Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ِوٌَطاوةكاٌى باوكى خوا ىلَ خوؾبووً‬  ‫عبس الطمحَ ؾيَداٌى (ِةشاض)‬      ‫6291-6002‬      ‫كوكطزٌةوةى‬     ‫...
‫ِةشاضى‬    ‫ٌةبووٌى بوَ توَ خوَى كطزبوة ياض‬       ‫حمىس حةغةُ فةالحى ِةشاض‬      ‫•‬     ‫لةبريً ٌاضي...
‫زميوكطاغى‬        ‫ثاضة لة ٌاكةؽ وةضٌةططى بوَشيَ‬    ‫•‬       ‫ئةيسا بة ضاوتا لة كات قاض و قني‬    ...
‫غةضةتاى شياُ‬        ‫ٌوَ واٌط و ٌوَ ضِوَش لة غكى زايكي‬  ‫•‬       ‫ضاوةضِيَي ِاتٍى غةض ئةضظ و خاكي‬  ...
‫زيَي قةلَاى ويكاين‬          ‫قةلَاى ويكاين زوو زيَي ظوَض خوَؾة‬  ‫•‬         ‫بوَ ضِيَي غةضبةغتى زلَ...
‫وَ‬        ‫ٌة كوٌَة جاوباظ ٌة ؾيَذ ٌة وةال‬  ‫•‬      ‫ظةمحةت بضىة حةج يا بوَ كةضبةال‬    ‫•‬    ...
‫زلساضِ‬     ‫زلَساضت خوَف ويػت بة زهَ و بة طياُ‬   ‫•‬       ‫تيَكوَؾةض ئةبيت لة ضِيَطاى شياُ‬  ‫•‬   ...
‫ٌةوضوَظ‬       ‫ئةوطِوَ وا ئةضِوَيَ بوَ جةشٌى ٌةوضوَظ‬  ‫•‬        ‫بة خوَؾى و ؾازى بة زلَى ثطِغوَظ‬   ...
‫بةِاض‬    ‫بةِاض بة جواٌيت بةِاض بة وةغتيت‬   ‫•‬      ‫بةِاض بة ٌيَطكع وةغتى ثطِ ئاوت‬  ‫•‬     ‫بةِا...
‫ِاوضيَ‬     ‫بوَ ٌاُ ِةولَي زا ئاو ِاتة ثؿتي‬  ‫•‬      ‫لة ططزك واية ئةخيوًَ زةضويَؿي‬   ‫•‬       ‫...
‫طوضِةكةً‬         ‫وازاً كة وطزً الؾةً بيَتة خوَهَ‬   ‫•‬     ‫ِيض ئةظيَت وةخوَُ بوًَ وةكةوٌة ِوَهَ‬    ...
‫باغى شُ ِيٍَاُ‬          ‫بوَ توَية كاكة طوَيَ طط بطاطياُ‬  ‫•‬          ‫لةغةضخوَ بضوَ ضيعى شُ ِيٍَ...
‫باغى كالَةك زظيَ‬            ‫غالَيَك بيَػتامن كطزبوو لة ضةوا‬    ‫•‬             ‫كاتيَك ئة...
‫ِةشاضى‬     ‫وا غةضى واٌطة و جةشٌى قوضباُ زيَ‬      ‫•‬       ‫ِةشاض زةضزى خوَي بةضيَ بوَ الى كىَ‬   ‫•‬...
‫ثاضة‬       ‫حةيامت ِةض توَى بطاكةً ثاضة‬    ‫•‬      ‫عالَةً ؾةو و ضِوَش بوَ توَ لة كاضة‬  ‫•‬     ...
‫ظاٌػت‬        ‫ضِوَلَة ئةً ؾيعطةت بوَ ئةلَيَي بة زهَ‬  ‫•‬       ‫بوَت بيَت بة ِيوا وةكو ضةثكى طوهَ‬   ...
‫ظاٌػت‬                     ‫ضِةوؾى جواٌى بة خةلَك بٍوَيٍَة‬  ‫•‬                  ...
‫ِةوضاواُ‬          ‫ِةضاواُ ضياى طولعاضى شيٍي‬    ‫•‬         ‫وا غةفةض ئةكةً بةلَكو بتبيٍي‬   ‫•‬...
‫ِةوضاواُ‬       ‫ئةو زاض قةظواٌةى تةوةُ غةز غالَة‬     ‫•‬           ‫طةلَا ضِيَعاوة و تةواو عةوزالَ...
‫ضِابطزووى كوضزغتاُ‬             ‫ؾةويَك بةبطجى تةشوى ظغتاُ‬    ‫•‬          ‫كةوتةوة يازً ضِابطزو...
‫ياضى بىَ وةفا‬            ‫تاقة ياضةكةى ضِابطزووى ثيَؿوو‬    ‫•‬           ‫ظوَضواُ ضِابواضز ِةضز...
