Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kayak..

6,110 views

Published on

Published in: Sports, Education

kayak..

 1. 1. IPGM KAMPUS BAHASA MELAYU<br />(KAYAK)<br />AHLI KUMPULAN:<br />ASYIKIN<br />LIN<br />SYIRA<br />ZATI<br />
 2. 2. LIN<br />SYIKIN<br />ZATI<br />SHIRA<br />
 3. 3. KAYAK<br />
 4. 4. SEJARAH KAYAK<br />Kayak yang membawamaksud `botlelaki’ atau `botpemburu’ mulanyadijadikanpengangkutan air bagimasyarakatOrangAsli Eskimo untukmencarisumberpendapatan.Rekaan kayak menjalaniperubahandaripadaaspekpembuatannya. Penggunaankepingankayudanfabrikuntuk kayak menguasaipasaranpada 1950-an.Namun, kayak daripadabahanjenis gentian kacatahanlasak yang mendominasipasaranmenjelang 1970-an meningkatkanlagifungsi kayak sebagaiaktivitirekreasi popular sehinggakini.<br />
 5. 5. Kayak padamasakinidikategorikandalampelbagaijenisdenganbahandaripadakayu, plastik, gentian kaca, gentian karbondankerangkaaluminium yang sesuaiuntukpelbagaiaktivitisukanrekreasidanekstrim.Selainmenjadipilihanuntukaktivitibersantaiditengahtasik, terdapatjugapelbagaijenis kayak untuksukan air iaitu kayak laut, kayak whitewater (atau kayak sungai), kayak luncurombak, kayak polo dan kayak lumba.<br />
 6. 6. Kayak jenisinijugaterbahagikepadatigakategoriiaitu K1, K2 dan K4. Kayak jenis K1 dikhususkanuntukseorangpengendali, sementara K2 dan K4 masing-masinguntukduadanempatjurumudi.PadaSukanOlimpik, kayak perlumbaandipertandingkanbagikategori 200 meter (m), 500m dan 1000m bagilelaki, manakala 200m dan 500m untukkategoriwanita.Saiz kayak K1 ialahsepanjang 5.2 meter (17 kaki) manakala, K2 pula sepanjang 6.2 meter<br />
 7. 7. Perbezaan Kayak danKannu<br />Kayak<br />sejeniskenderaan air yang mempunyaigeladaktertutup, menggunakanduabilahmatadayungdandidayungsecaraberlunjur. <br />Kannu<br />sejeniskenderaan air yang mempunyaigeladakterbuka, menggunakansatubilahmatadayungdandidayungsecaraberlunjur.<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. JENIS-JENIS KAYAK<br />
 11. 11. Mandesta (Berbentuk V)Bahagianbawah (hull) berbentuk V, bertujuanuntukmemudahkannyamemotong air danbergerakdenganlajupadagaris/lintasanlurus. Menggunakanperahujenisinimemerlukankeseimbangan yang tinggi, danperahujenisinidigunakandalampertandingan.<br />Ottersport (Berbentuk U)Bagianbawahperahujenisiniberbentuk U atau rata. Perahujenisiniamarstabiluntuksemuakegiatan air dansangatmemadaibagimereka yang barupemuladalamolahragadayung. Karenabawahnya rata, pergerakanagaklambatsehinggamudahmemindahkanhaluandepan.Slalom (Berbentuk O)Bagianbawahdanatasperahuiniberbentuk O ataubulat. Perahujenisiniselaludigunakandiarusderas. Dari bentuknyamemudahkanuntukmelakukanTeknik Eskimo Roll.<br />
 12. 12. KATEGORI KAYAK.<br />
 13. 13.  <br />sea kayak (KAYAK LAUT)<br /> - direkakhususuntukaktivitikembarasamaadauntuksatuatauduajurumudidenganrekabentukpermukaandansaizbersesuaiandengankeadaanpersekitaranlautlepas.<br />
 14. 14. b) whitewater kayak<br /> -menggabungkanteknologirekaanbot yang menekankanaspekketahanan, sebagaimana kayak jenis slalom yang tahanlasak<br />
