. 14. I understand my attitude towards circumstances controls how I respond to challenges. 15. I view each new situation as an opportunity or a challenge.
 9. 9. तुम्ही जे िवचार करतात ते तुमच्याकडेच पुन्हा परतयेतात तुम्ही इतरांदबद्दल जे िवचार करतात तेच त्यांदच्याही मनात सुरु असतात तुम्हाला इतरान बद्दल प्रेम िकवा इषार्षा वाटत असेल तर त्यानंदही समान भावना िनमार्षाण होतात हे नैसिगक आहे
 10. 10. सकारात्मक दृिषकोनाचे फायदे
 11. 11. अनुभव
 12. 12. प्रेरणा:MOTIVATION
 13. 13. प्रेरणाकाहीतरी करण्याची उमेद देणारी शक्तीकाम करण्यास प्रवृत्त करणारी कारणेज्यातून आनंदद िमळू न मनाला उभारी िमळते अशी शक्तीMotivation Factors
 14. 14. तुमची प्रेरणा स्थान कंद पनीत काम करण्याची प्रेरणा का िमळते का नाही िमळत काय के ल्याने तुम्ही अजून प्रेिरत होऊन काम कराल
 15. 15. TALK SHOW
 16. 16. प्रश?

×