‫باظاضِى غةضبةخوَ‬            ‫ثياوة زلًدوؾة خاوةُ وةعاؾة‬     ‫•‬          ‫كةٌيوةى ؾةو زيَت بو...
‫باظاضِى غةضبةخوَ‬                ‫بطِوَى بوَ باظاض ؾتيَك بكطِى‬  ‫•‬           ‫فمػيَك زاي ٌاطط...
‫باظاضِى غةضبةخوَ‬         ‫ثياو ئيرت الى كىَ ضِاى خوَى زةضبطِىَ‬  ‫•‬          ‫زةغكةوت ضِوَشاٌةى ٌيو...
‫ياضى بىَ وةفا‬             ‫ياضى بىَ وةفا, ياضى بىَ وةفا‬   ‫•‬         ‫خوَؾيت بوًَ ٌةبوو ِةض جة...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

My father's poems.

2,329 views

Published on

My father's poems.

 1. 1. ‫ِوٌَطاوةكاٌى باوكى خوا ىلَ خوؾبووً‬ ‫عبس الطمحَ ؾيَداٌى (ِةشاض)‬ ‫6291-6002‬ ‫كوكطزٌةوةى‬ ‫ز.حمىس ؾيَدا ٌى‬
 2. 2. ‫ِةشاضى‬ ‫ٌةبووٌى بوَ توَ خوَى كطزبوة ياض‬ ‫حمىس حةغةُ فةالحى ِةشاض‬ ‫•‬ ‫لةبريً ٌاضيَت تا كاتى وةضطي‬ ‫ٌةبوٌيةكى توَ زاوية لة جةضطي‬ ‫•‬ ‫بةلَاً لة زوٌيا زهَ بطيٍساض بووى‬ ‫بريت فةالح و ضِوح كطيَكاض بووى‬ ‫•‬ ‫لةطوَى ئاططزاُ خوَتا ٌةت ٌوَؾى‬ ‫قةت جاضىَ ٌاُ و ئاوىَ بة خوَؾى‬ ‫•‬ ‫شيٍى كولةوةضطى لةالت بةِاضبوو‬ ‫ؾوَيٍَى ضِوشاٌت ظةه و ٌيَو زاضبوو‬ ‫•‬ ‫بريت ضٍِيَباظى ضيَي كطيكاضبوو‬ ‫ؾةو و ضِوَش باغت زةضزضزى ئيػتعىاض بوو‬ ‫•‬ ‫خياٌةت ٌاكات لة ئاو لة خاك‬ ‫بة ضٍِِيَطاى ضٍِاغتى ضةوغاوةى زلَجاك‬ ‫•‬‫تا توَويي ئيػتعىاض طةه ئةيفةوتيٍَىَ‬ ‫ِيواى كةغاغيت لةالً ئةويٍَيَت‬ ‫•‬ ‫طيَصى الفاوى توَفاٌى ٌةبووُ‬ ‫حةوةى ِةشاضى جوتياضى ظةبووُ‬ ‫•‬ ‫بطاى كطيَكاض ِةولَى جوتياضة‬ ‫بري و باوةضِت خاوَيََ و زياضة‬ ‫•‬ ‫فيتاويٍى خواضزُ ٌةبوو لة طياٌى‬ ‫ثيَػت لوَض بووى غةضى ئيَػقاٌى‬ ‫•‬ ‫زلَجاك فةالح بووى بوَ غوؾيالػتى‬ ‫خوَيٍَسٌت ئةويػت بوَ ضيَى ظاٌػتى‬ ‫•‬ ‫بوَ ثؿووى ئيٍػاُ لة ٌاو ضيَباظا‬ ‫ظوَض ئاواتت بوو كةضةغةى تاظة‬ ‫•‬ ‫خوَؾيت قةت ٌةزى لة شياٌى خوَت‬ ‫ٌةبووٌى ظوَضزاض زةغتى ٌابوة كوَت‬ ‫•‬ ‫تا ِةشاض غةضبةغتى و وافى وةضئةططىَ‬ ‫ؾةضتة ِيواى توَ لة زلَا ٌةوطىَ‬ ‫•‬ ‫زيَي قةلَاى ويكاين-قازضكطً 0791‬ ‫•‬