 15. 15. c ) Kayak luncurombakatau surf skis<br /> - direkakhususlebihkecildanmemanjang yang sesuaiuntukaktivitimembelahombakdanaktivitimenyelamatdikawasanberombak<br />
 16. 16. d ) kayak jenisperlumbaan<br /> - menampilkanrekaan yang lebihtirusdantajamdikedua-duabelahbahagiandepandanbelakangmalah paling sukaruntukdikendalikan.<br />
 17. 17. General Recreation<br />
 18. 18. Touring <br />
 19. 19. Whitewater <br />
 20. 20. Racing/Special Purpose <br />
 21. 21. ANATOMI KAYAK<br />Kayak mempunyaibahagian yang pentingdalammenentukanprestasinya. Kayak mempunyai 10 bahagianiaitu:<br />BOW DAN STERN (HALUAN DAN BURITAN)<br />Bahagianmuncunghadapandanbelakang kayak yang berbentuktajamdanbulat. Bow adalahmuncungbahagianhadapanmanakala stern ialahmuncungbahagianbelakang. Bahagianinibolehditentukandenganmeninjaubentukcoamingdanarahtempatduduksesebuah kayak. Fungsinyaadalahmemotong air danmemecahombakselainmenjadipanduanarahtuju kayak.<br />
 22. 22. 2. HULL<br />Dinding, lantai, geladakbahagianbawah kayak. Iamempunyaibentuk yang berbeza-bezabergantungkepadajeniskegunaansesebuah kayak.<br />3. DECK (GELADAK ATAS)<br />Dindingbahagianatas kayak dimanaterletaknya cockpit. Iaberfungsimenutupbahagianatas kayak danmelindungibahagian kaki pendayungsertamemudahkankemahirangulingan. Deck hadapandipanggil foredeck. Manakala deck belakangdipanggilaftdeck.<br />
 23. 23. 4. TOGGLES<br />Sejenistaliatautempatpemegang yang terdapatdibahagianhujung bow dan stern. Kegunaannyaialahuntukmemudahkanmengangkatsesebuah kayak, berpautapabilaterbalikdanmengikatnyaketebing. Toggles terbahagiduaiaitu toggles yang terdiridaripadatali yang diikatkepadasejenispemegang yang diperbuatdaripadakayuatauplastik. Ialebihselamatdanselesadigunakan. End Loops pula terdiridaripadaseutasgulungantali yang terletakdihujung bow dan stern. Iamurahdanmudahdisediakantetapiberbahayakeranadikawasanarusderas, end loop yang terperangkapdalampusaran air bolehmencederakantangan.<br />
 24. 24. 5. COCKPIT<br />Ruangan yang terletakditengah-tengah kayak dandiantara foredeck danaftdeck. Iamerupakankawasandimanapendayungdudukdidalamnya. Behagianhadapandanbelakangbolehditentukandenganmelihatkepadabahagian cockpit. Bahagianhadapannyaberbentuklebihkecilberbandingbahagianbelakang. Tempatduduk kayak yang terdapatdalam cockpit pula selalunyahampirdenganbahagianbelakang cockpit.<br />
 25. 25. 6. SEAT (TEMPAT DUDUK)<br />Tempatdudukpedayung yang terletakdidalam cockpit. Iaterbahagikepadabeberapajenisiaitutempatduduk standard (mempunyaisaiz yang tetap, tempatduduksederhana-untukkegunaanrekreasi, tempatdudukketat-untukaktiviti rodeo danarusderasdantempatdudukbolehlaras. Tempatduduk yang tinggiakanmemberikankesanterhadapdayadayungandanmenambahkankelajuan kayak tetapirendahtahapimbangannya. Tempatduduk yang rendah pula stabilimbangannyanamunmenghasilkandayadayungan yang rendah.<br />