 3. 3. ‫زميوكطاغى‬ ‫ثاضة لة ٌاكةؽ وةضٌةططى بوَشيَ‬ ‫•‬ ‫ئةيسا بة ضاوتا لة كات قاض و قني‬ ‫•‬ ‫ضووططشى وةكو غاضز و غةِوَلَة‬ ‫•‬ ‫ضاكة قةت ٌاضِوا ئةبةز بيَ توَلَة‬ ‫•‬ ‫تفةٌط ِاويَص ٌيت زةضوةضوَ بوَ ؾةضِ‬ ‫•‬ ‫زةٌطى تةقةت بيػت طوَيَي خوَت بكة كةضِ‬ ‫•‬ ‫ئةطةض غواضضاك ٌيت ئةغح وةزة تاو‬ ‫•‬ ‫جبة و ويَعةضت وةخةضة قوضِاو‬ ‫•‬ ‫فةضواُ ضِةوايي بىَ زميوكطاغى‬ ‫•‬ ‫غةضةو شيَط ئةبيَ بة وؾةى ضِاغتى.‬ ‫•‬ ‫كةضكوك‬ ‫•‬
 4. 4. ‫غةضةتاى شياُ‬ ‫ٌوَ واٌط و ٌوَ ضِوَش لة غكى زايكي‬ ‫•‬ ‫ضاوةضِيَي ِاتٍى غةض ئةضظ و خاكي‬ ‫•‬ ‫ثةضوةضزةى ؾريى زايكى زلَجاكي‬ ‫•‬ ‫ضاوً كطزوة كوضِيَكى ضاكي‬ ‫•‬ ‫باوك ٌاووى ٌا كة طةوضة كطاً‬ ‫•‬ ‫بةضةو ٌاو ثوَىل ظاٌػتطا بطاً‬ ‫•‬ ‫زاٌيؿتي لة غةض كوضغى و تةختى زاض‬ ‫•‬ ‫فيَطبووً ثيَواٌى الزيَ و ٌاوى ؾاض‬ ‫•‬ ‫واووةغتا فيَطى ئةزةبى كطزً‬ ‫•‬ ‫ويَصوى ثيَ ٌاغيي كةوا وَ كوضزً‬ ‫•‬ ‫ئةوا لة غةزةى بيػتةوسا ئةشيَ‬ ‫•‬ ‫فيَطي ظاٌػت بة ٌابيَ كةؽ بكوشيَ‬ ‫•‬ ‫زيَي قةلَاى ويكاين-قازضكطً‬ ‫•‬
 5. 5. ‫زيَي قةلَاى ويكاين‬ ‫قةلَاى ويكاين زوو زيَي ظوَض خوَؾة‬ ‫•‬ ‫بوَ ضِيَي غةضبةغتى زلَياُ ثطِ جوَؾة‬ ‫•‬ ‫ئاو و ئةضظى جواُ ظوَض غووز ئةبةحؿَ‬ ‫•‬ ‫بةِاضاُ طولَى جواُ بة ضِةٌط ئةٌةخؿَ‬ ‫•‬ ‫بةضاوبةضى زىَ باخيَكى ثةلَكة‬ ‫•‬ ‫بوَ جيَطاى ئاِةٌط ئيَجطاض بة كةلَكة‬ ‫•‬ ‫ضِوباضى ليَو ضةً ِةووى بيَػتاٌة‬ ‫•‬ ‫ِةواى ِاويٍى زىَ وةك كوَيَػتاٌة‬ ‫•‬ ‫طةمن و بطجنى جواُ,زوَي واألى ِةشاض‬ ‫•‬ ‫ظوَض ثوخت و جواٌة لة كاتى بةِاض‬ ‫•‬ ‫بطجنى ضِوخاٌةى تاظة ِةلَطرياو‬ ‫•‬ ‫كةيباٌووى ضِةٌطني ئةيكا بة ثمَاو‬ ‫•‬ ‫ٌاُ و زوَي غاضزى ٌاو كةثطو و ضةضزار‬ ‫•‬ ‫خوَؾة وةك ؾةضاب ئةخيوَي بةبيَ باك.‬ ‫•‬ ‫قةلَاى ويكاين‬ ‫•‬
 6. 6. ‫وَ‬ ‫ٌة كوٌَة جاوباظ ٌة ؾيَذ ٌة وةال‬ ‫•‬ ‫ظةمحةت بضىة حةج يا بوَ كةضبةال‬ ‫•‬ ‫كطيَكاضيَكي بة ِيَع باظو و زةؽ‬ ‫•‬ ‫ضووٌةف بكةً ِةض لة زةوضى قةفةؽ‬ ‫•‬ ‫ضوَُ ثياوى زظو تةلَةضى و فيَمَباظ‬ ‫•‬ ‫لة ِةوو كاتيَكسا ئةبَ بة جاوباظ‬ ‫•‬ ‫كاضطوظاظ كة جواُ بيَ, ثيَى ئةلَيََ ئةفةٌى‬ ‫•‬ ‫ؾطِو ؾاتاهَ بىَ, ثيَي ثىَ ئةكةٌىَ‬ ‫•‬ ‫واووةغتا كة زيَت بوَ ٌاو شوضةكةى‬ ‫•‬ ‫قةزضت ٌاظاٌىَ بة قةز ثوضةكةى‬ ‫•‬ ‫غاهَ بة غاهَ ظاٌػت ئةضِوا بةضةو ثيَـ‬ ‫•‬ ‫كوضِاٌى ئيَىةف ئةبَ بة زةضويَـ‬ ‫•‬
 7. 7. ‫زلساضِ‬ ‫زلَساضت خوَف ويػت بة زهَ و بة طياُ‬ ‫•‬ ‫تيَكوَؾةض ئةبيت لة ضِيَطاى شياُ‬ ‫•‬ ‫لة ِةضزووالوة بة زلَجاكى و ضووُ‬ ‫•‬ ‫غةضكةوتو ئةبيَت بةبيَ ضةُ و ضووُ‬ ‫•‬ ‫شيطى و ِيَىٍى ئاظا و بيَ باكَ‬ ‫•‬ ‫لة ِةوو كاتيَكسا ئاظاو بيَ باكَ‬ ‫•‬ ‫وا بطِوَى بوَ شيَ قةز زاٌاويٍَى‬ ‫•‬ ‫بة ؾازى توَلَة لة قني ئةغيٍَى‬ ‫•‬
 8. 8. ‫ٌةوضوَظ‬ ‫ئةوطِوَ وا ئةضِوَيَ بوَ جةشٌى ٌةوضوَظ‬ ‫•‬ ‫بة خوَؾى و ؾازى بة زلَى ثطِغوَظ‬ ‫•‬ ‫بة يةكططتٍى ضِوَلةكاٌى ِوَظ‬ ‫•‬ ‫ئاِةٌط غاظ ئةكةُ ِةوو طةجناٌى ِوَظ‬ ‫•‬ ‫ِاضِةى طواضةى طوَيَى كضة كوضزى قوَظ‬ ‫•‬ ‫ئةظضٌطيَتةوة وةك ظةٌطى بةغوَظ‬ ‫•‬
 9. 9. ‫بةِاض‬ ‫بةِاض بة جواٌيت بةِاض بة وةغتيت‬ ‫•‬ ‫بةِاض بة ٌيَطكع وةغتى ثطِ ئاوت‬ ‫•‬ ‫بةِاض بة غةوغةُ ليَصى ثايكاوت‬ ‫•‬ ‫بةِاض ثطِطوهَ و ِةض ثطِ غطوض بى‬ ‫•‬ ‫بةِاضي زلَدوَف ثاك وةك بمووض بيت‬ ‫•‬ ‫وةك طولَة ِيَطوَى زةؾتى ظةٌوض بى‬ ‫•‬ ‫وةك زلَساضى ثاك ِةضزةً ضِووغوضبيت‬ ‫•‬
 10. 10. ‫ِاوضيَ‬ ‫بوَ ٌاُ ِةولَي زا ئاو ِاتة ثؿتي‬ ‫•‬ ‫لة ططزك واية ئةخيوًَ زةضويَؿي‬ ‫•‬ ‫بوَ زةضزى كوَكة ثياظً ئةبطشاُ‬ ‫•‬ ‫ضوَضةكى ؾةوبوو زوَيٍة لة طريفاُ‬ ‫•‬ ‫يةك ِاوٌوغةض بوويَ وةك وَ ئةتٍوغى‬ ‫•‬ ‫بة ِةض جوَضي بوو ضويتة غةض كوضغى‬ ‫•‬ ‫قةز جاضيَك يازت ٌةكطز بجطغى‬ ‫•‬ ‫خوَ وَ طوضط ٌيي وا ليَي ئةتطغى‬ ‫•‬
 11. 11. ‫طوضِةكةً‬ ‫وازاً كة وطزً الؾةً بيَتة خوَهَ‬ ‫•‬ ‫ِيض ئةظيَت وةخوَُ بوًَ وةكةوٌة ِوَهَ‬ ‫•‬ ‫كةؽ ئةظيَت وةزةُ لة ٌاو زةؾت و ضوَه‬ ‫•‬ ‫بةضزى ضِةٌطا و ضِةمن بوَ بيٍََ بة كوَهَ‬ ‫•‬ ‫ئةو ئاغَ و بةضزةى كة ئةيكةُ بوَ وَ‬ ‫•‬ ‫بى زةُ بة وٍساهَ يةك زوو برية شُ‬ ‫•‬ ‫زاضيَكى بةضزاض الوا بٍيَصُ‬ ‫•‬ ‫خةلَك لة غايةيسا خوَؾى بضيَصُ‬ ‫•‬