 26. 26. 7. COAMING<br />Bahagiantepi yang kecildannipismengelilingi cockpit. Berfungsiuntukmenghalang air daripadamemasuki cockpit dantempatuntukmengikat spray cover. <br />8. KNEE BRACE<br />Terletakdibahagiancoamingdibahagian foredeck. Fungsiutamanyaialahuntukmenyokonglututpedayungdanmembericengkaman kaki pedayung yang lebihkuatterhadapkayaknya. Iamemudahkankemahirangulingandanmengelakkanpedayungdaripadaterkeluarapabilaterbalik. Iahanyaterdapatpada kayak arusderasdan slalom sahaja. <br />
 27. 27. 9. TOWLINE/DECKLINE<br />Tali yang diikatdarihujung bow kesisikiridankanancoaminghinggakebahagianstern.iaberfungsisebagaitaliuntukmenyelamat, penunda, mengikatalatandanmengikat kayak. Tidaksemua kayak memiliki towline.<br />
 28. 28. 10. KEEL<br />Terletakdibahagiangeladakbawah kayak. Fungsiutamanyaialahuntukmembelaharusdanbertindaksebagaikemudi. Iamembolehkansesbuah kayak itubergeraklurusdengancepat. Tidaksemua kayak mempunyai keel . Selain keel, terdapatjugabeberapaalatan yang mempunyaifungsisamadengan keel iaituskeg, sejeniskemudi yang bolehdipasangdandilucutkan. Rudder pula merupakansejenis keel yang bolehlarasataudikawalpergerakankemudinya. Selalunya rudder terdapatpada kayak lautdan kayak pertandinganpecut.<br />
 29. 29. 11. FOOTREST<br />Terletakdibahagian foredeck danmerupakantempatmelatak kaki pedayung . Iaberfungsimemberikandayacengkamandansokongantenaga yang lebih yang dihasilkanmelaluikombinasipergerakantangan , bahu, lowerbackdan kaki terhadappenghasilandayadayung yang baik. Iaberfungsisebagaialatkeselamatan yang melindungipedayungdaripadaterhentapataumengeluncurkehadapanakibathentakanataupelanggaran. <br />
 30. 30. Secaraumumterdapat 3 jenis footrest iaitu<br />Berbentuk bar yang dipasangpadabahagiansisi port dan starboard kayak<br />Bentukpasangan pedal yang terletakjugadisisi port dan starboard kayak<br />Bentuk bulk head yang memenuhibongkah rata danmemenuhibahagian bow sesebuah kayak.<br />
 31. 31. 12.BUOYANCY ( BAHAN AMPUNGAN)<br />Bahanampunganterdapatdidalam kayak. Iaterletakdibawah deck bahagian bow dan stern. Fungsiutamanyaialahuntukmengapungkan kayak apabilaterbalikdandimasuki air. Selainituiajugamengukuhkandanmenyokongbahagiangeladakatasdanbawah. <br />
 32. 32. Secaraamnyaterdapattigajenis buoyancy <br />Beg udara<br />Sejenis beg yang dibuatdaripadakanvasdandiletakkandidalam kayak dibahagian bow dan stern. Udaradipamkankedalamnya . Iabolehdibawadankeluardari kayak denganmudah. Iamempunyaidayaapungan yang amattingginamunmudahbocor<br />
 33. 33. b) Foam ( Gabus/ getahlembut)<br />Diperbuatdaripadajenisbuihgetah/ plastik yang dimampatkan. Iamemilikidayaapungan yang tinggidanmenyokongbahagiangeladakatasdanbawahdengankuat. Bentuknya yang nipismemudahkanbanyakmasukkedalam kayak berbanding beg udara.<br />
 34. 34. c) Polisterin<br />Bahan yang amatpolpulardigunakandalam kayak buatantempatan. Harganyaamatmurahdanmempunyaidayaapungan yang tinggisertabolehmenyokongbahagiangeladakatasdanbawahdenganbaik. Kekuranganialahrapuhdanmudahrosak. <br />
 35. 35. 13. DECK EYE/ EYE CLEAT<br />Lubangataubesi yang terdapatdiatasgeladakberfungsiuntukmengikat towline dikawasanatasgeladak. <br />14. EYE PIT<br />Lubang yang terdapatdihujumg bow dan stern sesetengahjenis kayak. Berfungsiuntukmemegang loop atau toggle yang dipasangpadanya.<br />