 12. 12. ‫باغى شُ ِيٍَاُ‬ ‫بوَ توَية كاكة طوَيَ طط بطاطياُ‬ ‫•‬ ‫لةغةضخوَ بضوَ ضيعى شُ ِيٍَاُ‬ ‫•‬ ‫ئةبيَت كض و كوضِ ِةضزوو ضاظى بَ‬ ‫•‬ ‫ٌةك بىَ قةوىل كض ضا الى قاظى بىَ‬ ‫•‬ ‫زواى زاز ٌازا ٌة ثووه ٌة ثاضة‬ ‫•‬ ‫تا وطزُ شياُ ِةض خيَض و الضة‬ ‫•‬ ‫ٌةكةى بةً جوَضة كاكة شُ بّيٍَى‬ ‫•‬ ‫ؾوؾةى جواٌى زلَت بؿكيٍَى‬ ‫•‬ ‫غةضبيَؿكة ئةزةيت طةوضةكض زيٍَى‬ ‫•‬ ‫تةوقى ئيععاظى بوَ خوَت ئةغةٌى‬ ‫•‬ ‫بيَ ثطغى كض و كوضِ شُ ئةزةُ بة ؾوو‬ ‫•‬ ‫زوواى ئةكةوٌة خةتاى ئةوَ و توو‬ ‫•‬ ‫ئاوا بىَ زةغتووض ٌاو ِوَظ عةؾطةت‬ ‫•‬ ‫الى زوَغت و زوشوَ ئةبَ بة عيربةت‬ ‫•‬ ‫8691/2/02‬ ‫•‬
 13. 13. ‫باغى كالَةك زظيَ‬ ‫غالَيَك بيَػتامن كطزبوو لة ضةوا‬ ‫•‬ ‫كاتيَك ئةِامت كالَةك ٌة ئةوا‬ ‫•‬ ‫ؾكي كةوتة غةض خولة و كاكة حةوة‬ ‫•‬ ‫ططزيَكى بةضظ ِةبوو لة شووضكيَواٌا‬ ‫•‬ ‫لةويَ خوًَ زاططز لة كات ؾيَواٌا‬ ‫•‬ ‫كاتىَ غةيطً كطز كابطاى غةطى ظوَهَ‬ ‫•‬ ‫كالَةك ئةبطِيَ و ئةخياتة شيَط خوَهَ‬ ‫•‬ ‫تا بةياٌى بيَت بطِوا بوَ طيَطة‬ ‫•‬ ‫ضوٌكة زةويَكة بةو فيَمَة فيَطة‬ ‫•‬ ‫باٌطي كطز ٌاوةضز كابطاى بىَ ويصزاُ‬ ‫•‬ ‫توَ كالَةك خوَضى ياُ خاوةُ بيَػتاُ‬ ‫•‬ ‫وةضة غوَيٍس خبوَ ضةٌست زظيوة‬ ‫•‬ ‫لة وةوال بيَػتاُ ئةكةيَ بة ٌيوة‬ ‫•‬ ‫طةض ليَى وايةوة والَى ِةتيوة‬ ‫•‬ ‫ووتى غوَيٍس ئةخوًَ وافي ٌةواوة‬ ‫•‬ ‫بةؽ بةؾى ِةتيو لةالى توَ واوة‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 8691/2/32‬ ‫•‬
 14. 14. ‫ِةشاضى‬ ‫وا غةضى واٌطة و جةشٌى قوضباُ زيَ‬ ‫•‬ ‫ِةشاض زةضزى خوَي بةضيَ بوَ الى كىَ‬ ‫•‬ ‫خوَؾى لة ؾاضة و ِةلَجةضِكىَ لة زىَ‬ ‫•‬ ‫ئةٌواع بةضطى جواُ ئةثوَؾَ لة بةض‬ ‫•‬ ‫خوَيَاُ ئةؾوَضُ ضِوَُ ئةزةُ لةغةض‬ ‫•‬ ‫لةً واهَ بوَ ئةو واهَ ئةضِوَُ بة ؾازى‬ ‫•‬ ‫زةغت واض كطزٌة و طةضزُ ئاظازى‬ ‫•‬ ‫ِةشاضى بىَ باب زةضٌاضىَ لة واهَ‬ ‫•‬ ‫خوَؾى ٌابيٍىَ ئةً غاهَ بوَ ئةو غاهَ‬ ‫•‬ ‫لة واهَ بيَ بةؾة بيَ ثووه بيَ ثاضة‬ ‫•‬ ‫ٌاضِوا بوَ طةضِاُ ؾوووى بىَ ضاضة‬ ‫•‬ ‫وةلَات طةض تةواو غةٌعةتكاض ٌةبيَت‬ ‫•‬ ‫جازةى الزيَ ٌعيك ؾاض ٌةبيَت‬ ‫•‬ ‫لةبةض بيَ ئيؿى طةض ٌةبيَت ِةشاض‬ ‫•‬ ‫بوَ ٌاٌى فطُِ لييَ ئةزةُ بة زاض‬ ‫•‬ ‫ئاواية خوَؾى ئةً غاهَ لة طةهَ ثاض‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 7691/2/62‬ ‫•‬
 15. 15. ‫ثاضة‬ ‫حةيامت ِةض توَى بطاكةً ثاضة‬ ‫•‬ ‫عالَةً ؾةو و ضِوَش بوَ توَ لة كاضة‬ ‫•‬ ‫ثاؾا توَى ٌةبيَ زايي غةوباضة‬ ‫•‬ ‫وٍيـ با ِةوهَ زةً ضووُ ٌيىة ضاضة‬ ‫•‬ ‫كوضِ ئيفالتوُ بيت طةض ٌةت بيَ ثاضة‬ ‫•‬ ‫قػةت ؾةكط بيَت ِةض لكةزاضة‬ ‫•‬ ‫ثاضة شياٌت ئةخاتة خوَؾى‬ ‫•‬ ‫الت ئةزات لة زةضز ئةٌواع ٌةحوَؾى‬ ‫•‬ ‫بطا لة بطا جيا ئةكاتةوة‬ ‫•‬ ‫ضةٌس ثياوى غةضكع بةضظ ئةكاتةوة‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 8691/2/62‬ ‫•‬
 16. 16. ‫ظاٌػت‬ ‫ضِوَلَة ئةً ؾيعطةت بوَ ئةلَيَي بة زهَ‬ ‫•‬ ‫بوَت بيَت بة ِيوا وةكو ضةثكى طوهَ‬ ‫•‬ ‫واووةغتا زاواى ؾيعطى كطزوة ليَت‬ ‫•‬ ‫وةغيةت بيَت بوَ خوَت بوَ ؾاض و الزيَت‬ ‫•‬ ‫خوَيٍَسُ غةضكةوتَ ئةِيٍَيَتة ضِيَت‬ ‫•‬ ‫ضِوَلَة تا واوى زةخين خبوَيٍَة‬ ‫•‬ ‫خيَعاُ لة غةض ؾاٌى خوَت بصييٍَة‬ ‫•‬ ‫توَوى ظاٌياضى بوَ خوَت بضيٍَة‬ ‫•‬ ‫طةض بووى بة كاضبةزةغت بةضتين وةغيٍَة‬ ‫•‬ ‫بة ٌاوةت زلَى كةؽ وةؾكيٍَة‬ ‫•‬ ‫غووعةى باثري و بابت وةؾكيٍَة‬ ‫•‬
 17. 17. ‫ظاٌػت‬ ‫ضِةوؾى جواٌى بة خةلَك بٍوَيٍَة‬ ‫•‬ ‫خوَيٍَسُ و ضاكة غةضبةغتى توَية‬ ‫•‬ ‫ئيٍػاٌى بىَ عيمي ِةض ضِةجنة ضِوَية‬ ‫•‬ ‫ِةٌسةغة و فيعا و جةبط بعاٌة‬ ‫•‬ ‫لوغة و ئيٍطميعى باقى ئاغاٌة‬ ‫•‬ ‫ِاوضِيَ بة لة طةهَ خو و ضِةوؾتى جواٌا‬ ‫•‬ ‫كاتت تةضخاُ كة ِةوو ضِوَشاٌة‬ ‫•‬ ‫تا غةضكةوتوو بيت لة ضيَي شياٌا‬ ‫•‬ ‫ئيٍػاُ ئةبيَت ثيَؿكةوتوو بيَت ئةى ضِوَلَةى ؾرييٍى وَ‬ ‫•‬ ‫بة ظاٌػت ئةتواٌى ئةوطِوَ تيىاضى كةى بطيٍى وَ‬ ‫•‬ ‫ئةو زةضزةى غةضى ليَساوً بيَ عيمىيَة كة ٌابيٍي‬ ‫•‬ ‫ئةبيَت تاؾة بةضزيَك ضاك كةً ِةتا بيكةً بة غةضيٍي‬ ‫•‬‫غاهَ بة غاهَ عيمي ئةضِوا بةضةو ثيَـ كوضزاٌى ئيَىة تاظة ئةبَ بة زةضويَـ‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 8691/11/21‬ ‫•‬
 18. 18. ‫ِةوضاواُ‬ ‫ِةضاواُ ضياى طولعاضى شيٍي‬ ‫•‬ ‫وا غةفةض ئةكةً بةلَكو بتبيٍي‬ ‫•‬ ‫زةويَكة ِيوا بة توَية شيٍي‬ ‫•‬ ‫با بوَ وةغفى توَ ظةمحةت ببيٍي‬ ‫•‬ ‫ئاوى تاظطةى ؾار كة ئةضشيَتة ضةً‬ ‫•‬ ‫زهَ ثطِ جةفا بىَ ِيض ٌاويَينَ خةً‬ ‫•‬ ‫ِةلَىى ضياكةت كة ئةبيَتة تةً‬ ‫•‬ ‫قاغجةى ضِيعة كةو ئةخوَيٍَىَ بيَ خةً‬ ‫•‬ ‫ثيَـ ضاوً ئةخات يازى ِيواكةً‬ ‫•‬ ‫زاوةى ياضوةتى لة توَ زاواكةً‬ ‫•‬ ‫ضريكةى كيصوَلَةى شيَط غيبةضى طةلَا‬ ‫•‬ ‫زوَلَى بةضيٍت ئةيكاتة غةزا‬ ‫•‬ ‫توَى يازى باخى ضِيَبواضاٌى شيَ‬ ‫•‬ ‫توَ ضاوطةى ئاوى زةضواٌى بطيَ‬ ‫•‬