 36. 36. 15. HATCHES<br />Lubangpenutup yang terdapatditengahbahagian foredeck. Fungsinyaialahuntukmenyimpanperatlatandiridanperkhemahan. Saiz hatches inibergantungkepadasaizdanbentuk kayak itusendiri. Iahanyaterdapatpada kayak laut. <br />16. BACK STRAP<br />Sejenistalidanlapisangetah yang diikatkanpadabahagianbelakangtempatduduk. Iamempunyaiberbagai-bagaibentuk. Iamemberikankeselesaankepadapedayunguntukuntukmenyandarkanbahagianmerekasewaktuberdayung. Iajugabertinbdaksebagaialatkeselamatan yang berfungsimelindungibahagianbelakangpendayungtercederaakibathentakandaribelakang. <br />
 37. 37. PENDAYUNG<br />Berfungsiuntukmengerakkan kayak danuntukmempratikkanteknik-teknik kayak.<br />Pendayung kayak mempunyaiduabilahmatadayung yang setiapsatunyaberlawanankedudukan. Teknikinidinamakanfeathering danberfungsiuntukmengurangkanrintangananginterhadapmatadayung yang beradadiudarasewatuberdayung.<br />
 38. 38. AnatomiPendayung<br />Blade (Bilahmatadayung)<br />kepingan yang beradapadahujungbatangdayung. Berfungsiuntukmengautseberapabanyak air bagimenghasilkanpergerakan kayak. <br />Tip (Pelindungmatadayung)<br />kepinganlogam yang beradadihujungmatadayung. Berfungsiuntukmelindungimatadayungdarikerosakkanakibathentakan. (tidaksemuapendayungmempunyai tip)<br />
 39. 39. Shaft/Loom/Bar (batangpendayung) <br />bahagianbatangpendayung, berbentukbulatdanlazimnyalurus. Merupakanbahagianpemegangpendayung.<br />Neck (Leherpendayung)<br />bahagianpercantumanantara blade dan shaft.<br />5. Drip ring (bulatangetah)<br />diperbuatdaripadaplastikataugetahdanterletakberhampirandengan neck. Fungsinyaialahuntukmenghalang air dari blade mengalirke shaft danmembasahitanganpendayung. Tidaksemuapendayungmemeliki drip ring.<br />
 40. 40. Front of blade (mukadayung)<br />bahagianbelakangmukadayung. Berbentukcembunguntukmemberikansokongan yang kuatkepadamatadayung.<br /> Symmetrical ShapeAsymmetrical Shape<br />
 41. 41. BahanBuatanPendayung<br />Kayu<br />Plywood<br />Fibreglass<br />Kevlar/karbon<br />Plastik<br />
 42. 42.
 43. 43. JaketKeselamatan<br />Iamerupakanalatankeselamatan yang terpentingdalamaktivitiberkayak. Terdapatduajenisalatanapungan yang popular digunakandalamaktivitiberkayakiaitujaketkeselamatandan buoyancy aid.<br />
 44. 44. Jaketkeselamatan<br />Bahanapungan yang disarungkanmelaluibahagiankepaladanmenggunakanbahanluaransepertiudaraatau pun gas. Didalam air, iaakanmengapungkandalamkedudukan 45 darjahdenganmukamenghadapkeatas. Iamempunyaidayaapungan yang tinggidandalamjangkamasa yang lama iaituselamabeberapaharibergantungkepadajenis gas yang digunakan.<br />
 45. 45. Buoyancy aid<br />bahanbantuanapungan. Berbentukseperti vest dandilengkapidengantalipengikatpinggang. Bahanapungannyadiperbuatdaripada foam yang lembut. Di dalam air, iaakanmembuatkanseseorangindividuituterapungsecaramenegak. Bertahandalamjangkamasa yang terhadiaitubeberapa jam sahajabergantungkepadabahan yang digunakan.<br />

×