 19. 19. ‫ِةوضاواُ‬ ‫ئةو زاض قةظواٌةى تةوةُ غةز غالَة‬ ‫•‬ ‫طةلَا ضِيَعاوة و تةواو عةوزالَة‬ ‫•‬ ‫لة ٌاو كموَضيت با زةضبيٍَي قاو‬ ‫•‬ ‫ططِ بةضزا بة ئةغتى ؾةواُ وةختى خةو‬ ‫•‬ ‫بريً خاتةوة خوَؾى جواٌى توَ‬ ‫•‬ ‫بوٌَى طولَالَة و و ٌريطع و ؾةوبوَ‬ ‫•‬ ‫قاضِةى ويَكةه و مشؿالَى ؾواٌة‬ ‫•‬ ‫عةجيب غةيطيَكة لةو طوَى ؾاخاٌة‬ ‫•‬ ‫ِةوضاواُ ئةتوَف بة زلَيَكى ثاك‬ ‫•‬ ‫غطوؾتى جواٌيت لة طةهَ ئاو و خاك‬ ‫•‬ ‫طمةيى ٌةكةى لة بةٌسةى خةوٍاك‬ ‫•‬ ‫ئةوةٌسةً ظاٌى بوَمت ووت بىَ باك‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 8691/21/7‬ ‫•‬
 20. 20. ‫ضِابطزووى كوضزغتاُ‬ ‫ؾةويَك بةبطجى تةشوى ظغتاُ‬ ‫•‬ ‫كةوتةوة يازً ضِابطزووى كوضزغتاُ‬ ‫•‬ ‫يازى غةضؾار و ضةً و ِةضزة و زوَهَ‬ ‫•‬ ‫زةغكةوتى ضِاوً ئةخػتة غةضكوَهَ‬ ‫•‬ ‫ؾاخى كافووضى غةِوَلَى بمووض‬ ‫•‬ ‫ئةبطيقايةوة لةخواض ِةتا شووض‬ ‫•‬ ‫قيصةى قاشقاشة ئةٌواعى تةيطاُ‬ ‫•‬ ‫لةبةضظى ؾاخسا ئةياٌكطز غةيطاُ‬ ‫•‬ ‫كوَيػتاُ ِةظالَى توًَ لةبري واوة‬ ‫•‬ ‫ؾةواُ ئةِاتني زةغت بة ضطاوة‬ ‫•‬ ‫بوَ غوَيَػكة و كةوى ٌاوئةؾكةوت ططتَ‬ ‫•‬ ‫لةبريً ٌاضيَت تا كاتى وطزُ‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 7691/21/31‬ ‫•‬
 21. 21. ‫ياضى بىَ وةفا‬ ‫تاقة ياضةكةى ضِابطزووى ثيَؿوو‬ ‫•‬ ‫ظوَضواُ ضِابواضز ِةضزوو زوو بة زوو‬ ‫•‬ ‫وَ ٌاوى ؾوَخى توًَ ٌةئةظاٌى‬ ‫•‬ ‫ٌةً ظاٌى طولَى باخى ضِةظاٌى‬ ‫•‬ ‫وَ بةظوى ثيَؿووى توًَ لة بريواوة‬ ‫•‬ ‫بطِوات بيَت زلَي ِيض ٌةطوضِاوة‬ ‫•‬ ‫ئوويَسى شيٍي غةضبةغتى توَية‬ ‫•‬ ‫زلَساض وا ٌةبىَ قةوىل زضوَية‬ ‫•‬ ‫ؾةضتةبةغوَيٍسى قةوىل ضِابطزوو‬ ‫•‬ ‫ئةو وةضجةى كطزواُ كةلةزةغتىاُ ضوو‬ ‫•‬ ‫وَ بةوِيواوة ؾةو ئةبةوة غةض‬ ‫•‬ ‫توَف لةبريت بيَت ئةى ؾوَخى زولبةض‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 7691/21/31‬ ‫•‬
 22. 22. ‫باظاضِى غةضبةخوَ‬ ‫ثياوة زلًدوؾة خاوةُ وةعاؾة‬ ‫•‬ ‫كةٌيوةى ؾةو زيَت بوَ ٌاُ ئيعاؾة‬ ‫•‬ ‫زةٌطى بطيَىؼ ئةيكا بة ِاشة‬ ‫•‬ ‫تطيقةوططوةى ِةوض ئةليَي ضةؾاؾة‬ ‫•‬ ‫ثري و وٍساهَ و طةٌج تيَكةلَاو بوة‬ ‫•‬ ‫ِةض وةك والَى كوَيَداى ثيَؿوة‬ ‫•‬ ‫ئةكةوٌة ثطغى زضةٌطةو و ظوة‬ ‫•‬ ‫كىَ ثيَؿكةوتوو بيَت ٌوَضةى ِاتوة‬ ‫•‬ ‫بةضةو خوَضكةوتَ ئةبيَت بة ططياُ‬ ‫•‬ ‫وٍسالَى وةكتةب لةتطغى ليَساُ‬ ‫•‬ ‫وةغتا وواً ئيدتياض كةوتٍة جوَيٍَساُ‬ ‫•‬ ‫ئاو ِاية ئةوطِوَ ضِيَباظى شياُ‬ ‫•‬ ‫طةمن و غوتةٌيت ببيَت لة والَا‬ ‫•‬ ‫ضوَُ ِةلَئةبصيَطيت ئةً وةظع و حالَة‬ ‫•‬
 23. 23. ‫باظاضِى غةضبةخوَ‬ ‫بطِوَى بوَ باظاض ؾتيَك بكطِى‬ ‫•‬ ‫فمػيَك زاي ٌاططيَت غك خوَت بسضِى‬ ‫•‬ ‫طوَؾت ضواضغةز فمؼ كةلةى طا زيٍاض‬ ‫•‬ ‫ٌطخى ٌيػك و ٌوَك زوو ئةوةٌةى ثاض‬ ‫•‬ ‫ثةتاتة ِةؾتا ثياظ زوو ثةجنايى‬ ‫•‬ ‫باؽ ِةض ٌاكطيَت ططاٌى ضايى‬ ‫•‬ ‫تةواتةى ؾكاو ئةلَيَت خوضِايى‬ ‫•‬ ‫كيموَيةك تمَجة و بةزوو ثةجنايى‬ ‫•‬ ‫ئاوِاية ئةوظاع وةعىةلةى ٌاوؾاض‬ ‫•‬ ‫خواضزُ بوَ ِةشاض بوةتة ظةِطى واض‬ ‫•‬ ‫كاضبةزةغتى ؾاض ٌطخى ٌةبطِىَ‬ ‫•‬
 24. 24. ‫باظاضِى غةضبةخوَ‬ ‫ثياو ئيرت الى كىَ ضِاى خوَى زةضبطِىَ‬ ‫•‬ ‫زةغكةوت ضِوَشاٌةى ٌيو زيٍاض ثاضة‬ ‫•‬ ‫ِةؾت غةض خيَعاٌة و لة شيَ بيَعاضة‬ ‫•‬ ‫ئيٍػاُ بة زةض بيَت لةعيمي و لة فةُ‬ ‫•‬ ‫حوقة ئةكيَؿيَت ٌاظاٌيَت بة ضةُ‬ ‫•‬ ‫بوَت ضوَُ تىَ ئةطات ئةو بىَ زةواغة‬ ‫•‬ ‫ضِيَطاى ضِاغت بططيت بة ثيَى ئةو ؾاخة‬ ‫•‬ ‫ضووُ ِيض ٌاظاٌيَت بوة ضِةجنة ضِوَ‬ ‫•‬ ‫بةثيَى ٌةظاٌى ئةكات طفت وطوَ‬ ‫•‬ ‫كةضكوك 9691/2/32‬ ‫•‬
 25. 25. ‫ياضى بىَ وةفا‬ ‫ياضى بىَ وةفا, ياضى بىَ وةفا‬ ‫•‬ ‫خوَؾيت بوًَ ٌةبوو ِةض جةوض وجةفا‬ ‫•‬ ‫خوَؾيي ؾيوةُ بوو ياضى زلًؿكيََ‬ ‫•‬ ‫جاضيَك ؾةواوةت ٌةزاثيَي بوَ بوَُ‬ ‫•‬ ‫جاضيَك بة خةلَوةت ٌةِاتى بوَ الً‬ ‫•‬ ‫زوو بة زوو وةغتبني ثيَي ببةخؿى جاً‬ ‫•‬ ‫زلَساض وةكو يةك بةوةفا ٌةبيَت‬ ‫•‬ ‫ؾةضيكى خةوى ضيَى جةفا ٌةبيَت‬ ‫•‬ ‫بةزوعا و ٌوؾتة زلَت ٌةؾكيٍَىَ‬ ‫•‬ ‫ياخوا ئةو ياضة بطِوا ٌةويٍَىَ‬ ‫•‬ ‫ئةى بىَ ئةظوووٌى ياضت ىلَ ضِةجناو‬ ‫•‬ ‫ِةظاضاُ وةك توَ تري لة جةضط زضاو‬ ‫•‬ ‫واهَ و غاواُ و غةضوةتى ٌةوا‬ ‫•‬ ‫ئيَػتاف زاواوة لة بةحطى خةوا‬ ‫•‬ ‫9691/2/32‬ ‫•‬

×